Login

AHT - A

ABACOT
ČAPKA
Viz též: CAP.

Abased
On the left is a normal chevron.
V levém štítě krokev.


On the reight is a chevron abased.
                                         V pravém štítě snížená krokev.

ABASED, « fr. Abaissé
SNÍŽENÝ
Tohoto termínu se používá, pokud chceme vyjádřit, že krokev, břevno nebo obdobné figury jsou zobrazeny níže, než je obvyklé.
» HTK: V TS (= Terminologický slovník) je zařazen termín SNÍŽENÝ, který znamená, že heraldická figura je umístěna v dolní části štítu / pole; SNÍŽENÉ může být i dělení štítu / pole. Poněvadž v heraldické kresbě není používáno měrných jednotek, je nutno chápat termín SNÍŽENÝ ve smyslu shora uvedeného výkladu.

ABATEMENTS
SYMBOLY DEGRADACE
Uvádí se sedm případů, kdy může být použit abatement: lež, chlubivost, zbabělost v boji, opilství, vražda zajatce, který se dobrovolně vzdal, znásilnění a zrušení přijaté výzvy na souboj. O udělení symbolu degradace rozhoduje Court of Chivalry of England and Wales (Curia Militaris) - anglický civilní soud rozhodující heraldické spory (již od 14. století), jehož samosoudce je dědičný Earl Marshal of England, vévoda z Norfolku. V současnosti se uvádí, že abatements jsou opakem augmentations of honor (polepšení erbu); neexistuje příklad užití symbolu degradace v historii anglické heraldiky, jde spíše o teoretickou možnost trestu, která má odradit erbovníka od nečestného jednání.
(Sir Christopher Lunch-Robinson (Bart.), Adrian Lunch-Robinson, Intelligible Heraldry: the application of a mediæval system of record and identification to modern needs , Heraldic Book Co., 1967)
» HTK: Pro tento termín nemá ČHT (= česká heraldická terminologie) ekvivalent.

ABBEY
OPATSTVÍ
Viz též: Monastery nebo Ruins.

Abisme en
Coats of arms of Ivars d´Urgell, Lleida, Spain.
Azure, saltire argent, abisme en star of eight points gules.

V modrém štítě stříbrný ondřejský kříž, v něm červená osmihrotá hvězda. Na štítě zlatá jednopatrová hradební koruna, dole se čtyřmi branami, nahoře s pěti cimbuřovými věžemi, každá s dvěma okny vedle sebe a branou; okna a brány černé.
» Poznámka:
Z popisu je zřejmé, že hvězda je umístěna uprostřed ondřejského kříže a že hroty nepřesahují. Velikost hvězdy není předmětem českého heraldického popisu.

ABISME EN, « fr.
MENŠÍ NEŽ OBVYKLE
Tohoto termínu se používá, pokud chceme vyjádřit, že figuru uprostřed štítu je zobrazena menší než obvykle.
» HTK: Pro tento termín nemá ČHT ekvivalent.

Abouttés

ABOUTTÉS, « fr.
Tohoto termínu se používá, pokud chceme vyjádřit, že čtyři figury jsou svými konci spojeny uprostřed štítu, např. čtyři hermelíny. Viz též Cross of four ermines.
» HTK: V ČHT existuje archaický termín „rozletitý" (Král na s. 146, obr. 273 uvádí termín „odstředivý" v souvislosti s erbem pánů ze Švábenice: V červeném štítě čtyři odstředivé střely spojené uprostřed kroužkem, vše zlaté).
V TS existuje pro zobrazené figury termín DO KŘÍŽE, takže jakákoliv figura takto zobrazená připomíná KŘÍŽ, ovšem ve smyslu konvence HTK kříž nepravý.

Absconded
Argent, three estoiles in bend vert.

Ve stříbrném štítě tři zelené hvězdy s vlnitými hroty položené kosmo vedle sebe.
Po polepšení erbu byla prostřední hvězda "absconds" - "zakryta" červeným kůlem.
Ve stříbrném štítě červený kůl provázený vpravo nahoře a vlevo dole zelenou hvězdou s vlnitými hroty.

ABSCONDED
SKRYTÝ, ZAKRYTÝ
Tohoto termínu se používá, pokud chceme vyjádřit, že figura je skrytá, např. následným polepšením erbu.
» HTK: Pro tento termín nemá ČHT ekvivalent.
Pokud by se však takto vyobrazený erb měl popsat, bylo by nutné znát jeho historický vývoj, což nelze obecně předpokládat. Erb, bez znalosti historického vývoje, lze popsat jak výše uvedeno.


ACCIDENTS
, « fr. Accidents
Komplexnější termín vztahující se k symbolům, které umožňují diferencovat erby jednotlivých členů rodiny.
» HTK: Pro tento termín nemá ČHT ekvivalent.

ACCOLÉ
, « fr. COL
Má dva významy:
1. Figura je zobrazena s obojkem na krku a ACCOLÉ je synonymem k termínu GORGED a občas i k termínům WREATHED nebo ENTWINED.
2. Je užíván francouzskými heroldy k označení dvou štítů spojených bok po boku; toto označení bylo praktikováno v Anglii před přijetím metody spojování dvou erbů v jeden zv. impaling.
» HTK: Pro tento termín nemá ČHT ekvivalent.

ACCOMPANIED, « fr.
PROVÁZENÝ
Tento termín byl užíván pouze starými heroldy a znamená totéž co termín BETWEEN - MEZI. Příkladem může být popis "a cross accompanied by four crescents - kříž provázený čtyřmi měsíci" nebo "a chevron accompanied by three roses - krokev provázená třemi růžemi".

ACCORNÉ, « fr.
ROHATÝ
Tento termín, jinak též HORNED, se používá pouze v případě, že rohy jsou rozdílné tinktury od figury.
» HTK: Pro tento termín nemá ČHT ekvivalent.
Pro rohy, parohy, drápy apod. markanty obecných heraldických figur má ČHT souhrnný termín ZBROJ, která může ale také nemusí mít odlišnou tinkturu od tinktury figury. V heraldických popisech je ZBROJ výslovně popisována tehdy, má-li odlišnou tinkturu.

Accosted
Sable, a bend Argent, accosted by four mullets Or.

Erb lze v české heraldice popsat dvěma způsoby:
V černém štítě stříbrné břevno provázené čtyřmi (2, 2) zlatými pětihrotými hvězdami, vše kosmé.
V černém štítě mezi čtyřmi (2, 2) zlatými pětihrotými hvězdami stříbrné břevno, vše kosmé.

ACCOSTED, « fr. Accosté
MEZI
Termín má dva významy:
1. Pokud chceme popsat, že hlavní figura je provázena po obou stranách dalšími figurami. V současnosti lze říci, že v anglickém názvosloví se užívá více termín BETWEEN - MEZI.
2. Termín je používán, pokud se zobrazují dvě zvířata v chůzi nebo běhu za sebou.
» HTK: V heraldických popisech lze použít dva termíny, které považujeme za vzájemně zástupné:
1. PROVÁZENÝ - jedna nebo více figur je provázena jinými figurami, přičemž je nutné popsat, v jakých polohách jsou provázející figury umístěny.
2. MEZI - jedna nebo více figur jsou umístěny mezi jinými figurami, přičemž je nutné popsat, v jakých polohách jsou figury umístěny.


ACCROUPI
, « fr. Accroupir
SEDÍCÍ
Tohoto termínu se používá, pokud chceme vyjádřit, že figura sedí v přirozené poloze směrem vpravo; je synonymem termínu SEJANT.
» HTK: V TS je termín SEDÍCÍ používán pro všechny figury, které mohou být v této poloze zobrazeny, přičemž SEDÍCÍ VPRAVO / DOPRAVA je považována za standardní polohu; jiné polohy je nutno hlásit; např. ČELNĚ, DOLEVA, NATOČENĚ VPRAVO / VLEVO.

Accrued

ACCRUED
VZROSTLÝ
Tohoto termínu se používá, pokud chceme vyjádřit, že figura je dospělý strom.
» HTK: Pro tento termín nemá ČHT ekvivalent, neboť nerozlišuje organický vývoj rostlin.


ACE
KARTY
Viz též: CARDS.

ACHIEVEMENTS
Někdy se píše ATCHIEVEMENTS, v současnosti častěji HATCHMENTS - erb obecně, zejména černé pohřební štíty ve tvaru kosočtverce umístěné na průčelí domů (obvykle na úrovni druhého patra šest až dvanáct měsíců, poté přeneseny do kostela) nebo v kostelích popřípadě jinde. Vyobrazení erbu symbolizuje společenské postavení a rodinné poměry zemřelého. Praxe se vyvinula počátkem 17. století ze zvyku nést štít s rodovými symboly před rakví zesnulého. Ve středověku byla v určitých případech zvyklost ukládat v kostele štít a přilbu zesnulého. V současnosti tento zvyk do značné míry upadl v zapomenutí.
A. Rozdělení podle společenského postavení- oficiální osobnosti:
1, 2. Král nebo vládnoucí královna, pokud není ženatý či není provdaná. Pohřební štít je černý s kompletním královským erbem.
3. Královna manželka. Pohřební štít je výtvarně koncipován stejně jako u manželky peera.
4. Arcibiskupové a biskupové. Pohřební štít arcibiskupa nebo biskupa je koncipován tak, že otcovský erb (levá polovina) je polcen symboly úřadu (pravá polovina), na štít je posazena biskupská mitra. Barevný podklad je vpravo pod symboly úřadu bílý což znamená, že úřad zesnulého nikdy neumírá. Levá polovina je černá, označuje úmrtí arcibiskupa či biskupa.
V uspořádání štítu není důležité, zda je biskup ženatý nebo svobodný.

Pohřební štít biskupa Jeremy Taylora, 1613-1667

Biskupové z Winchesteru a Oxfordu (první je prelát a druhý kancléř řádu Podvazku) mohou své štíty obtáčet symboly řádu. Arcibiskupové z Armaghu a Dublinu užívají u svých štítů symboly řádu sv. Patricka. Preláti, kteří mají soudní pravomoce (např. biskupové z Durhanu), mohou podkládat svůj štít berlou zkříženou s postaveným mečem.
5, 6. Děkan katedrály nebo kolegiátní kapituly nebo hlava koleje, ať je ženatý či nikoliv. Štít se symboly děkanátu nebo koleje je polcen otcovským erbem a musí být umístěn na pohřební štít stříbrno-černě polcený jako u čísla 4. Děkan ani žádný jiný podobný úředník nesmí používat ve svém erbu přilbu, přikrývadla a klenot.
Děkani z Windsoru, Westminsteru a sv. Patricka v Dublinu mohou použít symboly řádů, jejichž jsou úředníky.
7. Králové erbů, nejvyšší heroldi. Štít se symboly úřadu je polcen otcovským erbem. Na štítě je přilba s přikrývadly, klenotem a korunou krále erbů. Někteří heroldi obtáčejí svůj štít tzv. řetězem, kolanou SS, na které je zavěšeno badge úřadu. Erb musí být umístěn na pohřební štít stříbrno-černě polcený.

Achievement in case of a Bachelor
Pohřební štít svobodného mládence

B. Svobodní mládenci (Bachelors).
Všichni svobodní mládenci musejí mít zobrazeny své erby kompletní, tzn. štít, přilbu s přikrývadly, klenotem a s honosnými kusy, které přináležejí jejich stavu. Erb musí být na pohřebním štítu černé barvy. Pokud byl zesnulý Esquire, je erb zobrazen s přilbou náležející stavu, s točenicí, přikrývadly a s klenotem, případně s rozlišovací značkou (mark of cadency). Ve štítě nesmí být pomocí polcení zobrazen zastávaný úřad zesnulého ani případné majetkové nároky neboť nositel erbu nebyl ženatý.

Achievement in case of a Husband
Pohřební štít ženatého muže

C. Manželé (Husbands).
1. Obecně. Všichni ženatí muži (s výjimkou těch, jejichž manželka je držitelkou peerského titulu) musejí mít zobrazen svůj erb kompletní tak, aby odpovídal společenskému postavení nositele. Štít je polcen, v pravé polovině jsou symboly manžela, v levé jeho manželky; pokud je manželka dědičkou majetku či titulu své rodiny, její symboly se vkládají do srdečního štítku a polcení se neužívá. Erb musí být umístěn na pohřební štít černo-stříbrně polcený. Pravá černá polovina tak naznačuje úmrtí manžela.
Podle některých moderních heroldů není správné, aby erb rytíře, zobrazený včetně kolany, stuhy či jiných řádových insignií, byl polcen erbem jeho manželky. V souladu s tímto názorem je obvyklé, aby erby rytíře (ať už je peerem nebo nikoli) a jeho manželky byly uspořádány do dvou štítů umístěných vedle sebe, z nichž první je obtočen řádem Podvazku nebo jinými řádovými insigniemi a druhý manželčin je polcen, vpravo manželův, vlevo manželčin. Oba štíty jsou zobrazeny včetně všech náležitostí patřících ke kompletnímu erbu odpovídajícímu manželovu společenskému postavení. Erbovní aliance musí být umístěna na pohřební štít černo-stříbrně polcený ve středu druhého štítu. Sňatky zesnulého, předcházející tomuto poslednímu, by neměly být na tomto pohřebním štítu zohledněny.

Achievement in case of a Knight
Pohřební štít rytíře

2. Manžel jakéhokoliv společenského postavení, jehož paní je držitelkou peerského titulu. Dva erby vedle sebe, z nichž pravý zobrazuje kompletní erb manželův včetně srdečního štítku se symboly manželky s peerskou hodnostní korunou. Levý erb patřící manželce se zobrazuje s tzv. routovým štítem spolu s honosnými kusy s peerskou hodnostní korunou. Erbovní aliance musí být umístěna na pohřební štít černo-stříbrně polcený ve středu prvního štítu.

D. Vdovci (Widowers).
Jejich pohřební štít se liší od štítů manželů jen tím, že podklad je celý černý. Vdovy (vyjma princezen královské krve) nesmějí u svých erbů použít přilby, klenoty a přikrývadla. Pokud jsou držitelkami peerského titulu, mají nárok slavnostní plášť (robe of estate) příslušný jejich stavu.


E. Neprovdané ženy jakéhokoliv postavení.
Erb neprovdaných žen musí mít routový štít bez přilby, klenotu nebo přikrývadel, s výjimkou držitelky peerského titulu. Ta má právo na štítonoše a slavnostní plášť včetně peerské hodnostní koruny. Nad štíty žen bývají často umístěny mušle, hlavičky cherubínů, uzle lásky nebo stuhy svázané do mašlí, přitom nezáleží, zda je žena svobodná, vdaná či vdova.

F. Manželky (Wives).
1. Obecně. Jejich erby jsou aranžovány stejně jako erby jejich manželů jen s tím rozdílem, že jsou vynechány přilby, klenoty, přikrývadla a hesla. Erb musí být umístěn na pohřební štít stříbrno-černě polcený. Levá černá polovina tak naznačuje úmrtí manželky.

2. Manželky arcibiskupů nebo biskupů (The wife of an archbishop or bishop).
Je zvykem uspořádat erb manželky preláta takto: Dva štíty vedle sebe, první z nich je polcený, vpravo symboly diecéze, vlevo symboly rodové, na štít je posazena biskupská mitra. Druhý štít je rovněž polcený, vpravo rodové symboly manžela, vlevo manželky, na vrcholu štítu bývá stuha svázaná do mašle nebo hlavička cherubína. Erbovní aliance musí být umístěna na pohřební štít stříbrno-černě polcený ve středu druhého štítu.

Achievement in case of a Widow
Pohřební štít vdovy

G. Vdovy (Widows).
Erby ovdovělých žen se liší od erbů manželek ve dvou ohledech; štít se užívá routový (vyjma štítku symbolizujícího nárok, escutcheons of pretence) a pohřební štít je celý černý. Štít by měl být obtočen stříbrným věncem (Cordon), který je speciálním symbolem vdovství.

Acorn

ACORN
ŽALUD
Figura se obvykle kreslí zelená, ale mohou být použity i jiné tinktury. Též bývá zobrazována na větvičce se dvěma listy. V současnosti se objevuje v erbech samostatně i číška žaludu.
» HTK: V TS je figura popsána jako VZTYČENÁ DUBOVÁ VĚTÉVKA SE ŽALUDEM.


ACORNED
DUB SE ŽALUDY

ADAM AND EVE
ADAM A EVA
Viz též Paradise.

ADDER'S TONGUE
KAPRADINA
.

Adder - zmije propletená do uzlu

Adder - zmije vzpřímená / vztyčená

ADDER
ZMIJE
Figura se od jiných hadů nápadně neodlišuje, snad jen velikostí. Bývá zobrazována s tělem propleteným do uzlu - NOWED, prohnutá - EMBOWED (totéž co NOWED) nebo vztyčená - ERECT. V erbech se vyskytují i jednotlivé zmijí hlavy.
» HTK: V ČHT se vyskytuje obecný termín HAD, aniž by byl druhově rozlišován. Nelze samozřejmě vyloučit zobrazení konkrétního druhu avšak s příslušnými markanty.

Addorsed, endorsed
The Roman Catholic Episcopal Corporation of the Diocese of London in Ontario.
Arms: Per pale Sable and Or two keys addorsed the bows in base interlaced the dexter bit voided of a fleur de lis the sinister of a trefoil slipped counterchanged all within a bordure compony-counter-compony Or and Sable.

V černo-zlatě polceném štítě zlato-černě kouskovaný lem dvěma řadami a dva gotické vztyčené odvrácené klíče opačných tinktur, s proloženými držadly, v ozubí pravého klíče černá lilie, v ozubí levého klíče zlatý vztyčený trojlístek na stonku. Na štítě stříbrná, zlatě zdobená mitra s fimbriemi.

Addorsed, endorsed
Two bulls rampant addorsed.

Dva vzpřímení stojící odvrácení býci.

ADDORSED, ENDORSED
ZÁDY K SOBĚ.
Tohoto termínu se používá, pokud chceme vyjádřit, že dvě figury (např. zvířata, klíče, křídla) jsou k sobě obráceny zády. Např. u klíčů se tento termín použije, pokud jsou zuby otočeny od sebe, též u jiných podobných předmětů, zejména u ptačích křídel.
» HTK: V TS existuje jednoslovný termín ODVRÁCENÝ, který lze nepochybně považovat za ekvivalent k termínům anglickým.

Adextere
Argent, a pale Gules, adextre a torteau.

Ve stříbrném štítě kůl vpravo provázený kotoučem, obojí červené.

ADEXTRE
Tohoto termínu se používá, pokud chceme vyjádřit, že figura je umístěna v pravé polovině štítu. Užití termínu v anglické heraldice je velmi vzácné.
» HTK: V TS je pro takovou polohu použit termín VPRAVO; buď VPRAVO od jiné figury ve štítě / poli nebo VPRAVO jako popis umístění figury ve štítě / poli. Nepochybně existuje v anglické terminologii párový termín ASINISTRE, česky VLEVO.

Adorned

ADORNED
OZDOBENÝ
Tohoto termínu se používá, pokud chceme vyjádřit, že figura je položena na jiné figuře, např. růže na hrudi lva.

Adumbration, Transparency

ADUMBRATION, TRANSPARENCY
Tohoto termínu se používá, pokud chceme vyjádřit, že figura je namalována v obrysech, pouze v tmavším odstínu tinktury štítu / pole. Nezdá se, že by tato metoda kresby byla někdy použita v reálné heraldice, pravděpodobnější je, že se jedná o fikci spisovatelů.
» HTK: Termín lze do ČHT přeložit jako SILUETA.

ADZ, ADDICE
SEKERA
Viz též: AXE.

Affrontant
Two Seahorses Affrontant.

Dva přivrácení mořští koně.

Affrontatnt
Erb lze popsat dvěma způsoby:
V černém štítě se zeleným návrším dva stříbrní stojící vzpřímení přivrácení jeleni s obojky na krku a dolů visícími řetězy, obojí zlaté.
V černém štítě se zelenou obloukovou patou dva stříbrní stojící vzpřímení přivrácení jeleni s obojky na krku a dolů visícími řetězy, obojí zlaté.

AFFRONTANT, « fr.
Tohoto termínu se používá, pokud chceme vyjádřit, že dvě obecné heraldické figury, zvířata nebo lidé, jsou umístěny ve štítě proti sobě v těsné blízkosti. Termín RESPECTANT je vhodnější a znamená totéž. Obecně vzato je lepší se termínu AFFRONTANT vyhnout, neboť může lehce dojít k záměně se slovem AFRONTÉE, jehož význam je diametrálně odlišný (viz erb Johna Fishera, biskupa z Exeteru 1803 a biskupa ze Salisbury 1807 - 1825).
» HTK: V TS existuje termín PŘIVRÁCENÝ a ČHT jej používá pro figury životné i neživotné, např. dva stojící vzpřímení přivrácení medvědi, dvě sekery ostřím přivrácené apod.

Affronty

AFFRONTY, « fr. Affrontée
ČELNĚ HLEDÍCÍ


AFRICAN
AFRIČAN, ČERNOCH
Viz též MAN.
» HTK: V ČHT je používán termín MOUŘENÍN.

AGNUS DEI
, « lat.
BERÁNEK BOŽÍ
Viz též LAMB (Holy).

Aigrette

AIGRETTE, « fr.
VOLAVKA (Ardeidae).


AIGUIERE
, « fr.
KONVICE
Viz též EWER.

Aiguise, Equise
Argent, a fess Gules aiguisée.

Ve stříbrném štítě červené oboustranně zahrocené břevno.

AIGUISE, EQUISÉ, « fr.
ZAOSTŘENÝ
Například břevno.
» HTK: V TS existuje pro takto zobrazené figury termín ZAHROCENÝ.


AISLÉ
, « fr.
OKŘÍDLENÝ
Tohoto termínu se používá, pokud chceme vyjádřit, že zobrazené zvíře, které je v přirozené podobě bez křídel, má křídla.
» HTK: V české heraldice se např. vyskytuje OKŘÍDLENÁ RYBA pánů z Bergova. Naproti tomu však okřídlený kůň se nazývá PEGAS.

Ajouré
Checky sable and argent, a chief crenelle ajoure gules.

V černo-stříbrně šachovaném štítě červená cimbuřová hlava se stínkami dotýkajícími se horního okraje štítu.

Ajouré
AVEZAC-PRAT-LAHITTE, Department Hautes Pyrenees:
Azure, a castle Argent, masony Sable, perforated and ajouré, placed on a base wavy Azure charged with two bars wavy Argent, accompanied by two birds of the same head, flying heart,
the band of dexter and sinister than bars.

V modro-modře vlnitě děleném štítě nad dvěma vlnitými břevny volná vyrůstající hradba s bránou a třemi okny vedle sebe, s třemi věžemi s cimbuřím, prostřední vyšší, každá s oknem, k ní z rohů štítu slétají dva ptáci; vše stříbrné, hradba a věže popraskané, brána a okna prázdná.

AJOURÉ, « fr.
PROSVÍTAJÍCÍ
Termín má dva významy:
1. Pokud je hlava štítu shora zakončena cimbuřím a mezi jednotlivými stínky prosvítá tinktura štítu.
2. Pokud má budova bránu, kterou prosvítá tinktura štítu.
» HTK: V ČHT není termín používán. Pro uvedené případy existuje termín PRÁZDNÝ v tom smyslu, že brána / dveře či okna mají shodnou tinkturu s tinkturou štítu / pole.


A LA QUISE
, « fr.
UTRŽENÝ
Viz též ERASED.

ALANT
PES, mastif s krátkýma ušima,
Viz též DOG.

ALBANIAN BONNET
ČAPKA
Viz též CAP.

ALBERIA
PRÁZDNÝ ŠTÍT
Štít bez figury.

ALCE (ELK)
Heraldické monstrum inspirované podobou losa, nemaje však na nohách klouby, opírá se bokem o dub.
John Bosswell se ve své knize „Works of Armorie", z konce 16. století, zmiňuje o zvířeti zvaném Alce a popisuje ho podle Plinia takto: „Divoké zvíře žijící v lesích Německa (ale též ve Skandinávii a na Islandu), mající vzhled a kůži jako jelen, je ale větší a nemá na nohách klouby". Jeho dřevoryt uvedený v renesančním armoriálu zobrazuje Alce opírajícího se o dub. I když podle citace Plinia staršího je jasné, že tato obluda byla známa již v období starověkého Říma, je velmi pravděpodobné, že jejím předobrazem se stal mohutný los (lat. Alces Alces). Alce je uváděn ve středověkých bestiářích a armoriálech, avšak jediným příkladem známého erbu, v němž bylo toto monstrum zobrazeno, je erb popisovaný Bosswellem; pravděpodobně patřil cechu výrobců či prodejců svícnů.
Vyobrazení včetně popisu viz AHT - A, doplňky.
» HTK: Pro tento termín nemá ČHT ekvivalent.

Alcyon
Erb rodiny de Massillom, Ile de France.
Azure, on waves of the sea Argent a alcyon Or flotant.

V modrém štítě na stříbrné vodní hladině labuť sedící v hnízdě, obojí zlaté.

ALCYON, « fr.
LABUŤ
Je zobrazena sedící na hnízdě uprostřed vln.

Alder

Alder
Znak obce Kryštofova Údolí.
Ve zlatém štítě nad červenými hornickými kladívky polovina černého lva s červenou zbrojí, držícího zelenou větévku bezu černého s listy a stříbrnými květy.
Kresba: © Stanislav Kasík

ALDER
BEZ ČERNÝ
Existuje jediný příklad užití plodů - bobulí bezu, ve znaku městečka Alderberry: „Argent, three bunches od alderberries proper - Ve stříbrném štítě tři přirozené větévky bezu s plody".


ALERONS, AILETTES, ALETTES
, « fr.
MALÉ ŠTÍTKY NA RAMENOU RYTÍŘE
Viz též EMERASSES.

ALLERION, « fr.
ALERION
Heraldické monstrum. O alerionu, který je zobrazován jako orel bez zbroje, je zmínka již ve starověku jako o pánu všech ptáků, ohnivé barvy a s ostrými křídly. Jeho existenci zaznamenal i Pierre de Beauvais zvaný le Picard v knize „Bestiaire". V heraldice se poprvé objevil v erbovníku !Armorial d´Urfe (cca 1380 - 1400). Lze konstatovat, že se jedná o heraldickou figuru, jejíž výskyt je omezen převážně na teritorium Francie. Nejvýznamnějšími nositeli jsou vévodové Lotrinští a pozdější vévodové z Montmorency. Ke vzniku erbu vévodů Lotrinských (ve zlatém štítě červené kosmé břevno s třemi stříbrnými aleriony) se váže pověst o mimořádném lukostřeleckém výkonu Gottfrieda de Boulogne, který vystřelil ze svého luku proti Davidově věži v Jerusalémě a zasáhl najednou tři ptáky zvané Alerioni. Na paměť byli alerioni vloženi do lotrinského erbu. Je však zajímavé, že na pečetích a mincích vévodů Lotrinských jsou až do konce 13 století zobrazeni aleriony se zobáky a drápy; drápy mizí teprve počátkem 14. století a až v 15. století zmizel i zobák - tak získal alerion nynější podobu.
(R. A. Nüscheler, Die Heraldik in den Glasgemälden von Königsfelden. Schweizerisches Archiv für Heraldik, Jahrgang XII. 1898, № 1, s. 45-47). Rovněž je pozoruhodné, že slovo alerion je rébusem jména Lorraine.
V české heraldice je alerion jako původní heraldická figura neznámý, objevil se teprve po nástupu císaře Josefa II., syna Františka Štěpána Lotrinského a Marie Terezie Habsburské, zakladatele vládnoucí Habsbursko-Lotrinské dynastie (1780).

Alesé, Alaisé

ALESÉ, ALAISÉ, « fr.
NEDOSAHUJÍCÍ K OKRAJŮM ŠTÍTU
Tohoto termínu se používá, pokud chceme vyjádřit, že figura nedosahuje k okrajům štítu. V anglické terminologii bývá nahrazován termínem COUPE, při popisu kříže HUMETTY.
» HTK: V TS existuje termín VOLNÝ, který znamená, že heraldická figura se nedotýká okrajů štítu / pole. Zobrazené kříže se v ČHT nazývají ŘECKÉ; viz Terminologické soubory, soubor KŘÍŽE.

ALLIGATOR, CROCODILE
KROKODÝL
Vzácně se vyskytující figura v anglické heraldice.
Ve štítě má zobrazeny krokodýly pouze rodina Hitchcock (Gules, a chevron argent between three alligators). Ze současnosti lze uvést příklad znaku společnosti ASPREY HOLDINGS LIMITED, které byl udělen znak včetně klenotu, štítonošů a badge 5. března 2007.
Vyobrazení včetně popisu viz AHT - A, doplňky.


Allocamelus
Znak společnosti East Land Company.
Arms: Or, on the Sea in Base a Ship of three Masts in full Sail all ppr. The Sails, Pennants and Ensigns Argent charged with a Cross Gule, on a Chief of the last a Lion passant guardant of the first. Crest: An Allocamelus or Ass-camel ppr. Supporters: Two Bears ppr. Motto: DESPAIR NOT.

Ve zlatém štítě červená hlava, v ní zlatý leopard s modrou zbrojí. Pod hlavou na přirozené mořské hladině trojstěžník s napjatými plachtami přirozené barvy a se svatojiřskými vlajkami na vrcholech stěžňů. Na kolčí přilbě s točenicí a přikrývadly stojící allocamelus přirozené barvy. Štítonoši dva medvědi přirozené barvy. Heslo DESPAIR NOT (Neztratit naději).
(Sir B. Burke, The General Armory ..., London 1984, s. 313.)

ALLOCAMELUS
Heraldické monstrum, v současnosti zvaný Ass-camel. Bývá zobrazován jako velbloud jednohrbý mající na krku oslí hlavu.
Termín Allocamelus, v současnosti zvaný Ass-camell, lze volně přeložit jako „oslo-velbloud". Není známo, kdy a kde toto zvíře vzniklo, avšak angličtí badatelé tvrdí, že je klenotem ve znaku obchodní společnosti Eastland Company (Nord Sea Company) založené v roce 1579 za vlády královny Alžběty I. na podporu obchodu se Skandinávií a zeměmi při Baltickém moři. Znak společnosti nebyl nikdy oficiálně zaregistrován v College of Arms a proto nelze přesně říci, jak toto zvíře skutečně vypadalo. Dnešní badatelé považují za pravzor allocamela jihoamerickou lamu, která byla v té době poprvé přivezena do Evropy.
» HTK: Pro tento termín nemá ČHT ekvivalent; v takových případech je použit přiměřený popis.

Allumé

ALLUMÉ, « fr.
ČERVENÉ OČI
Tohoto termínu se používá, pokud chceme vyjádřit, že zobrazené zvíře nebo pták má červené oči. U některých zvířat nebo ptáků mohou červené oči symbolizovat zuřivost, u sov znamenají, že jejich oči žhnuly ve tmě. Pokud je termín použit při popisu člověka znamená, že dotyčný je opilý.
» HTK: Pro tento termín nemá ČHT ekvivalent; v popisech uvedených heraldických figur nemají oči naznačený význam.

ALLUSIVE ARMS
MLUVÍCÍ ERB.
Figury zobrazené ve štítě jsou použity na základě slovní hříčky evokující příjmení nebo povolání erbovníka.


ALMOND
MANDLOŇ OBECNÁ

Alphyn

ALPHYN, ALFIN, « starofr.
Heraldické monstrum původně zobrazováno s orlími pařáty místo předních nohou, někdy též s nohama zakončenýma paznehty a někdy se čtyřmi tlapami. V současnosti je popisováno s vlčím tělem s břichem a s dračíma nohama, špičatýma ušima, dlouhým tenkým jazykem a zauzlovaným ocasem.
Ve středověkých bestiářích neznámá figura. Varianta ALFIN vznikla transkipcí ze starofrancouzštiny, do níž se dostala z jazyka španělských Maurů (arabštiny), kde slovo „al fin" - slon (elefant) bylo názvem šachové figury. Pravděpodobně první zmínka o tomto monstru v evropské literatuře je v knize „Fenn´s Book of Badges", v níž byl Alphyn zobrazen jako badge Richarda Westa, 7. lorda de La Warr († 1476); zde vidíme vzpřímené zvíře s předníma nohama zakončenýma paznehty a s chomáčem chlupů na ocase.
(A. Ch. Fox-Davies, Heraldic Badges, London 1907, heslo Laware, s. 121.
B. Pallister, Historic Devices, Badges and War-Cries, London 1870, heslo Delawarre s. 288-289, alphyn z vlajky, která byla v zobrazené podobě poprvé použita roku 1520 se stal předlohou pro vyřezávané dřevěné táflování v rodiném sídle zv. Halnaker House, Sussex, které postavil Sir Thomas West za vlády krále Jindřicha VIII.)
Jeho vnuk, Thomas West, 9. Lord de La Warr.
(Viz: College of Arms, London, ms.I.2, fol. 82, popis erbu: Štít čtvrcený. 1. pole stříbrné s černým pilovitým břevnem (West), 2.-3. pole čtvrcené, pole a-d červené poseté stříbrnými křížkovými kříži dole zahrocenými a na nich je položen stříbrný lev (de La Warr), pole b-c modré se třemi tvářemi lva čelem dolů proraženými zlatými liliemi (Cantelupe), 4. pole Mortimer. Klenotem je na korunované přilbě s modro-stříbrnými přikrývadly modrá hlava gryfa s krkem se zlatou zbrojí a ušima. Heslo: JOUR DE MA VIE (Den mého života).
V rukopisu nazvaném „Insignia Anglica" uloženém v Bavorské státní knihovně pod sign. BSB-Hss Cod. icon. 291 je pod názvem „Le Seign de La warre" vyobrazen erb, jehož pravý štítonoš je černý Alphyn připomínající již poněkud více heraldického tygra, hříva, chlupy pod bradou a na nohách jsou zlaté, zlatý je rovněž chomáč chlupů na lvím ocase, který ale není zauzlovaný. V tlamě má zlaté kančí zuby, červený jazyk, zlaté oči a na čtyřech lvích tlapách zlaté drápy. Alphyn má na krku navlečenou zlatou korunu, z níž splývá o obtáčí jeho tělo zlatý řetěz zakončený kruhem. Levým štítonošem je modrá saň (wyvern) se zlatým břichem a zlatými blánami na křídlech, červenými pařáty a červenýma očima.
Popis erbu: Štít čtvrcený. 1. pole West, 2. pole čtvrcené de La Warr-Cantelupe, 3. pole Mortimer (stříbrný štítek je pokryt hermelínem, 5 ocásků), 4. pole červené se třemi zlatými zúženými břevny v horní polovině pole. Klenotem je na korunované kolčí přilbě modrá hlava gryfa s krkem, s červeným jazykem a zlatým zobákem, zlatými vousy a ušima. Přikryvadla modro-stříbrná.
Excerpta historica or Illustrations of English History, London 1833, s. 321.
A. CH. Fox-Davies, Heraldic Badges, London-New York 1907, s. 121. The De Walden Library, Banners, Standards and Badges from a Tudor Manuscript in the College of Arms, London 1904, s. 184.

Altar

ALTAR
OLTÁŘ
Tato figura se obecně zobrazuje jako vysoký kruhový sloup-podstavec na jehož vrcholu hoří oheň.

ALTERNATE, ALTERNATED
STŘÍDAJÍCÍ SE BARVY.
Skutečné použití tohoto termínu při heraldickém popisu je omezené.
» HTK: V TS jsou dva termíny - OPAČNÝCH BAREV, OPAČNÝCH TINKTUR. V českých popisech často užívané.


AMBULANT
V CHŮZI
Méně obvyklý termín, synonymum k termínu PASSANT.
» HTK: V TS existuje termín KRÁČEJÍCÍ, který je používán v popisech lidí i zvířat.

AMETHYST
AMETYST, PURPUROVÁ (NACHOVÁ) BARVA
Ametyst byl v 16. století užíván jako synonymum pro purpurovou barvu stejně jako planeta Merkur.

Amphisbaene
Klenot z erbu Josepha Gwilta of Westminster.

AMPHISBAENE
AMFISBÉNA, AMFIVENA, ANPHIVENA, FENMINE
Heraldické dvouhlavé monstrum v podobě hada nebo ještěrky, s jednou hlavou na krku a s druhou na ocase, někdy se lvíma nohama, symbol hrůzy a podsvětí. Podle řecké mytologie se zrodila z krve kapající z hlavy Gorgony, s níž letěl Perseus na Libyjskou pouští. Její existence je potvrzována starověkými i středověkými autory a je opředena různými bájemi, často protichůdnými.
Plinius starší tvrdí, že má léčebné vlastnosti a upozorňuje na její jedovaté zuby v obou hlavách; má prý regenerační schopnosti, její oči září a nepůsobí na ni chlad. Setkala se s ní Catova armáda při tažení pouští, kde se Amfisbéna živila mrtvolami padlých vojáků. Sir Thomas Browne upozorňuje, že každá hlava může konat samostatně. Isidor Sevillský připomíná její rychlost a schopnost valit se jako obruč poté, kdy si jedna hlava vezme do tlamy krk té druhé. Ve středověku lidé věřili, že obtočena kolem krku těhotné ženy zajistí bezpečný průběh těhotenství; její kůže prý dokázala léčit artritidu a v zimě omrzliny.
V heraldice není příliš frekventovanou figurou, přestože ji lze spatřit na lodích Vikingů již v 11. století.
Nalezneme ji jako klenot v erbu Josepha Gwilta of Westminster (Sir. B. Burke, The General Armory, London 1878, s. 436, heslo Gwilt).
» HTK: Je zařazena do Terminologického slovníku, tam i citace literatury. V české heraldice se tato figura nevyskytuje; Břetislav Štorm použil českého výrazu „dvojhybnice".

Amphistere
du Bourg.
Azure, an Amphistere Or.

V modrém štítě zlatá amfistéra.

AMPHISTERE
AMFISTÉRA
Heraldické monstrum. V heraldické terminologii je tímto jménem nazýván okřídlený had mající svůj ocas ve tvaru hada nejméně jednou stočený a na jeho konci malou hadí hlavu. Ve zcela výjimečných případech může být ocas zakončen několika hlavami a pak se pro takto zobrazenou Amfistéru používá francouzský termín „gringolée".
(Nicolas Viton de Saint-Allais, Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France, Paris 1816. Rodina Le Petit de La Borde z oblasti Beauce se honosila červeným štítem se stříbrnou amfistérou se stočeným ocasem zakončeným třemi hadími hlavami).
» HTK: Pro tento termín nemá ČHT ekvivalent. V české heraldice se tato figura nevyskytuje.


AMPTY, ANTY
DĚLENO VE TVARU KROKVE
Viz též: ENTY.

ANANAS
ANANAS
Viz též: PINE-APPLE.

Ancetteé
Cross humetty.

Ve stříbrném štítě modrý řecký kříž.

ANCETTÉE, « fr.
ŘECKÝ KŘÍŽ
Figura kříže, který svými stejně dlouhými rameny nedosahuje k okrajům štítu.
Viz též: CROSS HUMETTY.
» HTK: Viz: Terminologické soubory, soubor KŘÍŽE.

Anché
Argent, a fess anchee, gules.

Ve stříbrném štítě červené dole vyduté břevno.

ANCHÉ, « fr.
VYDUTÉ BŘEVNO
Tohoto termínu se používá, pokud chceme vyjádřit, že břevno má horní stranu vodorovnou a dolní vydutou.


ANCHOR
, « fr.
KOTVA
Bývá kreslena s kruhem, s ramenem kovovým nebo dřevěným a s přivázaným provazem, lanem nebo řetězem.

Anchored, Ancred

ANCHORED, ANCRED
Kotvový, zakončení ve tvaru kotvy. Figura, např. kříž, jejíž ramena jsou zakončena ve tvaru kotvy.
Viz též: CROSS MOLINE.
» HTK: Viz: Terminologické soubory, soubor KŘÍŽE, modifikace tvarů ramen, modifikace zakončení ramen.

ANCIENT, ANSHENT
Má dva významy:
1. Druh vlajky.
2. Užívá se ve smyslu starobylý.
» HTK: Pro tento termín nemá ČHT ekvivalent


ANDREW
ONDŘEJ
Tento termín se užívá ve smyslu kříž sv. Ondřeje, vlajka sv. Ondřeje nebo řád sv. Ondřeje.

ANGEL, « řečt.
ANDĚL
Bytost vyšší, nadpřirozená. Je zobrazován se svatozáří nebo jen s obroučkou na čele a na ní křížek, s křídly, v dlouhém ženském šatě, kolem pasu štolou nebo jinak staženém. Velmi časté použití je v klenotech a jako štítonoši.

Angles

ANGLES
Tato figura se zobrazuje jako dva přivrácené prostupující se (proložené) úhelníky s kroužky na obou koncích.
» HTK: V TS existuje termín ÚHELNÍK avšak bez kroužků.


ANGEMNES
ŠESTILIST
Viz též: SIXFOILS.

Annodated
Uťatá pravá ruka přirozené barvy drží vztyčený meč se stříbrným jílcem, zlatou záštitou a hlavicí, stříbrná čepel je obtočena esovitě prohnutým zeleným hadem.

ANNODATED
Zakřivený do tvaru písmene S
» HTK: V TS není termín „zakřivený". V popisech používáme sousloví „esovitě prohnutý", poněvadž slovo „zakřivený" není významově ani polohově jednoznačné.


ANNULET
MALÝ KROUŽEK
» HTK: Definice termínu v TS:
Obecná figura.
Termínu kroužek použijeme v případech, kdy jeho pomocí je připevněn jeden předmět k jinému; např. CÍRKEVNÍ KOROUHEV je pomocí KROUŽKŮ navlečena na příčné RÁHNO. Dále můžeme tohoto termínu použít tehdy, je-li jich ve štítě / poli větší počet a jsou zřetelně menších rozměrů než samotný KRUH. Zároveň však připomínáme, že kroužek není měrnou jednotkou pro určování velikosti figury.
» Viz termín: KRUH.

Anuletty, Annulated, Ringed
Osmihrotý kříž s rameny zakončenými kroužky, vše červené.

ANULETTY, ANNULATED, RINGED
ZAKONČENÝ KROUŽKEM
Termín se používá při popisu kříže, jehož ramena jsou zakončena kroužkem.
» HTK: Viz: Terminologické soubory, soubor KŘÍŽE, modifikace tvarů zakončení ramen křížů.

Ant
An Ant Tergiant.

Ve zlatém štítě černý lezoucí mravenec.

ANT
MRAVENEC
Málo užívaný zástupce živočišné říše, někdy se objevuje i mraveniště ant-hill. Zobrazuje se vždy jako lezoucí, tj. z horního pohledu.

Antelope
Stojící vzpřímená antilopa držící standartu.

ANTELOPE
HERALDICKÁ ANTILOPA.
Heraldické monstrum. Bývá zobrazována s dlouhými zoubkovanými rohy otočenými dopředu a vypadajícími jako pily, takže jimi může kácet stromy a s velkými kopyty. Její podoba se vyskytuje ve středověkých bestiářích; zobrazování však nebylo ustálení, někdy byla zpodobněna téměř jako pes, někdy jako kůň ale vždy byly kresleny velké rohy. Je nejvíce zobrazovanou figurou v anglofonní oblasti, v kontinentální Evropě najdeme pouze jediný případ - v erbu švýcarské rodiny Windegg, která má ve zlatém štítě černou antilopu ve skoku.

Antique
Pohanská koruna

ANTIQUE
ANTICKÝ, POHANSKÝ
Velmi častý termín, který upřesňuje vzhled zobrazované figury.

Anvil
Znak presidenta Spojených států amerických D. D. Eisenhowera (1953-1961).
Arms: Or an anvil Azure. Crest: Five stars of five points conjoined as on the points of a pentagram Argent. Motto: PEACE THROUGH UNDERSTANDING.

Ve zlatém štítě modrá kovadlina. Nad štítem zlato-modrá točenice, na ní do pětiúhelníku pět (1, 2, 2) stříbrných dotýkajících se pětihrotých hvězd. Pod štítem stříbrná, zlatě lemovaná a modře podšitá páska s modře psaným heslem PEACE THROUGH UNDERSTANDING (Mír skrze pochopení).

ANVIL
KOVADLINA.
Figura se vyskytuje jen velmi zřídka.
» HTK: Definice termínu v TS:
Obecná figura.
Základní pracovní pomůcka v ručních kovárnách; masivní blok kvalitního železa upraveného do několika tvarů tak, aby umožnil zpracovávání výkovků. Za základní podobu považujeme z boku zobrazený železný blok, stojící na patce / patkách, pod horní pracovní plochou přiměřeně vydutý Pracovní plocha je na jedné straně pravoúhle zakončena, na protilehlé straně vybíhá do tvaru kuželu, tzv. „nosu". Stranovou orientaci doporučujeme „nosem" k pravému kraji štítu / pole.
» Viz. t. termín: NAKOVADLO.

Apaumy, Appalmed
Erb irské rodiny O´Loughnan.
V zeleném štítě pravá uťatá vztyčená ruka přirozené barvy dlaní čelně, nad ní položený stříbrný šíp. Na hrncové přilbě se stříbrno-zelenou točenicí a zeleno-stříbrnými přikrývadly, zakončenými čtyřmi (2, 2) zlatými třapci, tři pštrosí pera, zelené mezi stříbrnými. Pod štítem stříbrná páska s černě psaným jménem rodu O´Loughnan.

APAUMY, APPALMED, « fr.
OTEVŘENÁ DLAŇ
Tato figura se zobrazuje jako otevřená dlaň. Při popisu je nutno hlásit zda se jedné o pravou nebo levou dlaň aby nedošlo k záměně.
» HTK: Definice termínu v TS:
Obecná figura.
DLAŇ. Vnitřní část RUKY. V heraldice se uplatňuje jako součást popisu RUKY, např. je-li ruka VZTYČENA dlaní nebo hřbetem ČELNĚ.

Ape
Erb vévody z Leinsteru.
Arms: Argent a saltire Gules. Crest: A money statant ppr. Environed about the middle with a plain dollar and chained Or. Supporters: Two monkeys environed and chained as the crest..

Ve stříbrném štítě červený ondřejský kříž. Na štítě vévodská koruna, z ní vyniká turnajská přilba s červeno-stříbrnou točenicí a přikrývadly, klenotem předními končetinami vyrůstající lidoop přirozené barvy, s opaskem kolem těla a řetězem, obojí zlaté. Štítonoši dva sedící přivrácení lidoopi přirozené barvy, s opasky kolem těla a řetězy, obojí zlaté.

APE
LIDOOP
Heraldika nerozlišuje mezi lidoopy a opicemi (Money) a jejich zobrazení je natolik stylizované, že kresebné odlišení může být obtížné.
» HTK: Termín „lidoop" je velice široký a lze jej uplatnit s dalšími nezbytnými přívlastky výhradně v paleoantropologii, zejména při nálezech kosterních pozůstatků.
V TS existuje obecný termín OPICE.

Apollo
Arms: Azure a Viking longship affronty rayonnant Or. Crest: An open book Argent bound Azure surmounting five paint brushes Or. Supporters: Dexter the figure of Athena, sinister the figure of Apollo, both standing on a rocky mount proper. Motto: OTIUM CUM DIGNITATE.

Znak londýnského cechu lékárníků, udělen 12. 12. 1617 králem Jakubem I.
V modrém štítě, postaveném na skalisku přirozené barvy, čelně vikinská loď s plachtou a vlající vlajkou na stěžni podložená slunečními paprsky, vše zlaté. Na kolčí přilbě se zlato-modrou točenicí a modro-zlatými přikrývadly otevřená stříbrná kniha v modré vazbě podložená pěti (1, 2, 2) zlatými malířskými štětci. Dva štítonoši, čelně stojící na skalisku, vpravo bohyně Pallas Athena v dlouhém stříbrném šatu bez rukávů, s přilbou na hlavě, drží v pravé ruce zlaté vztyčené kopí se stříbrným hrotem, vlevo bůh Apollon ve stříbrné tunice, šněrované obuvi a se zeleným věncem na hlavě drží pod levou paží zlatou lyru se stříbrnými strunami. Pod štítem na stříbrné, modře podšité pásce černě psané heslo OTIUM CUM DIGNITATE (Oddech s důstojností).

Apollo
Arms: Azure, Apollo, the inventor of Physic proper, his head radiant, holding in his left hand a bow, and in his right an arrow or, supplanting a serpent argent. Crest: A rhinoceros proper. Supporters: Two unicorns or, armed and unguled argent. Motto: OPIFERQUE PER ORBEM DICOR.

Znak kanadské společnosti The Art a Letters Club od Toronto, udělen 20. 9. 2007.
V modrém štítě rozkročený bůh Apollon oblečený v antické zbroji, v pravé ruce drží šíp se stříbrným opeřením hrotem šikmo dolů, v levé ruce luk se stříbrnou tětivou, se slunečními paprsky za hlavou, vše zlaté. Mezi jeho nohama stříbrná stojící saň hledící k Apollonovi. Na turnajské přilbě se zlato-modrou točenicí a červeno-stříbrnými přikrývadly nosorožec přirozené barvy. Štítonoši dva zlatí vzpřímení přivrácení jednorožci se stříbrnou zbrojí stojící na zlaté, zeleně podšité pásce s černě psaným heslem OPIFERQUE PER ORBEM DICOR (Jsem známý po celém světě jako pomocník).

APOLLO
APOLLON
Postava řeckého boha Apollona, patrona lékařství, hudby, poezie a umění. Mezi jeho atributy patří labuť, vlci, delfíni, luk se šípy, vavřínový věnec, citera či lyra. Bývá zobrazován se slunečními paprsky kolem hlavy, oblečen v antické brnění, v rukou držící luk a šíp (viz znak londýnského cechu lékárníků, udělen 12. 12. 1617 králem Jakubem I.). V současnosti bývá zobrazován též jako mladík se zeleným vavřínovým věncem na hlavě a s lyrou v ruce (viz znak kanadské společnosti The Art a Letters Club of Toronto, udělen 20. 9. 2007).


APPLE
JABLKO, JABLOŇ
Jabloň se vyskytuje poměrně zřídka, jablka - plody jsou častější.

APPLE OF GRANADA
GRANÁTOVÉ JABLKO
Viz též: POMEGRANATE.

Appointé
Argent four lozenges appointé gules.

Ve stříbrném štítě čtyři dotýkající se červené routy do kříže.

Appointé
Alan Geal.
Modrý štít posypaný 13 řadami stříbrných dotýkajících se hvězd. Na štítě kbelíková přilba se stříbrno-modrou točenicí a modro-stříbrnými přikrývadly, klenotem zlatý rozkřídlený orel, držící v drápech zlomený článek řetězu přirozené barvy. Nad klenotem zlato-červená páska s černým nápisem ZHTEIN THN AΛHOEIAN (Hledám pravdu), pod štítem zlato-červená páska s černým nápisem CLARERE • AUDERE • GAUDERE (Bystrý, odvážný, přinášející radost).

APPOINTÉ, « fr.
DOTÝKAJÍCÍ SE
Tohoto termínu se používá, když chceme vyjádřit, že vrcholy nebo hroty nejméně dvou figur se vzájemně dotýkají, např. krokve, meče, routy apod.

Apre

Apre
Kresba z erbovníku ............................... ze 16. století.

Apre
Znaková pečeť z roku 1555.

Apre
Popis znaku společnosti Worshipful Company and Fellowship of the Merchant Adventures trading to Muscovia.
V pětkrát modro-stříbrně vlnitě děleném štítě zlatá hlava, v ní mezi dvěma červenými růžemi se zlatými semeníky a zelenými kališními lístky červený kůl se zlatým anglickým leopardem. Pod hlavou, mezi třemi zlatými bezanty (2, 1), trojstěžník s plachtami přirozené barvy a s vlajkami se svatojiřskými kříži. Na přilbě se zlato-modrou točenicí a červeno-stříbrnými přikrývadly utržená hlava divoké kočky přirozené barvy se zlatou korunou navlečenou na krku. Štítonoši vpravo divoká kočka, vlevo apre oba stojící, vzpřímení, přivrácení, čelně hledící, přirozené barvy a se zlatými korunami na hrdlech. Heslo GOD BE OUR GUIDE (Bůh je náš rádce).
Kresba: © Miroslav Baroch.

APRE
Heraldické monstrum, které má býčí hlavu, tělo, nohy a medvědí ocas. V heraldice se vyskytuje pouze jako pravý štítonoš obchodní společnosti Worshipful Company and Fellowship of the Merchant Adventures trading to Muscovia, známá též pod názvy Moskevská společnost nebo Ruští obchodníci. Tudorovští heroldi považovali Apre za typicky ruské zvíře.
» HTK: Pro tento termín nemá ČHT ekvivalent.

Aquilon
Coat of arms of Venteuil, Marne, France:
Azure a bend Or charged with three keys Gules fessways, with a point, a two-headed goose chase, chief of a north wind blowing, all or.

Městečko Venteuil (La Commune de Venteuil), Marna, Francie.
V modrém štítě kosmé břevno, v něm tři červené položené gotické klíče, provázené nahoře
dětskou hlavou s krkem foukající ústy vítr, dole čelně hledící dvouhlavou dahu ve skoku, vše zlaté.

Dahu
Obecná heraldická figura DAHU je legendární monstrum známé ve Francii, Švýcarsku a v severní Itálii. Podle francouzských pověstí má DAHU podobu jelena nebo kozorožce, jehož dvě nohy jsou na jedné straně těla kratší, aby se mohl snáze pohybovat po skalách a z tlamy mu vyčnívají dlouhé zuby. Tvrdí se, že samec má kratší nohy na pravě straně, samice na straně levé.

Aquilon
Znak obce Větrušic, o. Praha-východ
V modro-červeně děleném štítě nahoře stříbrný bůh větru Boreas. Dole položený zlatý klíč.
Kresba: © Stanislav Kasík.

AQUILON, « fr.
SEVERNÍ VÍTR
Tohoto termínu se používá k zobrazení větru personifikací foukající dětské hlavy. V heraldice neanglicky mluvících zemí lze najít termín Boreas resp. Aolus Boreas - bůh severního větru, původem z řecké mytologie, v anglické terminologii se však neužívá.
» HTK: V české komunální heraldice je tato figura ve znaku obce Větrušic, o. Praha-východ.

Ararat
Střední štít ze státního znaku Arménské republiky (19. 4. 1992):
Ve zlatém štítě nad dvěma vlnovkami hora Ararat, na jejímž vrcholu spočívá loď (Archa Noemova), vše stříbrné.

ARARAT
HORA ARARAT.
Bývá zobrazována jako skála, na jejímž vrcholu je archa Noemova. Od 19. dubna 1992 v srdečním štítku státního znaku Arménie, (viz www.armenica.org/armenia/gerb.html).

ARBALETTE, « fr.
KUŠE
Málo frekventovaný termín.
Viz též: CROSSBOW.
» HTK: V ČHT se tento termín, resp. tato figura, vyskytuje, přičemž není podstatné, z hlediska heraldické kresby, které části jsou dřevěné nebo kovové. V heraldických popisech zbraní nejsou materiálové komponenty výslovně zmiňovány.

Arch

Arch
Bideford Town Council (Devon). Granted 12th September 1936 to the Borough of Bideford,
Arms: Argent over Water barry wavy in base a Stone Bridge of three arches proper masoned
Or issuant from the centre arch an Ancient Ship the mast appering behind the Bridge also proper on a Chief Gules three Clarions Gold. Crest: On a Wreath Argent and Azure an Elizabethan Ship in full sail proper the centre sail charged with a Clarion Or. Motto: PRO REGE AC FIDE AUDAX.

Ve stříbrném štítě, pod červenou hlavou s třemi zlatými Panovými flétnami vedle sebe, z vlnité, modro-stříbrně sedmkrát vlnitě dělené paty kvádrovaný most přirozené barvy, uprostřed s obloukem a dvěma krajními půloblouky. Pod obloukem zádí doprava loď, z níž za mostem vyniká stěžeň se strážním košem, vše přirozené barvy. Na kolčí přilbě se stříbrno-modrou točenicí a modro-stříbrnými přikrývadly galeona s plnou takeláží, na hlavní plachtě zlatá Panova flétna, na stěžních zlaté praporky. Pod štítem na stříbrné, zlatě podšité pásce heslo PRO REGE AC FIDE AUDAX.


» Poznámky k popisu:
Panova flétna (též píšťala) je starověký hudební nástroj, známý též pod názvem syrinx, který je atributem řeckého boha Pana, člena družiny boha Dionýsa, patrona pastýřů a lovců. V římské mytologii je Pan nazýván Faunem. V anglické heraldické terminologii je tato figura nazývána, kromě uvedeného clarionu, claricord nebo sufflue. V české heraldické terminologii doporučujeme v popisu použitý název.
Galeona. V námořní terminologii plachetní trojstěžník. V anglické heraldické terminologii je používán termín „Elizabethan Ship"- „alžbětinská loď"; v české heraldické terminologii nepovažujeme tento název za použitelný. Jsou-li napjaty všechny plachty včetně lanoví, doporučujeme použít termínu TAKELÁŽ, případně PLNÁ TAKELÁŽ.

» Literatura:
Ottův slovník naučný, Praha 1892, díl V., s. 425, heslo Clarion.
Arndt - Seeger - Lothar-Westphal: Wappenbilderordnung, Neustadt an der Aisch 1986, s. 216, tab. 76, obr. č. 9923.
Ewe, Herbert: Schife auf Siegeln. Rostock 1972, s. 95 a 107. Zde je zobrazena pečeť města Bideford z roku 1577, která byla předlohou pro městský znak.

ARCH
KLENUTÍ
Architektonický článek. Má dva významy:
1. Bývá zobrazován se dvěma nebo třemi sloupy a mezi nimi klenební pas.
2. Stejným termínem bývá popisováno i klenutí mostu - BRIDGE ARCH.

ARCHED, ARCHY
KLENUTÝ
Viz též: EMBOWED.

Archer
Wood Green Borough Council.
Arms: Or on a Fesse Azure between three Yew Trees eradicated proper a Barrulet Argent.
Supporters: On either side an Archer in Chain Armour holding in the exterior hand a Bow proper.
Motto: NOSTRUM VIRET ROBUR - Wood Green flourishes or Our strength is as a green tree. Granted 1st August 1933.

Ve zlatém štítě modré břevno, v něm stříbrné zúžené břevno (angl. BARRULET), provázené třemi (2, 1) uťatými tisy přirozené barvy. Štítonoši dva čelně natočení lučištníci v kroužkovém brnění, zelených halenách, s přilbami na hlavách, na pravých bocích zavěšenými toulci se stříbrnými šípy, držící jednou rukou za horní okraj štít, druhou rukou postavený luk. Pod štítem stříbrná, modře podšitá stuha s černým nápisem NOSTRUM VIRET ROBUR (Naše síla je v zelených stromech).

ARCHER
LUČIŠTNÍK
Kupodivu vzhledem k významu a tradici luku v britské vojenské historii je figura lučištníka v anglických erbech téměř neznámá. V erbech britské nobility však existuje bezpočet luků, šípů či šipek. Lučištník se uplatnil zejména jako štítonoš v erbech britských peerů a jako štítonoš v municipální heraldice.

ARDENT, « fr.
SRŠÍCÍ
Tohoto termínu se používá, když chceme vyjádřit, že zuřivému zvířeti srší oheň z očí a z tlamy.


ARGENT
, « fr.
STŘÍBRO
Heraldický kov. Pokud se vyjadřuje barevnost štítu šrafováním, použije se prázdná plocha nebo bílá barva, ve starých erbovních knihách bylo používáno pro označení stříbra symbolu A. V planetárním systému stříbro reprezentuje měsíc, proto bývalo stříbro kdysi nazýváno v erbech knížat Lunou a v erbech Peerů perlou.

ARK
ARCHA NOEMOVA
Viz též: NOAH´S ARK

Arm

ARM
PAŽE
Při popisech je třeba hlásit, zda se jedná o paži pravou nebo levou.


ARMED

ZBROJ
Tímto termínem se popisují u šelem zuby a drápy, u jiných zvířat rohy a kopyta (vyjma jeleního paroží), u dravých ptáků zobák a pařáty. Ve starých dobách byl stejným termínem popisován i muž, který měl celé tělo pokryté brněním, kromě obličeje, též člověk držící v ruce zbraň.
Anglické názvosloví zná jelení zbroj pod termínem ATTIRED.
Viz též: ATTIRED.

ARMES PARLANTES
MLUVÍCÍ ERB
Viz též: CANTING-ARMS.

Arms of Enquiry
Kingdom of Jerusalem.
Argent, a cross potent between four crosslets Or.

Jerusalémské království.
Ve stříbrném štítě zlatý jerusalémský kříž.

ARMS OF ENQUIRY
NESPRÁVNÝ ERB
Tohoto termínu se používá, pokud chce autor popisu erbu upozornit na nesrovnalost, např. pokud je kov položen na kov nebo barva na barvu. Protože je každý herold či tvůrce erbu znalý pravidla, že nesmí přijít kov na kov nebo barva na barvu, musí být tato anomálie vytvořena z velmi dobrého důvodu. Nejznámějším příkladem porušení zmíněných pravidel je erb Jeruzalémského království.


ARMINED
HERMELÍNOVÝ
Viz též: ERMINED.

ARMOIRIES, « fr.
ERB
Viz též: COATS OF ARMS; ACHIEVEMENTS.

ARMOUR
BRNĚNÍ

ARMS
ŠTÍT S HERALDICKOU FIGUROU
Tento termín je striktně užíván jen pro označení štítu s heraldickou figurou bez popisu klenotu, přikrývadel, badge apod.
Arms of Dominion - státní znak vycházející z erbu suverénních knížat,
Arms of Pretension - znak aspirační vycházející z erbu dnes již nevládnoucích knížat,
Arms of Succession - znak nástupnický (podle posloupnosti) symbolizuje nově získanou držbu majetku,
Arms of Assumption - znak převzatý je takový, který erbovník převzal od původního nositele podle práva, ale nikoli na základě dědictví,
Arms of Alliance - spojení štítů manželů v jeden, např. polcením nebo čtvrcením,
Arms of Adoption - znak převzatý na základě dokumentu-adopce, kdy poslední člen rodiny udělí právo k užívání svého jména a erbu,
Arms of Concession - znak udělený panovníkem jako odměna za významnou službu státu, např. i polepšení erbu.
Arms of Office - úřední znak,
Arms of Community - znak obce, okresu, opatství, univerzity, kolejí, cechů, firem apod.

ARMS ACCOLLÉS
Systém spojování několika erbů do jednoho štítu na základě dědičnosti erbu.
Viz též: MARSHALLING.

ARMS COMPOSED
Systém spojování několika erbů do jednoho štítu na základě dědičnosti erbu.
Viz též: MARSHALLING.

ARRACHÉ, ARRASHT
VYKOŘENĚNÝ, UTRŽENÝ
Termín má dva významy:
1.U stromů znamená vytržený i s kořeny.
2.U hlav zvířat znamená utržený. Viz též: ERASED.
» HTK: 1. V ČHT může být strom nebo obecně rostlina VYKOŘENĚNÝ / VYKOŘENĚNÁ nebo UŤATÝ / UŤATÁ.
2. V ČHT může být hlava zvířete UTRŽENÁ, tzn. s částí srsti, chlupů, peří, nebo UŤATÁ, tzn, viditelně zobrazená uťatá plocha, zbarvená červeně.

ARRIÈRE, « fr.
LETÍCÍ
Tohoto termínu se používá, pokud se popisují ptáci či hmyz letící, ale vždy zády k pozorovateli.
Viz též: VOLANT.
» HTK: V TS je termín LETÍCÍ, přičemž poloha ve štítě / poli je dále v popisu specifikována, takže nemusí být vždy zády k pozorovateli.

Arrondi
Cross arrondi, převzato z vyobrazení rytířů na Bayeux Tapestry.

Ve stříbrném štítě břevno a kůl, obojí červené, zkřížené, esovitě prohnuté.

ARRONDI, « fr.
OKROUHLÝ
Termín se užívá při popisu figury jejíž tvar je standardně rovný, např. kříž, štenýř apod., avšak ve štítu je zobrazen tak, že se stáčí do kruhu.
» HTK: Jedná se o břevno a kůl; v tomto případě doporučujeme popsat jako zkřížené, esovitě prohnuté, nikoli jako vlnité.

ARROW
ŠÍP
Zobrazuje se buď hrotem vzhůru, vztyčený nebo dolů, postavený. V případě, že barva hrotu nebo opeření je odlišná od dříku popisuje se šíp jako BARBED nebo ARMED - hrot, FLIGHTED nebo FEATHERED, opeření, někdy se hlásí (zejména ve Francii) též SHAFTED - barva dříku. Pokud jsou šípy svázány do svazku, popisují se termínem SHEAVES OF ARROWS, počet šípů a jejich poloha se musí hlásit.

ARROWHEAD
HROT ŠÍPU
Viz též: PHEON.

ASCENDANT
STOUPAJÍCÍ
Tento termín se používá např. pro paprsky, plameny nebo kouř.
» HTK: V ČHT je termín STOUPAJÍCÍ používán pro popis polohy PŮLMĚSÍCE; dalšími termíny jsou KLESAJÍCÍ, DORŮSTAJÍCÍ, UBÝVAJÍCÍ.

Ascents
SCHODY nebo STUPNĚ. Jsou-li takto ve štítě, jedná se o figuru VOLNOU.

Ascents
Latinský kříž stojící na třech stupních, obojí zlaté.
Ve štíte mohou být STUPNĚ VOLNÉ nebo DO KRAJŮ ŠTÍTU / POLE, resp. DO KRAJŮ ŠTÍTU MŮŽE BÝT POUZE PRVNÍ (dolní) STUPEŇ, event. může být VYRŮSTAJÍCÍ Z DOLNÍHO OKRAJE ŠTÍTU / POLE ; v heraldickém popisu nutno hlásit.

ASCENTS
SCHODY
Tento termín se používá zejména pro schody, může být použit i pro stupňovitý podstavec pod kříž.
Viz též: DEGREES .
» HTK: V ČHT jsou rozlišovány termíny SCHODY a STUPEŇ / STUPNĚ, příp. stupňový / stupňovitý podstavec.

Ash

ASH
JASAN
V erbech bývá zobrazován jako strom, případně jeho listy nebo plody. Staroanglické slovo „æsc"
znamená nejen jasan, ale též kopí.

ASPECT
POSTAVENÍ ZVÍŘETE VE ŠTÍTU VZHLEDEM K DIVÁKOVI
Tento termín má dva významy:
1. Zvíře může být postaveno bokem čelně hledící (EN FACE) k pozorovateli (FULL ASPECT).
2. Zvíře může být postaveno bokem na pozorovatele nehledící (PASSANT) nebo postavené bokem a natočené k pozorovateli (TRAIN ASPECT), tedy poloha mezi 1. a 2.

Aspectant

ASPECTANT
PŘIVRÁCENÝ
Tento termín vyjadřuje postavení dvou zvířat ve štítu proti sobě. Termín vznikl pravděpodobně nedopatřením. Vhodnější je užívat u dravé zvěře termín COMBATANT - připraveni k boji, u ostatní zvěře RESPECTANT - přivrácený.
» HTK: V TS existuje termín PŘIVRÁCENÝ, přičemž v heraldickém popisu není rozlišováno, zda jsou zvířata připravena k boji nebo jsou k sobě přivrácena těly i hlavou; pokud jsou přivrácena těly ale hlavami odvrácena, je nutné v popisu takové polohy hlásit.

ASPEN LEAF
LIST OSIKY
Viz též: POPLAR - TOPOL.


ASPERSED
POSETÝ
Totéž co SEMÉ.

Ass
Erb rodiny Manwaring of Chester of Nantwich.
Arms: Argent, two bars Gules within a bordure gobone Or and Sable. Crest: An ass's head proper, erased, maned, and haltered Or.
(The Armorial Bearings Exemplified in The Cheshire Visitations illustrated in colour by Martin S. J. Goldstraw.)

Ve stříbrném, zlato-černě šestnácti kusy štenýřově lemovaném štítě dvě červená břevna. Klenotem zlatě postrojená oslí hlava s krkem přirozené barvy vyrůstající ze stříbrno-červené točenice nad štítem.

ASS
OSEL
Osel bývá v heraldice připomínán jako symbol trpělivosti, ale zdá se, že bývá užíván především jako mluvící erb.


ASSAULTANT, ASSAILANT

VZPŘÍMENÝ
Tento výraz se užívá u zvířat, které stojí vzpřímeně na obou zadních nohách.
Viz též: SALIENT.
» HTK: V ČHT jsou životné figury VZPŘÍMENÉ, neživotné VZTYČENÉ.

ASSIS, « fr.
SEDÍCÍ
Toto slovo je synonymum pro dva termíny:
1. U domestikovaných zvířat SITTING.
2. U divokých zvířat SEJANT.
» HTK: V TS je společný termín SEDÍCÍ.

ASSURGENT
VYRŮSTAJÍCÍ
Viz též: RISING OUT OF.
» HTK: V TS existují dva zástupné termíny - VYRŮSTAJÍCÍ / ROSTOUCÍ.

Astrolabe
The Dominion Institute, znak udělen 3. 4. 2002.
Arms: Argent within a bordure rayonné a maple leaf Gules charged with an astrolabe Or. Crest: Issuant from a circlet of poppy flowers proper, a demi bear grasping in its paws a parliamentary mace Or. Supporters: Dexter an allegorical figure for Canada holding in the dexter hand a branch of laurel, sinister a Shawnee warrior tempore 1812 holding in the sinister hand a gun, both standing on a rocky compartment proper. Motto: MULTO MAGIS QUAM IPSI EXCOGITABANT.
Grant of Arms and Supporters April 3, 2002, Vol. IV., p. 202.

Ve stříbrném štítě s červeným plaménkovým lemem červený vztyčený javorový list se zlatým položeným astrolábem. Na kolčí přilbě se stříbrno-červenou točenicí a červeno-stříbrnými přikrývadly věnec z vlčích máků (pět viditelných květů) v přirozené barvě, z něho vyrůstá medvěd držící v tlapách parlamentní žezlo, obojí zlaté. Na přirozené kamenité půdě stojí dva čelně natočení štítonoši. Vpravo alegorická ženská postava v bílém šatě s kapucí na hlavě, držící v pravé ruce o rameno opřenou zelenou vavřínovou ratolest, symbolizující Kanadu; vlevo bojovník indiánského kmene Shawnee, držící v levé ruce na zemi postavenou pušku. Pod nimi na zlaté vlnité, červeně podšité stuze černě psané heslo MULTI MAGIS QUAM IPSI EXCOGITABANT.
» Poznámka:
V českém popisu není uvedeno předpokládané datum 1812, poněvadž obdobné údaje nejsou součástí českého heraldického popisu. PP

ASTROLABE
ASTROLÁB
Astronomický přístroj používaný od starověku k určování poloh hvězd a k zeměměřičských účelům.

Astronomical signs
Erewash Borough Council.
Arms: Argent three Bends wavy Azure overall between three Astronomical Signs of Mars Or a Chevron Gules thereon a Fleur de Lys also Or on a Chief dovetailed Gules a Garb of Wheat between two Hanks of Cotton Gold. Crest: On a Wreath Or Gules and Azure out of a Mural Crown Or masoned Gules charged with four Annulets Sable and between two Torches issuing Azure enflamed proper a Stag rampant Gules and gorged with Lace proper attired and unguled Gold. Motto: PER SAPIENTIAM CONSTANTIAMQUE VICTORIA.

Červeno-stříbrně třemi klínovými stínkami zvýšeně dělený štít, Nahoře snop provázený dvěma přadeny vlny, vše postavené a zlaté. Dole tři modrá kosmá vlnitá břevna, přes dolní a střední červená snížená krokev se zlatou lilií ve vrcholu, provázená třemi (2, 1) zlatými astronomickými značkami planety Marsu. Na kolčí přilbě se zlato-červeno-modrou točenicí a červeno-modře polcenými, zlatě podšitými přikrývadly zlatá, červeně spárovaná hradební koruna s jedním černým a na stranách dvěma polovičními kruhy, z níž vyrůstá červený jelen se zlatou zbrojí a stříbrným krajkovým límcem na krku, provázený dvěma modrými pochodněmi, hořícími červenozlatými odvrácenými plameny. Heslo SAPIENTIAM CONSTANTIAMQUE VICTORIA (Vítězství vytrvalostí a moudrostí).

ASTRONOMICAL SIGNS
ASTRONOMICKÉ ZNAČKY
Viz též: LETTERS.


AT BAY
STOJÍCÍ
Termín označující zvíře stojící na čtyřech nohách. Má stejný význam jako termín STATANT, nepoužívá se u šelem ale jen u domácích zvířat.
» HTK: V TS pro všechny životné figury jednotný termín STOJÍCÍ, pro neživotné POSTAVENÝ.

AT GAZE
JELEN STOJÍCÍ A ČELNĚ HLEDÍCÍ
Termín označuje jelena stojícího na čtyřech nohách a čelně hledícího.

ATTIRE
JELENÍ PAROH
Termín bývá používán při blasonu jednoho jeleního parohu. Pokud se popisuje celé paroží, použije se termín STAG´S ATTIRES, v současnosti se zkracuje na TIRES; pokud je paroží zobrazeno i s částí lebky, použije se termín AFFIXED TO THE SCALP. Termín ATTIRED se používá též u jiné rohaté zvěře, např. kozy, kdy jsou rohy samostatnou figurou ve štítu, tzn., že je nelze popsat termínem ARMED - zbroj.

Auger

AUGER
NEBOZEZ
Nástroj pro vrtání otvorů do dřeva.


AUGMENTATION OF ARMS
POLEPŠENÍ ERBU
Dodatečná figura, kterou nositeli erbu udělil panovník jako zvláštní znamení cti. Tvoří ho části královského erbu, např. lvi nebo růže, případně královské badge-odznaky.

Auk
Ilustrace alky velké od Johna Jamese Audubona. c. 1800s.

AUK
ALKA
Pták bývá někdy popsán termínem MURR, které je synonymem pro AUK.


AULNED, AWNES, BEARDS
VOUSATÝ
Termíny užívané při popisu obilného klasu.
Viz též: BEAT - pšenice.
» HTK: Pro tento termín nemá ČHT ekvivalent, resp. u zobrazených obilných klasů nejsou „vousy" předmětem heraldického popisu.

AURÉ, « fr.
KAPKY ZLATA
Synonymum k termínu GUTTÉ D'OR.
Viz též: GUTTÉ.

AURIFLAMME
Francouzská královská standarta
Tento termín se užívá při popisu starobylé francouzské královské standardy, modrá vlajka se třemi zlatými liliemi. Obecně vzato se jedná o jakýkoliv symbol slávy. Viz též: BANNER.

AVELLANE
LÍSKOVÝ
Tento termín se užívá zejména ve spojení s křížem, který bývá zobrazován jako čtyři lískové ořechy kryté zvonkovitými obaly tvořenými srostlými listeny. Uprostřed kulička. Termín pochází z latinského názvu pro lísku, nux avellana. V souvislosti se zmíněným křížem se rovněž uvádí termín DISMEMBERED - roztrhaný, viz obr. 2. Viz též: CROSS.

Averdant

AVERDANT
Znamená, že popisovaná figura je pokrytá zeleným rostlinným porostem, užívá se zejména při popisu kopců či hor v patě štítu.
» HTK: Pro tento termín nemá ČHT ekvivalent.
V souvislosti s tímto termínem je vhodné upozornit, že ČHT používá již tradičně pro pojmenování některých figur expresivních termínů, přestože by bylo možné použít termínu neutrálního, resp. obecného. Např. ZELENOU PATU štítu / pole lze takto obecně pojmenovat, avšak pro tuto figuru se ustálil expresivní termín TRÁVNÍK. Obdobně expresivními termíny jsou NÁVRŠÍ, VRCH, KOPEC, nedoporučenými termíny jsou HŮRKA, CHLUM, PAHOREK, PAHRBEK.
Odkazujeme na Terminologický soubor PATA ŠTÍTU A JEJÍ MODIFIKACE.


AVERLYE
, « starofr.
POSETÝ
Synonymum k termínu SEMÉ.

AVERSANT or DORSED
Zobrazení ruky hřbetem čelně.
» HTK: V TS existuje termín RUKA. Zpravidla bývá zobrazována VZTYČENÁ UŤATÁ, dlaní nebo hřbetem čelně, může však být zobrazena i v jiných polohách, např. dvě tisknoucí se ruce. V heraldickém popisu musí být podoby i polohy hlášeny.

AVOCETTA
SLUKA
Viz též: SNIPE.

AWL
DLÁTO, ŠÍDLO, NEBOZEZ
Termín pro nástroj užívaný řemeslníky pracujícími s dřevem
Viz též: BRAD-AWL.

Axe 1 – univerzální sekera, poněkud rozdílně je zobrazena tato figura ve znaku londýnského cechu soustružníků, (Turner´s Company), viz sekera vpravo.

Axe 2 Adz nebo Addice – tesařská sekera, teslice. Sekera se zahnutým příčným ostřím a dřevěným topůrkem k opracovávání (tvarování) dřeva.

Axe 3 - Brick nebo Bricklayer´s-axe – zednická sekera. V erbech / znacích bývá zobrazována pouze kovová hlava sekery, viz znak londýnského cechu zedníků a obkladačů, Company of Bricklayers and Tilers.

Axe 4 - Chipping-axe – kamenická sekera. Sekera, která se používá v lomu k lámání, štípání kamene, bývá zobrazována pouze kovová hlava sekery, viz znak londýnského cechu kameníků (před spojením se zedníky).

London Company of Marblers.
Arms: Gules, a chevron argent between in chief two chipping-axes of the last and in base a mallet or. Crest: An arm embowed, vested azure, cuffed argent, holding in the hand proper an engraving chásek of the last. Motto: GRIND WELL
.

V červeném štítě zvýšená krokev se sníženým vrcholem, v rozích provázená postavenými kamenickými sekáči bez topůrek, vše stříbrné, dole zlatým vztyčeným mlátkem. Na štítě kolčí přilba se zlato-červenou točenicí a červeno-stříbrnými přikrývadly, z níž vyniká v lokti ohnutá paže v modrém rukávu se stříbrným lemem, držící v ruce kosmo vztyčené zlaté kamenické dláto. Pod štítem páska s nápisem GRIND WELL (Dobře nabroušený).

Axe 5 - Slaughter-axe – řeznická sekera. Sekera se používá na jatkách k porážení zvířat, viz znak londýnského cechu řezníků.

Company of Butchers, London and Exeter.
Arms: Azure, two slaughter-axes addorsed in saltire argent, handles or between three bull's heads couped as the second armed of the third, viz. two in fess and one in base, on a chief silver a boar's head couped gules, between two block brushes (i.e. bunches of knee holly or butcher's broom) vert. Crest: On a wreath, a flying bull argent, wings indorsed or, armád and hoofed of the last, over the head a small circle of glory proper. Supporters: Two fluid bulls argent, Winter, armád and hoofed or, over each head a small circle of glory proper. Motto: OMNIA SUBJECISTI SUB PEDIBUS, OVES ET BOVES.

Modrý štít se stříbrnou hlavou, v ní červená kančí hlava s modrým jazykem a zlatými páráky, provázená dvěma zelenými věníky dvakrát převázanými zlatým provazem. Pod hlavou zlaté zkřížené přivrácené řeznické sekery, provázené po stranách stříbrnou volskou hlavou s krkem, obě obrácené doprava. Na kolčí přilbě se stříbrno-modrou točenicí a červeno-stříbrnými přikrývadly stojící, zlato-stříbrně polcený okřídlený býk se svatozáří, předním stříbrným a zadním zlatým křídlem, se zlatými paznehty, červenými rohy a jazykem a zlatě zakončenou oháňkou. Štítonoši dva stojící vzpřímení okřídlení býci se svatozářemi, zlatými paznehty, červenými rohy a jazyky a zlatě zakončenými oháňkami, pravý kosmo a levý šikmo zlato-stříbrně dělený. Pod štítem na zlaté, stříbrně podšité pásce heslo OMNIA SUBIECISTI SUB PEDIBUS, OVES ET BOVES

Axe 6 - Pick-axe - krumpáč.

Barnsley Metropolitan Borough Council (UA) (S Yorks).
Arms: Argent on a Chevron Gules between two Shuttles fessewise in chief and in base as many Pickaxes in saltire proper a Falcon wings elevated and holding in the dexter claw a Padlock Or between two Boar's Heads couped of the last each holding in the mouth a Cross patee fitchee in pale of the first a Chief Sable thereon a Cross patee between two Covered Cups all within a Bordure embattled Or. Crest: On a Wreath of the Colours a Gryphon Argent wings elevated Sable resting the dexter claw on an Escarpuncle of fourteen points Gules. Supporters: On the dexter side a Glass-Blower supporting in his exterior hand a Blow-Pipe issuant therefrom in base a Glass Bottle and on the sinister side a Miner his.Pit Lamp suspended from his neck supporting in his exterior hand a Pick-Axe proper all upon a Compartment composed of a Grassy Mount to the dexter and a Pile of Coal to the sinister all proper. Motto SPECTEMUR AGENDO.

Ve stříbrném, zlatě cimbuřovitě lemovaném, štítě, pod černou hlavou s tlapatým křížem provázeným dvěma kalichy s víky, vše zlaté, červená zvýšená krokev se sníženým vrcholem, v níž vzlétající sokol, držící v pravém pařátu visací zámek, provázený dvěma kančími hlavami, z jejichž tlam nahoru vyniká žerď s třemi rameny (1, 2) tlapatého křížku, vše zlaté, jazyky modré a křížky stříbrné. Na krokví dva tkalcovské člunky, pod ní zkřížené krumpáče, vše v přirozených barvách. Klenotem na stříbrno-červené točenici stříbrný stojící gryf se zdviženými černými křídly a červeným jazykem, pravým pařátem přidržující červené klévské kolo ze čtrnácti žezel. Štítonoši jsou vpravo na přirozeném trávníku stojí sklář ve stříbrné košili, červených kalhotách s černým páskem a zlatou přezkou, v černých botách, držící pravou rukou stříbrnou postavenou sklářskou píšťalu s lahví na dolním konci, vlevo na hromadě z uhlí stojí horník s přilbou na hlavě, v košili a se zavěšeným kahanem na krku, vše stříbrné, v kalhotách s páskem se zlatou přezkou a s botami, vše černé, držící levou rukou šikmo postavený krumpáč v přirozené barvě.
Heslo na stříbrno-modré pásce SPECTEMUR AGENDO (Posuzuj práci).

Axe 7 -  Battle-axe -  válečná sekera.

Axe 8 - Broad-axe – široká sekera, širočina.

Axe 9 - Danish axe – dánská sekera.

Axe 10 -  Lochabar axe – Lochabarská (skotská) sekera. Nástroj s prohnutým topůrkem a velmi širokým ostřím.

Axe 11- Pole-axe, nebo Halbert  - halapartna.

AXE
SEKERA
Existují různé druhy seker a sekerek (HATCHES). Sekera je ruční pracovní nástroj používaný především k opracovávání dřeva sekáním. Podobně jako mnoho jiných nástrojů byla v minulosti používána též jako sečná zbraň. Používá se i v potravinářství k dělení větších kusů masa či k sekání kostí mrtvých zvířat, tedy v řeznictví. Používají jí tesaři, dříve též dřevorubci, ale také například hasiči. Skládá se z topůrka a hlavy sekery. Hlava sekery má obvykle tvar klínu s otvorem, který se nazývá oko, do něhož je pevně vsazeno topůrko.

Aylets, Sea Swallons

AYLETS, SEA SWALLOWS
KAVČE
Jedná se o kormorána nebo o tzv. CORNISH CHOUGH - cornwallské kavče, ptáka patřícího mezi krkavcovité (Corvidae) žijící zejména v Cornwallu, modročerné barvy s červenou nebo oranžovou zbrojí (zobák a nohy).
Vyskytuje se v erbu kardinála Wolsey.


AYRANT, EYRANT
Termín označující orla, sokola nebo jiného ptáka sedícího na vejcích ve svém hnízdě.

AZURE
MODRÁ
Heraldická tinktura. Pokud se vyjadřuje barevnost štítu šrafováním, použije se vodorovné, ve starých erbovních knihách bylo používáno i označení modré symbolem b nebo Az.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting