Login

AHT - Úvodní poznámka

                               A GLOSSARY OF TERMS USED IN HERALDRY
                                                       Slovník termínů užívaných v heraldice


                                                                  Zpracoval Miroslav Baroch
                                                    Poznámkami doplnili Pavel Palát a Stanislav Kasík

Při postupném konstituování projektu HTK se jeho autoři setkali s několika typy reakcí, o nichž je vhodné se zmínit.
Jednou z prvních byl „údiv" nad smyslem celého projekt s doprovodným poukazem na skutečnost, že přece česká heraldická terminologie je dostatečným způsobem „zpracována" v dílech koryfejů české heraldiky - Martina Koláře, Augusta Sedláčka („Českomoravská heraldika I. a II.") a Vojtěcha Krále („Heraldika"), tedy autorů z přelomu 19. a 20. století; v první polovině 20. století Karla Schwarzenberga („Heraldika"), Břetislava Štorma („Základy heraldiky") a od druhé poloviny 20. století různými články a publikacemi obvykle na úrovni „minim, přehledů a základů heraldiky", jejichž autoři úspěšně mlátí několik desetiletí prázdnou slámu. Autoři projektu HTK samozřejmě tyto samospasitelné pokusy dosti podrobně znají a při bedlivém studiu došli k nezvratnému přesvědčení, že všechny vycházejí z prací prvých tří, spíše prvých dvou, uvedených autorů. Defensoři a zastánci tohoto názoru však nevzali v úvahu, že za posledních 100 let vývoj českého jazyka doznal změn v oblastech tvaroslovné, gramatické a ve stylistické stavbě věty; poslední segment je „vědecky" v současné době nazýván „syntaxem blazonu". Přestože je heraldická mluva určitým způsobem specifická, což nepopíráme, výše uvedené změny měly na její vývoj neoddiskutovatelný vliv.
Druhý typ reakce, který lze zařadit do kategorie „hraběcích rad", spočívá v názoru, že je možné převzít některou ze zahraničních heraldických terminologických soustav, nejčastěji teritoriálně nejbližší, tedy německou, přeložit ji do češtiny, byť s určitými jazykovými korekturami, a problematika české heraldické terminologie je rázem vyřešena; např. Robert R. Novotný v pojednání „Komunální heraldika na scestí?" publikovaném ve 22. svazku Vlastivědného sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší, Semily - Trutnov 2009. Zastáncům tohoto „geniálního" řešení si však dovolujeme připomenout zásadní rozdíly tvaroslovné a stylistické, přičemž oba komponenty nejsou bezvýhradně kompatibilní. Tím samozřejmě vůbec nepopíráme vliv zejména německé heraldické terminologie na konstituování terminologie české, zejména ve vzpomenutém přelomu 19. a 20. století. I v současných, záměrně nepoužíváme termínu „moderních", českých heraldických popisech je možno se setkat s ryze německým termínem „helm" (der Helm), nadto s českými adjektivními přívlastky „kolčí, turnajský, kbelíkový, hrncový, přičemž tyto jazykové hybridy považujeme za nevhodné; „špice" (die Spitze) pro pojmenování heraldické figury „hrotů", dokonce jsme při excerpci popisů zaregistrovali sousloví „dvanáctišpicová hvězda"; dalším z řady doslovných překladů jsou např. sousloví „na štítě se vidí" - „auf dem Schild sieht sich" nebo „na štítě vede" - „auf dem Schild führt", ", případně „znak sestává" - „das Wappen besteht". Rovněž jsme zaznamenali popisovou vazbu „znak tvoří ...", zřejmě pod vlivem současných vexilologických popisů vlajek.
Třetí typ reakce, který by bylo možno zařadit do kategorie „heraldica curiosa", spočívá v názoru jednoho člena Podvýboru pro heraldiku a vexilologii PS PČR, který se domnívá, že proces konstituování české heraldické terminologie představuje „marginální problematiku ujednocování heraldické terminologie". Poněvadž se jedná o vysokoškolsky vzdělaného člověka, ozdobeného akademickými tituly, považujeme takový náhled, diplomaticky řečeno, za alarmující a pošetilý ve vztahu k vývoji jedné z disciplin pomocných věd historických. Jako jeden z autorů, jemuž bylo výše uvedené konstatování určeno, považuji takový názor za irelevantní pro další diskusi.

V průběhu několika posledních let lze na studentské úrovni universitního školství zaznamenat relativně zvýšený zájem o heraldiku, resp. o její segment - heraldiku komunální. Není předmětem tohoto pojednání provádět kvantitativní ani kvalitativní rozbor seminárních, bakalářských, magisterských a doktorských prací, s nimiž studenti předstupují před své pedagogy. Věnujme však na tomto místě pozornost obhájené bakalářské práci diplomantky Lucie Koláčková s názvem „Anglicko - český heraldický slovník", kterou v roce 2012 předložila na katedře PVH a archivnictví filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; recenze této práce bude otištěna na jiném místě portálu HTK. Pozornost více než zběžnou věnoval této práci druhý z autorů tohoto pojednání, který se heraldikou zabývá více než 40 let a v poslední době se, ovládaje v potřebném rozsahu angličtinu, specializoval na rodovou heraldiku anglicky mluvících zemí. V českých zemích není mnoho badatelů, záměrně není použito termínu „zájemců", kteří by se insulární heraldice podrobněji věnovali, takže shodou záměrně vyvolaných okolností jsme dospěli k názoru, že by bylo vhodné umístit na portál HTK samostatný modul „Anglická Heraldická Terminologie" (dále AHT) a pokusit se o konfrontaci více než 500 let ustálené heraldické terminologie s terminologií českou, resp. s projektem HTK. V této souvislosti však musíme výslovně upozornit, že cílovým záměrem není vytvoření „univerzálního" anglicko - českého heraldického terminologického slovníku, s jehož pomocí by bylo možno bez problémů překládat anglické texty do češtiny. Zde se dostáváme k úvaze, zda stačí prostá znalost angličtiny ke kvalitnímu odbornému překladu a docházíme k poznání že nikoli, poněvadž druhou stranou téže mince je nezbytná nadstandardní znalost heraldické terminologie české, o jejíž výše zmíněné „marginálnosti" nemůže být v této souvislosti ani řeči a která má k žádoucí kodifikaci značně daleko. Lze tudíž konstatovat, že základní znalost angličtiny, lépe však nadstandardní, je podmínkou nutnou nikoli však postačující. Některé termíny nezní ani zdánlivě anglicky, avšak zasvěcení badatelé poznají jejich význam. Uveďme příklad heraldicky zcela triviální. Obecná, též někdy nazývaná klasická, heraldika rozeznává dva kovy a čtyři barvy; kožešiny v tomto případě ponechme prozatím stranou:
1. ZLATO - anglicky GOLD, v heraldice OR
2. STŘÍBRO - anglicky SILVER, v heraldice ARGENT
3. ČERNÁ - anglicky BLACK, v heraldice SABLE
4. ČERVENÁ - anglicky RED, v heraldice GULES
5. MODRÁ - anglicky BLUE, v heraldice AZURE
6. ZELENÁ - anglicky GREEN, v heraldice VERT.
Takovýchto výrazů, které přetrvaly několik století až do současnosti, je nespočetné množství a díky trvalému používání se vžily v původní či pozměněné (poangličtěné) formě.
Nehodláme se zde pouštět do úvah o vývoji anglického heraldického názvosloví, pouze připomeňme, že heroldie, tak jak ji známe dnes, existuje již více než 500 let a skládá se ze tří stupňů. Nejnižší kategorií úředníků zvaných persevanti (angl. Pursuivants či správněji Pursuivants od Arms) jsou pomocníci heroldů a teprve po cca sedmileté službě se mohou stát heroldy. Někteří z nich, po odpovídající době služby a po prokázání nadstandardních odborných znalostí, mohou postoupit do úřadu krále erbů (King of Arms). Česká realita je zcela odlišná. U nás se může za znalce heraldiky (v současné době se často užívá nadneseného sousloví „heraldická autorita") považovat každý, kdo přečetl několik heraldických knížek, mnohdy i takových, které jsou na úrovni dětské populární četby. Tradice a terminologická neměnnost, resp. ustálenost, se stala základním kamenem k vytvoření dnes téměř dokonalé anglické heraldické terminologie; dlužno dodat, že angličtí heraldičtí odborníci zajisté nepokládají, a ani v minulosti pravděpodobně nepokládali, tento segment heraldiky za „marginální problematiku ujednocování heraldické terminologie". Naopak stanovený popis znaků a erbů pomocí ustálené terminologie se v ostrovní heraldice stal základním prostředkem pro zachování paměti o podobě erbu již od 13. století, tedy téměř od samých „počátků" heraldiky. I v současnosti v celém heraldickém světě platí postulát, že popis znaku je vnímán jako prvotní a podstatná informace o podobě jakéhokoliv znaku nebo erbu bez nutnosti doprovázet ho vyobrazením téhož. Heraldická terminologie je nedílnou součástí heraldiky a má pro ni absolutní a nenahraditelnou důležitost. Jakýkoliv pokus mít českou heraldickou terminologii za „marginálii" je popřením nejen základních a obecně platných principů heraldiky, ale také popřením sebe sama jako znalce heraldiky. Naproti zmíněné tradici je třeba zdůraznit, že vývoj heraldiky a jejího názvosloví neustrnul v konservativních podobách. I v současné době vznikají nové figury, které, tak jako v minulých stoletích, symbolizují životní styl, zaměstnání či původ nově vzniklých erbovníků.

Základním dílem, tvořícím páteř anglicko - českého terminologického slovníku, je kniha Jamese Parkera „ A Glossary of Terms used in British Heraldry", Oxford and London 1894. Toto dílo je zpracováno abecedně podle hesel, obsahuje cca 1000 vyobrazení na 659 stranách. Další použitá literatura:
► Berry, William: Encyclopaedia Heraldica. Vol. I.-IV., London.
► Bertrand, Payne J.: An Armorial of Jersey. 1860.
► Bossewell, John: Workes of Armoried. 1572.
► Boutell Charles, The Handbook to English Heraldry, London 1914
► Burke, Bernard Sir: A selection of Arms authorized by the Laws of Heraldry. London 1860.
► Burke, Bernard Sir: The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales. London 1884.
► Burke, John - Burke, John Bernard: Encyclopaedia of Heraldry or General Armory of England, Scotland and Ireland.  London 1844.
► Clark, Hugh: A Short and Easy Introduction to Heraldry in two Parts. London 1827 .
► Coats, James: A New Dictionary of Heraldry. London 1739, 1847.
► Dennys, Rodney: The Heraldic Imagination. New York 1975.
► Edmondson, Joseph: A Complete Body of Heraldry I., II. London 1780.
► Elvin, C. N.: Anecdotes of Heraldry. London 1864.
► Fairbairn, James: Fairbairn´s Crests of the leading Families in Great Britain and Ireland. New York 1911.
► Ferne, John: The Blazon of Gentrie. London 1586.
► Foster, Joseph: Some Feudal Coats of Arms. London 1902.
► Fox-Davies, Arthur Charles: Heraldic Badges. London, New York 1907.
► Fox-Davies, Arthur Charles: Armorial Families. London 1895-1929.
► Fox-Davies, Arthur Charles: Complete Guide to Heraldry. London 1969.
► Fox-Davies, Arthur Charles: TheArt of Heraldry. London 1904.
► Friar, Stephen: Heraldry for the Local Historian and Genealogist. London 1997.
► Gwillim, John: A Display of Heraldrie. London 1611, 1660, 1724, 1727.
► Heraldry Gazette. The Official Newsletter of the Heraldry Society.
► Horsfall, Turner J.: The Coats of Arms of the Nobility et Gentry of Yorkshire. Idle 1911.
► Howard, Joseph Jackson - Crisp, Frederick Arthur: Visitation of England and Wales 1.-21., 1893-1921.
► Huxford, J. F.: Honour and Arms. London 1984.
► Lord Howard de Walden: Banners, Standards and Badges from a Tudor Manuscript in the College of Arms. The de Walden Library 1904.
► MacLysaght, Edward: Irish Families, their Names, Arms and Origins. Dublin 1991.
► Moule, Thomas: Heraldry of Fish. London 1842.
► Nisbet, Alexander: A Systém of Heraldry I.-II.. Edinburgh 1816.
► Papworth, John W.: An Alphabetical Dictionary of Coat of Arms belonging to Families in Great Britain and Ireland. Vol. I., II. London 1874.
► Pirie-Gordon of Buthlaw, Harry: The Buthlaw Armorial I., II.. The Baronage Press 2006.
► Parker, John Henry: A Glossary of Terms used in British Heraldry. Oxford 1847.
► Pinches, J. H. - Pinches, R. V.: The Royal Heraldry of England. London 1974.
► Robson, Thomas: The British Herald or Cabinet of Armorial Bearings I.-III. 1830.
► Stodart, R. R.: Scottish Arms I.-II. Edinburgh 1881.
► The College of Arms Newsletter 1.-33.
► The Visitation of ..., podle jednotlivých hrabství.
► Two Tudor Books of Arms. The de Walden Library.
► Tyas, Robert: Flowers and Heraldry. London 1851.
► Vinycomb, John: Fictitious et Symbolic Creatures in Art. London 1906.
► Woodward, John: A Treatise of Ecclesiastical Heraldry. Edinburgh and London 1894.
► Woodward, John: A Treatise on Heraldry British and Foreign. Edinburgh and London 1896
► Zieber, Eugen: Heraldry in America. Philadelphia 1895.

Anglie a Francie jsou kolébkami heraldiky a dodnes není zcela zřejmé, kde vznikla dříve. Současné historické bádání snad již natrvalo vyvrátilo mylný názor, že vznik heraldiky bezprostředně souvisí s křížovými výpravami do Svaté země či snad dokonce inspirací jejího vzniku byly ornamenty muslimských bojovníků. Pravdou je, že panovníci normanské dynastie od bitvy u Hastings (1066) po více než 300 let hovořili francouzsky a proto též prvotní heraldické názvosloví, užívané za vlády Jindřich III. (1216-1272) či následujících Edwardů I. - III. (1272-1377, všichni z dynastie Plantagenetů), bylo povětšinou francouzské. Např. nejstarší dochovaný erbovník zv. Glover´s Roll, datovaný do let 1240-1245 a pojmenovaný po Robertu Gloverovi († 1588, Somerset Herald), nemá kresby erbů ale pouze jejich popisy:
1. Le Roy d´Angeleterre porte goules trois lupds d´or.
2. Son fitz teile ouecque ung label dazur.
3. Le Conte de Cornewail Argēt ung lion de goulz Coronne or ung borde de sable befantè d´or.

Teprve za vlády Jindřicha IV. (1399-1413, z dynastie Lancasterů) se začala prosazovat angličtina, v níž král pronesl svou nástupnickou řeč. K stabilizaci heraldické terminologie bezesporu přispěli i jednotliví heroldi. Králem Jindřichem V. (1413-1422, z dynastie Lancasterů) byl v roce 1415 jmenován první král heroldů zvaný „Podvazek"; lze tvrdit, že počátkem 15. století byla anglická heraldická terminologie již ustálena. Její původ ve staré francouzštině je nepominutelný a do současné doby prokazatelný. Vášeň obyvatel britských ostrovů k tradicím jednoznačně prostupuje heraldikou dodnes.

Závěrem považujeme za nutné vysvětlit strukturu AHT postupně publikovanou na portálu HTK, přičemž znovu zdůrazňujeme, že se nejedná o slovník univerzální.
Jednotlivé termíny jsou řazeny podle anglické abecedy. Základní termín nebo sousloví jsou psány versálkami na samostatném řádku. Na dalším samostatném řádku je uveden optimální český překlad (ekvivalent) a poté rovněž na samostatném řádku vysvětlující komentář. Dále je na samostatném řádku, pokud to považujeme za přínosné a nutné, uvedena poznámka odkazující na příslušný termín zpracovaný v HTK nebo obecně používaný v české heraldické terminologii (ČHT). K některým heslům jsou připojeny ilustrace buď v podobě jednotlivého termínu nebo jeho použití v konkrétním znaku / erbu. Popisy jsou jednak v angličtině jednak v češtině. Výslovně upozorňujeme, že české heraldické popisy nejsou doslovnými překlady popisů anglických, poněvadž v mnoha případech nejsou oba jazyky tvaroslovně, gramaticky a stylisticky kompatibilní, takže doslovný překlad by se vymykal struktuře českého jazyka.
V druhé části projektu AHT bude uveden česko - anglický seznam použitých termínů.
Doufáme, že prezentace takto koncipovaného anglicko - českého slovníku bude nejen prospěšná pro postupnou kodifikaci české heraldické terminologie ale též inspirací pro nastupující českou heraldickou generaci.


 © 24. 02. 2013

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting