jméno:
heslo:

Redakční poznámka k Indexu rodů a rodin

Poznámka redakce - 1983
K záznamům této skupiny považujeme za nutné předeslat, že v některých případech není zcela jisté, zda uvedená osoba, rodina či rod byly skutečnými šlechtici nebo alespoň erbovníky, či zda se jedná o pouhou usurpaci znaku. Z excerpovaného textu tyto údaje nevyplývaly a srovnávací materiál byl buď nedostačující nebo nedostupný. Užívání erbu, pečetě či přídomku nebylo rozhodujícím kritériem pro urozenost; přídomek mohl v některých případech znamenat pouhý domicil.
Doporučujeme proto badatelům, aby si při užívání tohoto Indexu údaje zde uvedené dále prověřovali, event. aby své poznatky neváhali publikovat jako opravy a doplňky, za což autoři Bibliografie budou vděčni.

Reedice - 2011
Při přenosu původního tištěného textu na interneové stránky Heraldické Terminologické Konvence (HTK) jsem provedl formální změnu jednotlivých záznamů, která se však nikterak nedotýká jejich obsahu. Aby byl Index rodů a rodin maximálně přehledný, vytvořil jsem pro jednotlivé abecední skupiny samostatná tlačítka; v tištěné podobě taková úprava byla zcela vyloučena, bylo pouze možné umístit na vnější horní okraj každé stránky jmenovitý ukazatel zvýrazněný rámečkem. PP

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting