Login

BČH 1-12-11 Genealogická a heraldická společnost v Praze 1969 - 1980 • • • BČH 1-12-12 Kroužek přátel rodopisu a heraldiky při MA v Plzni 1969

1.12.11
Genealogická a heraldická společnost v Praze 1969-1980

[ Poznámka redakce:
Pokus o vyčerpávající věcné rozdělení excerpovaných záznamů o činnosti GHSP jako celku a poboček zvláště ztroskotává na variabilitě spolkových zpráv. Soubory informací se vzájemně prolínají, takže provést úplné věcné třídění by znamenalo neúnosnou duplicitu záznamů. Badatelé, kteří se budou zabývat speciálně spolkovými dějinami, by měli prostudovat všechny zde uvedené záznamy a podle anotací, které jsou provedeny dosti podrobně, si potom vyhledat příslušné pasáže.  PP] 

Vznik a organizační záležitosti.


561

O vzniku Společnosti.

GHL, 1969, č.1, s.[2-4].

Renesance a rozvoj heraldické a genealogické práce a zájmů v Československu ve 2.polovině 60.let. Založení Genealogické a heraldické společnosti v Praze (GHS) jako oficiální základny pro badatelské pěstování uvedených a příbuzných disciplin.  PP

 

562

jvk [Josef V.Kočandrle]:

Genealogická a heraldická společnost v Praze.

Heraldika, II./1969, č.2, s.30.

Zpráva o schválených stanovách, ustavující valné hromadě konané dne 5.3.1969 v Národním muzeu v Praze a o volbě Dr.Vladimíra Jana Sedláka předsedou GHS.  PP

 

563

VJS [Vladimír Jan Sedlák]:

Adler. Der Herold.

GHL, 1969, č.4, s.12.

Rakouský a německý časopis přinášejí zprávu o založení GHS.  PP

 

564

Oznámení.

ZPRH, I./1969, č.5-6, s.106.

Zpráva o ustavení GHS dne 5.3.1969, o zvolení Dr.Sedláka předsedou a o vydávání spolkového časopisu.  PP

 

565

Čtenáři nám píší ...

GHL, 1969, č.1, s.[6].

Pokyny pro publikování článků z vlastní badatelské práce.  PP

 

566

Redakce GH-Listů.

GHL, 1970, č.10, s.23.

Pokyny pro publikování. Výzva k sledování tisku z hlediska výskytu genealogických a heraldických článků, zasílání připomínek k obsahu časopisu.  PP

 

567

Připomínky.

GHL, 1971, č.12, s.23.

Organizační pokyny pro publikování článků a kreseb ve spolkovém časopisu, způsobu plateb na konto GHS, příspěvků na tiskový fond.  PP

 

568

Připomínky.

GHL, 1971, č.13, s.19.

Opakování předchozích pokynů, inzerce, styk členů s výborem a s redakcí.  PP

 

569

Připomínky pro předkládání příspěvků do Zpravodaje.

ZGHSP, 1979, 7.řada, č.1-2, 3-4, druhá a třetí strana obálky.

ZGHSP, 1980, 7.řada, č.1, č.2, druhá a třetí strana obálky.

V souvislosti se změnami v tisku a vydávání časopisu vypracovala pracovní skupina odpovědná za vydávání Zpravodaje uvedené pokyny.  PP

 

570

Čtenáři nám píší ...

GHL, 1969, č.3, s.18-19.

Luboš Roštejnský z Křince příznivě hodnotí vydávání GHL a dosavadní rozvoj zájmů o rodopisné bádání. Ing.Jar.Bernard z Prahy informuje o vhodných knihách ze své knihovny a nabízí badatelskou pomoc. vS [Dr.Vladimír Jan Sedlák] informuje o založení tiskového fondu, který má sloužit k podpoře vydávání účelových publikací.  PP

 

571

Připomínky.

GHL, 1972, díl II., č.17, s.19.

Různé zprávy redakce, příspěvky, platby aj.  PP

 

572

Redakční rada:

Vazba GH-Listů.

GHL, 1972, díl II., č.18, s.2.

Pokyny pro uspořádání a knihařskou vazbu prvních 15 čísel GHL, které tvoří první svazek [díl] za léta 1969-1971.  PP

 

573

Redakce:

Upozornění.

GHL, 1974, 3.řada, sešit 3, s.33.

Informace o subskripci na dotisk předchozích ročníků GHL.  PP

 

574

Upozornění pro členy.

GHL, 1975, 3.řada, sešit 7, s.31.

Informace o možnosti získání starších čísel GHL a dalších vydaných publikacích. Errata k Sklenářovu článku „Archivní prameny k událostem roku 1848 ...“.  PP

 

575

Upozornění

GHL, 1975, 3.řada, sešit 9, s.38.

Informace o vydaných publikacích, dotisk GHL.  PP

 

576

Výbor GHSP:

Upozornění členům.

GHL, 1975, 3.řada, sešit 10, s.11.

Urgence zaslání vyplněných dotazníků, které byly členům rozeslány.  PP

 

577

Výbor GHSP:

Oznámení výboru.

GHL, 1975, 3.řada, sešit 11, s.37.

Informace o dotazníkové akci – urgence vrácení vyplněných dotazníků. Zpráva o pořádání kursu pro méně pokročilé badatele, návrh náplně přednášek.  PP

 

578

Důležité upozornění.

GHL, 1976, 4.řada, sešit 1, obálka.

Informace o novém uspořádání při vydávání časopisu.  PP

 

579

Výbor GHSP:

Upozornění autorům.

GHL, 1976, 3.řada, sešit 12, s.[2].

Výbor GHSP konstatuje nedostatek článků s heraldickou tématikou a vyzývá členy, aby předkládali své práce.  PP

 

580

V korespondenci ...

ZGHSP, 1979, 7.řada, č.3-4, s.72.

Pokyny pro písemný styk s ústředím  PP

 

581

Vraný, Jiří:

Co soudí čtenáři o našem časopise.

ZGHSP, 1980, 7.řada, č.2, s.104-106.

Vyhodnocení čtenářské ankety z roku 1978. Výsledky nemohou být ovšem směrodatné, poněvadž z dotázaných členů odpovědělo pouze 8%.  PP

 

582

Subskripce publikace Palivec, Heraldická symbolika. Nabídka členských odznaků GHSP.

GHL, 1978, 6.řada, květen, s.108.

Stručná charakteristika nabízené knihy. Zpráva o zhotovení spolkového odznaku k 10.výročí založení GHS.  PP

 

583

Výbor GHSP:

Pokladní zpráva za rok 1969.

GHL, 1970, č.5, s.18.  PP

 

584

Zprávy výboru GHSP.

Pokladní zpráva za rok 1970.

GHL, 1971, č.11, s.15.

Přehled hospodaření sestavil pokladník František Šírl, revidovali Ladislav Procházka, Ing. Zdeněk Heydušek, Milan Šlögl.  PP

 

585

Pokladní zpráva za rok 1972.

GHL, 1973, díl II., sešit 21, s.3.  PP

 

586

Zprávy výboru GHSP.

GHL, 1975, 3.řada, sešit 10, s.34-35.

Zpráva o stavu tiskového fondu, jmenný seznam dárců a výše příspěvku.  PP

 

587

Zpráva valné hromady GHSP.

Účetní rozvaha za kalendářní rok 1976.

GHL, 1977, 4.řada, sešit 6, s.199.  PP

Činnost a valné hromady

588
Zpráva o první schůzce našich členů.
GHL, 1969, č.2, s.2-4.
Shrnutí diskusních příspěvků, v nichž jsou vyjádřeny cíle a úkoly GHS. PP

589
Složení a funkce výboru.
GHL, 1969, č.2, s.30.
První výbor GHS po volbách v roce 1969. PP

590
VJS [Vladimír Jan Sedlák]:
Z činnosti výboru GHSP.
GHL, 1969, č.4, s.14.
Budování spolkové knihovny, spolupráce s Československým rozhlasem, nábor členů. PP

591
Výbor GHSP:
Naše diskusní schůzky.
GHL, 1970, č.5, s.19.
Plán schůzek genealogů a heraldiků na 1.pololetí roku 1970. PP

592
Zprávy ze správního výboru GHSP.
GHL, 1970, č.8, s.2.
Dotisk GHL. Tématický zájezd 26.9.1970. Organizační záležitosti týkající se výroby GHL. Zpráva o přesídlení Archivu Národního muzea. Archivace městských znaků z akce „Zimní soutěž Svobody". PP

593
Zprávy výboru GHSP.
GHL, 1970, č.9, s.2.
Zpráva o výborových a členských schůzích. Zpráva o zájezdu za heraldickými památkami Blatenska dne 6.6.1970 a příprava dalších zájezdů. PP

594
Zprávy z výboru GHSP.
GHL, 1970, č.10, s.2.
Vydání knih: Palivec „Minimum pro rodopisce a heraldiky", Sedlák „Tabulky pro převádění dat historických pramenů". Zpráva o druhém tématickém zájezdu na Moravu dne 26.9.1970. Zpráva z jednání o úpravě kostela [sv.Petra a Pavla] v Ledči nad Sázavou, v němž se nacházejí v klenbě erby. Zpráva o darování vyřazených knih z knihovny základní devítileté školy v Uhlířských Janovicích. PP

595
Zprávy z výboru GHSP.
GHL, 1971, č.11, s.16.
Zpráva o výborových schůzích. Účast GHS na výstavě HOBBY 71 v Ostravě ve konané ve dnech 30.1. - 21.2.1971, popis exposice GHS. PP

596
Pondělní schůzky členů. Zprávy výboru GHSP.
GHL, 1971, č.12, s.22.
Termíny schůzek v 1.polovině roku 1971 konaných v salonku restaurace „U Šumavy" ve Štěpánské ulici v Praze. PP

597
Složení a funkce výboru.
GHL, 1971, č.12, s.23.
Výbor GHS po II.valné hromadě. PP

598
Zprávy výboru GHSP.
GHL, 1971, č.14, s.8-10.
Přehled činnosti a informace o pořádaných vlastivědných zájezdech. PP

599
Zprávy výboru GHSP.
GHL, 1971, č.15, s.2.
Zpráva o získání spolkové místnosti v Holečkově ulici v Praze-Smíchově. Zpráva o 4.a 5. zájezdu GHS a o zájezdu družstva ŠTUKO, který odborně připravili členové GHS. PP

600
Zprávy výboru GHSP.
GHL, 1972, díl II., č.16, s.23.
Zpráva o výborových schůzích ve 2.polovině roku 1971. Pokladní zpráva za rok 1971. PP

601
Zprávy výboru GHSP.
GHL, 1972, díl II., č.17, s.2-3.
Zpráva o projednávaných záležitostech na výborových schůzích, o III.valné hromadě konané dne 22.3.1972 v Praze za účasti 55 členů, volby, složení výboru v roce 1972, ustavující schůze nového výboru a rozdělení funkcí. PP

602
Plán pravidelných schůzek.
GHL, 1972, díl II., č.17, s.16.
Termíny schůzí v květnu - prosinci roku 1972. PP

603
Zprávy výboru GHSP.
Zapsal Dr.VJS [Vladimír Jan Sedlák].
GHL, 1972, díl II., č.18. s.21-22.
Zpráva o literárním zájezdu GHS dne 27.5.1972, jehož hlavním programem byla návštěva u Dr.h.c. Leontiny Mašínové. P

604
VJS [Vladimír Jan Sedlák]:
Zprávy Společnosti.
GHL, 1972, díl II., č.19, s.19-21.
Podrobná zpráva o tématickém zájezdu dne 25.6.1972 do východního Plzeňska. Zpráva o výborových schůzích, o pravidelných pondělních členských schůzích, zhodnocení proslovených přednášek, lektoři. PP

605
Zprávy výboru GHSP.
GHL, 1972, díl II., č.20, s.3-5.
Zpráva o rezignaci Milana Bubna z funkce místopředsedy GHS. Zpráva Komise pro přípravu latinsko-českého slovníku. Podrobná zpráva o uskutečněných tématických zájezdech: 9.9.1972 do východní oblasti Prahy, 15.-17.9.1972 do Lužice v Německé demokratické republice, 7.10.1972 po stopách vévodských Čech. PP

606
Zprávy Společnosti.
GHL, 1973, díl II., č.21, s.10.
Zpráva o výborových schůzích a o pondělních členských schůzích. Podrobná zpráva o činnosti brněnské pobočky GHS. PP

607
Zprávy výboru GHSP.
GHL, 1973, díl II., č.23, s.28-29.
Zpráva o členské schůzi brněnské pobočky GHS dne 17.4.1973. Stručný obsah přednáška Dr.Kašpara z filosofické fakulty UK v Praze o vývoji písma v Čechách v 16.- 19.století proslovené na schůzi GHS dne 9.4.1973. Podrobná zpráva o expertize znaků na radnici v Bohdanči provedené Dr.Sedlákem. Zpráva o tématickém zájezdu do východních Čech dne 19.5.1973. PP

608
Zprávy výboru GHSP.
GHL, 1973, díl II., č.24, s.32-35.
Zpráva o exkursi do Státního ústředního archivu v Praze s přednáškou o deskách zemských a s praktickými ukázkami. Zpráva o činnosti výboru. Zpráva o staroslovanské slavnosti v Žerčicích uspořádané mladoboleslavskou pobočkou GHS dne 10.7.1973. Podrobná zpráva o náplni schůzek brněnské pobočky GHS. PP

609
Zprávy výboru GHSP.
GHL, 1973, díl II., č.25, s.18-22.
Referát o obsahu přednášek proslovených v září a v říjnu na pondělních schůzích. Podrobná zpráva o společném zájezdu českých a moravských členů GHS do jižních Čech ve dnech 14.- 16.9.1973. Zpráva o zájezdu do severního okolí Prahy dne 6.10.1973. Podrobná zpráva o činnosti brněnské pobočky GHS ve 2.polovině roku 1973. PP

610
VJS [Vladimír Jan Sedlák] - Skutil, Jan:
Drobné zprávy.
GHL, 1974, 3.řada, sešit 1, s.17-18.
Zpráva o výborových schůzích ve 2.polovině roku 1973. Přednášková činnost na pravidelných pondělních členských schůzích v říjnu a v listopadu roku 1973. Brněnská pobočka GHS - výborové schůze ve 2.polovině roku 1973, přednášky na členských schůzích. PP

611
VJS [Vladimír Jan Sedlák]:
Communicationes Societatis.
GHL, 1974, 3.řada, sešit 3, s.4-7.
Zpráva o I.valné hromadě pobočky v Mladé Boleslavi-Žerčicích konané dne 16.2.1973 v Semčicích. Činnost, volby, složení výboru.
Zpráva o I.výroční členské schůzi pobočky v Brně konané dne 19.2.1974. Přehled činnosti, volby, složení výboru.
Podrobná zpráva o V.valné hromadě GHS konané dne 20.3.1974 v Praze. Přehled o roční činnosti, volby, složení výboru. PP

612
Správní výbor GHSP.
GHL, 1974, 3.řada, sešit 3, s.34-35.
Hledají se spolupracovníci pro přípravu tématického zájezdu do Severomoravského kraje. Žádají se opravy a doplňky k Baletkově práci „Znaky měst a městeček Severomoravského kraje". PP

613
Zprávy výboru GHSP.
GHL, 1974, 3.řada, sešit 4, s.2.
Plán přednášek na pondělních schůzích ve 2.polovině roku 1974. Informace o Saitlově práci „Soupis příjmení v Čechách". PP

614
Communicationes Societatis.
GHL, 1974, 3.řada, sešit 5, s.24-27.
Přehled výborových schůzí v 1.polovině roku 1974. Podrobná zpráva o proslovených přednáškách na pondělních schůzích genealogů. Přednášeli Dr.Kalenský o možnostech rodopisného bádání v Rakousku; Doc.Dr.Hlaváček o postavení genealogie v rámci pomocných historických věd; Bada o vlastní rodopisné práci; Sklenář o policejních zápisech z roku 1848 jako rodopisném pramenu; Dr.Adamová o „železných kravách"; Dr.Dědková o rychtářích. Vedoucí schůzí Rudolf Melichar referoval o plánu kolektivní práce genealogů na vypracování rodokmenů významných osob. Referát o tématických zájezdech. Zpráva o činnosti brněnské pobočky GHS. PP

615
Zprávy výboru GHSP.
GHL, 1974, 3.řada, sešit 6, s.19-20.
Referát o tématických zájezdech v září a v říjnu roku 1974. Zpráva o obnovení pravidelných schůzí heraldiků pod vedením předsedy GHS Dr.Sedláka, rámcová náplň práce. PP

616
Zprávy výboru GHSP.
GHL, 1975, 3.řada, sešit 9, s.34-35.
Zpráva o činnosti výboru směřující k aktivnímu plnění přijatých spolkových závazků. Usnesení z výborových schůzí, plán konkrétních úkolů. Seznam proslovených přednášek v 1.polovině roku 1975, lektoři. PP

617
Redakce GH-Listů:
Upozornění.
GHL, 1975, 3.řada, sešit 11, s.19.
Zpráva o vydání Beránkovy publikace „Písmo starých listin a listů", o slovníku abreviatur. Informace o uspořádání svazků. PP

618
JP [Jaromír Prusík]:
Zprávy výboru GHSP.
GHL, 1975, 3.řada, sešit 11, s.36.
Zpráva o dvou tématických zájezdech 23.8.1975 do okresu Plzeň-sever, 6.9.1975 do severovýchodních Čech. PP

619
Zprávy výboru GHSP.
Činnost správního výboru v druhém pololetí roku.
GHL, 1976, 3.řada, sešit 12, s.5,47.
Zpráva o projednávaných záležitostech na osmi výborových schůzích. Příprava valné hromady. Podrobná zpráva o výsledcích průzkumu zájmu o heraldickou činnost v GHS, dotazníková akce, koordinační schůzka pražských heraldiků a návrh pracovního programu. PP

620
Oznámení výboru.
GHL, 1976, 3.řada, sešit 12, s.46.
Plán tématických zájezdů na rok 1976. Program pondělních schůzí genealogů na 3.a 4. čtvrtletí roku 1976. PP

621
Poznámka.
GHL, 1976, 4.řada. sešit 1, s.13.
Informace o schůzích a přednáškách ve 4.čtvrtletí roku 1976. Zpráva o úmrtí člena GHS JUDr.Václava Aleše Cyphely dne 10.12.1975. PP

622
Zprávy výboru GHSP.
GHL, 1976, 4.řada, sešit 1, s.24-26.
Informace o genealogických a heraldických schůzích, o připravovaných publikacích a kursech. Zpráva o činnosti mladoboleslavské pobočky v roce 1975, informace o připravovaném zájezdu. PP

623
J.P. [Jaromír Prusík]:
GHS Praha.
Průběh zájezdů Genealogické a heraldické společnosti v roce 1976.
GHL, 1976, 4.řada, sešit 4, s.132-134.
České středohoří - 27.5., jihovýchodní Čechy - 5.6., západní oblast Prahy - 19.6., východní oblast Prahy - 4.9. Přehled hlavních navštívených památek. PP

624
Zájezdy GHS v roce 1977.
GHL, 1977, 4.řada, sešit 5, s.177.
Přehled a program zájezdů, data konání, základní informace, zájezdy vede Jaromír Prusík. PP

625
Heinz, K.:
Termíny heraldických středečních schůzek.
GHL, 1977, 4.řada, sešit 5, s.178.
Seznam schůzí plánovaných na 1.pololetí roku 1977, názvy přednášek neudány. PP

626
Melichar, Rudolf:
Plán pondělníčků na druhé čtvrtletí 1977.
GHL, 1977, 4.řada, sešit 5, s.178.
Seznam schůzek a připravovaných přednášek. PP
627
Honc, Jaroslav:
Exkurze genealogů do Státního ústředního archivu.
GHL, 1977, 4.řada, sešit 5, s.179.
Zpráva o exkurzi účastníků kursu čtení starého písma do zemědělsko-lesnického oddělení dne 23.a 24.11.1974. PP

628
Honc, Jaroslav:
Náplň „Praktického kurzu pro genealogy" 1977.
GHL, 1977, 4.řada, sešit 5, s.180.
Oznámení o připravovaném vydání nové rodopisné příručky s prozatímním názvem „Praktický kurz pro genealogy", autorský kolektiv - Melichar, Palivec, Procházka, Honc. Příručka je určena zejména pro mimopražské členy, kteří se nemohou pravidelně účastnit schůzí a přednášek. Předběžná struktura má 34 kapitoly. PP

629
Melichar, Rudolf:
Plán práce správního výboru GHSP ve funkčním období 1977/78.
GHL, 1977, 5.řada, duben, s.38-39.
Plán rozvržen do dvou skupin, organizační a odborné, obsahující samostatné úkoly. PP

630
Prusík, Jaromír:
Zprávy Společnosti.
Praha. Jak probíhaly zájezdy GHS v roce 1977 ?
GHL, 1977, 5.řada, září, s.142-144.
Tématické zájezdy: Klatovsko - 28.5., Chomutovsko - 11.6., Kolínsko a Čáslavsko - 25.6., Neveklovsko a jižní oblast - 3.9. Popis jednotlivých tras a navštívených památek. PP

631
Prusík, Jaromír - Sklenář, Karel:
Zprávy Společnosti.
Praha. Doplňování výstřižkového archivu GHSP.
GHL, 1977, 5.řada, září, s.144-145.
Založení výstřižkového archivu pro ukládání dokumentace z hromadných sdělovacích prostředků o činnosti GHS v užším smyslu a o pomocných vědních disciplinách v širokém měřítku. Nutnost a prospěšnost této práce, výzva všem členům k systematické spolupráci. PP

633
Mrštík, Josef:
Přínos druhého heraldického kurzu.
GHL, 1978, 6.řada, únor, s.47-48.
Zhodnocení náplně kursu uspořádaného ve 2.polovině roku 1977, seznam přednášek, lektoři. PP

634
Melichar, Rudolf:
Zprávy Společnosti.
GHS Praha. Čtvrtý kurz školení rodopisců začátečníků.
GHL, 1978, 6.řada, květen, s.101.
Zhodnocení kursu pořádaného ve dnech 19.1. - 23.3.1978 v posluchárně Dětské nemocnice v Praze na Karlově. Struktura posluchačů, lektoři. JJ

635
Schůze správního výboru a zástupců poboček GHSP.
GHL, 1978, 6.řada, září, s.212, nedokončeno.

Elznic, Václav:
Zprávy Společnosti.
GHS Praha. Schůze správního výboru se zástupci poboček GHSP.
ZGHSP, 1979, 7.řada, leden, s.50-52.
Zpráva z jednání uskutečněného dne 9.12.1978; hlavním bodem schůze bylo vyjasnění vzájemných vztahů poboček a ústředí, oboustranná informovanost o činnosti ad. PP

636
Melichar, Rudolf:
Deset let činnosti Genealogické a heraldické společnosti.
ZGHSP, 1979, 7.řada, č.3-4, s.[1]-6.
Podrobné zhodnocení práce přednesené na valné hromadě v roce 1979. Rozbor členské základny, vydávání GH-Listů od roku 1969, vznik poboček od roku 1972, schůze výborové a členské - genealogické pondělníčky pořádané od roku 1970, pořádání zájezdů a kursů. Hospodaření. JJ

637
Melichar, Rudolf:
Zpráva o činnosti GHSP za funkční období 1979.
ZGHSP, 1979, 7.řada, č.3-4, s.7-9.
Abdikace předsedy Dr.Jaroslava Honce. Členstvo. Založení pobočky v Olomouci. Situace ve vydávání spolkového časopisu. Návrh na zvýšení členského příspěvku. Zájezdová a publikační činnost. Spolupráce s archivní správou ministerstva vnitra ČSR. Ocenění dlouholeté práce zasloužilých členů. JJ

638
Jareš, Jiří:
K práce heraldické skupiny GHSP.
ZGHSP, 1979, 7.řada, č.3-4, s.9-13.
Heraldická skupina existuje tři roky, pojetí její práce, náplň dvou kursů pro heraldiky. Vznik „Zásobníku znaků" a nástin programu a poslání „Heraldické banky". JJ

639
Zprávy Společnosti GHS Praha.
ZGHSP, 1980, 7.řada, č.1, s.49-64.
Rozsáhlá zpráva obsahuje tyto samostatné části:
Program schůzí genealogů v 1.polovině roku 1980. (s.49)
Pátý kurs školení rodopisců a školení v pobočkách. (s.49-53)
Pobočka Ústí nad Orlicí. (s.54-55)
Pobočka Brno. (s.56-59)
Naše rovy. (s.60)
Revizní zpráva. (s.61-63)
Účetní rozvaha za kalendářní rok 1979. (s.63-64) PP

640
Melichar, Rudolf:
Pátý kurs školení rodopisců a školení v pobočkách.
Jak vypadá školení rodopisců v našich pobočkách.
ZGHSP, 1980, 7.řada, č.1, s.49-53.
Závěrečná zpráva o kursu pořádaném od 25.1. do 29.3.1979, statistika, hodnocení kursu účastníky. Informace o školení rodopisců v pobočce Ohnišov a Olomouc. PRP

641
Procházka, Ladislav:
Revizní zpráva.
ZGHSP, 1980, 7.řada, č.1, s.61-63.
Předseda revisní komise GHS vysvětluje v revisní zprávě příčiny, které vedly k rozkolu ve správním výboru a k vleklému ochromení činnosti GHS včetně činnosti ediční - dočasnému zastavení vydávání GH-Listů. Za hlavního viníka této situace označil člena výboru Kovaříka. PP

642
Valná hromada.
GHL, 1970, č.6, s.2-3.
Zpráva o I.valné hromadě konané dne 25.3.1970 v Národním muzeu v Praze. PP

643
Zpráva o činnosti správního výboru Genealogické a heraldické společnosti v Praze přednesená na valné hromadě dne 25.března 1970.
GHL, 1970, č.7, s.30-31.
Zpráva o výborových schůzích, o členských schůzích genealogů a heraldiků - přednášky a lektoři. Spolupráce s Heraldickou sekcí Klubu vojenské historie na vydávání „Erbovních sešitů". Propagace činnosti GHS v rozhlase. PP

644
Zprávy výboru GHSP.
GHL, 1971, č.12, s.2.
Zpráva o II.valné hromadě konané dne 17.3.1971 v Domě kultury v Praze-Smíchově. PP

645
Zprávy výboru GHSP.
GHL, 1973, díl II., č.22, s.19-23.
Zpráva o IV.valné hromadě konané dne 21.3.1973 v Praze. Rekapitulace činnosti od založení do roku 1972. Zprávy o činnosti poboček mladoboleslavské a brněnské. Zpráva o stavu členské základny. Revizní zpráva. Volby a složení nového výboru. Plán tématických zájezdů na rok 1973. Zpráva o postupu práce na latinsko-českém slovníku. Návrh na uspořádání přednáškových kursů. PP

646
Prusík, Jaromír:
Výroční zpráva za běžný rok 1974.
GHL, 1975, 3.řada, příloha k sešitu 7, s.A-D.
Zpráva o VII.valné hromadě konané dne 23.1.1975 v Praze. Tématické zájezdy, expedice časopisu, návrh čestného členství pro zasloužilé členy. Zpráva jednatelská poukázala na předchozí závažné nedostatky ve vedení spolkové agendy bývalým předsedou Dr.Sedlákem - jedná se zejména o evidenci korespondence. Pozastavení a následné zproštění Dr.Sedláka funkce předsedy.Revizní zpráva. Diskuse, náměty a kritické připomínky k činnost GHS. Volby a složení výboru. Finance. PP
[Poznámka redakce:V záznamu č.646 má být správně uvedena VI.valná hromada; při tisku GH-Listů došlo patrně k omylu, který nebyl následně opraven. Pavel Palát, 2009.]

647
Zápis VII.valné hromady.
GHL, 1976, 4.řada, sešit 2, s.49-52.
Valná hromada se konala dne 18.3.1976 v Praze. Zprávu o činnosti, stavu a plnění 20 bodů přijatého pracovního programu za uplynulé správní období přednesl předseda Dr.Jaroslav Honc. Zpráva o činnosti jednotlivých poboček. Zpráva finanční a revizní. Diskuse. Pracovní program na léta 1976-1980 - Česká kvantitativní genealogie a heraldika a program GHS. Volby a složení nového výboru. PP

648
Huberová, Ludmila - Elznic, Václav:
Zápis z valné hromady Genealogické a heraldické společnosti v Praze konané dne 16.března 1977 v Praze za účasti 147 členů GHSP.
GHL, 1977, 5.řada, duben, s.27-37.
Přehled schůzí členských, výborových a subkomisí. Členská základna a její lokační rozvrstvení, úmrtí, zánik členství, celkový počet členů 1003. Zpráva o jednotlivých úsecích činnosti: Spisová agenda a její charakter. Stav knihovny, archivu a sklad tiskopisů. Finance. Styk ústředí s pobočkami. Činnost - kursy, schůze, přednášky. Publikační a ediční činnost - problémy se spolkovým časopisem. Pracovní skupiny pro vydání příručky pro genealogy, pro dokončení edice berní ruly, pro rekonstrukci rodin a historické demografie. Založení edice Heraldické materiály a její náplň. Čestné členství. Činnost poboček. Zpráva pokladní. Činnost revizní komise. Diskuse k předneseným zprávám. Volby složení nového výboru. PP

649
Elznic, Václav - Šírl, František - Melichar, Rudolf:
Zprávy Společnosti.
GHS Praha. Zápis z 9.valné hromady GHSP 7.března 1978. Účetní rozvaha GHP za kalendářní rok 1977. Návrh plánu práce správního výboru GHSP ve funkčním období 1978.
GHL, 1978, 6.řada, únor, s.59-71.
Zpráva o činnosti výboru, stav členské základny, zhodnocení práce poboček, redakční rady a finanční hospodaření. Výsledky činnosti pracovních skupin. Dílčí zpráva o činnosti poboček. Zpráva pokladníka a revizní komise. Diskuse. Volba a složení nového výboru. Plán práce na rok 1978 obsahuje 20 bodů. JJ

650
Zápis z valné hromady Genealogické a heraldické společnosti v Praze konané dne 17.března 1979 za účasti 139 členů.
ZGHSP, 1979, 7.řada, č.3-4, s.52-56.
Ustavení volební komise. Zápis z předchozí valné hromady. Zpráva o desetileté činnosti GHS podal úřadující místopředseda Rudolf Melichar. Schváleno zvýšení členského příspěvku na 40 Kčs. Čestná uznání. Zpráva o činnosti Heraldické sekce GHS. Zprávy o činnosti poboček přednesli přítomní zástupci. Zpráva revizní komise. Diskuse. Plán práce správního výboru na rok 1979. Účetní rozvaha za rok 1978. PP

Členstvo


651
Naše rovy.
GHL, 1972, díl II., č.20, s.5.
Úmrtí: Václav Růžek (28.9.1896-19.8.1972), PhDr.Jan Doležal, archivář z Litvínova (30.5.1920-18.10.1972), Josef Kobr (15.10.1902-26.10.1972). PP

652
Přehled dislokace členů v ČSSR.
GHL, 1974, 3.řada, sešit 4, s.3.
Celkový stav členů podle krajů a okresů. PP

653
Naše rovy.
GHL, 1975, 3.řada, sešit 11, s.11.
Úmrtí: K.Čížek († 31.7.1975), Karel Bedřich von Frank z Dolních Rakous († 18.8.1975) PP

654
Naše rovy.
GHL, 1976, 3.řada, sešit 12. s.[2].
Úmrtí: Akademický malíř Bohdan Heřmanský (29.1.1900-17.12.1974), Egon Haužvic (4.2.1908-1975). PP

655
Naše rovy.
GHL, 1977, 4.řada, sešit 5, s.184.
Úmrtí: Antonín Chrást starší (31.10.1902-9.6.1974), Ing.Václav Štěch (19.8.1910-1.1.1977). PP

656
Naše rovy.
Naše badatelské řady opustili.
GHL, 1977, 5.řada, září, s.146.
Seznam zemřelých členů v letech 1976-1977. PP

657
Naše rovy.
GHL, 1977, 5.řada, prosinec, s.220.
Seznam zemřelých členů. PP

658
Naše rovy.
GHL, 1978, 6.řada, květen, s.107.
Úmrtí: PhDr.František Kurfürst († 5.4.1978). PP

659
Naše rovy.
ZGHSP, 1979, 7.řada. leden, s.54.
Úmrtí: Ing.arch.Dobroslava Menclová († 19.11.1978), Věra Šujanová († 19.12.1978). PP

660
Melichar, Rudolf:
Naše rovy.
ZGHSP, 1979, 7.řada, č.3-4, s.71-72.
Úmrtí a nekrology: Rudolf Pach, Jiří Vaněček. PP

661
Naše rovy.
ZGHSP, 1980, 7.řada, č.1, s.60.
Zpráva o úmrtí Ludmily Huberové, členky výboru GHS. Stručná biografie, zhodnocení její práce ve Společnosti. PP

Pobočky Genealogické a heraldické společnosti v Praze


662
Drobné zprávy.
ZOGHSP, III./1981, č.2-3, s.29.
Seznam deseti poboček s adresami funkcionářů. PP

Pobočka Brno

663
VJS [Vladimír Jan Sedlák]:
Drobné zprávy.
GHL, 1972, díl II., č.18. s.2.
Stručná zpráva o vzniku první moravské pobočky v Brně v roce 1972. PP

664
Ustavení další pobočky GHSP.
GHL, 1972, díl II., č.20, s.2-3.
Dne 24.10.1972 se konala v čítárně časopisů Universitní knihovny v Brně ustavující schůze pobočky. Zpráva o průběhu jednání, volby - předsedou zvolen Dr.PhMr.Jiří Plichta. Rámcový plán činnosti, diskuse. PP

665
Skutil, Jan - Grolich, Vratislav:
Brněnská pobočka na podzim 1974.
GHL, 1975, 3.řada, sešit 7, s.28.
Zpráva o proslovených přednáškách, tématických zájezdech a o přípravě Genealogického slovníku moravského - na této práci se podílí autorský kolektiv pod vedením Dr.Jana Skutila, hotový rukopis byl předán sborníku „Jižní Morava", kde bude vycházet od roku 1975 jako příloha. PP

666
Valné hromady poboček.
GHL, 1975, 3.řada, sešit 9, s.3.
Zpráva o valné hromadě konané dne 18.3.1975 v Brně. PP

667
Cenek, Jiří - Skutil, Jan:
Zprávy brněnské pobočky.
Podzimní výlet brněnské pobočky GHS. K jubileu profesora Františka Kleina.
GHL, 1975, 3.řada, sešit 9, s.35-36.
Zpráva o zájezdu na Jihlavsko dne 16.11.1975. Medailon k 70.výročí narození brněnského genealoga s výčtem základních publikovaných prací. PRP

668
Skutil, Jan:
Zprávy o činnosti brněnské pobočky.
Brněnská pobočka v prvém pololetí 1975.
GHL, 1975, 3.řada, sešit 10. s.26.
Zpráva o přednáškové činnosti s praktickým kursem čtení raně novověkých českých textů pod vedeném profesora Františka Kleina. Zpráva o tématických zájezdech. PP

669
Skutil, Jan:
Zprávy pobočky v Brně.
Památce zesnulých členů a badatelů v genealogii a heraldice.
GHL, 1976, 3.řada, sešit 12, s.4.
Ing.Jan Janásek (25.11.1898-8.8.1975), Doc.Dr.Jaroslav Dřímal (9.7.1905-11.8.1975), profesor Dr.Oldřich Králík (9.6.1907-20.8.1975), profesor Dr.František Čáda (30.5.1895-10.10.1975). Krátké nekrology se zhodnocením jejich práce zejména v GHS. PP

670
Zprávy poboček.
Zpráva o činnosti GHSP v Praze místní pobočka Brno v roce 1975 z 10.1.1976.
GHL, 1976, 4.řada, sešit 2, s.47-48.
Zpráva o valné hromadě konané dne 18.3.1975. Badatelská a přednášková činnost, schůze výboru, vlastivědné zájezdy, celkový obraz činnosti. PP

671
Skutil, Jan - Špatný, J.:
Pobočka Brno.
K sedmdesátinám Dr.Františka Mojžíše. Z výletu do Slavkova u Brna.
GHL, 1976, 4.řada, sešit 3, s.89-90.
Průřez životem a dílem Dr.Mojžíše. Vyhodnocení vlastivědného zájezdu. JJ

672
Doubek, Ota - Cenek, Jiří - Plichta, Jiří:
Pobočka Brno.
GHL, 1976, 4.řada, sešit 4, s.135-137.
Zpráva o schůzích a přednáškách. Zprávy o vlastivědných zájezdech a vycházkách: Ivančice - 19.6.1976, Moravský Krumlov - 3.7.1976, severní okolí Brna - 24.7.1976, Těšany - 28.8.1976. PP

673
Skutil, Jan:
Pobočka Brno.
Výroční zpráva za rok 1976. Plán činnosti brněnské pobočky v roce 1977.
GHL, 1977, 4.řada, sešit 5, s.181-184.
Zpráva o valné hromadě konané dne 20.1.1976 v Brně. Volba a složení výboru. Proslovené přednášky na členských schůzích, exkurze, tématické zájezdy, rodové sjezdy. Vydán „Katalog moravských a slezských rodů", skluz ve vydávání „Genealogického moravského slovníku". Finance. Seznam plánovaných akcí na rok 1977. PP

674
Chlebek, Miroslav:
Zpráva o jarním zahraničním zájezdu Genealogické a heraldické společnosti pobočky Brno.
GHL, 1977, 5.řada, duben, s.41-42.
GHL, 1977, 5.řada, červen, s.98-99.
Zájezd do Krakova ve dnech 22.-24.4.1977, podrobná zpráva o průběhu a získaných poznatcích. PP

675
Chlebek, Miroslav:
Pobočka Brno.
Zpráva o jarním zahraničním zájezdu Genealogické a heraldické společnosti pobočky Brno.
Zpráva o jarních vycházkách Genealogické a heraldické společnosti pobočky Brno.
GHL, 1977, 5.řada, červen, s.98-100.
Zájezd do Krakova - viz záznam č.674.
Zájezdy do Velkého Meziříčí - 21.5.1977, do Židlochovic - 28.5.1977. Zpráva o průběhu, zhodnocení. PP

676
Příleská, H.:
Zprávy Společnosti.
Pobočka Brno. Zpráva ze slavnostní členské schůze brněnské pobočky GHS.
GHL, 1977, 5.řada, prosinec, s.214.
Členská schůze k 60.výročí Velké říjnové socialistické revoluce se konala dne 18.10.1977, zhodnocení přednesených příspěvků. JJ

677
Chlebek, Miroslav:
Heraldici a genealogové k 60.výročí VŘSR.
HGR, 1978, s.51
Zpráva o slavnostním zasedání GHS pobočky v Brně k 60.výročí VŘSR a k 5.výročí trvání pobočky. PP
[ Brněnská pobočka byla v GHS jedinou, která se, z popudu jejího člena , aktivního komunisty JUDr.Jiřího Bílého, takto politicky angažovala. Z dochovaných materiálů této pobočky, které mám ve svém heraldickém archivu pečlivě uloženy, je politické působení soudruha Bílého doložitelné. Pavel Palát 2009.]

678
Grolich, Vratislav:
Zprávy Společnosti.
Pobočka Brno. První pětiletí brněnské pobočky GHS v Praze.
HL, 1977, 5.řada, prosinec, s.214-216.
Brněnská pobočka založena v roce 1972 (viz záznam č.664). Složení prvního výboru, členská základna, informační a poradenská služba. JJ

679
Cenek, Jiří:
Zprávy Společnosti.
Pobočka Brno. Vycházka do Lomnice u Tišnova.
GHL, 1977, 5.řada, prosinec, s.217.
Vycházka se konala dne 9.7.1977. Stručné dějiny a popis památek městečka. JJ

680
Plichta, Jiří:
Zprávy Společnosti.
Pobočka Brno. Za památkami Znojma a okolí.
GHL, 1977, 5.řada, prosinec, s.217-218.
Vycházka se konala dne 20.8.1977. Prohlídka znojemského hradu a premonstrátského kláštera v Louce u Znojma. JJ

681
Klein, František - Příleská, H.:
Zprávy Společnosti.
Pobočka Brno. Zpráva o dvaapůldenní exkurzi brněnské pobočky GHS.
GHL, 1977, 5.řada, prosinec, s.218-219.
Exkurze se uskutečnila ve dnech 7.-9.10.1977. Byla navštíveny památky v Nové Říši, Dačicích, Jindřichově Hradci, Třeboni, Českých Budějovicích, Nových Hradech, Cuknštejnu, Žumberku, Stráži nad Nežárkou, Nové Bystřici a Slavonicích. Stručný popis. JJ

682
Skutil, Jan:
Zprávy Společnosti.
Pobočka Brno. Zpráva o činnosti pobočky GHS v Brně za rok 1977.
GHL, 1978, 6.řada, únor, s.49-52.
Členstvo, složení výboru. Dokončení „Katalogu moravských a slezských zemskodeskovních rodů". Přednášková činnost, spolupráce s výborem GHS. JJ

683
Špirk, František:
Zpráva o jednodenním zájezdu do Litomyšle, Poličky, Bystrého a Svojanova.
HGR, 1978, s.70.
Tématický zájezd uskutečněn dne 11.6.1977 PP

684
-js- [Jan Skutil]:
Několik historických poznámek z „Torstenické" cesty brněnských heraldiků a genealogů.
HGR, 1978, s.70-71.
Stručné regionálně-historické poznámky o Letovicích, Vysokém Mýtu, Litomyšli, Pardubicích, Holicích, Hradci Králové a Poděbradech. PP

685
Bezděk, Karel:
Zprávy Společnosti.
Pobočka Brno.

ZGHSP, 1979, č.1-2, s.53.
Stručná zpráva o vlastivědném zájezdu do Podyjí. Přetisk z „Brněnského večerníku" z 22.11.1978 o slavnostní schůzi pobočky k 61.výročí VŘSR a k 60.výročí vzniku Československé republiky. PP
[ Viz poznámka za záznamem č.677. Pavel Palát 2009.]

686
Skutil, Jan:
Zprávy Společnosti.
Pobočka Brno. Výroční zpráva o činnosti místní pobočky v Brně v roce 1978. Plán činnosti pobočky GHSP v Brně v 1.pololetí 1979.
ZGHSP, 1979, 7.řada, č.3-4, s.59-61.
Krizová situace pobočky způsobená osobními potížemi některých členů výboru a úmrtím jednatelky Věry Šujanové. Přehled proslovených přednášek, výborové schůze, zájezdy, publikační činnost v místním a jiném odborném tisku, spolupráce s ostravskou a olomouckou pobočkou. PP

687
Pobočka Brno.
Zájezdy brněnské pobočky GHS.

ZGHSP, 1980, 7.řada, č.1, s.56-59.
Zpráva o zájezdu do Krušnohoří ve dnech 18.-20.5.1979. Informace o vycházkách do okolí Brna v červnu t.r. PRP

Pobočka Mladá Boleslav

688
VJS [Vladimír Jan Sedlák]:
První v cíli.
Proslov předsedy GHSP na ustavující valné hromadě místní pobočky GHSP pro okres Mladá Boleslav se sídlem v Žerčicích.
GHL, 1972, díl II., č.19, s.21-23.
Zpráva o průběhu ustavující valné hromady konané dne 16.7.1972 v Žerčicích. V proslovu poukázal předseda GHSP na význam genealogie a heraldiky jako důležitých vědních disciplin a uvedl řadu příkladů pro jejich využití v současné době. PP

689
Šteffek, Jindřich:
Zpráva o činnosti pobočky GHSP v Ml.Boleslavi ze rok 1974.
GHL, 1975, 3.řada, sešit 7, s.27-28.
Stav členské základny. Organizační záležitosti, potíže se získáním spolkové místnosti. Zpráva o přednáškovém kursu - seznam přednášek, lektoři. Exkurze a tématické zájezdy. Propagace na veřejnosti. Plán vytvoření kreseb znaků v okrese Mladá Boleslav. Přehled schůzí. PP

690
Valné hromady poboček.
GHL, 1975, 3.řada, sešit 9, s.2.
Zpráva z řádné valné hromady konané dne 28.2.1975 v Semčicích. Jednotlivé body jednání, složení nového výboru. PP

691
Šteffek, Jindřich
Zprávy poboček.
GHL, 1975, 3.řada, sešit 11, s.19-20.
Zpráva o činnosti v 1.polovině roku 1975. PP

692
Šteffek, Jindřich:
Zpráva pobočky v Mladé Boleslavi.
GHL, 1976, 3.řada, sešit 12, s.4.
Zpráva o úmrtí místopředsedy pobočky PhDr.Miroslava Šeráka († 21.10.1975). Nekrolog - stručné zhodnocení práce zejména v GHS. PP

693
Zprávy poboček.
Zprávy pobočky Ml.Boleslav.
GHL, 1976, 4.řada, sešit 2, s.46-47.
Plán práce a činnosti na rok 1976. PP

694
Kovář, Jaroslav:
Pobočka Mladá Boleslav.
Zájezd pobočky Mladá Boleslav.
GHL, 1976, 4.řada, sešit 4, s.135.
Stručná zpráva o tématickém zájezdu do jižních a západních Čech uskutečněném ve dnech 12.-13.6.1976. PP

695
Pobočka Mladá Boleslav.
Zpráva o činnosti pobočky GHS Mladá Boleslav za období r.1976. Zpráva o průběhu valné hromady pob.GHS Mladá Boleslav konané 8.ledna 1977 v Holých Vrších u Mladé Boleslavi. Plán činnosti pobočky GHS Mladá Boleslav na rok 1977.
GHL, 1977, 4.řada, sešit 5, s.185-186.
Organizační potíže, zejména problém získání vhodné spolkové místnosti, brzdily plnění pracovního programu. Tématické zájezdy a vycházky. Přednášky. Zřízení propagační vitríny. Členstvo. Jednotlivé body programu jednání, usnesení. Rozpis plánu činnosti na rok 1977 do jednotlivých bodů. PP

696
Šteffek, Jindřich - Fiala, Miroslav:
Pobočka Ml. Boleslav.
In memoriam Eduarda Svárovského. Zpráva o vycházce GHSP v Mladé Boleslavi. Zpráva o zájezdu pobočky GHSP v Mladé Boleslavi.
GHL, 1977, 5.řada, červen, s.95-98.
Eduard Svárovský († 14.4.1977). Nekrolog - stručná biografie, činnost v GHSP.
Zpráva o tématickém zájezdu konaném dne 2.4.1977 - popis trasy. Podrobná zpráva o tématickém zájezdu do severních Čech ve dnech14.-15.5.1977. PP

697
Šteffek, Jindřich:
Zprávy Společnost.
Pobočka Ml. Boleslav.
Plán činnosti Genealogické a heraldické společnosti v Praze pobočky pro okres Mladá Boleslav na rok 1978. Zpráva o činnosti pobočky GHSP Mladá Boleslav za rok 1977.
GHL, 1978, 6.řada, únor, s.52-54.
Pobočka bude pracovat od roku 1978 jako Vlastivědný kroužek Domu kultury AZNP. Plán poradenské služby, přednášek a tématických zájezdů.. Zhodnocení práce v roce 1977. Zpracování nejstarší boleslavské kroniky. Členstvo. JJ

698
Kovář, Jaroslav:
Zprávy Společnosti.
Pobočka Ml. Boleslav.
In memoriam Ing.arch.Jindřicha Šteffka.
ZGHSP, 1979, 7.řada, č.1-2, s.52-53.
Jindřich Šteffek (2.12.1902-11.6.1978). Stručná biografie, činnost v GHS. JJ

699
Sekáč, Vojtěch - Kovář, Jaroslav:
Zprávy Společnosti.
Pobočka Mladá Boleslav.
Zprávy o činnosti pobočky GHSP v Mladé Boleslavi za rok 1978. Plán práce pobočky GHSP v Mladé Boleslavi na rok 1979.
ZGHSP, 7.řada, č.3-4, s.57-59.
Organizační přeměna pobočky ve Vlastivědný kroužek Domu kultury ROH AZNP od března 1978. Přehled a charakter jednotlivých akcí - přednášky, vycházky, poradenská služba, prezentace v tisku, výborové a členské schůze. PP

Pobočka Ohnišov

700
Správní výbor 5.rodopisné pobočky GHS Ohnišov pod Orlic.h. na rok 1978.
ZOKP, 1978, č,1, s.[1].
Složení výboru a komisí z voleb provedených na výroční schůzi pobočky konané dne 15.1.1978 v Kounově. PP

701
Dušánek, Miroslav:
Organizační informace.
ZOKP 1979, č.3, s.2-3.
Zpráva o 3.schůzi pobočky konané dne 20.10.1979 v Okresním archivu v Rychnově nad Kněžnou. Stručný přehled a charakter akcí připravovaných na přelom let 1979/1980, různé informace pro členy. Zpravodaj - obsah a výrobní technika, informace o spolupráci s Karlem Vyšínem. Informace o výstavě k 725.výročí města Náchoda a k Mezinárodnímu týdnu archivů uspořádané v Okresním archivu v Náchodě. Zpráva o exkurzi do Státního oblastního archivu v Zámrsku. Informace o nové regionální literatuře. PP

702
Dušánek, Miroslav:
Organizační informace.
ZOKP, 1980, č.1, s.2-4.
Zpráva o výroční členské schůzi konané dne 2.2.1980, v Novém Městě nad Metují. Složení nového výboru. Stručná informace o činnosti ostravské pobočky GHS. Organizační záležitosti. Stručná informace o činnosti ostatních poboček GHS. PP


703
Dušánek, Miroslav:
Organizační informace.
ZOKP, 1980, č.3, s.2.
Zpráva o poradě zástupců poboček GHS, na níž se mj. řešila i otázka další činnosti a existence GHSP. Informace o připravovaném celostátním setkání genealogů a heraldiků v Ostravě. Upozornění na možnost získání starších čísel GHL. Členské příspěvky v pobočce. PP

704
Dušánek, Miroslav:
Organizační záležitosti.
ZOKP, 1980, č.4, s.2-3.
Informace o expedování publikací vydaných GHSP. Vydávání pobočky Zpravodaje v příštím roce. Členské dotazníky, schůze. Stručná zpráva o ostravském setkání. Informace o činnosti výboru pobočky. PP

705
Seznam členů 5.rodopisné pobočky GHS Ohnišov v Orl.horách okresů Rychnov nad Kněžnou a dočasně i Náchod.
ZOKP, 1978, č.1, s.[2-7].
V seznamu uvedeno včetně rukopisných doplňků 80 členů. PP

706
Seznam knih spolkové knihovničky 5.rodopisné pobočky GHS Ohnišov v Orl.horách se spolkovou místností v Kounově.
ZOKP, 1978, č.1, s.[8-9].
Uvedeno 110 titulů. PP

Pobočka Olomouc


707
Čermák, Miloslav:
Zprávy Společnosti.
Pobočka Olomouc.
Zpráva o založení pobočky v Olomouci.
GHL, 1978, 6.řada, květen, s.102-103.
Pobočka ustavena dne 4.4.1978, složení výboru, rámcový plán práce. JJ

708
Podmolík, Leopold:
Zprávy Společnosti.
Pobočka Olomouc.
Zpráva o výroční schůzi GHSP pobočky Olomouc konané dne 9.1.1979.
ZGHSP, 1979, 1979, 7.řada, č.3-4, s.66.
Zpráva o průběhu schůze, složení výboru. PP

Pobočka Ostrava


709
Kejla, Vladimír:
Zpráva o založení ostravské pobočky GHSP.
GHL, 1977, 5.řada, červen, s.102-103.
Průběh jednání přípravné schůze konané dne 11.5.1977. Ustavující schůze konána dne 15.6.1977 - návrh pracovního programu, výbor, publicita a spolupráce s místními kulturními institucemi. PP

710
Kejla, Vladimír:
Zprávy Společnosti.
Pobočka Ostrava.

Pracovní plán ostravské pobočky GHSP.
GHL, 1977, 5.řada, září, s.145.
Návrh programu na rok 1977, návrh dlouhodobých úkolů. PP

711
Kejla, Vladimír:
Zprávy Společnosti.
Pobočka Ostrava.

Činnost ostravské pobočky v roce 1977.
GHL, 1978, 6.řada, únor, s.56-58.
Členstvo. Zhodnocení tématických zájezdů a vycházek. Spolupráce s ostravským muzeem, Archivem města Ostravy a Krajským střediskem státní památkové péče při Soupisu znaků a erbů v Ostravě. Publicita v „Ostravském večerníku". JJ

712
Kejla, Vladimír
Slovo úvodem.
ZOGHSP, 1978, č.1, s.1-2.
Účel vydávání Zpravodaje ostravské pobočky GHSP a jeho odborné zaměření. SH

713
Základní informace o pobočce GHSP v Ostravě.
ZOGHSP, 1978, č.1, s.2-3.
Založení pobočky, počet členů, schůze, složení výboru, seznam uskutečněných přednášek, vycházky a zájezdy, plán odborné činnosti. SH

714
-Kj- [Vladimír Kejla]:
Drobné zprávy.
ZOGHSP, 1978, č.1, s.14-15.
Úmrtí člena GHSP Ing.Jaroslava Kohouta († 20.5.1978). Pracovní porada zástupců poboček GHSP v Olomouci - říjen 1978. Odznaky GHSP k 10.výročí vzniku GHP. Zřízení vývěsní skřínky ostravské pobočky. Výzva členům k podpoře Zpravodaje. PP

715
Drobné zprávy.
ZOGHSP, 1978, č.2, s.36.
Kromě upozornění na Švábův článek v časopisu „Záběr" č.23/1978, týkající se sestry heraldika Karla Lišky herečky Elly Šárkové, přináší tato rubrika doplňky a opravy k zde publikovaným článkům. PP

716
Zprávy Společnosti.
Pobočka Ostrava.
GHL, 1978, 6.řada, květen, s.102.
Zpráva o zřízení poštovní schránky a změně adresy. PP

717
Zprávy Společnosti.
Pobočka Ostrava.
Zpráva o činnosti ostravské pobočky GHSP za rok 1978. Zpráva o výroční schůzi ostravské pobočky GHP, konané dne 10.ledna 1979. Pracovní plán ostravské pobočky GHSP.
ZGHSP, 1979, 7.řada, č.3-4, s.66-70.
Přednášky, členská základna, zájezdy. Zpráva o Soupisu znaků a erbů na stavebních památkách na území města Ostravy. Složení nového výboru. JJ

718
Z činnosti pobočky.
ZOGHSP, II./1979, č.1, s.21-24.
Zpráva o valné hromadě dne 10.1.1979 konané v badatelně Archivu města Ostravy. Proslovené přednášky, vycházky, zájezdy, publikace v tisku, vydávání Zpravodaje, odborné práce členů, volby a složení nového výboru. Pracovní plán na rok 1979. Seznam členů a okruhy jejich badatelského zájmu. PP

719
Drobné zprávy.
ZOGHSP, II./1979, č.1, s.25.
Grafická úprava Zpravodaje. Zpráva o vydávání Zpravodaje pobočky v Ústí nad Orlicí. Badatelské dotazy. PP

720
Noví členové pobočky.
ZOGHSP, II./1979, č.3, s.72.
Seznam nově přijatých členů s uvedením okruhů jejich badatelského zájmu. PP

721
Drobné zprávy.
ZOGHSP, II./1979, č.3, s.72-73.
Nabídka publikací ze skladu GHP. Rodopisná inzerce - hledání údajů o uvedených jménech a rodech. PP

722
Kj. [Vladimír Kejla]:
Dotazníková akce ostravské pobočky GHSP.
ZOGHSP, II./1979, č.4, s.96-98.
Vyhodnocení dotazníkové akce z října 1979, názory členů pobočky na její činnost. Z dotázaných členů odpovědělo 30,88%. PP

723
Z činnosti pobočky.
ZOGHSP, III./1980, č.1, s.15-16.
Zpráva o valné hromadě konané dne 16.1.1980. Složení nově zvoleného výboru. Zpráva o projevu ředitele Muzea Vítkovic Leonarda Burda v souvislosti s organizační přeměnou pobočky na aktiv Muzea. Zpráva o činnosti v roce 1979: členská základna, přehled přednášek, zájezdů, vycházek, publikační činnosti a týmové práce členů. Pracovní plán na rok 1980. PP

Pobočka Tábor


724
Stančík, J. M.:
Ustavující schůze pobočky GHS v Táboře.
GHL, 1977, 4.řada, sešit 5, s.176.
Pobočka ustavena dne 9.10.1976. Průběh ustavující schůze, složení výboru, plán činnosti. PP

725
Vrána, Jaromír:
Zprávy Společnosti.
Pobočka Tábor.
Zpráva o činnosti pobočky Tábor za rok 1977. Plán práce místní pobočky Genealogické a heraldické společnosti v Táboře na rok 1978.
GHL, 1978, 6.řada, únor, s.58-59.
Členstvo. Zhodnocení přednáškové činnosti. Spolupráce s tiskem - „Palcát" a „Jihočeská pravda". Plán přednášek na rok 1978. JJ

726
Vrána, Jaromír:
Zprávy Společnosti.
Pobočka Tábor.
Zpráva o činnosti GHSP, pobočka Tábor za správní období 1978.
ZGHSP, 1979, 7.řada, č.3-4, s.70-71.
Seznam proslovených přednášek, plán práce na rok 1979, složení nově zvoleného výboru. PP

Pobočka Ústí nad Orlicí


727
Pobočka Ústí nad Orlicí.
GHL, 1976, 4.řada, sešit 3, s.90.
Zpráva o průběhu první informativní schůzky zájemců o založení pobočky GHS svolané ústeckým archivářem Janem Křivohlávkem dne 16.1.1976. Seznam přítomných, návrh plánu práce, volba přípravného výboru. Zprávy o dalších schůzkách konaných již po založení pobočky dne 21.2.1976. PP

728
Zprávy poboček.
Zprávy pobočky Ústí nad Orlicí.
GHL, 4.řada, sešit 2, s.49.
Ustavující schůze se konala dne 21.2.1976 v budově Okresního národního výboru v Ústí nad Orlicí. Seznam funkcionářů. Roční a dlouhodobý pracovní plán. Stručná informace o projednávaných záležitostech. PP

729
Křivohlávek, Jan:
Zpráva o činnosti GHSP - pobočky v Ústí n.O. za rok 1976.
ZGHSÚ, 1977, č.1, s.[1]-2.
Založení pobočky dne 21.2.1976. Přednášky, exkurse, vydávání Zpravodaje. Úmrtí předsedy pobočky MUDr.Františka Sychry. PP

730
Křivohlávek, Jan:
Plán činnosti na rok 1977.
ZGHSÚ, 1977, č.1, s.2.
Přehled schůzí, exkursí, vycházek a přednášek. Stanovení dlouhodobých úkolů. PP

731
fš. [František Šilar]:
Činnost naší pobočky GHS v prvním čtvrtletí 1977.
ZGHSÚ, 1977, č.2, s.[9]-10.
Zpráva o zahájeném vydávání pobočkového Zpravodaje. Zpráva o výroční schůzi konané dne 19.1.1977 v Ústí nad Orlicí. Volby a složení výboru. Přednáška Františka Hyksy „Z dějin Vysokého Mýta". Návrh na uspořádání kursu čtení starého písma. Zpráva o konání členských schůzí v Lanškrouně a v Letohradu. Zahájení kursu čtení starého písma. PP

732
Šilar, František:
GHS pobočka v Ústí nad Orlicí.
GHL, 1977, 5.řada, duben, s.39-41.
Zpráva o zahájení vydávání pobočkového Zpravodaje. Zpráva o průběhu výroční členské schůze konané dne 19.1.1977 v Ústí nad Orlicí, volby a složení nového výboru. Činnost pobočky - viz záznam 731. PP

733
fš - jk [František Šilar - Jan Křivohlávek]:
Z činnosti naší pobočky.
ZGHSÚ, 1977, č.3, s.32.
Zpráva o proslovených přednáškách na členských schůzích. Plán exkursí po hradech. Noví členové. Možnosti nákupu zahraniční literatury z oboru heraldiky. PP

734
jn - fš - jk [J.Novák - František Šilar - Jan Křivohlávek]:
Z činnosti naší pobočky.
ZGHSÚ, 1977, č.4, s.41-42.
Zájezdy: Žamberk - 23.7.1977, Choceň - 17.9.1977, Vysokomýtsko a Choceňsko - 1.10.1977. Schůze pobočky společně s kulturní komisí Jednotného zemědělského družstva v Horní Čermné s přednáškou Dr.Johanidesa „František Vladislav Hek". Členské záležitosti, tiskový fond. Upozornění na možnosti získání regionálně-historických nebo heraldických publikací. PP

735
-nšk- [J.Novák - František Šilar - Jan Křivohlávek]:
Z činnosti naší pobočky.
ZGHSÚ, 1978, č.5, s.56-59.
Zprávy o členských schůzích 26.11. a 17.12.1977 v Letohradě a v Ústí nad Orlicí - rodopisné informace, přednášky, kurs čtení starého písma. Zpráva o výroční členské schůzi konané dne 14.1.1978 v Ústí nad Orlicí.. Zpráva předsedy o dvouleté činnosti. Vydávání Zpravodaje. Seznam dlouhodobých a krátkodobých úkolů a plánů. Volby a složení nového výboru. Diskusní příspěvky zástupce ústředí GHSP Ing.Genttnera a jednatele ohnišovské pobočky p.Ryšavého. PP

736
Šilar, František - Křivohlávek, Jan:
Zprávy Společnosti.
Pobočka Ústí nad Orlicí.
Z činnosti pobočky GHSP v Ústí nad Orlicí v roce 1977. Plán činnosti GHS - pobočky Ústí nad Orlicí. Plán činnosti GHS - pobočky Ústí nad Orlicí na rok 1978.
GHL, 1978, 6.řada, únor, s.54-56.
Členstvo. Celkové zhodnocení činnosti. Spolupráce s Jednotným zemědělským družstvem Horní Čermná. Vydávání Zpravodaje. Dlouhodobé badatelské úkoly. JJ

737
Bezděk, Karel:
Zprávy Společnosti.
Pobočka Ústí nad Orlicí.
Z činnosti pobočky v 1.pololetí 1978.
ZGHSP, 1979, 7.řada, č.1-2, s.54.

738
-jk- [Jan Křivohlávek]:
Z činnosti pobočky v II.pololetí 1978.
ZGHSÚ, 1979, č.12, s.[18-19].
Přehled členských a výborových schůzí, exkursí a vlastivědných vycházek. Stručná informace o projednávaných záležitostech, mj. též o začlenění pobočky do Jednotného závodního klubu ROH (= Revolučního odborového hnutí) v Ústí nad Orlicí. PP

739
Pobočka Ústí nad Orlicí.
Z činnosti pobočky Ústí n.Orlicí za II.pololetí 1978.
ZGHSP, 1980, 7.řada, č.1, s.54-55.
Přehled členských a výborových schůzí, proslovené přednášky. Zpráva o exkursích a zájezdech, pracovní schůzky členů z Lanškrounska. Organizační začlenění pobočky do Jednotného závodního klubu ROH v Ústí nad Orlicí. PP

740
Zprávy Společnosti.
Pobočka Ústí nad Orlicí.
Zprávy o činnosti pobočky GHSP v Ústí nad Orlicí za rok 1978. Plán činnosti pobočky v Ústí nad Orlicí na rok 1979.
ZGHSP, 1980, 7.řada, č.3-4, s.61-65.
Přednášky členů k jubileím roku 1978. Kurs čtení starého písma. Přednášková činnost mimo pobočku. Zájezdy. Zhodnocení Zpravodaje. Spolupráce s ostravskou pobočkou. Obtíže ve spolupráci s ústředím GHS. JJ

741
Novák, J. - Šilar, František - Jiraský, František:
Z činnosti ústeckoorlické pobočky GHS v prvním pololetí roku 1979.
ZGHSÚ, 1979, č.13, s.155-157.
Zprávy o schůzích pracovního kroužku pro Lanškrounsko konaných ve dnech 13.1. a 17.3.1979. Zpráva o výroční členské schůzi konané dne 27.1.1979 - volby a složení výboru. Zpráva o členských schůzích konaných ve dnech 24.2. a 23.3.1979 v Ústí nad Orlicí. Vycházka na choceňské hradiště dne 29.4.1979 s odbornými výklady. Podrobná zpráva o zájezdu do Kladska dne 23.6.1979. PP

742
Jiraský, František:
Činnost naší pobočky GHS ve druhém pololetí roku 1979.
ZGHSÚ, 1980, č.14-15, s.175-176.
Přehled členských schůzí a jejich náplň, přednášky. Stručná zpráva o činnosti lanškrounské pracovní skupiny. Vydávání Zpravodaje. Krátkodobé a dlouhodobé pracovní úkoly a záměry. Ostrá kritika současných poměrů v ústředním výboru GHS a vztahu ústředí k pobočkám. PP

743
Jiraský, František:
Činnost ústeckoorlické pobočky Genealogické a heraldické společnosti v Praze v roce 1980.
ZGHSÚ, 1980, č.16-17, s.201-202.
Zpráva o výroční členské schůzi konané dne 26.1.1980 v Ústí nad Orlicí. Ediční činnost - vydávání Zpravodaje a brožurky o akademickém malíři Jindřichu Štýrském. Přehled o výborových a členských schůzích, projednávané záležitosti. Vztahy mezi pobočkou a ústředím GHS. Uskutečněné tématické vycházky a exkurse. Zpráva o pracovních schůzkách členů lanškrounské skupiny. PP

744
Adresář členů naší pobočky k 1.1.1977.
ZGHSÚ, 1977, č.1, s.3-5.
Uvedeno 35 členů, u většiny též badatelský okruh zájmů. PP

745
jk [Jan Křivohlávek]:
Adresy nových členů a opravy.
ZGHSÚ, 1977, č.2, s.11.
Seznam nově přijatých členů a institucí. PP

746
Naši noví členové.
ZGHSÚ, 1978, č.5, s.56.
Seznam nově přijatých členů s údaji o jejich badatelských zájmech. PP

747
Další členové naší pobočky.
ZGHSÚ, 19798, č.10-11, s.112.

748
Křivohlávek, Jan:
Stav členů a příznivců pobočky k 1.1.1979.
ZGHSÚ, 1979, č.10-11, s.129.
Statistické údaje: Členové, zájemci, instituce, bydliště, věk, vzdělání, zájmy ad. PP

749
Naši noví členové.
ZGHSÚ, 1979, č.13, s.157.
Seznam nově přijatých členů. PP

750
-jk- [Jan Křivohlávek]:
Pobočka Ústí nad Orlicí.
Památce MUDr.Františka Sychry.
GHL, 1976, 4.řada, sešit 4, s.137.
MUDr.František Sychra (27.10.1913 - 31.8.1976). Zpráva o úmrtí předsedy ústeckoorlické pobočky GHS. Stručná biografie, činnost ve Společnosti. PP

751
Křivohlávek, Jan:
MUDr.František Sychra.
ZGHSÚ, 1977, č.1, s.3.
Zpráva o úmrtí předsedy ústeckoorlické pobočky GHS. Stručná biografie, zhodnocení rodopisné práce. PP

752
ŠFD
Naši jubilanti.
ZGHSÚ, 1979, č.13, s.153-154.
Životní jubilea: Josef Tejkl z Lanškrouna - 60 let, František Čamr z Lanškrouna - 75 let, Čestmír Marek z Letohradu - 60 let, Josef Frial ze Studeného - 50 let, Václav Fürst z České Třebové - 79 let. Stručné biografické údaje, zájmová činnost. PP

753
fš. [František Šilar]:
Naši jubilanti.
ZGSHÚ, 1979, č.10-11, s.127-129.
Životní jubilea: Ing.František Jiraský ze Slatiny - 70 let, Bohuslav Rozlivka z Vraclavi - 70 let, Jaroslav Jireček z Lanškrouna - 70 let. Biografické údaje, zájmová činnost a činnost v pobočce. PP

754
fš [František Šilar]:
Naši jubilanti.
ZGHSÚ, 1980, č.14-15, s.174.
Jaroslav Šilar z Ústí nad Orlicí - 70 let. Biografické údaje, povolání, zájmová činnost a činnost v pobočce. PP

755
fš [František Šilar]:
Naši jubilanti.
ZGHSÚ, 1980, č.16-17, s.196-197.
František Rozlivka z Vraclavi - 70 let, Tomáš R.Dušek z Ústí nad Orlicí - 50 let. Stručné biografické údaje, zájmová činnost a činnost v pobočce. PP

756
Šilar, František:
Na cestu prvnímu číslu „Zpravodaje".
ZGHSÚ, 1977, č.1, s.[1].
Vydavatelský účel, záměry a obsahová stránka. PP

757
Na fond pro úhradu výloh s vydáváním našeho „Zpravodaje" přispěli tito členové a čtenáři.
ZGHSÚ, 1978, č.5, s.54.
Seznam dárců dobrovolných peněžních příspěvků. PP

1.12.12
Kroužek přátel rodopisu a heraldiky při Městském archivu v Plzni 1969


758
Bělohlávek, Miloslav:
Úvodem.
ZPRH, I./1969, č.1-2, s.1-3.
Programové prohlášení Kroužku přátel rodopisu a heraldiky, který vznikl 4.12.1969. PP

759
jvk [Josef V.Kočandrle]:
Rodopis a heraldika v Plzni.
Heraldika, II./1969, č.2, s.30.
Zpráva o činnosti, přehled přednášek a lektorů v 1.čtvrtletí roku 1969. SH

760
vG [Viktor Genttner]:
Rodopisný a heraldický kroužek v Plzni.
GHL, 1969, č.2, s.26.
Zpráva o vzniku a o zahájeném vydávání Zpravodaje. PP

1.12.13
Klub genealogů a heraldiků Ostrava 1980
Viz: Pobočka Ostrava. (záznamy č.709-723)

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting