jméno:
heslo:

BČH 1-12 Spolky a společnosti s rodopisně-genealogickým zaměřením práce

1.12
Spolky a společnosti s rodopisně-genealogickým zaměřením práce

1.12.01
Historicko-genealogický spolek „Herald“ 1900-1902


414

Náš program.

Herald, I./1901, č.1, s.[1].

Programové prohlášení redakce časopisu.  PP

 

415

Stanovy Historicko-genealogického spolku „Herald“.

Herald, I./1901, č.1, s.6-7.

Stanovy schváleny pražským místodržitelstvím dne 15.12.1900 pod čj. 212595.  PP

 

416

Elznic, Václav:

Historicko-genealogický spolek Herald v Praze.

GHL, 1977, 5.řada, duben, s.5-8.

Stručná charakteristika falsifikace šlechtictví a padělatelství písemných pramenů na přelomu 19. a 20.století v Čechách, příčiny, padělatelské metody, soudní řízení.

Založení Historicko-genealogického spolku Herald v Praze úředníkem státní dráhy Adolfem Řídkým v roce 1900, poslání spolku – citace z publikovaných stanov. Spolkový časopis „Herald“, charakter obsahu 1.čísla. Zánik spolku na základě výsledků trestního řízení proti zakladateli ve věci falšování veřejných listin za účelem získání šlechtictví. Spolek rozpuštěn rozhodnutím pražského místodržitelství ze dne 12.4.1902.  PP 

1.12.02
Rodopisná společnost československá v Praze 1929-1949

Vznik, spolková činnost


417

Hrubý, Em.:

Slovo úvodem.

ČRSČ, I./1929, č.1, s.7-8.

Úvodní proslov předsedy Rodopisné společnosti senátora Emanuela Hrubého v níž nastínil účel a úkoly právě založené Společnosti. Význam rodopisu a genealogie  nejen pro jednotlivce ale především pro národní společenství, pro povznesení národního povědomí. Rodopisná společnost bude pěstovat rodopis a genealogii na vědecké úrovni. Tiskovou tribunou se stává vydávaný Časopis Rodopisné společnosti československé v Praze.  PP

 

418

Kristen, Zdeněk:

Na prahu druhého desetiletí Rodopisné společnosti.

(Programové prohlášení přednesené na valném shromáždění dne 13.března 1939.)

ČRSČ, XI./1939, č.1, s.1-3.

Současná politická situace v ČSR a postavení Rodopisné společnosti (RS) z hlediska práce a vědeckého bádání. Význam RS v kulturní oblasti českého národa, rámcové vytýčení úkolů a pracovního programu nového výboru RS. Zřízení Rodopisného ústavu ve smyslu stanov RS a stručný výčet jeho pracovní náplně. Stanovisko RS vůči dosavadním i nově vzniklým domácím příbuzným organizacím – důrazný požadavek sjednocení zájmů a pracovních programů. Naléhavá výzva k členské aktivitě a k podporování pracovních záměrů výboru RS.  PP

 

419

O sloučení Jednoty st.č.rodů s Rodopisnou společností.

HD, 1945, č.25, s.2.

Zpráva o neúspěšném jednání představitelů obou spolků.  PP

 

420

Z Rodopisné společnosti československé v Praze.

ČRSČ, II./1930, č.3-4, s.133-134.

Zpráva o úmrtí členů RS – JUDr.Gustav Heidler, Ing.Jaroslav Dvořáček.

Zpráva o proslovených přednáškách. Upozornění badatelům v matrikách. Zpráva o převzetí Markusovy „Rodinné kroniky“ a rodopisných formulářů do komise RS.  PP

 

421

Z Rodopisné společnosti československé v Praze.

ČRSČ, III./1931, č.1, s.43-48.

Zprávy o úmrtí – JUDr.František Brožek (18.3.1859-2.1.1931), Jan F.Kouřimský (6.3.1931). Zpráva o konání druhé valné hromady dne 2.3.1931 v Praze „U Vejvodů“. Podrobný referát o Šebestově „Popisu pražského obyvatelstva z r.1770“, otištěn slovník zkratek (s.43-47), za s.48 je z „Popisu“ otištěna Týnská čtvrť (s.1-48). Abecední seznam 30 časopisů, které docházejí do spolkové knihovny.  PP

 

422

Z Rodopisné společnosti československé v Praze.

ČRSČ, V./1933, sešit 2, s.94-96.

Zpráva o průběhu výborové schůze ze dne 3.5.1933: Zpráva jednatele V.Pelikána, seznam nově přijatých členů, stav členské základny k roku 1932, zpráva o vyhotovení rodových diplomů, zpráva finanční.

Zpráva o ustavující schůzi Heraldického odboru dne 9.5.1933 – program, členové.

Zpráva o schůzi předsednictva dne 4.9.1933: Zpráva jednatele, členstvo, finance a příspěvky, spolupráce Heraldického odboru se Státním památkovým úřadem. Zpráva o zahájeném vydávání Šebestova „Popisu pražského obyvatelstva z r.1770“.

Zpráva o průběhu mimořádné valné hromady konané dne 4.11.1933: Schválení výjimečného použití kmenového jmění. Vydání odznaku Heraldického odboru a členských diplomů. Zpráva o přednášce Dr.Krejčíka. Zpráva o vyhotovení nových členských legitimací a výzva k doplacení dlužných poplatků.  PP

 

423

Z Rodopisné společnosti československé v Praze.

ČRSČ, V./1933, sešit 3-4, s.139-144.

Zpráva o výborové schůzi konané dne 13.10.1933: Členská základna, oznámení o svolání mimořádné valné hromady, tisk Šebestova „Popisu“, členské legitimace.

Zpráva o výborové schůzi konané dne 21.12.1933: Členská základna, žádosti o subvence, expedice Šebestovy knihy. Zpráva o založení Československého vlastivědného ústavu v zahraničí Josefem Pilnáčkem ve Vídni. Žádost spoluautora „Popisu“, Dr.Krejčíka, o vyplacení autorského honoráře.

Zpráva o výborové schůzi konané dne 7.3.1934: Subvence, vydání odznaku Heraldického odboru, zahraniční výměna publikací, členstvo, subskripce „Popisu“, oznámení o svolání řádné valné hromady, různé organizační záležitosti.

Zpráva o průběhu valné hromady konané dne 24.3.1934.

Zpráva o výborové schůzi konané dne 5.4.1934 a o svolání mimořádné valné hromady na 21.4.1934 z důvodů rezignací funkcionářů a k provedení doplňovacích voleb. Rozhodnutí o snížení ceny „Popisu“ o 50%.

Zpráva o výborové schůzi konané dne 27.4.1934: Členstvo, žádost církve Mormonů z USA o badatelskou spolupráci, možnosti založeno odbočky RS v Pardubicích.

Zpráva o přednášce Dr.Brožka „Ochrana rodového zdraví“ proslovené dne 9.5.1934.

Neutěšená finanční situace RS – výzva k doplacení dlužných částek.

Rezignace redaktora Dr.Antonína Markuse.  PP

 

424

Janovský, Vladimír:

Z Rodopisné společnosti československé v Praze.

ČRSČ, VI./1934, s.88-89.

Zpráva o úmrtí členů RS: Dr.Artur Brožek, Josef Helcl, Em.Homolka.

Zpráva o činnosti: Schůze, tisk časopisu, finanční situace a vypsání vnitřní půjčky, přednášky, korespondence, knihovna, členstvo.  PP

 

425

Z Rodopisné společnosti.

ČRSČ, XII./1940, č.3-4, s.119-120.

Čestní členové RS – text jmenovacího dekretu, jímž byli Dr.Antonín Markus a J.Felix poctěni čestným členstvím za zásluhy o rozvoj R. Atlas české šlechty – připomínka jednoho z úkolů RS. Dotazy, přání, příspěvky. Vývody ze 16 předků – výbor RS žádá členy o zasílání vyplněných vývodů.  PP

 

426

lh [?] – Smíšek, Jar.:

Z Rodopisné společnosti.

ČRSČ, XIII./1941, č.3, s.96.

Zpráva o vydání knihy Václava Davídka „Universitní profesor PhDr.Josef Vítězslav Šimák, první profesor české vlastivědy , jako historický rodopisec“ v Knihovně RS svazek VIII.

Výzva k zasílání rodových vývodů do archivu RS. Zpráva o stavu vydavatelského základu – seznam dárců.  PP

 

427

Z Rodopisné společnosti.

ČRSČ, XIII./1941, č.4, s.152.

Zpráva o úmrtí bývalého předsedy RS Zdeňka hraběte Kolowrata Krakovského Libštejnského dne 19.11.1941. Zpráva o vydání dalších svazků Knihovny RS. Zpráva o zahájeném přednáškovém kursu – zájem laické i odborné veřejnosti. Zpráva o vydavatelské situaci v RS.  PP

 

428

Z Rodopisné společnosti v Praze.

ČRSČ, XIV./1942, č.4, s.111-112.

Zpráva o zřízení Místní pobočky  v Hradci Králové dne 18.5.1942 – organizátoři F.Černý, J.Honc, O.Pražák, spolupráce s místním historickým muzeem a s biskupstvím, dosavadní činnost. Bývalý předseda a zakladatel RS senátor Emanuel Hrubý ocenil v dopise výboru činnost RS. Zpráva o knižním daru knihovně RS od Historického ústavu v Praze. Zpráva o stavu mimořádných finančních darů na tzv. vydavatelský základ. Nábor nových členů.  PP

 

429

Spolková činnost.

ČRSČ, XV./1943, č.1, s.29-30.

Zprávy o konání členských a výborových schůzí a jejich náplň, schůze konány ve dnech 18.12.1942, 15.1.1943, 26.2.1943.  PP

 

430

-et- [?]

Z činnosti Rodopisné společnosti v Praze v poslední době.

ČRSČ, XV./1943, č.111.

Zpráva o přednáškové činnosti – seznam proslovených přednášek a lektorů.  PP

 

431

K. [Rudolf Kryl]:

Z činnosti Rodopisné společnosti v Praze.

ČRSČ, XVI./1944, č.1-2, s.29.

Zpráva o proslovených přednáškách a přednáškových cyklech. Zpráva o vnitrospolkové činnosti – revize členské matriky, doplnění knihovny RS, nábor a přijímání nových členů, vydávání spolkového časopisu vzhledem k válečným omezením polygrafického průmyslu.  PP

 

432

P. [Adolf Peťule]:

Z činnosti Rodopisné společnosti.

ČRSČ, XVI./1944, č.3-4, s.73.

Vzrůst zájmu o rodopisné bádání, příliv členů do RS. Průběžné doplňování knihovny. Zprávy o schůzích a přednáškách.  PP

 

433

Z Rodopisné společnosti.

ČRSČ, XVIII./1945-1946, č.1-4, s.114-115.

Obnovené vydávání časopisu. Zhodnocení válečného období. Poválečné potíže při konsolidaci činnosti výboru RS. Stručná zpráva o spolkové knihovně. Nástin úkolů – vydávání kvalitního časopisu, badatelská práce, výzva k rozsáhlé členské spolupráci. Zpráva o rodokmenech Prachaticka, které vypracoval a do archivu RS věnoval odborný učitel Ladislav Pilát z Prachatic, seznam zpracovaných rodů a jejich lokace. Seznam vedoucích funkcionářů RS a jejich adresy.  PP


Valné hromady

 

434

Rodopisná Společnost Československá v Praze.

ČRSČ, I./1929, č.4, s.165.

Ustavující valná hromada se konala dne 13.3.1929 v Obecním domě v Praze. Zpráva o průběhu, členstvo, seznam funkcionářů.  PP

 

435

Rodopisná Společnost Československá v Praze.

ČRSČ, II./1930, č.1-2, s.75-76.

Zpráva o průběhu I.valné hromady konané dne 10.2.1930 v raze. Seznam členů a náhradníků výboru.  PP

 

436

Maršan, Robert:

Z Rodopisné společnosti československé v Praze.

ČRSČ, III./1931, s.127-128.

Zpráva o průběhu II.valné hromady konané dne 2.3.1931 v Praze „U Vejvodů“.

Zpráva jednatelská: Příliv členů do RS, schůze výborové a členské s přednáškami, spolupráce RS s jinými institucemi, subvence a dary, vydávání časopisu a jeho náplň v dalších číslech, vzájemná spolupráce členů. Rezignace jednatele Dr.Antonína Markuse.

Zpráva finanční. Zpráva knihovní – dary a výměna publikací. Volba nového výboru a zpráva o první schůzi.  PP

 

437

Z Rodopisné společnosti československé v Praze.

ČRSČ, IV./1932, č.2, s.110-112.

Zpráva o úmrtí členů: JUDr.František Czernin, Josef Hrdina.

Zpráva o III.valné hromadě konané dne 14.3.1932. Zpráva jednatelská: Členské a výborové schůze, stav členstva, neuskutečněné založení spolku pro praktickou genealogii a heraldiku, proslovené přednášky, korespondence, udílení diplomů zemědělským rodům, propagace v tisku. Zpráva o knihovně. Spolkové odznaky. Subvence. Zpráva pokladní. Volby a složení nového výboru.  PP

 

438

Z Rodopisné společnosti československé v Praze.

Zprávy funkcionářů k IV.valné hromadě za rok 1932.

ČRSČ, V./1933, sešit 1, s.45-46.

Zpráva jednatele: Složení výboru v roce 1932, tisková propagace RS a její výsledky, upozornění na zvláštní vydání ukázkového čísla ČRSČ, které je zasíláno zájemcům zdarma, zpráva o proslovených přednáškách. Zpráva o ustavení komise pro přípravu návrhu zákona o zrušení poplatků při rodopisném bádání. Zpráva o ustavení pomocné redakční rady ČRSČ. Pozvání na kongres historiků do Polska. Zpráva o konaných schůzích, přijatých členech a o vyřízené korespondenci.

Zpráva o knihovně – seznam časopisů, které dostává RS výměnou.

Zpráva pokladní a finance.  PP

 

439

Mimořádná valná hromada Rodopisné společnosti čsl. ...

ČRSČ, V./1933, sešit 2, s.96.

Valná hromada konána dne 4.11.1933. Schváleno: Výjimečné použití kmenového jmění jako záloha na tisk Šebestova „Popisu pražského obyvatelstva z r.1770“. Vydání odznaku a členských diplomů Heraldického odboru RS.

Zpráva o přednášce Dr.Krejčíka. Zpráva o zhotovení nových členských legitimací a výzva k doplacení všech dlužných poplatků.  PP

 

440

Valná hromada konaná dne 24.března 1934 ...

ČRSČ, V./1933, sešit 3-4, s.141-142.

Zpráva o průběhu V.valné hromady. Zpráva jednatele: Výborové schůze, mimořádná valná hromada, veřejné přednášky v rozhlase, subvence, stav členské základny.

Zpráva knihovníka o stavu knihovny. Zpráva o činnosti Heraldického odboru. Zpráva o stavu financí. Volby a složení nového výboru. Volné návrhy.  PP

 

441

Matina, Vincenc Jan:

Rodopisné rozhledy.

SJSČR, VI./1935, č.2, s.26-27.

Rodopisná společnost československá ... Zpráva o VI.valné hromadě konané dne 28.3.1935. Stručná biografie předsedy RS senátora Emanuela Hrubýho. Složení nového výboru.  PP

 

442

Felix, Jiří:

Zpráva o činnosti Rodopisné společnosti za období od 28.března 1935 do 31.prosince 1936.

ČRSČ, VII.- VIII./1935-1936, č.1-2, s.97-100.

Složení výboru RS zvoleného na VI.valné hromadě dne 28.3.1935.

Zpráva o VII. valné hromadě [nesprávně , zřejmě omylem, uvedena VIII.] konané dne 12.2.1936. Složení výboru a jeho změny. Senátor Emanuel Hrubý zvolen čestným předsedou RS. Zpráva o výborových a členských schůzích, přednáškách a vycházkách. Zpráva o neutěšené finanční situaci. Spolupráce s řadovými členy. Stav členské základny.  PP

 

443

Matina, Vincenc Jan:

Rodopisné rozhledy.

SJSČR, VII./1936, č.1, s.12.

Rodopisná společnost československá ...  Zpráva o VIII. [správně má být VII.] řádné valné hromadě.  PP

 

444

Felix, Jiří:

Z Rodopisné společnosti československé v Praze.

ČRSČ, IX.- X./1937-1938, č.1, s.46-48.

Zpráva o úmrtí členů: JUDr.Václav Duras, František Harrach, Ing.Dr.Alois Opatrný, František Udržal.

Zpráva z výboru RS za rok 1937 o VIII.valné hromadě konané dne 31.3.1937 v sokolské restauraci v Riegerových sadech v Praze. Situace ve vydávání časopisu. Zpráva pokladníka a knihovníka. Volby, složení výboru, schůze, přednášky, vycházky.  PP

 

445

Zprávy z výboru Rodopisné společnosti čsl. za rok 1938.

ČRSČ, IX.- X./1937-1938, č.2-4, s.139.

Zpráva o IX.řádné valné hromadě konané dne 30.3.1938 v Riegerových sadech v Praze. Finanční záležitosti, knihovna, volby a rozdělení funkcí na ustavující výborové schůzi.

Zpráva o mimořádné valné hromadě konané dne 14.12.1938 za účelem provedení doplňovacích voleb. Dr.František Beneš proslovil přednášku „Na okraj atlasu pečetí české šlechty, duchovenstva a měšťanů“.  PP

 

446

Zprávy z výboru Rodopisné společnosti v Praze.

ČRSČ, XI./1939, č.1, s.29-32.

Zpráva o X.valné hromadě konané dne 13.3.1939. Zpráva místopředsedy Jiřího Felixe o situaci RS v roce 10.výročí trvání, ediční činnost, funkcionáři, knihovna, archiv. Zpráva jednatele Antonína Mareše o založení jmenné kartotéky. Zpráva pokladní a revizní. Volby a rozdělení funkcí na ustavující schůzi výboru. Legitimace RS. Zpráva o zákazu schůzí v souvislosti s mimořádným stavem v republice. Přednášková činnost Dr.Ignáce Horníčka. Vydání tiskopisů pro rodové vývody. Zpráva o situaci ve vydávání spolkového časopisu. Finanční rozvaha.  PP

 

447

Z Rodopisné společnosti.

ČRSČ, XII./1940, č.1, s.37-[40].

Zpráva o XI.řádné valné hromadě konané dne 29.3.1940 v Obecním domě v Praze pod vedením I.úřadujícího místopředsedy Dr.Zdeňka Kristena. Zpráva jednatele Dr.Václava Davídka: chůze, přednášky, spolupráce s příbuznými institucemi, korespondence, stav členstva. Zpráva redakční o situaci ve vydávání časopisu. Zpráva o stavu jmenné kartotéky a o skladu knih a tiskopisů. Zpráva pokladní a revizní. Volba nového výboru. Pozdravné projevy hostů. Čestné členství. Změna stanov v souvislosti se změnou státoprávních poměrů. Zpráva o ustavující schůzi nového výboru. Finanční rozvaha.  PP

 

448

Z Rodopisné společnosti.

ČRSČ, XIII./1941, č.1-2, s.44-45.

Zpráva o úmrtí členů RS. Zpráva o XII.valné hromadě konané dne 16.3.1941 v Národní kavárně v Praze. Zpráva jednatele Dr.Václava Davídka: Schůze, stav členské základny, korespondence, spolupráce s institucemi. Zpráva redaktora Dr.Zdeňka Kristena o časopisu. Zprávy archiváře B.Kšáry o uspořádání archivu RS podle nově vypracované registratury – jednotlivé skupiny jmenovitě uvedeny. Zpráva knihovníka Ehla o stavu spolkové knihovny, zejména o souboru vzácných knih darovaných čestným členem RS Jiřím Felixem – knihy uvedeny. Zpráva o skladu knih a tiskopisů. Zpráva o finančním stavu RS a zpráva revizní. Volby a složení nového výboru. Členský příspěvek. Zpráva o zaslaném rukopisu „Sekyrkové ze Sedčic“ od Zd.Sekyrky z Písku. Urgence rodových vývodů. Zpráva o vydání knihy „Česká jména osobní a rodová“ v edici „Knihovna RS“. Rodopisné formuláře vydané RS.  PP

 

449

Z Rodopisné společnosti v Praze.

ČRSČ, XIV./1942, č.1-2, s.44-47.

Památce zemřelých členů: Zdeněk hrabě Krakovský-Libštejnský z Kolowrat, Dr.Bedřich Jenšovský, Kamil Kropáček, František Polický, Doc.Ing.Antonín Prokoš.

Zpráva o XIII.řádné valné hromadě konané dne 15.3.1942 v Národní kavárně v Praze. Zástupci příbuzných spolků. Zpráva jednatele Vlastimila Holejšovského: Vyřizování dotazů, růst členské základny, odbočky, výborové a členské schůze. Zpráva pokladníka Smíška o finančním stavu. Zpráva redaktora Dr.Václava Davídka o ediční činnosti. Zpráva archiváře a správce jmenné kartotéky o stavu rodových vývodů a o výstřižkovém archivu. Zpráva knihovníka Srbka o stavu knihovny. Zpráva správce skladu tiskovin J.Ehla. Revizní zpráva. Zpráva o provedených doplňovacích volbách. Program nového výboru. Přednáška Dr.Václava Davídka „Možnosti rodopisného bádání“. Členské příspěvky, čestné členství, různé.  PP

 

450

Ap. – K. [Adolf Peťule – Rudolf Kryl]:

Z Rodopisné společnosti v Praze.

ČRSČ, XV./1943, č.2-3, s.69-71.

Zpráva o XIV.řádné valné hromadě konané dne 26.3.1943 za předsednictví Mořice prince z Lobkowicz. Hosté za instituce a spolky. Zpráva předsedy: Změny ve výboru, schůze, finanční podpora od ministerstva školství a od České akademie věd a umění. Zpráva jednatele JUC.Adolfa Peťule: Příliv nových členů, poděkování za podporu od institucí a ústavů. Zprávy redaktora Rudolfa Kryla, archiváře Bedřicha Kšáry, pokladní, účetní a revizní J.Smíška, K.Nedvěda a F.Karáska. Volby a složení nového výboru, ustavení odborných poradců. Programové prohlášení nově zvoleného předsedy Mořice prince z Lobkowicz. Pozdravné projevy hostů: Václava Vinše za Sippenamt für Böhmen und Mähren. Odborná přednáška Dr.Roubíka „Rodopis a vlastivěda“. F.J.Srbek čestným členem RS. Členské příspěvky. Informace o prodeji tiskopisů. Blahopřání Jiřímu Felixovi k 75.narozeninám.  PP 

Členstvo


451

Seznam členů Rodopisné společnosti československé v Praze ke dni 15.května 1930.

ČRSČ, II./1930, č.1-2, s.76-80.  PP

 

452

Doplněk I. k seznamu členů Rodopisné společnosti československé v Praze.

ČRSČ, II./1930, č.3-4, s.134-136.  PP

 

453

Seznam členů Rodopisné společnosti československé.

ČRSČ, IX.-X./1937-1938, č.1, s.37-43.

Členská základna RS je rozdělena takto:

A. Členové zakládající – 26.

B. Ústavy a spolky – 16.

C. Členové řádní v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku, na Podkarpatské Rusi – 190.

Pro neplacení členských příspěvků za dobu delší tří let vyškrtnuto 27 členů, vystoupilo 18, zemřelo 6.  PP

 

454

Doplněk seznamu členů Rodopisné společnosti československé.

ČRSČ, IX.-X./1937-1938, č.2-4, s.136-137.

Zpráva o stavu členské základny. Členové zakládající – úmrtí Jana Nepomuka knížete ze Schwarzenbergu, vyloučení Karla Vyšína pro maření činnosti výboru RS. Členové řádní – seznam nově přijatých, zemřelých, vystoupivších. Změny adres.  PP

 

455

Doplněk seznamu členů Rodopisné společnosti v Praze.

ČRSČ, XI./1939, č.1, s.29.

Seznam nově přijatých řádných členů. Úmrtí.  PP

 

456

Získávání nových členů.

ČRSČ, XIV./1942, č.4, s.112.

Výzva členům RS k získávání dalších zájemců o rodopisnou práci.  PP

 

457

Z Rodopisné společnosti československé v Praze.

ČRSČ, VII.-VIII./1935-1936, č.1-2, s.97.

Úmrtí členů: PhMg.Tomáš Geisselreiter, Jiří Josef Hlava, Rudolf Janovský, Rudolf Janovský, ThDr.Vincenc Oehm, MUDr. & PhDr. Josef Řehák, JUDr.Václav Svoboda, Msgre ThDr. Ladislav Zavadil.  PP

 

458

Z Rodopisné společnosti československé v Praze.

ČRSČ, IX.-X./1937-1938, č.2-4, s.138.

Úmrtí členů: P.Jan Křtitel Hájek, JUDr. & PhDr.Robert Maršan, Jan Nepomuk kníže ze Schwarzenbergu, Emanuel Skopeček, Ing.Doc.Josef Stocký.  PP

 

459

Felix, Jiří:

Naše rovy.

Za prokuristou Karlem Křikavou.

ČRSČ, XV./1943, č.1, s.31.

† 11.2.1943. Stručná biografie, zejména působení RS. Vydavatel „Věstníku rodu Křikavů“, který pro nezájem rodové obce zanikl.  PP

 

460

Úmrtím Mořice prince z Lobkowicz ...

HD, 1944, č.12, s.1.

Dne 7.8.1944 zemřel předseda Rodopisné společnosti v Praze.  PP

 

461

Zprávy z výboru Rodopisné společnosti v Praze.

ČRSČ, XI./1939, č.3-4, s.124.

Výměna a platnost členských legitimací. Vydání dalšího svazku „Knihovny“.  PP

 

462

Čestný předseda RS Em.Hrubý ...

ČRSČ, XIV./1942, č.4, s.112.

Citace části dopisu, v němž jeden ze zakladatelů¨RS posuzuje s uspokojením současný stav RS.  PP


Odbočky


463

Místní odbočka RS v Hradci Králové.

ČRSČ, XIV./1942, č.4, s.111.

Zpráva o zřízení odbočky RS na základě povolení Zemského úřadu v Praze. Badatelská činnost členů výboru – F.Černého a J.Honce. Spolupráce s místním muzeem a biskupskou konsistoří. Ohlasy v místním tisku – časopis „Kraj Královéhradecký“. Rozsah badatelských zájmů na ostatní příbuzné obory. Přehled dosavadní činnosti.  PP 

Ediční činnost


464

Vnitřní členská půjčka.

ČRSČ, VI./1934, s.89-90.

Oznámení o vypsání vnitřní půjčky, seznam dosavadních subskribentů s výší složených částek.  PP

 

465

Kristen, Zdeněk:

Šestý ročník Časopisu Rodopisné společnosti československé v Praze ...

ČRSČ, VI./1934, s.90.

Zpráva o situaci ve vydávání Časopisu – finanční krize RS, redakční změny.  PP

 

466

Kristen, Zdeněk:

[Redakční sdělení Časopisu Rodopisné společnosti čsl.v Praze.]

ČRSČ, VII.-VIII./1935-1936, č.1-2, s.100, č.3-4, s.199.

Informace o vydavatelské situaci.  PP

 

467

Matina, Vincenc Jan:

Rodopisné rozhledy.

SJSČR, VII./1936, č.2, s.29.

Rodopisná společnost ...  Zpráva o publikační a spolkové činnosti.  PP

 

468

Z Rodopisné společnosti.

ČRSČ, XII./1940, č.2, s.72.

Zpráva o založení vydavatelského základu – tiskového fondu pro podporu publikační činnosti RS. Jména prvních dárců.  PP

469
Vydavatelský základ.
ČRSČ, XIV./1942, č.3, s.68, č.4, s.112.
Seznam členů Rodopisné společnosti, kteří se dobrovolnými peněžními dary zasloužili o zřízení tiskového fondu. PP

470
Vstupujeme do XV.ročníku časopisu.
ČRSČ, XV./1943, č.1, s.3.
Programové prohlášení redakční rady ve složení: THDr. Václav Bartůněk, PhDr.Karel Doskočil, RNDr.Jarmila Psotníčková, Rudolf Kryl - výkonný redaktor, Jan Petr - odpovědný redaktor. PP

471
Všem našim přispívatelům a čtenářům!
ČRSČ, XV./1943, č.1, s.29.
Informace redakční rady o platbách na konto RS a o tiskových možnostech. PP

472
K. [Rudolf Kryl]:
Z redakce.
ČRSČ, XV./1943, č.2-3, s.61.
Informace o situaci ve vydávání Časopisu a o došlých příspěvcích. Žádost o získávání starších tiskovin rodopisného charakteru, o zasílání kopií přednášek nebo článků jinde publikovaných - to vše pro archiv Rodopisné společnosti. PP

473
K. [Rudolf Kryl]:
Z redakce.
ČRSČ, XVI./1944, č.1-2, s.40-41.
Informace o tiskařské úpravě Časopisu v roce 1944. Seznam článků a studií uložených v redakci RS, které není možno publikovat pro omezený rozsah Časopisu. PP

Knihovna a archiv

474
Knihy došlé redakci do 31.prosince 1934.
ČRSČ, VI./1934, [s.91].
Seznam publikací zaslaných k recenzím a uložených ve spolkové knihovně. PP

475
Sborník Archivu ministerstva vnitra.
ČRSČ, XIV./1942, č.1-2, s.47-48.
Zpráva o získání 12 dosud vydaných svazků pro spolkovou knihovnu. Obsah jednotlivých svazků. PP

476
Publikace Zemského archivu v Brně.
ČRSČ, XIV./1942, č.3, s.68.
Seznam publikací získaných pro spolkovou knihovnu. PP

477
Publikace Historického ústavu v Praze.
ČRSČ, XIV./1942, č.4, s.112.
Seznam publikací získaných pro spolkovou knihovnu. PP

478
Knihy došlé redakci.
ČRSČ, XVI./1944, č.1-2, s.4.
Seznam zaslaných publikací, stručná charakteristika. PP

479
Apa. [Adolf Peťule]:
Rodokmeny pro archiv Rodopisné společnosti.
ČRSČ, XVII.-XVIII./1945-1946, č.1-4, s.115.
Odborný učitel Ladislav Pilát z Prachatic vypracoval a do archivu Rodopisné společnosti věnoval rodokmeny z Prachaticka. Seznam zpracovaných rodů a jejich lokace. PP

1.12.03
Schőnhengster Heimatforscher 1929

480
Cyprián, J.:
V Moravské Třebové ...
ČRSČ, II./1930, č.3-4, s.129.
Zpráva o ustavení pracovní společnosti s názvem Schőnhengster Heimatforscher, jejíž antropologický oddíl zpracovává lístkový seznam farních matrik. PP

1.12.04
Deutscher Verein für Familienkunde für die Tschechoslowakische Republik 1930

481
Deutscher Verein für Familienkunde für die Tschechoslowakische Republik.
ČRSČ, II./1930, č.1-2, s.71-72.
Ustavující valná hromada se konala dne 9.3.1930 v Praze.
Složení výboru: Čestným předsedou zvolen universitní profesor PhDr.Christian Ehrenfels, předsedou zvolen universitní profesor MUDr. A.Tschermak-Seysenegg, jednatelem zvolen JUDr.Hans Felix, pokladníkem zvolen Roman Procházka. Nástin programu. Oznámení o vydání ročenky.

482
Nový spolek rodopisný.
SJSČR, I./1930, č.2, s.15.
Zpráva o ustavení německého rodopisného spolku se sídlem v Praze I - Staré Město. Karlova ulice 18. Ustavující valná hromada se konala dne 9.3.1930. Vědecký charakter spolku. Jmenný seznam vedoucích činovníků. PP

1.12.05
Jednota potomků pobělohorských exulantů-pokutníků a přátel rodopisu v Praze = Jednota starých českých rodů v Praze 1930-1949

483
Jednota potomků ...
ČRSČ, I./1929, s.161.
Zpráva o ustavení Jednoty a nástin programu. PP

484
Co chceme ?
SJSČR, I./1930, č.2, s.2-4.
Programové prohlášení výboru Jednoty a redakce Sborníku vysvětluje myšlenky vzniku tohoto sdružení a vytyčuje zájmy, které chce pro své členy hájit. Jednota požaduje především morální satisfakci potomků pobělohorských českých rodů, převážně šlechtických, které byly postiženy habsburskými panovníky za účast v protihabsburském odboji. Zároveň jsou však také zmiňovány požadavky majetkové a právoplatné užívání rodových jmen a titulů. Jednota chce být živým památníkem Bílé hory. PP

485
Zprávy z Jednoty.
SJSČR, I./1930, č.1, s.12.
Anonce vydání prvního čísla Sborníku. Výzva k vstupu do Jednoty a k zasílání příspěvků do tisku. Účel Jednoty je vyjádřen v citovaném paragrafu Stanov. Oznámení o svolání výroční valné hromady. PP

486
Co o nás píší „Kostnické jiskry".
SJSČR, I./1930, č.2, s.12.
Přetisk článku R.J.Vonka, č.40 ze dne 3.10.1929. Autor podporuje snahy Jednoty, zejména právní a morální satisfakce. K otázkám majetkového vyrovnání se staví se zřetelem na současné platné zákony republiky, domnívá se, že při vhodném působení Jednoty by její členové mohli dojít k vytčenému cíli. PP

487
Rodopis.
SJSČR, I./1930, č.2, s.13-14.
Výbor Jednoty pátrá po potomcích českých rodů, které byly postiženy pobělohorskými konfiskacemi. Seznam rodů uveden. PP
[Zde je na místě připomenout obsáhlou a podrobnou práci emeritního ředitele císařského královského akademického gymnasia v Praze Tomáše V.Bílka „Dějiny konfiskací v Čechách", která byla vydána ve dvou dílech v nakladatelství Františka Řivnáče v Praze v letech 1882 a 1883. Pavel Palát, 2009.]


488
Důležité upozornění pp. členům!
SJSČR, II./1931, č.1, s.14.
Výbor Jednoty vyzývá členstvo, aby se účastnilo schůzí, které jsou obsazovány hodnotnými přednáškami a i jinak se aktivně podílelo na spolkovém životě. PP

489
Zprávy spolkové.
SJSČR, II./1931, č.2, s.34.
Zpráva o přijetí nových členů do Jednoty. Ustavení petičního výboru za předsednictví JUC. Škréty. Upozornění na Škrétovu přednášku „Idea a tradice potomků starých českých rodů. PP

490
Zprávy spolkové.
SJSČR, II./1931, č.3, s.46.
Zpráva o přijetí nových členů. Přednášky proslovené na členských schůzích. PP

491
Zprávy spolkové.
SJSČR,, II./1931, č.4, s.77.
Zpráva o činnosti Jednoty ve 2.pololetí roku 1931. PP

492
Našim členům a čtenářům !
SJSČR, IV./1933, č.2, s.15.
Informace o změně názvu: Jednota potomků pobělohorských exulantů-pokutníků a přátel rodopisu v Praze změnila na základě usnesení členské schůze ze dne 15.2.1933 název na Jednota starých českých rodů v Praze. PP

493
Zprávy spolkové.
SJSČR, IV./1933, č.2, s.27-[28].
Zprávy osobní a organizační. Seznam nově přijatých členů. PP

494
Zprávy spolkové.
SJSČR, VII./1936, č.2, s.[30].
Zpráva o úmrtí člena Jednoty A. Losa dne 8.4.1936. Uctění památky popravených pánů na Staroměstském náměstí. Konání členských schůzí. Přírůstek do spolkové knihovny. 50.výročí narození Dr.Rejsy-Kolkovského. PP

495
Přech, Václav:
Zprávy spolkové.
SJSČR,, VIII./1937, č.4, s.70-[71].
Společná návštěva výstavy literárních a výtvarných prací Arch.Břetislava Štorma uskutečněné dne 9.10.1937. Pietní slavnost k výročí úmrtí císaře Karla IV. uspořádaná v chrámu sv.Víta dne 28.11.1937. Zpráva o slavnostní členské schůzi s přednáškou Vincence Jana Matiny o významu Karla IV. pro zdar studií domácích dějin a o účasti českých rodů v oblasti literatury a výtvarného umění v jeho době. PP

496
Matina, Vincenc Jan:
Deset let Jednoty starých českých rodů.
SJSČR, IX./1938, č.4, s.49-52.
Založení Jednoty v roce 1929, předsevzaté úkoly, činnost. Jmenný seznam členů Jednoty, kteří se hlásí k rodům pokutovaným po Bílé hoře nebo vůbec k starým českým rodům. Ediční činnost Jednoty. SH

497
Přech, Václav:
Zprávy spolkové.
SJSČR, IX./1938, č.4, s.68.
70.výročí narození pokladníka Jednoty Josefa Tamchyny. Pietní slavnost v mausoleu českých králů v chrámu sv.Víta konané dne 28.11.1937. Zpráva o členských schůzích konaných v Obecním domě v Praze. Finanční a příspěvkové záležitosti. Zpráva o zhotovení spolkového odznaku. Zpráva o konání X.valné hromady. PP

498
Při audienci zástupců starých českých rodů ...
SJSČR, X./1939, č.1, s.24-25.
Dne 24.1.1939 přijal Dr. Emil Hácha, president ČSR, zástupce starých českých rodů a v proslovu zdůraznil význam snah potomků českých šlechtických rodů přispět k rozvoji českého národa a státu. PP

499
Přech, Václav:
Zprávy spolkové.
SJSČR, X./1939, č.2, s.51-52.
Položení věnce k desce popravených pánů na Staroměstském náměstí. Vydání spolkových pohlednic. Výzva k odběru členského odznaku. Zpráva o schůzích, badatelské a publikační činnosti členů Jednoty. Knihovna. PP

500
Přech, Václav
Zprávy spolkové.
SJSČR, X./1939, č.3, s.84.
Informace o akcích: Pietní slavnost Hold českým králům. Členské odznaky. Spolkové pohlednice. PP

501
J. M. [Josef Milde]:
Heraldická slavnost v Jezbořicích.
HD, 1944, č.9, s.1.
Pardubický odbor JSČR uspořádal u příležitosti osazení nových oken v kostele sv.Václava slavnost na památku šlechtických rodů v kostele pohřbených. Heraldická výzdoba jednoho z oken - znak olomoucké kapituly, erby Sudů z Řeneč, Něnkovských z Medonos, Lipanských z Lipan. Popis průběhu slavnosti a ohlasy v tisku. SH

502
Matina, Vincenc Jan:
Památce v žalářích umučených a popravených jakož i na barikádách statečně život za vlast položivších členů Jednoty starých českých rodů.
SJSČR, XI./1946, č.1-2, s.[1]-3.
In memoriam: Karel Čámský † 1939 (?), František Vahala, regionální historik † 3.6.1942, Karel Čestický, redaktor † 1945, štábní kapitán Záruba † v květnu 1945 na pražských barikádách, Karel Jar.Obrátil, publicista a sběratel ex libris † 5.4.1945, major Jan Žižka, sběratel heraldických ex libris † 8.5.1945. SH

503
[Oslavy výročí císaře Karla IV.]
SJSČR, XI./1946, č.3-4, s.127-128.
Zpráva o účasti zástupců Jednoty starých českých rodů na pietním shromáždění u příležitosti 568.výročí úmrtí císaře Karla IV. konaném dne 24.11.1946 v chrámu sv.Víta na Pražském hradě. PP

504
Zprávy spolkové.
SJSČR, XII./1947-1948, č.3-4, s.103.
Zpráva o výstavce k 600.výročí vladařství císaře Karla IV. uspořádané v Archivu země české dne 3.5.1948. Zpráva o složení akčního výboru Jednoty starých českých rodů. Distribuce Sborníku. PP
[Poznámka při reedici BČH: Nevím, v kolika spolcích, které obnovily svou činnost po osvobození v roce 1945, byly ustaveny tzv. „akční výbory" po „Vítězném Únoru 1948". Je však zřejmé, že i tento akt, jímž se tehdejší výbor Jednoty starých českých rodů pravděpodobně snažil „reflektovat únorové události", byl marný, neboť spolek byl, jako ostatně mnoho dalších, komunistickými ideology násilně rozpuštěn, resp. byla mu znemožněna činnost. Poslední XVII.valná hromada se konala dne 14.10.1947, avšak vydávání Sborníku bylo po vydání dvojčísla 1-2/1949 zakázáno. Pavel Palát, 2009.]


505
Přech, Václav:
Zprávy spolkové.
SJSČR, XIII./1949, č.1-2, s.25.
Zpráva o účasti zástupců Jednoty starých českých rodů na mši v kapli sv.Václava v chrámu sv.Víta u příležitosti 570.výročí úmrtí císaře Karla IV.
Volyňský archivář J.Braun hledá údaje o rodu Šebastiána Prauna. PP

506
Pavlis, Jaroslav:
Členská schůze Jednoty starých českých rodů - odbor Pardubice konaná dne 7.března 1946 v salonku hotelu Veselka v Pardubicích.
SJSČR, XI./1946, č.1-2, s.61-63.
Činnost pardubického odboru Jednoty v době nesvobody - dokumentace náhrobních kamenů v Kladsku. Volba a složení nového výboru. Rámcový plán činnost. PP

507
O sloučení Jednoty st.č.rodů s Rodopisnou společností.
HD, 1945, č.25, s.2.
Zpráva o neúspěšném jednání zástupců obou spolků. PP

508
[Josef Mlázovský zemřel.]
SJSČR, XI./1946, č.3-4, s.128.
† 27.12.1946 zakládající člen Jednoty starých českých rodů, pocházel údajně z rodu Mlázovských z Těšnice. PP

509
Výkaz darů pro naši knihovnu.
SJSČR, I./1930, č.2, s.16.
Seznam dárců a darovaných knih. PP

Genealogický a heraldický odbor při Jednotě starých českých rodů v Praze.

510
Beneš, František:
Genealogický a heraldický odbor Jednoty starých českých rodů v Praze.
SJSČR, X./1939, č.1, s.20-21.
Zpráva o založení dne 28.2.1939 na základě návrhu PhDr.Františka Beneše předneseného na X.valné hromadě Jednoty dne 17.1.1939. Složení výboru, rámcový pracovní plán. PP

511
Beneš, František:
Genealogický a heraldický odbor Jednoty starých českých rodů v Praze.
SJSČR, X./1939, č.2, s.52.
Zprávy spolkové. Členstvo, změny ve složení výboru, informace o uskutečněných či připravovaných akcích. Publikační činnost, články pro Sborník, dotazy badatel, zřízení rubriky. PP

512
Genealogický a heraldický odbor Jednoty starých českých rodů v Praze.
SJSČR, X./1939, č.3, s.84.
Zprávy spolkové. Seznam nových členů, publikační činnost, zájem veřejnosti o činnost Jednoty i Genealogického a heraldického odboru. PP

Členské a výborové schůze Jednoty starých českých rodů

513
Nesměrák, Bořivoj - M-s [Vincenc Jan Matina]:
Spolkové zprávy.
SJSČR, I./1930, č.4, s.22-23.
Zpráva o průběhu první členské schůze konané dne 16.5.1930.
Přednášky:
Antonín Petr Šlechta: O mystických číslech v rodopisu.
Dr.Artur Brožek: Periodicita v nauce o dědičnosti.
Vnitřní záležitosti - členstvo, petice, subvence, odstoupení jednatele Bořivoje Nesměráka ze zdravotních důvodů, odstoupení Antonína Petra Šlechty z aktivní činnosti v pracovních odborech. Korespondence. PP

514
Rejsa, Jan:
Zprávy spolkové.
SJSČR, III./1932, č.2, s.44.
Subvence. Zpráva o členských schůzích a proslovených přednáškách. Přijetí nových členů. PP

515
Rejsa, Jan:
Zprávy spolkové.
SJSČR, III,/1932, č.3-4, s.[56].
Zpráva o členských a výborových schůzích. Veřejná činnost Jednoty. Upozornění na schůze Československého klubu heraldického v Praze. Úsporná opatření při vydávání Sborníku. PP

516
Zprávy spolkové.
SJSČR, IV./1933, č.3-4, s.43-[44].
Zpráva o členských schůzích. Pietní akt u bělohorské mohyly. Úředně schválená změna názvu Jednoty - původní název Jednota potomků pobělohorských exulantů-pokutníků a přátel rodopisu v Praze se mění na název Jednota starých českých rodů v Praze.
Upozornění na rozprodej knihovny po zemřelém Antonínu Petru Šlechtovi († 20.5.1933).
Informace o přijetí nových členů. PP

517
Zprávy spolkové.
SJSČR, V./1934, č.2, s.[28].
Zpráva o členských schůzích. Uctění památky popravených pánů na Staroměstském náměstí v Praze. Člen Jednoty pan Kamarýt hledá údaje o svých předcích. PP

518
Zprávy spolkové.
SJSČR, V./1934, č.3-4, s.41-[42].
Zpráva o členských a výborových schůzích. Člen Jednoty pan Václav J.Ráb vyzývá potomky starých českých rodů, aby vstoupili do Jednoty - seznam rodů uveden. PP

519
Zprávy spolkové.
SJSČR, VI./1935, č.2, s.[28].
Zpráva o konání členských schůzí v kavárně Obecního domu v Praze místo v Losově restauraci na Smíchově. Uctění památky popravených pánů na Staroměstském náměstí. PP

520
Zprávy spolkové.
SJSČR, VI./1935, č.3-4, s.[44].
Programem jednání několika schůzí byly záležitosti týkající se Strakovy nadace.
Výbor Jednoty vyzývá členy k zvýšenému úsilí v rodopisném bádání a k finanční podpoře činnosti Jednoty. PP

521
Zprávy spolkové.
SJSČR, VII./1936, č.3-4, s.[44].
Výbor Jednoty hledá dobrovolné spolupracovníky pro občasnou práci v rámci badatelské informační služby. Zpráva o smuteční slavnosti k výročí úmrtí císaře Karla IV. konané dne 29.12.1936 - seznam zúčastněných korporací. PP

522
Přech, Václav:
Zprávy spolkové.
SJSČR, VIII./1937, č.2, s.32.
Zpráva o členských a výborových schůzích. Veřejné kulturní akce Jednoty. PP

523
Přech, Václav:
Zprávy spolkové.
SJSČR, VIII./1937, č.3, s.48.
Zpráva o pietní slavnosti k výročí úmrtí císaře Karla IV. Informace o připravované velké členské schůzi. PP

524
Přech, Václav:
Zprávy spolkové.
SJSČR, IX./1938, č.3, s.48.
Výbor Jednoty konstatuje, že v důsledku odtržení a okupace pohraničních území ČSR Německem bude obtížné svolávat velké členské a výborové schůze. Zdůraznění vlasteneckého ducha Jednoty. Informace o možnosti honorované rodopisné práce prostřednictvím Jednoty. PP

Valné hromady Jednoty starých českých rodů

525
Zprávy spolkové.
SJSČR, I./1930, č.2, s.16.
Zpráva o I.řádné valné hromadě konané dne 15.1.1930 a o ustavující schůzi výboru dne 30.1.1930, na níž provedeny volby. Seznam činovníků Jednoty. PP

526
Nesměrák, Bořivoj:
Spolkové zprávy.
Jednatelská zpráva k I.řádné valné hromadě konané z 30.1.1930.
SJSČR, I./1930, č.3, s.11-12.
Přehled činnosti za první rok trvání Jednoty. Růst členské základny - 102 členové. Zpráva o pamětním memorandu, které deputace Jednoty předala ministerskému předsedovi Udržalovi, v němž jsou zakotveny základní požadavky Jednoty. Zpráva o zřízení pracovních odborů - rodopisného, propagačního a tiskového, společenského, petičního. Veřejná presentace Jednoty - účast při různých kulturních akcích. Zpráva o vydávání Sborníku. PP

527
Spolkové zprávy.
SJSČR, II./1931, č.1, s.13-14.
Zpráva o II.řádné valné hromadě konané dne 17.12.1930. Zpráva o členských schůzích a proslovených přednáškách. Veřejné akce Jednoty. Subvence, dary, spolkové finance. Volby a složení výboru. PP

528
Zprávy spolkové.
SJSČR, III./1932, č.1, s.28.
Zpráva o III.řádné valné hromadě konané dne 19.1.1932. Volba výboru. Subvence, schůze, předplatné na Sborník. PP

529
Matásek, Ladislav:
Zprávy spolkové.
SJSČR, IV./1933, č.1, s.11-[12].
Zpráva o IV.řádné valné hromadě konané dne 11.1.1933. Volba výboru. Informace o konání členských schůzí. PP

530
Zprávy spolkové.
SJSČR, V./1934, č.1, s.11.
Zpráva o V.řádné valné hromadě konané dne 18.1.1934 v Šindelářově restauraci na Václavském náměstí v Praze. Zpráva jednatelská a pokladní. Volby - Dr.Volf zvolen čestným členem Jednoty. Změna Stanov Jednoty. Výzva členům Jednoty, aby se snažili prokázat příbuznost se starými českými rody a poté uplatňovali nároky na nadační péči pro své děti. K tomu doložen článek z denního tisku „Zrušením šlechtictví u nás nezanikly tzv. šlechtické nadace". PP

531
Zprávy spolkové.
SJSČR, VI./1935, č.1, s.[12].
Zpráva o VI.řádné valné hromadě konané dne 15.1.1935 v Losově restauraci v Praze-Smíchově. Zpráva jednatelská a pokladní, subvence, volby. PP

532
Zprávy spolkové.
SJSČR, VII./1936, č.1, s.[14].
Zpráva o VI.řádné valné hromadě [správně má být uvedeno VII.řádné valné hromadě - jedná se zřejmě o tiskový překlep] konané dne 21.1.1936 v hotelu Zlatá husa v Praze. Zpráva pokladní, subvence, příjem nových členů, volby. Informace o konání členských schůzí v Obecním domě v Praze. PP

533
Přech, Václav:
Zprávy spolkové.
SJSČR, VIII./1937, č.1, s.15-16.
Zpráva o VIII.řádné valné hromadě konané dne 19.1.1937 v Plodinové burze v Praze. Celková zpráva o činnosti zdůrazňuje zejména organizování veřejných pietních slavností. Volby, složení výboru, hosté. Odznak Jednoty. Informace o plánovaných schůzích. Výzva k pilné rodopisné práci. Jmenování dopisujících členů Jednoty. PP


534
Přech, Václav:
Zprávy spolkové.
SJSČR, IX./1938, č.1, s.16.
Zpráva o IX.řádné valné hromadě konané dne 25.1.1938 v Plodinové burze v Praze. Volby, složení výboru, memorandum vládě, žádost o změnu Stanov, příjem nových členů. PP

535
Přech, Václav:
Zprávy spolkové.
SJSČR, X./1939, č.1, s.21-22.
Zpráva o X.jubilejní valné hromadě konané dne 17.1.1939.Zprávy funkcionářů, proslovy hostů publikované v denním tisku. Volba a složení nového výboru. Stručná informace o některých akcích Jednoty. PP

536
Valná hromada Jednoty starých českých rodů.
SJSČR, XI./1946, č.1-2, s.61.
Stručná zpráva o XVI.řádné valné hromadě konané dne 25.9.1946 v Šretrově restauraci v Riegerových sadech v Praze-Vinohradech. Odkaz na podrobnější zprávu v příštím čísle. PP

537
Zprávy spolkové.
XVI.řádná valná hromada Jednoty starých českých rodů v Praze.
SJSČR, XI./1946, č.3-4, s.125-127. [viz předchozí záznam č.536]
Předseda Jednoty Dr.Vincenc Jan Matina ve smutečním proslovu vzpomněl za války zemřelých členů. Podrobná zpráva jednatele Václava Přecha o činnosti Jednoty v době okupace, mj. též o činnosti Heraldického odboru, který vedl Josef Milde a o snahách po založení samostatné heraldické organizace.

[ Pokud 3.a 4. dvojčíslo Sborníku vyšlo v roce 1946, což nelze jednoznačně doložit, neboť na titulní straně tohoto dvojčísla je uveden pouze ročník a rok, je zpráva o vzniku Heraldické společnosti chybná, poněvadž tato byla fakticky ustavena teprve 10.11.1947. Ze zprávy jednatele, že „Samostatná heraldická společnost byla ustavena v minulém roce." by bylo možno usuzovat, že dvojčíslo vyšlo až na začátku roku 1948, což není pravděpodobné, poněvadž XII.ročník má vročení 1947-1948 a byla vydána dvě dvojčísla, 1-2, 3-4.
Viz bibliografické záznamy č.161,162. Pavel Palát, 2009.]

Ustavení odborů v Pardubicích a ve Strakonicích a jejich činnost. Obnova spolkového časopisu. Informace o schůzích. Návrh na užší spolupráci se zahraničními krajany. Memorandum vládě ve věci majetkových požadavků potomků pokutovaných českých rodů. Oslavy výročí císaře Karla IV. Finance, knihovna. Přednáška Dr.Kremera „Doba Karla IV." Volby a složení výboru. PP

538
Zprávy spolkové.
SJSČR, XII./1947-1948, č.1-2, s.19-20.
Zpráva o vzpomínkovém večeru k nedožitým 80.narozeninám P. Františka Teplýho, významného jihočeského historika a archiváře, konané dne 4.2.1947.
Zpráva o konání mše v den blahořečení Arnošta z Pardubic, arcibiskupa pražského, konaném dne 30.6.1947 pražským arcibiskupem Josefem Beranem ve Svatováclavské kapli v chrámu sv.Víta na Pražském hradě za účasti zástupců Jednoty a Společnosti přátel Kladska.
Zpráva o XVII.řádné valné hromadě konané dne 14.10.1947. Přednášky o Kladsku. Volba výboru, čestní členové Jednoty. Zpráva o přípravě odhalení pamětní desky P. Františku Teplýmu na rodném domě v Marcovicích u Volyně péčí Odboru JSČR ve Strakonicích a Kruhu přátel P. Františka Teplýho. Zpráva o založení Knižnice JSČR. Zpráva o oslavách 630. výročí narození
císaře Karla IV. [14.5.1316]. Úmrtí členů Jednoty. Propagace Jednoty - vývěsní skřínka u Wilsonova nádraží v Praze. PP

1.12.06
Genealogická komise slovenská 1933

539
Genealogická komise slovenská.
ČRSČ, VII.-VIII./1935-1936, č.1-2, s.91
Zpráva o zřízení Komise při Učené společnosti Šafaříkově v Bratislavě dne 16.6.1933. Členové: Universitní profesor Dr.Václav Chaloupecký, universitní profesor Dr.Václav Klecanda, ministr Fedor Houdek, slovenský zemský archivář Dr.B.Varsik. PP

1.12.07
Volné sdružení rodopisců na Klatovsku 1936

540
Volné sdružení rodopisců na Klatovsku.
ČRSČ, VII.-VIII./1935-1936, č.1-2, s.91.
Zpráva o ustavení spolku při Muzeu Dr.Karla Hostaše v Klatovech dne 23.8.1936.
Členové: Václav Petrášek, řídící učitel ve výslužbě, František Plánička, tajemník Hostašova muzea, Karel Polák, stav.as. v Bezděkově. Účel a činnost spolku. PP

541
Petrášek, Václav:
První rodopisný archiv v Klatovech.
ČRSČ, XIII./1941, č.3, s.90.
Výsledky rodopisné práce, metody, formy ukládání a zpracování. Patrně neúplný seznam farních matrik, které Petrášek excerpoval. PP

542
Z.P. [Zdeněk Peyrek]:
Rodopisný archiv Klatovska.
ČRSČ, XVI./1944, č.1-2, s.39.
Stručná zpráva o Petráškově rodovém archivu, materiál má být v budoucnu uložen trvale v Hostašově muzeu v Klatovech. Autor poukazuje na závažný nedostatek - nejsou uváděny prameny u jednotlivých rozepsaných záznamů. PP

1.12.08
Rodopisný kroužek v Praze 1938

543
Zprávy z výboru Rodopisné společnosti čsl. za rok 1938.
ČRSČ, IX.-X./1937-1938, č.2-4, s.140.
Informace o záměru Augustina Beka, ředitele ve výslužbě v Praze na Staré Městě, založit Rodopisný kroužek. Poukazuje se na zbytečné tříštění shodných zájmů, na maření energie a finančních prostředků. PP

1.12.09
Svaz přátel rodopisu v Praze 1938-1949

544
Zprávy z výboru Rodopisné společnosti čsl. za rok 1938.
ČRSČ, IX.-X./1937-1938, č.2-4, s.140.
Zpráva o založení Svazu přátel rodopisu v Praze Karlem Vyšínem, vyloučeným zakládajícícm členem Rodopisné společnosti. Výbor RS informuje o příčinách vzniku SPR, poukazuje na neseriózní získávání členů a podrobně líčí Vyšínovo působení ve výboru RS. PP

545
Úvodem.
Rodokmen, I./1946, č.1, s.1-2.
Programová stať Svazu přátel rodopisu o úkolech a perspektivách rodopisné práce. PP

546
Svaz přátel rodopisu v Praze. Vydavatelské družstvo Rodokmen v Praze.
Rodokmen, I./1946, č.1, obálka.
Základní informace o poslání, programu a činnosti jsou publikovány na obálce každého sešitu spolkového časopisu. PP

547
Svazové zprávy.
Rodokmen, I./1946, č.4, s.96.
Různé informace - předplatné, příjem členů, nájem místností, zasílání ukázkových čísel, pořádání schůzí apod. PP

Činnost a valné hromady

548
Pracovní skupina ...
ČZR, 25.11.1939, s.[1].
Zpráva o ustavení pracovní skupiny moravských rodopisných badatelů Svazu přátel rodopisu pod vedením Dr.Hosáka a Dr.Zemana v Brně. Přednáška Dr.Zemana „Národohospodářský význam rodopisného bádání" proslovená 23.10.1939 má tyto hlavní body: Snižování populace v některých částech světa, zejména v Evropě, je zaviněno jednak špatnými hospodářskými poměry, jednak upadající morálkou, úbytkem lásky k dítěti, rodině, rodu a národu. Rodopisné bádání má posílit zejména morální faktor a tím a tím se každý jedinec snaží o zlepšování hospodářských poměrů. PP

549
Svazové zprávy.
Rodokmen, 1941, č.1, s.[16].
Zprávy o úmrtí členů Svazu: Miloš Fiala (17.5.1891-28.11.1939), Ing.Václav Závorka (†8.2.1941). Stručné nekrology. Zpráva o konání svazových schůzí, přijímání členů, vydávání a distribuce časopisu. PP

550
[Milde, Josef]:
Heraldika a Svaz přátel rodopisu.
HD, 1943, č.3, s.1.
práva o založení heraldické sbírky, obsah, využití. PP

551
Vydali jsme tiskem. Na skladě máme.
Rodokmen, I./1946, č.1, obálka.
Informace o knihách, které vydalo nebo vydat připravuje Vydavatelské družstvo Rodokmen v Praze, jsou publikovány na obálce každého čísla. PP

552
Svazové zprávy.
Rodokmen, I.1946, č.2, s.64.
Zpráva o zvolení Dr. Semkowitze, profesora na krakovské univerzitě, dopisujícím členem Svazu. Dr. Semkowitz připravuje vydání v Rodokmenu knihu o polské heraldice. Informace o konání schůzí. Svaz hledá místnosti pro knihovnu a archiv. PP

553
Svazové zprávy.
Rodokmen, III./1948, č.3, s.95.
Informace o konání členských schůzí. Pokyny pro autory článků publikovaných v Rodokmenu. PP

554
Svazové zprávy.
Rodokmen, III./1948, č.4, s.128.
Informace o přípravách k založení moravských odboček Svazu přátel rodopisu v Brně a v Olomouci a uvažovaná náplň jejich práce. Zájem o discipliny z pomocných věd historických v závodních knihovnách není žádný - konstatováno na základě průzkumu odběru vydávaných publikací. Informace o připravované „Erbovní ročence badatelské" - tzv. ERB, první svazek má vyjít v lednu 1950. Zkušenosti a rady badatelů-členů Svazu jsou publikovány v rubrice „Čtenáři nám píší".
Úmrtí: Bohumil B.Černík († 31.8.1948), Bedřich Kšára († 29.9.1948), Jaroslav Veselý starší († 6.10.1948). PP

555
Heraldický odbor ...
Rodokmen, III./1948, č.1, s.31.
Zpráva o činnosti Heraldického odboru při Svazu. Předsedou je arch.Vladimír Janovský, místopředsedou Dr. Kristian Turnwald. PP

556
Svaz přátel rodopisu.
HD, 1944, č.8, s.2.
Informace o valné hromadě konané dne 25.3.1944, na níž byl zvolen čestným členem Svazu Karel kníže ze Schwarzenbergu. Předsedou Svazu zvolen Karel Vyšín, jednatelem arch. Vladimír Janovský. PP

557
Svaz přátel rodopisu.
HD, 1945, č.17, s.2.
Stručná zpráva o valné hromadě konané dne 28.1.1945. PP

1.12.10
Rodopisný odbor při Vlasteneckém spolku musejním v Olomouci 1938

558
F. N. [František Navrátil]:
Rodopisný odbor.
ČRSČ, IX.-X./1937-1938, č.2-4, s.133.
Zpráva o ustavení v únoru 1938 pod vedením plukovníka MUDr. Ignáce Horníčka. Přednášková činnost, vydávání rodopisných pomůcek - sestavy bloků pro pořizování výtahů z matrik. PP

559
Rodopisný odbor.
ČRSČ, XI./1939, č.3-4, s.122.
Zpráva o zrušení ke dni 31.12.1938. PP

560
Kíl. [Jan Kratochvíl:
Potřeba rodopisné organizace na Olomoucku ...
ČRSČ, XVI./1944, č.1-2, s.34-35.
Stručná rekapitulace činnosti Rodopisného odboru do jeho zrušení k 31.12.1938. Snaha organizovat rodopisnou práci při Ústředí veřejných zaměstnanců byla v rozporu s organizačním řádem Ústředí. Založení diecésní odbočky Rodopisné společnosti v Praze jako statutární základny pro rodopisnou práci na Olomoucku. PP

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting