Login

Aktivní heraldické termíny

                                                                Aktivní heraldické termíny

Teoretické vymezení pojmů.

Sousloví „heraldický termín" považuji v systematice české heraldické terminologie za samostatnou základní kategorii, která má dvě, opět základní, podkategorie:
► Heraldické figury.
► Aktivní heraldické termíny.

► Stručně k podkategorii Heraldické figury.
V obecné heraldické systematice se Heraldické figury tradičně klasifikují do několika skupin - Heroldské figury, Obecné heraldické figury, Kožešiny. Skupina Obecných heraldických figur je následně členěna do podskupin, v nichž heraldické figury mají určité společné formální znaky. Skupiny Heroldské figury a Kožešiny jsou naopak kompaktní, neboť jejich společné formální znaky neumožňují další členění.
Podkategorie Heraldické figury představuje z hlediska nadřazené kategorie „heraldický termín" termíny pasivní, tedy termíny, resp. figury, které mají určitou, zpravidla tradiční / klasickou standardní podobu a v mnoha případech i polohu a takto zobrazované nevyjadřují formálně žádnou vlastnost nebo reálně žádný pohyb.

► Podkategorie Aktivní heraldické termíny.
Z hlediska gramatického jsou aktivní termíny tvořeny několika mluvnickými skupinami slov:
A. Přídavnými jmény nebo jejich jmennými tvary, pokud to konstrukce konkrétního přídavného jména umožňuje.
B. Zájmeny.
C. Číslovkami.
D. Příslovci.
E. Předložkami.

Gramatické definice uvedených skupin jsou následující:
„Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů označených podstatným jménem, anebo jejich význam zpřesňují nebo jinak vymezují, ..." (Česká mluvnice, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1981, s. 177).
„Zájmena ... zastupují příslušná jména podstatná a přídavná." (tamtéž, s. 196).
„Číslovky ... označují počet, pořadí apod." (tamtéž, s. 211).
„Příslovce ... vyjadřují různé bližší okolnosti dějů a předmětů, jako místo, čas, způsob a příčinu, důvod, anebo označují stupeň vlastnosti nebo míru věci ..." (tamtéž, s. 305).
„Předložky ... vyjadřují podobné okolnosti a vztahy jako příslovce, totiž místo, čas, způsob, příčinu ..." (tamtéž, s. 311-312).

A. Přídavná jména jako převažující v podkategorii aktivních heraldických termínů lze klasifikovat do dvou skupin:
1. Původní, též neodvozená, např. LEVÝ, PRAVÝ, MALÝ, VELKÝ; těchto přídavných jmen není mnoho, zejména v heraldické terminologii.
2. Odvozená od:
a/ podstatných jmen nebo příslovcí,
b/ sloves.
Přídavná jména odvozená od podstatných jmen nebo příslovcí představují první početnou skupinu aktivních heraldických termínů, např. BERLIČKOVÝ (berlička), CIHLOVANÝ / CIHLOVÝ (cihla), HROTITÝ (hrot), KLÍNOVÝ (klín); KOSMÝ (kosmo), ŠIKMÝ (šikmo), PŘIROZENÝ (přirozeně).
Přídavná jména odvozená od sloves lze klasifikovat opět do dvou skupin:
c/ od neurčitého tvaru slovesa,
d/ od ženského slovesného tvaru přechodníku přítomného.
Přídavná jména odvozená od neurčitého tvaru slovesa představují druhou početnou skupinu aktivních heraldických termínů, např. ČTVRCENÝ (čtvrtit), DĚLENÝ (dělit), POLCENÝ (poltit), OBTOČENÝ (obtočit), OTEVŘENÝ (otevřít).
Přídavná jména odvozená od ženského slovesného tvaru přechodníku přítomného představují třetí početnou skupinu aktivních heraldických termínů, např. BRÁNÍCÍ SE (bráníc se), CVÁLAJÍCÍ (cválajíc), HOŘÍCÍ (hoříc), VYRŮSTAJÍCÍ (vyrůstajíc).
Sekvence tvarů přechodníku přítomného: bráně se - bráníc se - bráníce se; cválaje - cválajíc - cválajíce; apod.
Poslední skupina aktivních heraldických termínů je tvořena příslovci, nejčastěji příslovci místa, např. DOLE, NAHOŘE, VLEVO, VPRAVO, avšak také příslovci způsobu, např. ČELNĚ, NATOČENĚ; tyto termíny též ve tvaru přídavných jmen - ČELNÍ, NATOČENÝ.

B. Zájmena se jako aktivní heraldické termíny uplatňují pouze okrajově. Při excerpci popisů jsem zaznamenal ukazovací zájmeno TEN, zpravidla v 1. pádě jednotného čísla např. v části heraldického popisu - „V červeno-modře polceném štítě střední štítek, TEN je zlatý a v něm ..."; dále osobní zájmeno ON / ONA / ONO v různých pádech; dále zájmeno vymezovací VŠE, které je používáno zejména při popisech figur, které mají shodné tinktury nebo zaujímají shodné polohy.

C. Číslovky se jako aktivní heraldické termíny uplatňují ve variantách základní, např. DVA / DVĚ, OBA / OBĚ / OBOJÍ; řadové, např. DRUHÝ, PÁTÝ; nebo násobné. V posledně uvedené variantě ve tvarech DVAKRÁT, TŘIKRÁT atd. nebo DVOJNÁSOBNÝ, TROJNÁSOBNÝ, ČTYŘNÁSOBNÝ ale i ve složeninách, jejichž první část má tvar DVOJ- TROJ- nebo DVOJITÝ, TROJITÝ nebo ZDVOJENÝ, ZTROJENÝ; rovněž ve tvaru číselně neurčeném - NĚKOLIKANÁSOBNÝ.

D. Příslovce se jako aktivní heraldické termíny uplatňují především ve variantách místa, např. VEDLE, DOPRAVA, DOLEVA, DOLE, NAHOŘE, UVNITŘ; nebo způsobu, např. ČELNĚ, NATOČENĚ, ZLEVA, ZPRAVA.

E. Předložky se jako aktivní heraldické termíny uplatňují buď ve variantě jednoslovné, např. V, VE, DO, NAD, POD, nebo ve variantě složené, např. POD SEBOU, NAD SEBOU, DO OBLOUKU.

Při excerpci heraldických popisů jsem zaznamenal zhruba 260 aktivních termínů. Jejich počet nelze v současné době přesně stanovit, neboť některé termíny bude nutné podrobněji prověřit, zejména z hlediska možné synonymity. Ale ani v případech synonymních termínů, vzájemně zastupitelných, nelze autoritativně rozhodnout, který je konvenční, tedy doporučený, a který je naopak nedoporučený, poněvadž při konstrukcích heraldických popisů velmi záleží jednak na gramatické stavbě věty, jednak na srozumitelnosti a v neposlední řadě na libozvučnosti; příkladem mohou být dva vzájemně zastupitelné a tudíž i významově shodné termíny - ROSTOUCÍ / VYRŮSTAJÍCÍ.

Většina aktivních heraldických termínů patří do kategorie PŘÍVLASTKŮ, poněvadž popisované figuře přivlastňují určitou podobu či polohu. Pravopisně se jedná o několikanásobné postupně rozvíjející přívlastky, proto je neoddělujeme čárkami (Česká mluvnice, s. 375).

Po této teoretické části bude následovat abecední seznam aktivních termínů, jejich významový výklad a příp. i citace konkrétního heraldického popisu, pokud to bude k pochopení výkladu nutné. Některé aktivní termíny (v současné době vložené v TS a v ZTS do písmene P - 17. 04. 2013) jsou již zpracovány, avšak nic nebrání tomu, aby v tomto pojednání byly uvedeny opětovně a případně výkladový text doplněn či zpřesněn. (♣)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(♣) Poznámka:
Tento základní text bude vložen do Zpravodaje HTK 2013 / 2 a současně do modulu Aktivní heraldické termíny (Obsah HTK / HTK - část obecná / Texty / Aktivní heraldické termíny). Výkladový slovník bude postupně vkládán do modulu Aktivní heraldické termíny; jednotlivé termíny současně do TS i do ZTS.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zpracováno 20. 04. 2013                                                                                                                         ©Pavel Palát

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting