Login

BČH 1-10 Spolky, společnosti, instituce, ústavy

1.10

Spolky  Společnosti  Instituce  Ústavy

 

358

Haas, Antonín:

Rodopisné časopisy.

ČRSČ, XIII./1941, č.3, s.49-54.

V rámci charakteristiky vydávaných německých a českých rodopisných časopisů se autor  stručně zabývá vznikem a činností jednotlivých spolků – mj. Rodopisné společnosti v Praze a Jednoty starých českých rodů v Praze.  PP


1.11
Spolky a společnosti s heraldickým zaměřením práce

1.11.01
Československý klub heraldický v Praze 1933 


359

Pelikán, Vojtěch Jaromír:

Hlídka heraldická.

SJSČR, IV./1933, č.1, s.8-11.

Programové prohlášení Československého klubu heraldického v Praze. Genealogické a heraldické údaje o deseti šlechtických rodech.  PP

 

360

[Rejsa, Jan]:

Zprávy spolkové.

SJSČR, III./1932, č.3-4, s.[56].

Výbor Jednoty starých českých rodů v Praze upozorňuje na debatní schůze pořádané nově založeným Československým klubem heraldickým v Praze.  PP

 

361

Hlídka heraldická.

SJSČR, IV./1933, č.2, s.23-27, zkr., pozn.red., obr.e.5.

Genealogické a heraldické údaje o čtrnácti šlechtických rodech. Seznam zkratek použité literatury. Zpráva redakce Sborníku Jednoty starých českých rodů v Praze o rozpadu Československého klubu heraldického v Praze a o přistoupení části členstva do Jednoty starých českých rodů v Praze.  PP 

1.11.02
Heraldický odbor při Jednotě starých českých rodů v Praze 1944-1947
Vznik, organizační záležitosti, dary, subvence

362

[Milde, Josef]:

Heraldický odbor při Jednotě starých českých rodů.

HD, 1944, č.6, s.3.

Výborová schůze Jednoty starých českých rodů v Praze schválila dne 25.1.1944 zřízení samostatného Heraldického odboru. Ustavující schůze Heraldického odboru se konala dne 9.3.1944 v Lékařském domě v Sokolské ulici v Praze.  PP

 

363

Razítko Heraldického odboru J.s.č.r.

HD, 1944, č.11, s.1, obr.1.

Nově vytvořené razítko je odvozeno od znaku Jednoty. Autorem razítka je Vítězslav Řeřicha.  PP

 

364

Věnování ku prospěchu heraldiky.

HD, 1944, č.8, s.1.

HD, 1945, č.27. s.2.

Zprávy o finančních podporách pro činnost Heraldického odboru.  PP

 

365

Rodopisný úřad ...

HD, 1944, č.15, s.2.

Zpráva o finanční podpoře činnosti Heraldického odboru.  PP 

Členské a hlavní schůze Heraldického odboru

366

Hlavní schůze Heraldického odboru ...

HD, 1945, č.17, s.1.

Zpráva o průběhu schůze konané dne 27.1.1945 v Národním domě v Praze-Vinohradech. Zprávy předsedy Josefa Milde, jednatele Josefa Svátka o dosavadní činnosti, zpráva finanční. Odstupující rada Heraldického odboru navrhla založit Čestný odznak heraldický, který by byl udělován zasloužilým pracovníkům v oboru heraldiky, dále pro členy vydávání drobných členských prémií (knížky, grafické listy). Zpráva o provedených volbách – předsedou Heraldického odboru zvolen Dr.M.Novotný, složení rady.  PP

 

367

O úkolech české práce heraldické ...

HD, 1945, č.20, s.1.

Zpráva o průběhu členské schůze konané dne 16.4.1945, na níž se přítomní vyjadřovali k budoucímu programu rozvoje české heraldické práce. Diskusní příspěvky včetně jmen diskutujících jsou uvedeny.  PP

 

368

Členská schůze Heraldického odboru ...

HD, 1945, č.27, s.2.

Zpráva o průběhu schůze konané dne 20.11.1945 v Národním domě v Praze-Vinohradech.

Přednáška J.Svátka „Záhada poděbradského Kupfera“. Rozprava přítomných o ustavení a činnosti budoucí samostatné heraldické organizace.  PP 

Činnost Heraldického odboru

369

J.M. [Josef Milde]:

Co přejeme české heraldice do nového roku 1945.

HD, 1944, č.16, s.1-2.

Stručná rekapitulace výsledků práce Heraldického odboru a nástin rozvoje české heraldiky v budoucnu.  PP

 

370

J.M. [Josef Milde]:

Heraldika v roce 1944.

HD, 1945, č.17, s.1.

Stručná rekapitulace rozvoje české heraldické práce, zejména činnosti Heraldického odboru.  PP

 

371

Kartotéka znakové ikonografie v heraldické literatuře.

HD, 1944, č.13, s.2.

Heraldický odbor provádí soupis vyobrazení erbů a znaků vyskytujících se v heraldické literatuře. Kartotéku vede člen Heraldického odboru M.Kovařík z Kladna.  PP

 

372

Soupis heraldických knih ...

HD, 1944, č.13, s.2.

Zpráva o zahájeném soupisu heraldické literatury v privátních knihovnách. Iniciátorem akce je Heraldický odbor.  PP

 

373

Soupis heraldických knih ...

HD, 1944, č.16, s.2.

Zpráva o dosavadních výsledcích akce, do níž se zapojily i instituce a ústavy. Získané údaje jsou zpracovávány do kartotéky.  PP

 

374

Janovský, Vladimír – Milde, Josef:

Soupis erbů v Čechách.

HD, 1943, č.3, s.1-2.

Zásady koordinované společné práce.  SH

 

375

Mašek, J.:

K soupisu heraldických památek.

HD, 1944, č.8, s.1, pozn.1.

Zásady soupisu heraldických památek vypracované Heraldickým odborem. Norma územního rozdělení Čech a Moravy.  SH

 

376

K.J.H. – J.M. [Karel J.Horáček – Josef Milde]:

Soupis heraldických památek.

HD, 1944, č.12, s.2.

Nutnost a prospěšnost evidence dochovaných heraldických památek. Zásady a postup práce.  PP

 

377

Heraldický odbor J.s.č.r.

HD, 1944, č.13, s.2.

Heraldický odbor oznamuje, že soupis heraldických památek bude zahájen na plánovaném sjezdu heraldických pracovníků, kteří by měli návrh posoudit a doplnit. Heraldický odbor též požádal ministerstvo školství o zařazení základních heraldických znalostí do učebních plánů.  PP 

1.11.03
Heraldická společnost 1947-1949 


378

Beneš, František:

Úvodem.

HČ, I./1948, č.1, s.[1].

Programové prohlášení Heraldické společnosti k zahájenému vydávání Heraldického časopisu.  PP

 

379

Beneš, František:

Slovo k ustavení Heraldické společnosti.

HČ, I./1948, č.1, s.15-16.

Heraldická společnost ustavena dne 10.11.1947. Nástin přípravných prací – činnost Heraldického odboru při Jednotě starých českých rodů v Praze pod vedením redaktora Josefa Milde v období tzv. Protektorátu Čechy a Morava, materiální i morální podpora k založení samostatné heraldické organizace po druhé světové válce. Hlavní organizátoři a vedoucí pracovníci Heraldické společnosti.  PP

 

380

Knihovna Heraldické společnosti.

HČ, I./1948, č.2, s.15-16, č.3, s.15-16.

HČ, II./1949, č.1, s.15-16.

Seznam časopisů a knih sestavený podle zemí a států.  PP

 

381

Horáček, Karel:

Zpráva o činnosti mezinárodního sekretáře Heraldické společnosti za rok 1947.

HČ, I./1948, č.2, s.13-15.

Zhodnocení mezinárodních styků. Výměna knih, časopisů a exlibris. Rozbor stoupajícího trendu mezinárodní korespondence a výměny tiskovin.  SH 

1.11.04
Heraldická sekce Klubu vojenské historie při Vojenském historickém ústavu v Praze 1967-1972 


382

Redakce:

Milí přátelé ...

ES, 1968, č.1, s.23-24.

Programové prohlášení Heraldické sekce a redakční rady Erbovních sešitů upozorňuje na mnohotvárnost současné heraldické práce, která má heraldiku vřadit opět mezi vědní discipliny.  PP

 

383

[red.]:

Z heraldické sekce Klubu vojenské historie.

Heraldika, 1968, č.1a, s.9.

Informace o plánu schůzek v roce 1968. Nástin plánu práce  na rok 1968.  PP

 

384

Redakce:

Redakční připomínka.

ES, 1969, č.3-4, s.26.

Redakční rada informuje abonenty o organizačních opatřeních nutných k dalšímu vydávání Erbovních sešitů.  PP

 

385

Wierer, Alfred C.:

Herolt.

ES, 1969, č.3-4, s.5-6.

Z dějin heroltských úřadů. Úřad herolta v Heraldické sekci, jeho práva a povinnosti.  PP


1.11.05
Heraldická sekce při Muzeu těžby a zpracování zlata (Okresním muzeu Praha-západ) v Jílovém u Prahy 1968-1980

Organizační záležitosti 


386

Adresář.

Heraldika, 1968, leden, č.1, s.[5]-7.

Pokyny k vytvoření definitivního adresáře. Předložená maketa obsahuje 152 jména.  PP

 

387

Informace Heraldické sekce.

Heraldika, 1968, č.1a, s.11-12.

Členstvo, adresář, předplatné na bulletin Heraldika, adresovací štítky, informace o připravovaném rejstříku k „Heraldice“ Karla Schwarzenberga.  PP

 

388

[red.]:

Redakční sdělení.

Heraldika, 1968, č.2-3, s.[32].

Informace o adresáři, korespondenci aj.  PP

 

389

red.:

Jednou větou před uzávěrkou.

Heraldika, II./1969, č.2, s.31.

Informace o vydání prvního dílu Pilnáčkových „Rodů starého Slezska“, errata v bulletinu, korespondence abonentů s redakcí.  PP

 

390

Red.:

Redakční zpráva.

Heraldika, IV./1971, č.1-2, s.16.

Informace o předplatném na bulletin Heraldika na rok 1971.  PP

 

391

Sdělení.

Heraldika, V./1971, č.4, s.58.

Informace o předplatném na bulletin Heraldika na rok 1972.  PP

 

392

Zavinil to VAKUS ?

Heraldika, V./1972, č.2, s.72.

Informace o předplatném na bulletin Heraldika.  PP

 

393

[Dopis redakce bulletinu Heraldika Středočeskému KNV – odboru kultury.]

Heraldika, V./1972, příloha k č.4, nestr.. [2 strany].

Redakční kolektiv bulletinu Heraldika protestuje u Středočeského krajského národního výboru proti chystanému vydávání VI.ročníku Heraldiky v jílovském muzeu pod nově složenou redakční radou.  PP

 

394

Oznámení.

Heraldika, VIII./1975, č.1, s.33.

Sdělení abonentům – expedice, příspěvky. Stručná lokační statistika odběratelů.  PP 

Činnost
 

395

- mz – [Miloš Zárybnický]:

Je nesporné ...

Heraldika, 1968, leden, č.1, s.[1].

Zpráva o ustavení neformální skupiny zájemců o heraldiku při jílovském muzeu. Poměr mezi skupinou a muzeem.  PP

 

396

Prohlédli jste prvé číslo naší Heraldiky – Informací ...

Heraldika, 1968, leden, č.1, s.7-8.

Úvaha redakce o perspektivách další heraldické práce.  PP

 

397

Heraldika č. 2.

Heraldika, 1968, č.2, s.[1].

Zpráva o možnosti rotaprintového vydávání heraldického časopisu. Návrhy a náměty pro další číslo.  PP

 

398

Úvodník.

Heraldika, 1968, č.1a, s.1.

Doplnění základních informací o heraldické sekci kruhu spolupracovníků.  PP

 

399

[red.]:

PF 1970.

Heraldika, II./1969, č.5-6, s.71-72.

Nástin programu práce redakční skupiny bulletinu Heraldika na rok 1970.  PP

 

400

Pracovní skupina pro přípravu almanachu HERALDIKA ...

Heraldika, V./1972, č.4, s.143.

Výzva k sledování určitého regionu z hlediska výskytu heraldického materiálu.  PP

 

401

Textologie a heraldika.

Heraldika, V./1972, č.4, s.[144]-146.

Zhodnocení dosavadní pětileté ediční činnosti a výhledy do budoucna.  PP

 

402

Jak dál s Heraldikou ?

Heraldika, V./1972, č.4, s.146-147.

Dosavadní redakční kruh spolupracovníků přestává vydávat bulletin Heraldika jako čtvrtletník a přechází na vydávání ročního almanachu. Pracovní plány na rok 1973 a 1974.  PP

 

403

Heraldická anketa.

Heraldika, VII./1974, č.3-4, s.71-76.

Podrobné vyhodnocení ankety odběratelů bulletinu Heraldika probíhající v létě 1974. Specifikace zájmových okruhů, údaje o sbírkách a jejich zpracování, zájemci o ostatní discipliny ostatních pomocných historických věd, privátní heraldické knihovny, vzájemné výpůjčky, potřeba reprintů základní literatury, členství v jiných organizacích, hodnocení bulletinu Heraldika, osobní údaje abonentů.  JJ

 

404

Sedlák, Vladimír Jan:

Jílovští heraldici na zájezdu. Na cestě kolem Jílového.

Heraldika, X./1978, č.2, s.49-95, obr.11, notových záznamů 7, obr.e.8, lit. v textu.

Podrobný referát o tématickém zájezdu na Soběslavsko konaném dne 29.5.1975. V Milevsku věnována pozornost mj. hřbitovnímu kostelu sv.Jiljí s výmalbou erbů Hodějovských z Hodějova a erbů rodů s nimi spřízněných. V Horním Bukovsku byly předmětem pozornosti náhrobky Vratislavů z Mitrovic v kostele sv.Štěpána. Ve Veselí nad Lužnicí připomenuta obšírným životopisem osobnost měšťana a primase Martina Lomnického, jehož nobilitoval v roce 1596 císař Rudolf II. a propůjčil mu predikát „ze Šebířova“.

Z Jílovska uveden památník u Jesenice, připomínající tragickou smrt Maximiliány Alsterlové z Astfeldu rozené baronky Kurzbachové z Trachenberga a Milíče. Základní údaje o rodu Alsterlů z Astfeldu a o rodech s nimi spřízněných, popisy jednotlivých erbů a popis posledně polepšeného erbu Alsterlů z Astfeldu z roku 1755.  PP 

1.11.06
Heraldický klub České numismatické společnosti = Česká numismatická společnost, pobočka Heraldika 1974 – 1990

Činnost

405

[Heraldický klub České numismatické společnosti a jeho program.]

HR, 1974, s.17-19, obr.2.

Vznik Heraldického klubu po zrušení Heraldické sekce Klubu vojenské historie při Vojenském historickém ústavu v Praze. Program nově ustaveného Heraldického klubu, složení výboru, znak.  PP

 

406

[Heraldický klub České numismatické společnosti.]

HR, 1975, s.17-18, obr.1.

Zpráva o činnosti Heraldického klubu od června 1974 do června 1975, seznam proslovených přednášek, expertízy, členstvo, výbor a komise, redakční rada.  P

 

407

[Heraldický klub České numismatické společnosti.]

HR, 1976, s.27-29, obr.1.

Seznam proslovených přednášek od listopadu 1975 do dubna 1976. Výbor, komise, redakční rada. Tiskoviny České numismatické společnosti. Poznámka k anonymní kritice Heraldické ročenky 1974 uveřejněné v bulletinu Heraldika.  PP

 

408

[Heraldický klub České numismatické společnosti a jeho činnost v roce 1976.]

HR, 1977, s.29-32, obr.1.

Zpráva o činnosti Heraldického klubu od dubna 1976 do prosince 1976. Seznam proslovených přednášek, expertízy, ustavení Bibliografické skupiny, členstvo, komise, redakční rada.

In memoriam zemřelých heraldiků: Miroslav Černý, Josef Beneš, Ing.Václav Štěch.

Poznámka o koncepci Heraldických ročenek.  PP

 

409

[Heraldický klub České numismatické společnosti a jeho činnost v roce 1977.]

HR, 1978, s.18-23, obr.1.

Seznam proslovených přednášek od února do prosince 1977. Desáté výročí založení Heraldické sekce Klubu vojenské historie při Vojenském historickém ústavu v Praze. Expertízy. Zpráva o činnosti Bibliografické skupiny. Členstvo, výbor a komise klubu, redakční rada. Zpráva o námětové sekci Heraldika při Komisi námětové filatelie Svazu českých filatelistů. Jubilea: JUDr.Zdeněk M.Zenger, Dr.Suchánek. Nekrolog: Arch.Bohumír Šimek.  PP

 

410

[Česká numismatická společnost, pobočka Heraldika a její činnost v roce 1978.]

HR, 1979, s.24-25, obr.1.

Seznam proslovených přednášek. Nařízená změna názvu – Heraldický klub se musel přejmenovat na pobočku Heraldika České numismatické společnosti. Expertízy. Zpráva o výroční schůzi. Výbor a komise pobočky.  PP

 

411

[Česká numismatická společnost, pobočka Heraldika a její činnost v roce 1979.]

HR, 1980, s.22-24, obr.1.

Seznam proslovených přednášek. Expertízy. Zpráva o výroční schůzi. Výbor a komise pobočky.  PP ¨


1.11.07

Heraldická sekce Vlastivědné společnosti při Slezském muzeu v Opavě 1975

 

412

Heraldická sekce ...

GHL, 1975, 3.řada, sešit 9, s.38.

Zpráva o vzniku.  PP

 

413

[Heraldická sekce Vlastivědné společnosti při Slezském muzeu v Opavě.]

Heraldika, VIII./1975, č.2, s.71, obr.e.1.

Zpráva o vzniku, znak sekce, adresa.  PP

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting