jméno:
heslo:

Index - F -

Index - F -


z Falkenštejna
1703
Marek, Petr:
Méně známé znaky z Lanškrounska z let 1267-1780.
GHL, 1977, 5.ř., prosinec, s.154-155, obr.e. v Zásobníku znaků, č.2, s.224.
Z Falkenštejna, Záviš, 1285 a jeho syn Ješek, 1285-1290. Popis erbu. JJ

von Faltus
1704
Friml, Josef:
Povýšení vojína do šlechtického stavu.
ZGHSÚ, 1979, č.10-11, s.117.
František Faltus (1773-1857), rodák z osady Bořitov-Studené, povýšen za věrné a dlouholeté vojenské služby do šlechtického stavu císařem Františkem I. dne 15.2.1824. Přepis části diplomu, popis erbu. PP

z Fanalu, Hausperský
1705
[Hanáček, Jiří]:
Brněnské náhrobky a portály.
Ročenka, 1979, s.[20-21], obr.e.1.
Absence šlechtické palácové architektury v Brně. Devastace architektonických památek v 19. století v důsledku průmyslového rozvoje města. Popis erbu Jana Nepomuka Hausperského z Fanalu, rady moravského gubernia a vídeňského dvorního rady, dochovaného na fasádě Hausperského domu; erb udělen rodině v roce 1705 při povýšení do baronského stavu. PP

z Feldeggu
1706
[Erb rodu z Feldeggu.]
Heraldika, XIII./1980, č.4, s.174, obr.e. na 3.s. obálky.
Popis erbu. (Erb obkreslil a vlastním jménem signoval Josef Strnad podle vyobrazení v Ottově slovníku naučném IX., s.82.) PP

z Felsbergu, Nosek
1707
Lifka, Bohumír:
Jiří Barthold Pontan z Braitenberka jako znakový tvůrce.
EK, 1938, s.24-25, pozn.5.
Václav Nosek nobilitován dne 30.8.1604. Popis erbu dle kopiáře, odkaz na literaturu. PP

z Felsdorfu, Šultys
1708
Pokorný, Pavel R.:
Poprava na Staroměstském náměstí.
ES, 1971, č.10, s.29, obr.e. na s.[23], pramen 1.
Jan starší Šultys z Felsdorfu. Zastávané úřady. Popis erbu. PP

1709
Šultys.
ČRSČ, XIV./1942, č.1-2, s.42.
Hledají se uvedené údaje o rodině kutnohorského primátora. PP

1710
Hrdina, K.:
Šultys z Felsdorfu.
ČRSČ, XIV./1942, č.3, 4.s. obálky.
Odkazy na publikované zprávy v literatuře. PP

1711
Schneider, Jar.:
Šultys.
ČRSČ, XIV./1942, č.4, s.110.
Zpráva o sňatku Mikuláše Šultyse z Felsdorfu se Salomenou, dcerou Adama a Doroty Matrasových. Mikuláš synem kutnohorského šepmistra; v Kolíně měl značný majetek, v roce 1627 emigroval pro víru ze země. PP

z Felsu, Collona
1712
Wierer, Alfred:
Heraldika třicetileté války.
ES, 1970, č.6-7, s.5, obr.e. na s.13.
Collona. Popis erbu. PP

z Firstenfeldu, Šturm, Oršinovský
1713
Holejšovský, Antonín V.:
Závěť Pavla Šturma z Firštenfeldu.
Heraldika, XIII./1980, č.2, s.[55]-62, obr.e. na s.[57].
Šturmov - z Greifenberka, z Hyršfeldu, z Firštenfeldu. Popis erbu Šturma z Firštenfeldu podle erbovního listu z roku 1558. Pavel Šturm z Firštenfeldu, jeho manželství, osobní a hmotné poměry, závěť z roku 1585 a 1586 - podrobný výčet pozůstalosti včetně dolu a těžebních podílů na Jílovsku. Soudní spory o závěť. Jan Oršinovský dědicem Šturmova erbu i predikátu, jeho osudy za vlády Fridricha Falckého, emigrace po bělohorské bitvě, konfiskace majetku. SH

z Florentina, Bydžovský
1714
Lifka, Bohumír:
Marek Bydžovský z Florentina.
EK, 1941, s.133.
400. výročí narození. Stručná biografie - významný učenec, několikanásobný děkan filozofické fakulty a rektor univerzity. Nobilitován císařem Maxmiliánem II. v roce 1572, popis erbu. PP

1715
Sirotek, Jiří:
Universita Karlova a její erbovní rektoři.
JM, 1978, s.[36-37], obr.e.1, popis na s.[52].
Marek Bydžovský z Florentina (1580 - 15.10.1612). Působení na pražské univerzitě, univerzitní a veřejné úřady, rezignace na univerzitní profesuru. Nobilitován císařem Maxmiliánem v roce 1572. PP

z Frankenfeldu, Franchimont
1716
Palivec, Viktor:
Tělesní lékaři českých králů.
GHL, 1976, 4.ř., seš.3, s.74, pozn.č.39.
Mikuláš Franchimont [z Frankenfeldu], lékař císaře Ferdinanda III. Nobilitován dne 16.12.1648. Popis erbu.
(Popis erbu je téměř doslova opsán ze Sedláčkovy „Českomoravské heraldiky" II., s.411, jen s nepatrnými stylistickými úpravami, pokud původní text je příliš archaický. Predikát autor neuvedl.) PP

1717
Sedlák, Vladimír Jan:
Na cestě kolem Jílového.
Heraldika, X./1977, č.2, s.91, obr.e. na s.93.
Franchimontové z Frankenfeldu. Spřízněni s rodem Alsterlů z Astfeldu. Popis erbu. PP

von Freienfeld, Finger
1718
Svátek, Josef:
Erby z dvorské kanceláře frýdlantského vévodství.
HR, 1977, s.72, obr.e. na s.[73].
Jan Finger, hejtman panství doksanského. Nobilitován císařským palatinem Albrechtem z Valdštejna v roce 1628, predikát „von Freienfeld". Popis erbu. PP

Fremut
1719
Fremut, Bohumil:
Soupis hlavních pamětí o staročeském rodu Fremutů.
SJSČR, XI./1946, č.1-2, s.45-57, prameny a literatura na s.58-61.
Erb Fremutů a silně hypotetický vztah k Žirotínům a Drslavicům. Nejdůležitější zprávy o výskytu jména Fremut v mnoha pravopisných i jazykových obměnách, čerpané z pramenů a literatury. Kromě šlechticů uváděni též svobodníci a poddaní. Fremut z Krásného Dvora a rody příbuzné. Erb Anny Hochhauzerové, rozené z Krásného Dvora, jako doklad erbu Fremutů z Krásného Dvora v kostelíku sv. Štěpána v Senomatech. Fremutové a Mírkové ze Stropčic na Radíči a dvoru Fremutově. Erb Fremutů ze Stropčic na zvonu kostela sv. Jana Křtitele v Janovicích, v okolí na božích mukách a na mezníku. Popis odlišného erbu Fremutů ze Stropčic od erbu Fremutů z Krásného Dvora. Zásluhy starých českých vladyckých rodů o českou národnost po Bílé hoře. SH

1720
Fremut, Bohumil:
Erby Fremutů.
Heraldika, XIII./1980, č.1, s.[22]-24, obr.e.2, pozn.5; č.2, s.[41]-50, obr.e.3, pozn.24; č.3, s.[81]-86, obr.e.3, pozn.15.
Souhrn nejrůznějších zpráv čerpaných z literatury a pramenů o výskytu jména Fremut v mnoha jazykových obměnách. Kromě osob prokazatelně urozeného původu jsou zde uváděni svobodníci a poddaní. V 1. části věnována pozornost Fremutům z Krásného Dvora, rodům spřízněným či odvozeným - predikáty dle skutečné majetkové držby. V 2. části je věnována pozornost Fremutům a Miřkovským ze Stropčic a rodům příbuzným. V 3. části připomenuta nobilitace plzeňského měšťana Václava Freysmutha v roce 1575 a udělení predikátu „z Železný", dále jsou připomenuti někteří Fremutové erbu zcela odlišného. Autor nedochází k žádným závěrům, pouze konstatuje dobu, místo a event. majetkové postavení uváděných jednotlivců, o ucelené genealogické zpracování se nepokouší. PP

von Fresacher
1721
De Fresacher Anna
ČRSČ, XIII./1941, č.3, s.94.
Pátrá se po místu a roce narození Václava Maška z Massburku (t. Maschka von Massburg). PP

1722
Von Fresacher.
ČRSČ, XIV./1942, č.1-2, s.43.
Marie Anna Antonie von Fresacher, dcera Ignaze Franze von Fresacher a Marie Anny Antonie von Widmayersfeld, se narodila 18.7.1770 v Celovci. PP

z Freyenfeldu, Celestýn
1723
Polák, Karel:
Předkové českého loutkáře Čeňka Celestýna rytíře z Freyenfeldu.
SJSČR, X./1939, č.2, s.39-41, pozn.3.
Rodové větve: pražská - z ní odštěpená rokycanská, z ní opět odštěpená klatovská. Čeněk z pražské větve, narozen v roce 1839, zemřel asi v roce 1911, genealogické údaje. Prodej loutek klatovskému muzeu v roce 1912. SH

von Freyenwald, Jonak
1724
Svátek, Josef:
Šlechtické náhrobky na vojenském hřbitově v Praze na Hradčanech.
HD, 1943, č.3, s.1.
Adrienne Jonak von Freyenwald (1881-1890), náhrobek bez erbu. PP

z Freygranu, Dvořák
1725
Přibyl, Alois:
Neznámé erby několika českých a moravských vladyckých a erbovních rodů z 16. a 17. století.
GHL, 1972, díl II., č.20, s.20, obr.e.č.13 na s.16.
Pavel Dvořák z Freygranu. Nobilitován císařem Rudolfem II. dne 3.11.1595. Popis erbu dle Saalbuchu, 12a, fol.479v-480. PP

1726
Bernard, Jaroslav - Štafl, Ivain K. J.:
Ohlasy k článku Al. Přibyla o neznámých erbech několika českých a moravských vladyckých a erbovních rodin z 16. a 17. století.
GHL, 1973, díl II, č.22, s.12.
Pavel Dvořák z Freygranu. Upozornění na již publikovaný erb i popis Pilnáčkem, rozdíl v přilbě. PP

z Friedenbergu, Fridrich
1727
Sirotek, Jiří:
Erbovní primátoři Starého Města pražského.
JM, 1980 [spr. 1981], s.59, obr.e. na s.58, popis na s.65.
Jan Václav Fridrich z Frieeenbergu. Stručná biografie. Do šlechtického stavu povýšen Jan Kašpar Fridrich dne 17.1.1753. Jan Václav vykonával úřad primátora v letech 1758-1783. PP

z Frimburka
1728
Štěch, Václav:
Heraldická tvorba v průběhu staletí.
Heraldika, IX./1976, č.3-4, s.27, obr.e. na s.47.
Z Frimburka. Popis erbu. Kresba ve stylu Krále z Dobré Vody. PP

z Fuchsberga  v. z Pušperka

z Fulštejna
1729
Chocholatý, František:
Hrad Vikštejn a jeho držba v údobí opavských Přemyslovců.
ZOGHSP, II./1979, č.4, s.88-92, lit. a pozn.8.
V rámci širšího pojednání je zmíněn olomoucký kanovník Dětřich z Fulštejna, držitel kapitulních statků a vydavatel lokační listiny pro ves Steinbach dne 25.11.1301; Dětřich zemřel před rokem 1323. PP

1730
Zemek, Metoděj:
Náhrobky v metropolitním kostele sv. Václava v Olomouci.
Rodokmen, III./1948, č.2, s.55, pozn.č.60.
Nedochovaný náhrobek kapitulního probošta Herborda z Fulštejna. Přepis latinského textu, v poznámce další údaje. PP

z Fundulusu
1731
Král, A. B.:
Neznámé znaky v areálu Porta Coeli v Tišnově II. - Předklášteří.
Heraldika, XII./1979, č.4, s.128.
Abatyše Cecilie, vlastním jménem Marie Josefa z Fundulusu, narozena roku 1726, abatyší v letech 1763-1764. Částečně poškozený erb dochován na kamenné desce z mausolea královny Konstancie spolu se znaky Markrabství moravského, Království českého a Uherského. Popis erb, doplnění Pilnáčkových údajů ve „Staromoravských rodech". JJ

z Fürstenbergu
1732
Sedlák, Vladimír Jan:
Valdštejnský vývod v Dobrovici.
Heraldika, XIII./1980, č.4, s.154-171, obr.e.6, pozn.4.
Podrobný genealogický výklad erbovních vývodů, které jsou vyobrazeny na kazetovém stropě v dobrovické radnici a v tamním kostele sv. Bartoloměje. Základní biografické údaje o jednotlivých osobách. (podrobně v. záznam 1009) PP

1733
Pokorný, Pavel R.:
Znaky olomouckých metropolitů.
HR, 1977, s.27, obr.e. na s.12-13.
Arcibiskup-kardinál Fridrich Egon lantkrabě z Fürstenbergu. Popis erbu. PP

1734
A. C. W. R. [Alfred Wierer]:
Velká pardubická steeple-chase v heraldice.
ES, 1971 č.9, s.3-9, obr.e. na s.9, popis na s.6.
Fürstenberg. K 80. výročí dostihu jsou stručně připomenuty osoby v minulosti s ním spojené. PP

z Fürstenfeldu, Hauenschild
1735
Pelikán, Vojtěch Jaromír:
Hlídka heraldická.
SJSČR, IV./1933, č.1, s.9.
Hauenschildové z Fürstenbergu. Rodina původu německého. Šebestián a Šimin Hauenschildové nobilitováni císařem Rudolfem II. dne 29.8.1593. Popis erbu dle vyobrazení v Saalbuchu, XIIa, 80. Komparace s literaturou. Připomenut Jiří Hauenschild z Fürstenfeldu, popravený pro účast ve stavovském odboji v roce 1621. PP

1736
Pokorný, Pavel R.:
Poprava na Staroměstském náměstí.
ES, 1971, č.10, s.30, obr.e. na s.25, pramen 1.
Dr. Jiří Hauenschild z Fürstenfeldu. Zastávané úřady. Popis erbu. PP

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting