Login

Aktuální informace za rok 2012

22.12.2012
Do modulu Zpravodaj 2012/2 a do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Komunální heraldika /Historické městské znaky - studie byl vložen článek O historickém znaku obce Rožmitálu na Šumavě, jehož autorem je Stanislav Kasík.
--------------------------------------------------------------------------------
20.12.2012
Do modulu Zpravodaj 2012/2 bylo vloženo pojednání VYDUTÝ a VYPUKLÝ, jehož autory jsou Stanislav Kasík a Pavel Palát.
--------------------------------------------------------------------------------
16.12.2012
Do modulu Abecední soupis hesel byla vložena excerpovaná hesla z původní lístkové kartotéky vytvořené v roce 1989. Pokud některý z návštěvníků stránek HTK chce abecední soupis doplnit, nechť tak učiní prostřednictvím e-mailů uvedených na Hlavní straně.
--------------------------------------------------------------------------------
15.12.2012
Do modulu Zpravodaj HTK 2012/2 byl vložen článek Poznámky k novým obecním znakům, jehož autorem je Stanislav Kasík. Obsahem článku jsou kritické výhrady k nově uděleným obecním znakům:
Bednárec, okres Jindřichův Hradec; Bohdalín, okres Pelhřimov; Buková, okres Prostějov; Cikháj, okres Žďár nad Sázavou; Držovice, okres Prostějov; Kunratice, okres Liberec; Obora, okres Louny.
--------------------------------------------------------------------------------
12.12.2012
V modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Texty byl založen nový modul Hesla, do něhož byla vložena stať Hesla v heraldice. Dále byl vytvořen modul Abecední soupis hesel, do něhož jsou vkládány jednotlivé soubory.
--------------------------------------------------------------------------------
11.12.2012
Do modulu Zpravodaj HTK 2012 / 2 byla vložena stať Hesla v heraldice, jejímž autorem je Pavel Palát.
--------------------------------------------------------------------------------
10.12.2012
Do modulu Zpravodaj HTK 2012 / 2 bylo vloženo pojednání LEM, jehož autory jsou Stanislav Kasík a Pavel Palát.
--------------------------------------------------------------------------------
19.11.2012
Anglická Heraldická Terminologie
Návštěvníci našich internetových stránek zajisté zaregistrovali, že na Hlavní straně HTK se objevil nový, veřejně přístupný modul - Anglická Heraldická Terminologie (AHT). Podrobnější údaje budou publikovány v úvodní kapitole modulu. V současné době jsou podle určitých výběrových kriterií zpracovány termíny „A", z nichž mnohé jsou provázeny ilustracemi. Projekt AHT je v počátečním stadiu zpracování a výsledky budou publikovány postupně.
Pokud by někdo z návštěvníků hodlal přispět relevantními připomínkami a doplňky, nechť tak učiní prostřednictvím mailových adres uvedených na Hlavní straně HTK.
--------------------------------------------------------------------------------
28.10.2012
Do modulu Zpravodaj HTK 2012 / 1 byla vložena rešerše Znak města Bíliny, jejímž autorem je Stanislav Kasík.
--------------------------------------------------------------------------------
25.10.2012
Do modulu Zpravodaj HTK 2012 / 1, který je na Hlavní straně a je veřejně přístupný, jsme vložili:
Pavel Palát: Výstavba Terminologického slovníku v projektu Heraldické Terminologické Konvence (HTK - CZ) Část druhá.
Autor zde podrobně pojednal o práci spojené s terminologickou excerpcí čtyř publikací, které byly použity pro výstavbu Terminologického slovníku.
Pavel Palát: Projekt uspořádání znaků podle heraldických znamení ve štítě. Komentář a poznámky ke knize „Wappenbilderordnung".
Podrobný rozbor německého projektu, který autor doplnil obsáhlým poznámkovým aparátem. Stať byla publikována v Heraldické ročence 1987.
Stanislav Kasík: Zdeňka Kulhavá: Erbovní památky Novoměstska.
Recenze diplomové práce, která byla vydána knižně.
--------------------------------------------------------------------------------
20.10.2012
Na Hlavní straně jsme založili nový modul s pracovním názvem Zpravodaj HTK; úplný název po otevření tohoto modulu je INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ PROJEKTU HERALDICKÉ TERMINOLOGICKÉ KONVENCE.
Zpravodaj bude mít dva časové identifikátory - rok / číslo.
Do Zpravodaje budou vkládány nově zpracované články, statě a studie, které budou veřejně přístupné všem návštěvníkům stránek HTK. Obsah jednotlivých čísel bude po určitou dobu umístěn na Hlavní straně, poté bude kompletní číslo Zpravodaje samostatně uloženo do modulu Historie - archiv článků v HTK. Některé články, statě a studie budou duplicitně vloženy do tématických modulů.
--------------------------------------------------------------------------------
22.09.2012
Upozornění na zkrácenou bibliografickou citaci u některých termínů v Terminologickém slovníku
U některých termínů se při citaci » Literatury objeví tato zkrácená varianta: WBO I, s. ***, tab. **, čís. ****. Znamená, že je citována publikace "Arndt - Seeger - Müller-Westphal: Wappenbilderordnung. Band I., Neustadt an der Aisch 1986."

--------------------------------------------------------------------------------
13.09.2012
Aktuální informace za rok 2010 byly vloženy do modulu Historie - archiv článků HTK.
--------------------------------------------------------------------------------
13.09.2012
Do Základního Terminologického slovníku byly vloženy termíny písmene P.
K dnešnímu dni činí počet vložených termínů 1214.
Doplňky a připomínky lze zasílat prostřednictvím e-mailových kontaktů, uvedených na Hlavní straně HTK.
» Poznámka:
Poněvadž je Základní Terminologický slovník průběžně doplňován i v předchozích abecedních dílech, je údaj o počtu vložených termínů k určitému datu více-méně orientační.
--------------------------------------------------------------------------------
31.08.2012
Dostal jsem několik dotazů, které se týkaly vkládání jednotlivých záznamů z "Bibliografie české práce heraldické I" na internetové stránky HTK. Závazně ujišťuji všechny návštěvníky našich stránek, že učiním všechno potřebné, aby jednotlivá bibliografické excerpta zde byla v úplnosti otištěna. "Bibliografie" byla vydána jako zvláštní příloha "Zpravodaje Klubu heraldiků a geneaogů v Ostravě" v roce 1983; údaj o počtu výtisků nebyl dle mých informací zveřejněn. "Bibliografie" ať už v sešitovém vydání (celkem 6 sešitů) nebo v pevné vazbě by se měla nacházet v řadě knihoven, zejména universitního zaměření, příp. v seminárních knihovnách kateder pomocných věd historických a archivního studia.
Pozorný návštěvník našich stránek určitě zaregistroval, že jednotlivé záznamy jsou přepisovány ručně, poněvadž technika kopie tehdejší úrovně tisku by celou náročnou práci do značné míry dehonestovala. Proto jsem se rozhodl přistoupit k technice prostého ručního přepisu. (Viz předchozí informace o BČH I v tomto modulu). Pavel Palát
--------------------------------------------------------------------------------
17.08.2012
Do Základního Terminologického slovníku byly vloženy termíny písmene O.
K dnešnímu dni činí počet vložených termínů 969.
Doplňky a připomínky lze zasílat prostřednictvím e-mailových kontaktů, uvedených na Hlavní straně HTK.
--------------------------------------------------------------------------------
10.08.2012
Několik poznámek k Terminologickému slovníku (TS) a k Základnímu Terminologickému slovníku (ZTS)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V současné době provádíme textovou revisi konvenčních termínů v TS. Ta spočívá jednak v doplňování a zpřesňování definic, čili ve vytváření terminologických standardů, jednak v doplňování odkazů na literaturu; tyto odkazy budou nadále doplňovány i u termínů, které jsou v současné době zpracovány v základní textové podobě.
Další fáze doplňování bude spočívat ve vkládání autorských ilustrací Stanislava Kasíka k některým termínům.
Z několika stran nám bylo vytýkáno, že TS není přístupný bez předchozí registrace jednotlivých návštěvníků HTK. Rozhodli jsme se proto vytvořit nový samostatný modul ZTS, který je veřejně přístupný, ovšem s určitým omezením. Do ZTS jsou vkládány základní texty jednotlivých termínů a omezení spočívá v tom, že není citována literatura a nejsou k disposici případné ilustrace. V ZTS rovněž nejsou k disposici jednotlivé soubory z modulů Terminologické soubory a Terminologické rešerše; ty jsou dostupné pouze po předchozí registraci.
K dnešnímu dni, 10. srpnu 2012, jsme do ZTS vložili 909 textově zpracovaných termínů. Z celkového počtu zatím excerpovaných 1862 termínů je tak zpracováno 49%.
Na Hlavní straně HTK jsou uvedeny e-mailové kontakty, na něž lze zasílat relevantní připomínky a doplňky k již zpracovaným textům.
--------------------------------------------------------------------------------
07.08.2012
Do Základního Terminologického slovníku byly vloženy termíny písmene N.
K dnešnímu dni činí počet vložených termínů 866.
Doplňky a připomínky lze zasílat prostřednictvím e-mailových kontaktů, uvedených na Hlavní straně HTK.
--------------------------------------------------------------------------------
04.08.2012
Do Základního Terminologického slovníku byly vloženy termíny písmene M.
K dnešnímu dni činí počet vložených termínů 814.
Doplňky a připomínky lze zasílat prostřednictvím e-mailových kontaktů, uvedených na Hlavní straně HTK.
--------------------------------------------------------------------------------
01.08.2012
Do Základního Terminologického slovníku byly vloženy termíny písmene L.
K dnešnímu dni činí počet vložených termínů 753.
Doplňky a připomínky lze zasílat prostřednictvím e-mailových kontaktů, uvedených na Hlavní straně HTK.
--------------------------------------------------------------------------------
23.07.2012
Na Hlavní stranu jsme vložili obsáhlé pojednání s pracovním názvem Terminologický slovník v projektu HTK; úplný název zní Výstavba Terminologického slovníku v projektu Heraldické Terminologické Konvence (HTK-CZ).
Nástin osnovy:
1. Heraldická terminologie v dílech zakladatelů české heraldiky.
2. Heraldické terminologické vakuum v heraldickém bádání 20. století.
3. Tzv. renesance české heraldiky ve druhé polovině 60. let 20. století
4. Heraldické aktivity 70. a 80. let 20. století
4.1. Terminologická sekce pobočky Heraldika při České numismatické společnosti v Praze
4.2. Meziklubová terminologická rada (Praha - Brno - Ostrava - Olomouc)
5. Česká komunální heraldika od 90. let 20. století
5.1. Heraldická komise při Výboru pro vědu, vzdělání a kulturu České národní rady
Podvýbor pro heraldiku a vexilologii při Výboru pro vzdělání, vědu a kulturu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
5.2. Terminologická normotvorná funkce Heraldické komise a Podvýboru pro heraldiku a vexilologii
6. Klíč heraldických figur
7. Reálný vznik projektu Heraldické Terminologické Konvence v prvním desetiletí 21. století.
7.1. Výstavba struktury HTK
7.2. Tři nosné moduly HTK: Terminologický slovník, Terminologické soubory, Terminologické rešerše
7.3. Elektronická presentace HTK a přístup heraldické veřejnosti k tomuto projektu
8. „Několik slov" závěrem
--------------------------------------------------------------------------------
23.07.2012
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Komunální heraldika od roku 1990 / Poznámky k obecním znakům jsme vložili poznámku ke znaku obce Rovná. Obsahem poznámky je článek publikovaný v časopise Heraldika a genealogie č.1-4/2011, Praha 2011 pod názvem "Spor o znak obce Rovná - bez komentáře".

Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Komunální heraldika /Historické městské znaky - studie, byl vložen článek O znaku obce Červené Janovice.

--------------------------------------------------------------------------------
16.07.2012
Do Základního Terminologického slovníku byly vloženy termíny písmene K.
K dnešnímu dni činí počet vložených termínů 670.
Doplňky a připomínky lze zasílat prostřednictvím e-mailových kontaktů, uvedených na Hlavní straně HTK.
--------------------------------------------------------------------------------
12.07.2012
Do modulu Obsah HTK / HTK - část speciální / Terminologické soubory jsme vložili soubor KVĚT.
--------------------------------------------------------------------------------
16.06.2012
Do Základního Terminologického slovníku byly vloženy termíny písmene J.
K dnešnímu dni činí počet vložených termínů 372.
Doplňky a připomínky lze zasílat prostřednictvím e-mailových kontaktů, uvedených na Hlavní straně HTK.
--------------------------------------------------------------------------------
14.06.2012
Do Základního Terminologického slovníku byly vloženy termíny písmen CH, I.
Doplňky a připomínky lze zasílat prostřednictvím e-mailových kontaktů, uvedených na Hlavní straně HTK.
--------------------------------------------------------------------------------
11.06.2012
Do Základního Terminologického slovníku byly vloženy termíny písmene H.
Doplňky a připomínky lze zasílat prostřednictvím e-mailových kontaktů, uvedených na Hlavní straně HTK.

--------------------------------------------------------------------------------
02.06.2012
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Texty / Varia jsme vložili stať Zapomenuté výročí. Týká se 100. výročí vydání prvního sešitu Ottova slovníku naučného (1888) a 80. výročí úmrtí Emanuela Salomona z Friedbergu-Mírohorského (1908). Obě memoárové statě byly publikovány v Heraldické ročence 1988.
--------------------------------------------------------------------------------

27.05.2012
Do modulu Inzerce je vložen nabídkový seznam publikací k prodeji (2012 - leden, květen, květen - druhá část).


--------------------------------------------------------------------------------
20 05. 2012
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Komunální heraldika jsme vložili článek Mystifikace, šalba a bullshit v české komunální heraldice. V roce 2010, resp. 2011, ve vší tichosti proběhlo pomyslné výročí 20 let existence zákona o obcích (1990), který umožnil dosud nebývalé právo přijímat neměstským obcím znaky. Od roku 1991 v této sousvislosti pracuje instituce Poslanecké sněmovny PČR (dříve České národní rady), dnes nesoucí název Podvýbor pro heraldiku a vexilologii. Jeho externí expertní část složená z odborníků měla a má být garantem správnosti a korektnosti udělených znaků a vlajek obcím a městům. Uvedený článek se pokouší reflektovat a kriticky komentovat heraldické dění v této době. Máme obsah tohoto článku za podstatný a proto jsme přístupové tlačítko k němu dočasně umístili na Hlavní stranu.
--------------------------------------------------------------------------------
27.04.2012.
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Komunální heraldika od roku 1990 / Poznámky k obecním znakům jsme vložili pojednání o znaku obce Sadov (okr. Karlovy Vary).
--------------------------------------------------------------------------------
18.04.2012
Do Základního Terminologického slovníku byly vloženy termíny v abecedním pořadí: D, E, F, G.
--------------------------------------------------------------------------------
17.04.2012
Bibliografie české práce heraldické I
Do modulů Rejstříky byly vloženy Rejstřík autorský, Rejstřík věcný a Rejstřík k schématu BČH.
Jednotlivé bibliografické záznamy budou do tématických skupin vkládány průběžně se zřetelem na náročnost zápisů. Současně s přepisem BČH zpracováváme jednotlivé termíny pro Terminologický Slovník (TS) a rovněž současně vkládáme termíny do veřejně přístupného modulu Základní Terminologický Slovník (ZTS).
--------------------------------------------------------------------------------
14.04.2012
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Texty / Články, statě, studie / Recenze, jsme vložili recenzi Ing. Josef Augustin: Česká republika v symbolech, znacích a erbech poslední dekády 20. století první novodobé české státnosti měst a obcí. Nakladatelství Arbor a.s. Sokolov, Sokolov 1997.
--------------------------------------------------------------------------------
10.04.2012
Bibliografie české práce heraldické I
Do modulů Rejstříky jsou průběžně vkládány jednotlivé rejstříkové záznamy. Ve srovnání s původní tištěnou podobou z roku 1983 jsou rejstříky upravovány tak, aby byly graficky přehlednější. Obsahově jsou shodné, opraveny jsou pouze chyby a překlepy, které unikly pozornosti při tehdejší redakční práci.
--------------------------------------------------------------------------------
07.04.2012
Na Hlavní straně byl vytvořen nový modul Sfragistika, který je veřejně přístupný. Další informace v něm uloženém souboru Úvodní poznámka.
--------------------------------------------------------------------------------
06.04.2012
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Texty / Články, statě, studie / Recenze, jsme vložili recenzi Roman Klimeš: Symboly Slovenska 1939 - 1945. In: Heraldická ročenka, 2010, s.46 - 68.
--------------------------------------------------------------------------------
21.02.2012
Do Základního Terminologického slovníku byly vloženy termíny v abecedním pořadí: A, B, C, Č.
--------------------------------------------------------------------------------
16.02.2012
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Komunální heraldika /Historické městské znaky - studie, byl vložen článek O historickém znaku města Stod.
--------------------------------------------------------------------------------
15.02.2012
Sdělujeme všem návštěvníkům HTK, že jsme na Hlavní straně vytvořili nový modul s názvem Základní Terminologický slovník (ZTS). Podrobnější informaci naleznete v souboru Úvodní poznámka k Základnímu Terminologickému slovníku, který je umístěn jako první soubor ZTS.
--------------------------------------------------------------------------------
31.01.2012
K uvedenému datu jsme vložili do modulu Literatura několik titulů a provedli celkovou revisi.
--------------------------------------------------------------------------------
29.1.2012
Do modulu Obsah HTK / HTK - část speciální / Terminologické soubory jsme vložili soubor KOLO.
(Ilustrace budou vloženy dodatečně.)
--------------------------------------------------------------------------------
27.1.2012
Do modulu Obsah HTK / HTK - část speciální / Terminologické soubory jsme vložili soubor ČTVRŤ, včetně ilustrací.
--------------------------------------------------------------------------------
26.01.2012
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Komunální heraldika od roku 1990 / Poznámky k obecním znakům jsme vložili poznámku ke znaku obce Lobendava.
--------------------------------------------------------------------------------
23.01.2012
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Komunální heraldika od roku 1990 / Poznámky k obecním znakům jsme vložili poznámky ke znakům obcí Bradlec, Kytín, Všestudy.
--------------------------------------------------------------------------------
15.01.2012
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Komunální heraldika od roku 1990 / Poznámky k obecním znakům jsme vložili poznámku k popisu historického znaku obce Vilémov (okr. Chomutov).
Do modulu Obsah HTK / HTK - část obecná / Texty/Varia, byl vložen článek Poznámky k článku "Komunální heraldika na scestí?" Roberta R. Novotného.
--------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting