jméno:
heslo:

Index - CH -

Index - CH -


von Chaloupka, Rotter
1879
Chaloupka.
ČRSČ, XIV./1942, č.4, s.108.
Hledají se údaje o Adolfu Rotterovi von Chaloupkovi, který je podepsán na diplomu z 15.7.1869 pro Jana Evangelistu Purkyně. PP

z Chlévského
1880
Štarha, Ivan:
Dva vladycké rody z Pernštejnska.
GHL, 1974, 3.ř., seš.3, s.9-15, pozn.49.
Vladykové z (Horního) Chlévského. Genealogické a majetkové údaje o některých členech rodu a jejich rodinách z let 1351-1447; variabilita predikátu: z Chlévského vers. Chlébského. Stručný výčet uváděných zpráv ve starší literatuře. Hypotetická podoba erbu Filipa z Chlévského a Čiečů z Kalu podle jediné dochované pečeti z roku 1415. Komparace se "Staromoravskými rody". PP

z Chlumu, Matina, Sluzský
1881
Matina, Vincenc J. - Šlechta, Antonín Petr:
Dějiny českých Mutinů a Matinů.
(Ukázka z rodinné kroniky Matinů Maršovských.)
SJSČR, II./1931, č.4, s.47-75, seznam zkr., pozn.170.
SJSČR, III./1932, č.1, s.2-27, pozn.277.
Vznik rodového jména z osobního. Původ, význam a gramatický vývoj jména. Vznik místních názvů z osobních jmen. Výskyt jména Mutina u Vršovců. Nejstarší Mutinové a jejich rozrod. Potomci Mutiny z Bukovce. Výskyt jména Mutina v rodech s přídomkem „z Chlumu". Majetkové poměry těchto rodů. Popis rodového erbu. SH

1882
Šviha, Lev:
Tvrze a hrady a jejich držitelé na Jílovsku (výběr článků).
Heraldika, VII./1974, č.1-2, s.12-13, 20-21, obr.e. na s.20.
Václav Sluzský z Chlumu, 1549. Majetkové, údaje, stručná genealogie. Popis erbu. PP

z Chlumu a Košumberka, Slavata
1883
Gollová, Božena:
Poslední Slavatovec.
ČRSČ, XIII./1941, č.4, s.149.
Úmrtí Jana Jáchyma hraběte Slavaty, pána na Chlumci a Jindřichově Hradci, dne 1.6.1689 ve Velvarech. Zpracováno dle „Liber mermorabilium" z roku 1576, uloženém v Městském archivu ve Velvarech. PP

1884
Kolowrat, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám sv. Tomáše v Praze III.
ČRSČ, III./1931, č.2-3, s.81.
Baronis de Chlum et Kassemberg. Přepis latinského textu dle klášterního rukopisu. PP

1885
Jareš, Jiří:
Dvorský okruh krále Václava IV.
II. část.
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.2, s.85, obr.e. v Zásobníku znaků, č.164
Z Chlumu a Košumberka. Stručné údaje o rodu. Popis erbu. PP

1886
Štěch, Václav:
Heraldická tvorba v průběhu staletí.
Heraldika, IX./1976, č.3-4, s.26-27, obr.e.č.39.
Slavatové z Chlumu a Košumberka. Popis erbu. PP

1887
Wierer, Alfred:
Heraldika třicetileté války.
ES, 1970, č.6-7, obr.e. na s.25.
Slawatta. Vilém Slawatta z Chlumu a Košumberka. Popis erbu. PP

z Chmelic, Chmelický
1888
Bezděka, Jindřich V.:
Šlechta a erbovníci z nejstarší gruntovní knihy příbramské 1512-1553.
GHL, 1970, č.10, s.16.
Chmelický z Chmelic. Majetko-právní údaje z let 1546-1549. PP

z Chmelné
1889
Marek, Petr:
Genealogie a heraldika Dubánků z Duban.
ZGHSP, 1980, č.3, s.42-48, gen.tab.1, lit.5.
Anežka z Chmelné, manželka Viléma mladšího Dubánka z Duban, po roce 1402. PP

z Chobyně, Šubíř
1890
Ševčík, Alfons:
Po stopách pánů Šubířů z Chobyně.
SJSČR, XI./1946, č.1-2, s.26-44; č.3-4, s.80-122.
Minulost obce Šubířova a osady Chobyně. Původ rodu Šubířů. Lokace nynější osady Chobyně z počátku 18. století na místě staršího dvora, původně snad tvrze stejného názvu. Obchodní cesty a strážní služba. Tvrz Plankenberg. Zakladatel rodu Matěj Šubíř a text jeho manského listu. Způsoby vyvazování z poddanství, práva a povinnosti svobodníků. Přídomek „z Chobyně". Hypotéza o zničení tvrze Chobyně v době husitských válek, emigrace Šubířů z Moravy na Náchodsko, návrat části rodu na Moravu. Význam slova Chobyně. Názory historika dr. Hosáka na původ slezských Šubířů. Česká větev Šubířů na Náchodsku. Patricijský dům Jiříka Šubíře v Náchodě. Vilém Šubíř, purkmistr náchodský, totožnost s hradním hejtmanem v Rájci, spojovací článek českých a moravských Šubířů. Svobodník Šubíř z bývalého rodového dvora ve Vysoké Srbské. Neúspěšná snaha českých Šubířů o získání erbu a predikátu v 16. století. Čeští Šubířové v 18. - 20. století a jejich majetkové poměry. Poslední Šubíř po meči ve 20. století. Moravští Šubířové, Vilém Šubíř. Václav Šubíř z Chobyně, jeho společenské a majetkové postavení, manželky: 1. Alena Podstatská z Prusinovic, 2. Johanka Vlachovská z Vlachovic, potomstvo. Epitaf Václava Šubíře a obraz adorace s erby Šubířů, Podstatských a Vlachovských v rájeckém kostele [Všech svatých]. Povýšení Václava a Jindřicha Šubířů do stavu moravského rytířstva dne 15.8.1612. Korespondence Václava Šubíře s Lvem Burianem Berkou z Dubé. Spor Václava Šubíře s hrabětem ze Salmu. František Zdeněk Šubíř, dědic statku Voděrady, manželky: 1. z Hodic, 2. ze Žerotína, potomci, rodinné poměry. František Julius Ferdinand Šubíř, syn, jeho manželka Kateřina Střeňavská, majetkové a rodinné poměry, společenské postavení. Povýšení do panského stavu v roce 1713 - viz Saalbuch 129, fol. 153. Dochované památky po Františku Juliu Ferdinandu Šubířovi. [František] Michal Šubíř, syn, manželka Konstancie Sakovna z Bohuňovic, zakladatelé osady Chobyně a vsi Šubířov. v roce 1710. Společenské postavení - zemské úřady, založení rytířské akademie, rozšíření olomoucké univerzity, založení kostela [Povýšení sv. Kříže] v Jaroměřicích. Kalvarie [poutní místo]. František Xaver Antonín Šubíř, manželka Aloisie hraběnka z Roggendorfu, společenské postavení. Synové: František Salesius, Michal, Kajetán, Antonín a jejich zásluhy o rozvoj Moravy. Rodokmen Šubířů v muzeu v Linci. Erb Šubířů z Chobyně a jeho varianty v dochovaných listinách. Přehled známých členů moravských Šubířů. Charakter rodu. Pověst o bájném rytíři Šubířovi. SH

z Chodů, Hýzrle, t. Hyzerl
1891
Holejšovský, Vlastimil:
Boj modřanského lidu s Hýzrly z Chodů.
Heraldika, VI./1973, č.4, s.71-77, obr.e.1, pozn.27.
Genealogické a demografické údaje o rodu a jejich příbuzných. Popis sporů a bojů se sousedy v období let 1521 - 1596. Modřany - původně ves jižně od Prahy, od roku 1968 součást hlavního města Prahy. JJ

1892
Štěch, Václav:
Heraldická tvorba v průběhu staletí.
Heraldika, IX./1976, č.3-4, s.27, obr.e.č.40.
Hyzerl z Chodů. Popis erbu. Volná kresba podle lobkovické mince, počátek 17. století. PP

z Choltic, Sedlnický
1893
Strnad, Josef:
Sedmý, osmý a devátý listopad.
JM, 1980, s.47, portrét na s.[27], obr.e. na s.[46], popis na s.[57].
Petr Sedlnický z Choltic, plukovník a velitel moravské jízdy. Stručná biografie. PP

z Chotče, Křen
1894
Kvasnička, P.:
Rod Křenů v matrikách holešovských.
ČRSČ, VI./1934, s.61-62.
Doplněk Pilnáčkových „Staromoravských rodů" o rod Křenů z Chotče dle údajů z matrik ze 17. století. JJ

z Chotěmic, Baba
1895
Lintner, Jan:
Z historie soběslavských rodin.
ČRSČ, III./1931, č.1, s.19.
Jan Baba z Chotěmic. K roku 1473 se připomíná v Soběslavi jako majitel domu a rožmberský úředník. PP

z Chotkova a Vojnína, Chotek
1896
Pokorný, Pavel R.:
Znaky olomouckých metropolitů.
HR, 1977, s.26, obr.e. na s.8-9.
Ferdinand Maria hrabě Chotek z Chotkova a Vojnína, olomoucký arcibiskup. Popis erbu. PP

1897
Žofie hraběnka Chotková z Chotkova a Vojnína.
Heraldika, XII./1979, č.3, s.88-89, obr.e. na s.89.
Osobní a rodinná data, tituly, popis erbu. PP

1898
PRP [Pokorný, Pavel R.]:
Poznámka k erbu Žofie z Hohenbergu.
Heraldika, XII./1979, č.4, s.112.
Popis erbu Žofie hraběnky Chotkové jako kněžny z Hohenbergu, popis nového erbu prvorozeného syna, jemuž přiznán titul vévoda a oslovení Výsosti. PP

z Choustníka
1899
Sedlák, Vladimír Jan:
Milci mladého krále.
JM, 1979, s.[24-27], obr.e. na s.[24, 27], lit. v textu.
Bratři Heřman a Beneš z Choustníka zastávali vysoké zemské úřady. Heřman od roku 1398 nejvyšším zemským komorníkem, od roku 1400 nejvyšším královským hofmistrem, od roku 1402 nejvyšším mistrem královské komory, zemřel roku 1404; Beneš v letech 1382-1383 nejvyšším zemským písařem, v letech 1389-1403 zemským hejtmanem knížectví svídnického a vratislavského, v roce 1409 nejvyšším mistrem královské komory, zemřel r.1410. Erbovní znamení pánů z Choustníka a jejich blíže neurčené spojení s rodem a erbem pánů z Dobrušky a Opočna, užití spojeného erbu na pečetích Beneše z Choustníka a Štěpána z Opočna. PP

1900
Jareš, Jiří:
Dvorský okruh krále Václava IV.
II. část - [osoby a jejich erby].
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.2, s.84, obr.e. v Zásobníku znaků, č.159.
Z Choustníka. Bratři Heřman a Beneš. Zastávané úřady. Popis erbu. PP

Chrastský
1901
Svátek, Josef:
Erby z dvorské kanceláře frýdlantského vévodství.
HR, 1977, s.74, pozn.č.12.
David Chrastský, úředník. Požádal v roce 1633 o propuštění z poddanství a udělení erbu; žádost vyřízena kladně, ale datum nobilitace a podoba erbu neznámé. PP

z Chřenovic, Naz
1902
Marek, Petr:
Trubka v heraldice.
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.1, s.5.
Naz z Chřenovic, 1474-1533. Klenotem trubka na paví kytě. PP

z Chudenic, Černín, t. Czernin
1903
Franta, Ondřej:
Dobrovského kritický rozbor černínského rodopisu.
ČRSČ, II./1930, č.3-4, s.91-99, pozn.6.
V rodě Černínů z Chudenic byla udržována tradice o společném původu s Přemyslovci. Archivář Franta publikuje Dobrovského pojednání, které tuto tradici vyvrací a dokazuje její neudržitelnost v souvislosti s připravovaným publikováním černínského rodopisu v „Taschenbuch für vaterländische Geschichte", jehož autorem měl být mladý historik Palacký. PP
Reediční poznámka 2011:
30.4.1869. Narodil se Ondřej Franta, jindřichohradecký archivář. Pořádal archiválie černínských velkostatků.

1904
Kalista, Zdeněk:
K dějinám erbu rodu Černínů u Chudenic.
EK, 1939, s.61-76, obr.e. na s.61, pozn.36.
Nejstarší výskyt erbu poloutrojříčí. Počátky rodu Černínů i ostatních větví Drslaviců. Rytířský stav Černínů a panský stav Švihovských z Rýzmberka není výsledkem majetkových poměrů - názor tradovaný starší literaturou - ale rozdílnou společensko-politickou angažovaností rodů. zejména ve 13. a 14. století. PRP

1905
Teplý, František:
Černínové z Chudenic, vyhaslá větev rodu na Cerhonicích a Miroticích.
Rodokmen, I./1946, č.1, s.18-20, gen.tab. na s.20, pozn.12
Osudy tří generací z linie Jana Viléma Černína, 17. - 18. století. SH

1906
Úmrtí. JUDr. František Czernin.
ČRSČ, IV./1932, č.2, s.92.
Úmrtí vladaře domu chudenického († 9.4.1932). Stručná biografie, politické crédo, zájem o studium dějin a rodopisu, zakládající člen Rodopisné společnosti československé v Praze. PP

1907
Lifka, Bohumír:
Karel Eugen hrabě Czernin.
EK, 1941, s.107, (obr.e. v EK 1938 na s.40 a v EK 1936 na obálce).
Zpráva o úmrtí na německo-francouzské frontě ( 18.5.1940). Osobní data. PP

1908
Lifka, Bohumír:
Rudolf Děpold Černín.
EK, 1936, s.58, obr.e.1.
Zpráva o sňatku s Bedřiškou z Wenckheimu dne 18.9.1935. Popis erbu Černínů. PP

1909
Wierer, Alfred:
Heraldika třicetileté války.
ES, 1970, č.6-7, s.5, obr.e. na s.13.
Czernin. Popis erbu. PP

1910
Pokorný, Pavel R.:
Poprava na Staroměstském náměstí.
ES, 1971, č.10, s.19.
Diviš Czernin rytíř z Chudenic na Nedrahovicích. Zastávané úřady. PP

1911
Štěch, Václav:
Heraldická tvorba v průběhu staletí.
Heraldika, IX./1976, č.3-4, s.25, obr.e.č.26.
Černínové z Chudenic. Popis erbu. Volná kresebná kompozice podle předlohy z chudenického kostela [sv. Jana Křtitele], 1503 . PP

1912
Obálka.
EK, 1936, s.67.
Barev erbu Černínů z Chudenic, od roku 1716 nejvyšších dědičných číšníků České království, bylo použito jako dekorace obálky pro EK 1936. PP

z Chýš, Vokáč
1913
Pokorný, Pavel R.:
Poprava na Staroměstském náměstí.
ES, 1971, č.10, s.31, obr.e. na s.28, pramen 1.
Šimon Vokáč z Chýš a Špicberka. Zastávané úřady. Popis erbu. PP

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting