Login

BČH 1-13 Instituce a ústavy

1.13
Instituce a ústavy

1.13.1
Rodopisný úřad pro Čechy a Moravu 


761

Úř.: [?]

Oddělení pro opatřování rodových dokladů ...

ČRSČ, XV./1943, č.2-3, s.61.

Oznámení o nově zřízené úřadovně a jejích úředních hodinách.  PP

 

762

Vinš, Václav:

Rodopisný úřad pro Čechy a Moravu.

ČRSČ, XV./1943, č.4, s.81-82.

Zřízení Rodopisného úřadu protektorátní správou pro provádění rasového zákonodárství, obdoba říšského rodopisného úřadu. Informace o úkolech, o židovských kontrolních matrikách, o zajištění rodopisných archiválií proti následkům letecké války apod.  JJ

 

763

Vládní nařízení ze dne 1.června č.150 o rodopisném úřadu pro Čechy a Moravu.

ČRSČ, XV./1943, č.4, s.106.

Doslovné znění zřizovacího dekretu.  PP

 

764

K. [Rudolf Kryl]:

K zřízení Rodopisného úřadu pro Čechy a Moravu.

ČRSČ, XV./1943, č.4, s.106.

Doplňující údaje k Vinšovu článku. Pověření Rodopisného úřadu (adresa Praha 1, U Křížovníků čp.1) ochranou rodopisných písemných památek. V knihovně Rodopisného úřadu jsou německé a české publikace z hlediska rasových otázek plně na výši.  JJ

 

765

K. [Rudolf Kryl]:

Činnost Rodopisného úřadu.

ČRSČ, XVI./1944, č.1-2, s.23.

Personální obsazení Rodopisného úřadu – zastupující přednosta Dr.Josef Chala, odborový rada Dr.Antonín Stránský. Hlavním úkolem Rodopisného úřadu je ochrana archivních památek před následky války. Spolupráce referentů Rodopisného úřadu s výborem Rodopisné společnosti v Praze.  PP

 

767

K. [Rudolf Kryl]:

Z činnosti Rodopisného úřadu pro Čechy a Moravu.

ČRSČ, XVI./1944, č.3-4, s.72-73.

Přehled jednotlivých pracovních úkolů.  PP 

1.13.02
Ústředí krajanských rodáckých spolků


768

-et-: [?]

Krajanské spolky rodáků a rodopis.

ČRSČ, XVII.-XVIII./1945-1946, č.1-4, s.111-112.

Při Zemské osvětové radě v Praze bylo ustaveno Ústředí krajanských rodáckých spolků sdružujících 70 spolků z Čech včetně obce baráčnické. Akčním programem je povznesení rodných krajů zejména po stránce kulturní a hospodářské. Na schůzi dne 7.10.1947 přednášeli o možnostech rodopisné práce v Ústředí universitní docent Dr.Ladislav Hosák, universitní docent Dr.František Roubík, Dr.Pelikán a Dr.Jan Petr, předseda Ústředí.  JJ


1.14
Spolky, společnosti, instituce a ústavy nepřímo podporující heraldickou a genealogickou práci

1.14.01
Historický spolek 


769

O historickém spolku.

HD, 1945, č.27, s.2.

Stručný nástin vzniku a činnosti Historického spolku, který sice nevěnoval výlučnou pozornost heraldice, spolupůsobil však při rozvoji českých pomocných věd historických.  PP


1.14.02
Muzejní spolek pro Železnici a okolí


770

V.K.

Z činnosti Musejního spolku pro Železnici a okolí.

ČRSČ, XV./1943, č.2-3, s.63.

Zpráva o dosavadní činnosti a plánech.  JJ

1.14.03
Sdružení pro povznesení venkova


771

Kíl. [Jan Kratochvíl]:

Soupis rodopisců na Moravě.

ČRSČ, XVI./1944, č.1-2, s.40.

Zpráva o zpracování seznamu všech moravských rodopisných badatelů; vydavatelem soupisu je Sdružení pro povznesení venkova v Brně – bývalé Svobodné učení selské. Soupis byl vydán v roce 1940.  PP


1.14.04
Sdružení venkovských kronikářů 


772

Zkn. [Zdeněk Kristen]:

Organisaci selského rodopisectví ...

ČRSČ, VII.-VIII./1935-1936, č.1-2, s.91-92.

Sdružení venkovských kronikářů vzniklo jako samostatný odbor při Svobodném učení selském v roce 1934, předsedou Ing.František Našinec. Pracovní úkoly – podpora rozvoje selského rodopisu, zřízení katastru starousedlých rodů jako podklad pro udělování poct starým selským rodům. Tiskové orgány – časopisy „Osvěta“, „Kronikářské listy“, upozornění na obsah, zejména na články rodopisné.  PP

 

773

L.H. [Ladislav Hosák]:

Program rodopisného studia na Moravě.

ČRSČ, XVI./1944, s.1-2, s.38-39.

Přední moravský rodopisný badatel Dr.Ladislav Hosák vytýčil hlavní úkoly rodopisného bádání na Moravě. Ze zprávy však není patrné, zda se jedná o privátní Hosákův pracovní plán nebo o přijatý pracovní plán výboru Sdružení, jemuž Hosák uvedený plán předložil.  PP 

1.14.05
Společnost přátel starožitností 

774

Matina, Vincenc Jan:

Rodopisné rozhledy.

Společnost přátel starožitností čsl. v Praze.

SJSČR, VI./1935, č.2, s.26-27.

Zpráva o valné hromadě konané dne 28.3.1935. Upozornění na některé články z „Časopisu Společnosti přátel starožitností“, roč.XLIII, č.1.  PP

 

775

Matina, Vincenc Jan:

Rodopisné rozhledy.

Společnost přátel starožitností čsl.

SJSČR, VII./1936, č.1, s.12.

Zpráva o valné hromadě konané dne 14.2.1936.  PP 

1.14.06
Spolek rodáků města Unhoště

776

Střediskem rodopisného zájmu ...

ČRSČ, IX.-X./1937-1938, č.s, s.36.

Zpráva o ustavení Spolku rodáků města Unhoště se sídlem v Praze v roce 1937 a o chystaném vydání dějin města Unhoště.  PP
 

1.14.07
Heraldika – námětová sekce při Komisi námětové filatelie Svazu českých filatelistů v Praze


777

Palát, Pavel:

Místo úvodníku.

HZ, I./1974, č.1, s.1-3.

Programové prohlášení nově vzniklé sekce sběratelů známek s heraldickou tématikou. Sekce vznikla rozhodnutém předsednictva ústředního výboru Svazu českých filatelistů ke dni 1.1.1974.  PP

 

778

Palát, Pavel:

1974 Ohlédnutí před vykročením 1975.

HZ, I./1974, č.4, s.33-35.

Zhodnocení prvního roku činnosti sekce.  PP

 

779

Palát, Pavel:

Zpráva vedoucího sekce.

HZ, IV./1977, č.3, s.99-100.

Posouzení situace ve vydávání Zpravodaje a další existence sekce se zřetelem na pasivitu většiny členů.  PP


1.15

Zahraniční heraldické, genealogické a oborově příbuzné spolky, společnosti, instituce a ústavy

 

780

Horáček, Karel Jan:

Heraldika v zahraničí.

HČ, I./1948, č.1, s.9-15.

Zpráva o jednotlivých heraldických společnostech ve 24 zemích a jejich činnost v rozmezí tří let po druhé světové válce. Srovnání s domácí heraldickou činností.

Anglie – nemá heraldické společnosti, pouze College of Arms.

Francie – Heraldická a sigillografická společnost, ostatní organizace neobnovily dosud činnost.

Itálie – Collegio Araldico přerušilo činnost, nová organizace má vzniknout v dohledné době v Turínu.

Německo – 14 genealogických a heraldických organizací.

Rakousko – Genealogická a heraldická společnost „Adler“, vydává pravidelný měsíčník.

USA – 2 heraldické společnosti.

Švýcarsko – výborná činnost heraldické společnosti.

Ostatní země v Evropě nemají většinou vlastní heraldické a genealogické organizace, heraldika stagnuje a to i v zemích s monarchistickým zřízením.  SH

 

781

[Zahraniční rodopisné instituce.]

Rodokmen, II./1947, č.3, s.96; č.4, s.128.

Rodokmen, III./1948, č.1, s.32; č.2, s.64.

Adresy zahraničních institucí: Boston, Brooklyn, Budapešť, Freiburg, Haag, Helsinki, Chicago, Innsbruck, Krakov, Londýn, Lyon, New York, Oslo, Paříž, Řím, Stockholm, Vídeň, Washington.  PP

 

782

Beneš, František:

Z heraldického bádání v cizině. Brazilie.

HČ, II./1949, č.1, s.13-14.

Enzo Oscar z Rio de Janeiro oznámil založení profesionální genealogicko-heraldické poradny – Bureau Héraldique et Généalogique – s vytýčením cílů a pracovní náplně. Časopis „Revista Genealógica Latina“, č.1/1949, vydávaný institucí Federacao dos Institutos Genealógicos Latinos v Sao Paulo, však označil Oscarovo podnikání za podvodné, jak vyplývá z přetištěné zprávy.  PP

 

783

IKJS [Ivan K.J.Štafl]:

Instituto genealogico italiano ...

GHL, 1972, díl II., č.20, s.27.

Stručný charakter ústavu, fondy, pobočky, možnosti využití – honorované služby.  PP

 

784

Prusík, Jaromír:

Rozmach genealogie v Kanadě.

GHL, 1972, díl II, č.20, s.25-26.

V rámci bádání o dějinách rodu Prusíků a jeho členech v Kanadě podává autor přehled nejdůležitějších genealogických institucí včetně materiálového vybavení. Charakter genealogické práce. Uvedeny příklady genealogických rarit.  PP

 

785

Dopis ze Salt Lake City.

GH, 1973, díl II., č.23, s.26.

Olga Millerová, pracovnice knihovny v Salt Lake City (USA) v osobním dopise Jaromíru Prusíkovi upřesňuje některé údaje o rozvoji rodopisu v Kanadě.  PP

 

786

„Turul“, maďarská heraldická a rodopisná společnost.

ČRSČ, V./1933, sešit 3-4, s.133.

Zpráva o oslavách 50.výročí založení společnosti „Turul“ (1883).  PP

 

787

Beneš, František:

Z heraldického bádání v cizině. Norsko.

HČ, I./1948, č.4, s.16.

Norský heraldik Hans Krag z Dobaku podává na žádost Heraldické společnosti v Praze zprávu o úrovni heraldické práce a bádání v Norsku; organizovaná heraldická činnost neexistuje, heraldickým studiím se věnují pouze dvě osoby – Traetteberg a Krag.  PP

 

788

IKJS [Ivan K.J.Štafl]:

Poznámka.

GHL, 1971, č.15, s.2.

V Polsku neexistuje v současné době žádná instituce, která by se výlučně zabývala studiem genealogie (rodopisu) a heraldiky, pouze jednotlivci a katedry historie na polských univerzitách. K navázání kontaktů event. k výměně informací je možno použít redakční rubriky polského časopisu  „Przekroj“, který vychází  v Krakově.  PP

 

789

IKJS [Ivan K.J.Štafl]:

Možnosti heraldického a genealogického bádání v Polsku.

GHL,  1972, díl II.,č.16, s.20.

 

790

Poznámka redakce.

GHL, 1971, č.15, s.35.

Oživení heraldické a genealogické práce v Polsku, založení La Section Héraldique de la Société Historique de Pologne. Informace převzaty z knihy P.Durye „La Généalogie“, Paris 1971.  PP

 

791

IKJS [Ivan K.J.Štafl]:

Dr.Tadeusz Przypkowski, ...

GHL, 1972, díl II., č.17, s.19. obr.1.

Stručné biografické údaje, vědecká činnost; kromě řady vědních oborů vyniká v heraldice a genealogii, představitel heraldicko-genealogického kroužku v Polsku.  PP

 

792

Vídeňský Československý vlastivědný ústav.

ČRSČ, VI./1934, s.83.

Ústav založil koncem roku 1933 Josef Pilnáček; adresa: Wien IV, Prinz Eugenstrasse 62. Nástin programu, zpráva o úmyslu vydávat pravidelnou vlastivědnou publikaci „Československé památky v cizině“.  JJ

 

793

IKJS [Ivan K.J.Štafl]:

Státní archiv ve Lvově ...

GHL, 1972, díl II., č.20, s.27.

Stručná informace o způsobu a možnostech bádání v archivních fondech.  PP


1.20
Kongresy, sjezdy, konference

1.21
Československo 


794

Ve schůzi rady Heraldického odboru J.s.č.r.  ...

HD, 1944, č.12, s.2.

Dr.Viktor Palivec navrhl uspořádání sjezdu českých heraldických pracovníků a přátel heraldiky.  PP

 

795

Palát, Jiří:

Zahajovací projev.

SPO, 1980, s.8.

I.setkání genealogů a heraldiků v Ostravě ve dnech 18.a 19.10.1980. Zahájení konference, přivítání účastníků a zástupců institucí, poděkování Domu kultury pracujících Vítkovic za podporu při organizování konference i za podporu ostravské pobočky GHSP. Volba pracovních předsednictev.  PP


1.22
Zahraniční


796

vS [Vladimír Jan Sedlák]:

Mezinárodní kongres genealogických a heraldických věd.

GHL, 1969, č.2, s.27.

IX.kongres konaný ve dnech 1.-6.7.1968 v Bernu. Stručná informace o průběhu jednání, předchozí kongresy. Výstava ve Švýcarské národní knihovně.  PP

 

797

Karlovský, Adolf F.J.:

Vídeňský heraldický kongres.

ES, 1970, č.8, s.3-5, obr.2.

Zpráva o X.Mezinárodním kongresu genealogických a heraldických věd konaném ve dnech 13.-20.9.1970 rakouskou společností „Adler“ u příležitosti 100.výročí trvání společnosti. Vyobr. znak společnosti „Adler“ a znak prezidenta kongresu a předsedy společnosti „Adler“ profesora Dr.Jägra-Sunstenau.  PP

 

798

zmz [Zdeněk Maria Zenger]:

Kongres heraldiků ve Vídni.

ES, 1970, č.5, s.15-16, obr.1.

Zpráva o pracovních jednáních v jednotlivých sekcích X.Mezinárodního kongresu genealogických a heraldických věd. Vyobr. znak společnosti „Adler“.  PP

 

799

Skutil, Jan:

Heraldika a genealogie na XIV.rakouském historickém kongresu.

HGR, 1978, s.63-65.

Zpráva o kongresu konaném ve dnech 3.-7.4.1978 ve Vídni. Heraldiky a sfragistiky se týkala přednáška Dr.W.Mayera o pečetích vídeňských radních a konšelů v pozdním středověku, zejména ve 14.a 15.století; stručný obsah přednášky.  JJ

 

800

[14.mezinárodní archivní konference.]

GHL, 1974, 3.řada, sešit 5, s.22.

Konference se konala ve dnech 15.-18.5.1973 v Lucemburku; byla též zmíněna nedostatečná publikační činnost v oblasti heraldiky a genealogie.  PP


1.30
Přednášky, kursy, semináře


801

Přednášky o heraldice.

HD, 1945, č.22, s.2.

Profesor Dr.Václav Vojtíšek zahájil dne 18.6.1945 na filosofické fakultě University Karlovy přednášky z pomocných věd historických.  PP


Přednášky a kursy pořádané Heraldickým odborem Jednoty starých českých rodů, Praha 1944


802

Kurs rodopisu a heraldiky.

HD, 1944, č.6, s.1-2; č.11, s.1.

Základní informace o připravovaném kursu, podzim roku 1944, předběžný seznam přednášejících.  SH

 

803

Kurs heraldiky ...

HD, 1944, č.13, s.1.

Plánovaný kurs heraldiky se odkládá na neurčito.  PP

 

804

Večer ku poctě 100.narozenin Vojtěcha Krále z Dobré Vody.

HD, 1944, č.8, s.1; č.9, s.1.

Zpráva o připravovaném vzpomínkovém večeru s přednáškami: Josef Milde „Význam Vojtěcha Krále z Dobré Vody“; Dr.František Beneš „Význam pečetí pro rodopis“; Ferdinand Vlčka „Městská heraldika“.

Zpráva o průběhu slavnostní schůze konané dne 8.5.1944.  PP

 

805

Přednáškový večer heraldický.

HD, 1944, č.12, s.2.

Informace o připravovaných přednáškách Josefa Svátka „Záhada poděbradského Kupfera“ a Bohumíra Šimka „Heraldika jako umění výtvarné“.  PP


Přednášky pořádané Spolkem sběratelů a přátel exlibris v Praze, Praha 1944


806

Spolek sběratelů a přátel exlibris.

HD, 1944, č.8, s.1.

Zpráva o přednášce Karla J.Obrátila „Historický vývoj exlibris“ proslovené dne 29.3.1944.  PP

 

807

[Milde, Josef]:

Řed. Karel J.Obrátil ...

HD, 1944, č.9, s.2.

Zpráva o proslovené přednášce „Historický vývoj exlibris“ dne 17.5.1944. Josef Milde velmi kladně hodnotí zpracování tématu a navrhuje vydání přednášky včetně ilustrací tiskem.  PP

 

808

Spolek sběratelů a přátel exlibris ...

HD, 1944, č.11, s.2; č.16, s.2.

Zpráva o přednášce Svatopluka Samka „Jižní Čechy v exlibris“ proslovené dne 28.6.1944.

Zpráva o přednášce Josefa Svátka „Bývalé knihovny thun-hohensteinská a clam-martinická a jejich knižní značky“ proslovené dne 29.11.1944.  PP


Kurs „Heraldika a současnost“, Praha 1972


809

Heraldika a současnost.

Heraldika, V./1972, č.1, s.[62]; č.2, s.71.

Zpráva o přednáškách pořádaných Pražským střediskem pro mimoškolní vzdělání.  PP


Kurs „Letní škola heraldiky, Jílové u Prahy 1972


810

Letní škola heraldiky.

Heraldika, V./1972, č.1, s.60.

Organizační pokyny pro účastníky.  PP

 

811

Krejčík, Tomáš:

Letní škola heraldiky 1972.

Heraldika, V./1972, č.3, s.100.

Zhodnocení kursu pořádaném Heraldickou sekcí a Muzeem těžby a zpracování zlata v Jílovém u Prahy.  PP


Přednášky a kursy pořádané Genealogickou a heraldickou společností v Praze,
Praha 1969-1980
[Viz též: Genealogická a heraldická společnost v Praze – Činnost a valné hromady, Pobočky.Záznamy č.588-650, 662-760.] 


812

Důležité upozornění.

GHL, 1976, 4.řada, sešit 2, s.52.

Informace o připravovaném přednáškovém cyklu o základech heraldiky, který bude uspořádán v říjnu – listopadu roku 1976.  PP

 

813

Heinz, K.:

Ukončení první části 1.kurzu základů heraldiky.

GHL, 1977, 4.řada, sešit 5, s.178.

První část 1.kursu byla uskutečněna ve dnech 27.10.-8.12.1976. Seznam přednášek a přednášejících. Zhodnocení účastníky a správním výborem GHSP.  PP

 

814

Mrštík, Josef:

Přínos druhého heraldického kurzu.

GHL, 1978, 6.řada, únor, s.47-48.

Stručné zhodnocení přednáškové náplně kursu pořádaného ve 2.polovině roku 1977. Seznam přednášek a přednášejících.  PP

 

815

Melichar, Rudolf:

Referát o výsledku jarního kurzu GHSP.

GH, 1976, 4.řada, sešit 3, s.87-89.

Vyhodnocení prvního veřejného kursu pro genealogy a rodopisce. Statistika účastníků, náplň, kursovní pomůcky. Celkový výsledek a získané poznatky pro pořádání obdobných akcí.  PP

 

816

Melichar, Rudolf:

Druhý kurz čtení starého písma pro rodopisce a kronikáře.

GHL, 1977, 4.řada, sešit 5, s.179-180.

Zhodnocení kursu konaného v období od 14.10. do 8.12.1976 v Praze. Seznam přednášek a přednášejících, statistika účastníků, závěrečné poznatky.  PP

 

817

Melichar, Rudolf:

Třetí závěrečný kurz školení genealogů a kronikářů.

GHL, 1977, 5.řada, duben, s.37-38.

Zhodnocení kursu konaného v období od 20.1. do 10.3.1977 v Praze. Statistika účastníků, získané poznatky – bude prospěšné podobné kursy pravidelně opakovat.  PP


1.40
Výstavy


818

Milde, Josef:

Je možno uspořádat heraldickou výstavu ?

HD, 1943, č.1, s.2.

Rozbor požadavků na uspořádání výstavy. Výzva k čtenářům o připomínky a návrhy.  PP

 

819

[Milde, Josef]:

Heraldická výstava.

HD, 1943, č.3, s.2.

Informace o výstavě, kterou hodlá uskutečnit v roce 1944 Umělecko-průmyslové muzeum v Praze.  PP

 

820

[red.]:

O výstavních plánech.

Heraldika, 1968, č.1a, s.7.

Převzatá zpráva z „Večerní Prahy“ ze dne 7.2.1968 upozorňuje na projekt Heraldického muzea v pražském letohrádku Belveder.  PP

 

821

Heraldika a jílovští těžaři.

Heraldika, 1968, leden, č.1, s.[1].

Základní informace o stálé expozici v Muzeu těžby a zpracování zlata v Jílovém u Prahy.  PP

 

822

Stálá výstava Heraldika a jílovští těžaři ...

Heraldika, V./1972, č.4, s.133-136.

Od 1.5.1966 je v Muzeu těžby a zpracování zlata v Jílovém u Prahy instalována stálá heraldicko-hornická expozice. Ideové základy, zpracování materiálu, průvodce a výklad k expozici.  PP

 

823

Zprávy MTZZ.  [Muzeum těžby a zpracování zlata]:

Heraldika, VIII./1975, č.1, 3.s.obálky.

Zpráva o výstavě „Znaky sovětských měst a republik“ otevřená od 30.4.1975 v jílovském muzeu.  P

834

Hoyer, Ivan:

Památce Václ. Kotrbatého.

Heraldika, VI./1973, č.2-3, s.[25]-27, obr.e.2 na obálce.

Průřez životem a dílem Václava Kotrbatého, amatérského heraldického výtvarníka. Popis Heraldické síně Městského památníku v Rožmitále pod Třemšínem. Vystaveno celkem 555 ks městských znaků a rodových erbů.  JJ

 

835

vG [Viktor Genttner]:

Sbírka znaků horních měst.

GHL, 1972, díl II., č.17, s.17.

Zpráva o výstavě konané v únoru roku 1972 v Domě kultury v Praze-Smíchově z heraldicko-sfragistické sbírky Karla Lišky.  PP

 

836

-zý- [Miloš Zárybnický]:

J. Louda: Výběr heraldické tvorby 1943-1964.

Heraldika, II./1969, č.3, s.34-36, obr.e.7, portrét, seznam vystavených prací, bibliografie.

Výstavu uspořádaly Muzeum těžby a zpracování zlata v Jílovém u Prahy a Kruh spolupracovníků heraldické sekce, vernisáž dne 11.5.1969. Stručná biografie, heraldické práce, publikace. Z československé městské heraldiky vyobrazeny navržené a schválené znaky pro Nový Bohumín, Havířov a Třinec – na s.40 nepřijatý návrh.  PP

 

837

Museum těžby a zpracování zlata v Jílovém u Prahy – Kruh spolupracovníků heraldické sekce Vás zve na výstavu Břetislav Štorm (1907-1960).

Heraldika, 1968, č.1a, s.2.

Informace o výstavě uspořádané v květnu – září.  PP

 

838

red.:

V Čelákovicích ...Výstava díla Břetislava Štorma v Brně.

Heraldika, II./1969, č.4, s.45.

Heraldika, II./1969, č.4, s.55.

Upozornění na výstavu kreseb z díla Břetislava Štorma v čelákovickém museu a na schůzku přátel Štormova díla.

Zpráva o výstavě, přehled publikovaných článků o Štormovi v souvislosti s posledními výstavami.  PP

 

839

jvk [Josef V.Kočandrle]:

Výstava heraldických kreseb.

Heraldika, II./1969, č.5-6, s.71.

Zpráva o výstavě kreseb Ing.Arch.Břetislava Štorma a Dr.Zdeňka M.Zengera uspořádané společně Heraldickou sekcí Klubu vojenské historie při Vojenském historickém ústavu v Praze a Heraldickou sekcí při Muzeu těžby a zpracování zlata v Jílovém u Prahy v čelákovickém muzeu. Stručné zhodnocení Zengerovy kresby.  PP

 

840

Výstava z odkazu Karla J.Obrátila ...

HD, 1945, č.22, s.2.

Zpráva o uspořádání výstavy z Obrátilovy sbírky exlibris.  PP

 

841

Mi: [?]

XIII. mezinárodní výstava medailí.

Heraldika, II./1969, č.5-6, s.71.

Zpráva o výstavě pořádané v pražském letohrádku Belveder ve dnech 7.10.-16.11.1969 u příležitosti XII.mezinárodního kongresu FIDEM v Praze ve dnech 6.-10.10.1969.  PP


1.50
Jednotlivci


842

Pokorný, Pavel R. – Zenger, Zdeněk M:

Erby českých heraldiků.

ES, 1970, č.8, s.5-13-, obr.e.5

Biografie a stručné zhodnocení heraldického díla předních českých heraldiků – členů rakouské společnosti „Adler“: Rudolf Jan hrabě Meraviglia-Crivelli, Vojtěch rytíř Král z Dobré Vody, August von Doeer, Heinrich Kadich von Pferd, Karel kníže ze Schwarzenberga.  PP

 

843

Přech, Václav:

Za historikem Františkem Benešem.

Heraldika, IV./1971, č.4, s.33-35, obr.1

Nekrolog. Život a práce významného badatele v oborech pomocných historických věd, zejména ve sfragistice.  PP

 

844

Zenger, Zdeněk M.:

In memoriam.

HR, 1977, s.31.

Památce Josefa Beneše, předsedy přijímací komise Heraldického klubu České numismatické společnosti v Praze,  † 25.11.1976. Biografie. Význam vlastivědné práce v regionu obce Kounic.  PP

 

845

Zenger, Zdeněk M.:

In memoriam.

HR, 1977, s.30.

Památce Miroslava Černého, jednatele Heraldického klubu České numismatické společnosti v Praze, † 20.9.1976. Biografie. Badatelská práce.  PP

 

846

Tříska, Karel:

Gelasius Dobner jako pěstitel české heraldiky.

EK, 1940, s.88-92, pozn.2.

U příležitosti 150.výročí úmrtí († 24.5.1790) věnuje autor pozornost vzniku a vývoji Dobnerova zájmu o českou historii, který vyústil nejen k položení základů české kritické historiografie ale okrajově se obrátil též k sfragistice a k heraldice. Z polemiky s Františkem Pubičkou vznikla základní práce o vývoji českého zemského znaku, publikovaná v roce 1779.  PP

 

847

Lifka, Bohumír:

Edmund Donek.

EK, 1941, s.122.

70.výročí narození (* 14.10.1870). Významný heraldický teoretik a praktik, autor článků a statí o různých aspektech heraldiky, genealog a regionální historik Litoměřicka. Soukromá heraldická sbírka.  PP

 

848

vP [Viktor Palivec]:

O slavném umělci Albrechtu Dürerovi ...

GHL, 1971, č.15, s.34.

Uherský původ. Rodina přesídlila v roce 1455 do Norimberka.  PP

 

849

-Šef- [Erich Šefčík]:

Vzpomínka na opavského heraldika Ing.Jana Hlavicu.

ZOGHSP, III./1980, č.1, s.16.

† 21.8.1978. Stručné zhodnocení regionální vlastivědné práce zejména v oblasti pomocných historických věd.  PP

 

850

zmz [Zdeněk Maria Zenger]:

In memoriam Alexandra Húščavy.

ES, 1969, č.3-4, s.25, obr.e.1.

Vzpomínka na slovenského heraldika působícího v okruhu Břetislava Štorma. Popis Húščavova osobního znaku.  PRP

 

851

Matina, Vincenc Jan:

Profesor Dr.Vladimír Klecanda.

SJSČR, XI./1946, č.1-2, s.3-4.

Vladimír Klecanda (25.9.1888 – 3.4.1946). Biografie – mládí, studie, činnost v Praze, profesura v Bratislavě. Publikační činnost neuvedena.  SH

 

852

Hrdlička, Richard:

Prof. Martinu Kolářovi ...

ČRSČ, I./1929, s.158-159, pozn.1.

Zakladatel české heraldiky. Zpráva o odhalení pamětní desky na úmrtním domě v Táboře. Stručná biografie, přehled odborné práce.  PP

 

853

Hoyer, Ivan:

Památce Václ. Kotrbatého.

Heraldika, VI./1973, č.2-3, s.[25]-27, obr.e.2 na obálce.

Průřez životem a dílem heraldického výtvarníka. Popis Heraldické síně v Městském památníku Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem, kde je vystaveno 555 dřevořezeb městských a rodových znaků.  JJ

 

854

Matoušek, Václav:

Rožmitálské museum – exposice Václava Kotrbatého – in memoriam dělnického badatele.

GHL, 1970, č.5, s.2-3.

Václav Kotrbatý (12.9.1892 – 9.8.1969). Nekrologická vzpomínka na autora dřevořezeb městských a rodových znaků.  PP

 

855

K. [Rudolf Kryl]:

30 let od smrti genealoga Vojtěcha rytíře Krále z Dobré Vody.

ČRSČ, XV./1943, č.4, s.109.

Připomenutí práce jednoho ze zakladatelů české genealogie a heraldiky.  JJ

 

856

Milde, Josef:

Heraldická výročí.

HD, 1943, č.1, s.2.

30.výročí úmrtí Vojtěcha rytíře Krále z Dobré Vody. Autor připomíná význam Králova díla a poznamenává, že novější práce Sedláčkovy, Schwarzenbergovy a Štormovy mají podstatně jiný charakter; je proto postrádáno nové dílo o znakoznalství.  PP

 

857

[Milde, Josef]:

Před 100 lety se narodil Vojtěch Král z Dobré Vody.

HD, 1944, č.8, s.1-2.

Stručné zhodnocení Králova významu pro rozvoj české heraldiky.  PP

 

858

Večer ku poctě 100.výročí narozenin Vojtěcha Krále z Dobré Vody.

HD, 1944, č.8, s.1; č.9, s.1.

Heraldický odbor Jednoty starých českých rodů uspořádá dne 8.5.1944 vzpomínkový večer s přednáškami:

Josef Milde: „Význam Vojtěcha Krále z Dobré Vody“.

Dr.František Beneš: „Význam pečeti pro rodopis“.

Ferdinand Vlčka: „Městská heraldika“.

Zpráva o průběhu slavnostního večera; kromě uvedených přednášek přednášel Jan Mašek o základních heraldických pojmech.  PP

 

859

Jubileum Královy „Heraldiky“.

Heraldika, VIII./1975, č.1, s.32.

Stručné zhodnocení Králova díla u příležitosti 75.výročí vydání „Heraldiky“.  JJ

 

860

Lifka, Bohumír:

Zemřel Ladislav Kuncíř.

HR, 1974, s.67-71, obr.3.

14.9.1890 – 5.6.1974. Nekrolog. Obsáhlé zhodnocení života a práce významného kulturního pracovníka – nakladatele Ladislava Kuncíře. Autor zasvěceně hovoří o široké paletě nakladatelské práce, o vztahu a spolupráci s předními českými literárními a výtvarnými umělci. Stať doplněna dvěma kresbami Břetislava Štorma a kresbou Zdirada Čecha, kteří osobitým pojetím ztvárnili Kuncířovy nakladatelské značky.  PP

 

861

Karlovský, Adolf F.J.:

Zemřel Hans Lengweiler.

ES, 1969, č.2, s.1-3, obr.e.1.

Stručná biografie významného švýcarského heraldika, malíře a řezbáře.  PP

 

862

Zenger, Zdeněk M.:

K sedmdesátce Bohumíra Lifky.

ES, 1970, č.5, s.1-3.

Biografie a dílo významného českého kulturního pracovníka, bibliotékáře a heraldika, PhDr.Bohumíra Lifky, jednoho z redaktorů „Erbovních knížek“ (1935-1941).  PP

 

863

kk – jvk [ – Josef V.Kočandrle]:

Návštěva u heraldika.

Heraldika, II./1969, č.2, s.30.

Zpráva o přednášce o znacích českých a moravských měst proslovené dne 9.1.1969 Karlem Liškou z Radotína v Hobby-klubu. Návštěva obou autorů v Liškově pracovně, charakter Liškovy práce.  PP

 

864

mfawb [Milan Buben]:

Životní výročí.

HR, 1980, s.24-25.

70.výročí narození Karla Lišky, významného badatele v oboru městské heraldiky a sfragistiky. Zhodnocení dlouholeté práce, kresebná a publikační činnost.  PP

 

865

-zý- [Miloš Zárybnický]:

J.Louda: Výběr heraldické tvorby 1943-1964.

Heraldika, II./1969, č.3, s.34-36, obr.e.7, portrét, seznam vystavených prací, bibliografie.

Vernisáž výstavy v Muzeu těžby a zpracování zlata v Jílovém u Prahy se uskutečnila dne 11.5.1969. Stručná Loudova biografie, heraldická práce – bibliografie. Z československé městské heraldiky vyobrazeny navržené a schválené znaky Nového Bohumína, Havířova a Třince – zde i nepřijatý návrh viz s.40).  PP

 

866

Zárybnický, Miloš:

Josef Pilnáček a Karel Mayer.

HZ, II./1975, zvl.č.A, s.I-IV, lit. a prameny.

Biografický medailon k Karlu Mayerovi, autoru kreseb k Pilnáčkovým „Staromoravským rodům“ a „Rodům starého Slezska“.  PP

 

867

Zemřel Josef Milde.

Heraldika, 1968, č.4, s.[33-35], obr.5.

† 19.8.1968. Mildeho význam jako heraldického teoretika, citace nekrologů jiných autorů. Vyobrazeno osobní znamení a portrét.  PP

 

868

Šimek, Bohumír – Zenger, Zdeněk M.:

Na paměť zemřelých heraldiků.

ES, 1968, č.1, s.13-15, obr.e.1.

Josef Milde (13.7.1900 – 19.8.1968). Nekrolog, osobní vzpomínky.  PRP

 

869

vP [Viktor Palivec]:

Zprávy.

GHL, 1969, č.2, s.23.

Josef Milde. Nekrolog, neúplný výčet publikovaných prací.  PP

 

870

red. & pp [Pavel Palát]:

Heraldik Josef Milde.

HZ, III./1976, č.2, s.19.

Krátká biografická poznámka o Mildeho významu v české heraldické práci.  PP

 

871

Sirotek, Jiří:

Ars longa vita brevis ... J.Milde.

Heraldika, XI./1978, č.4. Nestránkovaná příloha [2 strany].

Nekrolog k 10.výročí úmrtí. Stručný průřez životem a prací.  JJ

 

872

Lifka, Bohumír:

Maximilián Millauer.

EK, 1941, s.134.

100.výročí úmrtí († 14.6.1840). Bohoslovec. Okruh badatelského zájmu zahrnoval i heraldiku.  PP

 

873

J.M. [Josef Milde]:

Malíř L.Novák zemřel.

HD, 1944, č.6, s.1-2.

† 16.1.1944. Ve své tvorbě se zabýval též heraldikou.  SH

 

874

J.M. [Josef Milde]:

Miroslav Novotný 50 let.

HD, 1944, č.9, s.1.

50.výročí významného kulturního pracovníka; ve své práci se mj. věnoval též heraldice.  SH

 

875

J.M. [Josef Milde]:

Ředitel Karel J. Obrátil ...

HD, 1945, č.20, s.1.

Zpráva o úmrtí dne 5.4.1945 na následky zatčení německou státní tajnou policií (gestapem). PP

 

876

Ryneš, Václav:

Bartoloměj Paprocký.

(K čtyřstému výročí jeho narození.)

EK, 1941, s.128-133, obr.e. na s.129, lit.8.

Jubilejní biografická črta doplněná výčtem a stručným zhodnocením heraldické práce.  PRP

 

877

Zárybnický, Miloš:

Josef Pilnáček a Karel Mayer.

HZ, II./1975, zvl.č.A, s.I-IV, lit. a prameny.

Biografický medailon o Josefu Pilnáčkovi, zakladateli moravské genealogie a heraldiky.  PP


878

Tři úmrtí.

HD, 1945, č.27, s.1.

Lazar Pomíjel, malíř, zemřel v září roku 1945.  PP

 

879

mfawb [Milan Buben]:

Životní výročí.

HR, 1980, s.25-26, obr.e. na s.26.

80.výročí narození Romana Lea Eduarda Alberta Ottokara svob.p. Procházky. Zhodnocení dlouholeté práce v heraldice, genealogii a faleristice, publikační činnost. Popis erbu.  PP

 

880

IKJS [Ivan K.J. Štafl]:

Dr. Tadeusz Przypkowski ...

GHL, 1972, díl II., č.17, s.19, obr.1.

Stručná biografie, vědecká činnost. Z řady vědních oborů vyniká též v heraldice a genealogii; představitel nejvýznamnějšího heraldicko-genealogického kroužku v Polsku.  PP

 

881

Milde, Josef:

Úmrtí dobrého heraldika.

HD, 1943, č.1, s.2-3.

Václav Rytíř († červen 1943) , malíř, grafik a heraldik. Autor připomíná dvě vydané knížky „Heraldické tinktury“ a „Heraldická růže“, zároveň informuje o téměř dokončené práci „Heraldická lilie“ [v originálu Heraldického dopisu je zřejmě přepisem uvedeno slovo „linie“], která by měla být vydána posmrtně.  PP

 

882

K. [Rudolf Kryl]:

Sté výročí narození Dr.Augusta Sedláčka.

ČRSČ, XV./1943, č.4. s.109-110.

Připomenutí práce zakladatele české heraldiky a genealogie.  JJ

 

883

Milde, Josef:

Heraldická výročí.

HD, 1943, č.1, s.2.

100,výročí narození Augusta Sedláčka. Význam Sedláčkova díla, které podle autorova názoru není ještě plně doceněno.  PP

 

884

Pokorný, Pavel R.:

August Sedláček.

HR, 1976, s.97-98.

50.výročí úmrtí († 14.1.1926) zakladatele českomoravské genealogie a heraldiky. Biografie. PP

 

885

Skutil, Jan:

Památce PhDr. V. J. Sedláka.

Heraldika, XIII./1980, č.4, s.129-133.

Vladimír Jan Sedlák (19.12.1919 – 26.8.1980). Biografické údaje s přehledem publikační činnosti.  PRP

 

886

Lifka, Bohumír:

Karel Schwarzenberg [narozen] 5.VIII.1911.

In: Karel Schwarzenberg: Heraldika čili přehled její teorie se zřetelem k Čechám na vývojovém základě. Doplňky a rejstřík. Jílové u Prahy, Heraldická sekce při MTZZ 1971, s.[11-12], obr.e.1.

Přehled literárního díla a publikační činnosti významného českého historika a heraldika.  SH

 

887

Dr. Antonín Stránský.

HD, 1945, č.21, s.2.

Zpráva o zavraždění odborového rady Rodopisného úřadu při ministerstvu vnitra německými nacisty v květnu roku 1945.  PP

 

888

zmz [Zdeněk Maria Zenger]:

Životní výročí.

HR, 1978, s.21-22.

JUDr.Jiří Suchánek, 70.výročí narození (27.11.1908). Široká paleta zájmů od strohých právnických liter přes poezii k heraldice.  PP

 

889

mfawb [Milan Buben]:

In memoriam.

R, 1980, s.24.

Zpráva o úmrtí JUDr.Jiřího Suchánka († 21.8.1979), dlouholetého člena pobočky Heraldika České numismatické společnosti v Praze.  PP

 

890

Šimek, Bohumír:

Arch. Bohumír Šimek píše.

Heraldika, III./1970, č.2, s.13-16, obr.e.5, res.něm.

Autobiografický článek o heraldické práci s ukázkami kreseb.  PP

 

891

mfawb [Milan Buben]:

Blahopřání.

ES, 1971, č.12, s.71.

Architekt Bohumír Šimek, 75.výročí narození (27.9.1971), významný heraldický teoretik a výtvarník.  PP

 

892

mfawb [Milan Buben]:

In memoriam.

HR, 1978, s.23.

Architekt Bohumír Šimek (* 27.9.1896 - † 13.1.1978). Nekrolog. Význam heraldické práce pro rozvoj české heraldiky.  PP

 

893

Vyšín, Karel:

Uzavřené dílo českého heraldika B.Šimka.

GHL, 1978, 6.řada, únor, s.48-49.

Architekt Bohumír Šimek († 13.1.1978). Nekrolog. Stručná biografie, profese. Zhodnocení heraldické práce zejména z hlediska výtvarného, práce teoretické. Šimek nevydal knížku „Heraldika“, jak nesprávně Vyšín uvádí, ale teoreticko-metodickou příručku „Rukověť heraldikova“.  PP

 

894

Buben, Milan:

In memoriam I.K.J. Štafla.

HR, 1974, s.56-65, obr.6, pozn. a lit.

RNDr. Ivain Konrád Josef Štafl († 8.2.1974), významný pracovník v oblasti regionální vlastivědy. genealogie, heraldiky a dějin vojenství. Otištěny některé jeho poslední práce. Štaflův znak vyobrazen na s.54.  PP

 

895

Zenger, Zdeněk M.

In memoriam.

HR, 1977, s.31

Ing.Václav Štěch († 1.1.1977), zakládající člen Heraldické sekce Klubu vojenské historie při Vojenském historickém ústavu v Praze a Heraldického klubu České numismatické společnosti v Praze. Biografie. Významný heraldický výtvarník – tvůrce plastických znaků.  PP

 

896

Břetislavu Štormovi.

Uspořádali Roman Kos, Jaromír Košťák, Jarmila Kozlová, Miloš Zárybnický.

Premiový tisk III.ročníku bulletinu Heraldika vydávaného v roce 1970 heraldickou sekcí při Muzeu těžby a zpracování zlata v Jílovém u Prahy. Nestránkováno [19 s.]. Ilustrace od Břetislava Štorma. Sborníček statí, v nichž autoři Vladimír Kalivoda, Zdeněk M.Zenger, Václav Renč, Jiří Suchánek a Bohumír Lifka vzpomínají na svá setkání a vztahy k Břetislavu Štormovi a zároveň připomínají jeho literární i heraldický význam. Články vznikaly v letech 1969-1970 v souvislosti s pořádáním několika výstav z díla Břetislava Štorma.  PP

 

Rozpis jednotlivých statí. (záznamy 897-901)

 

897

Kalivoda, Vladimír:

První a další setkání s Bř.Štormem. [s.1-2]

Vliv spisovatele a heraldického malíře B.Š. na celoživotní orientaci autora tohoto článku k rytířství a k heraldice.  SH

 

898

Lifka, Bohumír:

Břetislav Štorm. [s.11-19]

Svět v literárním díle B.Š. Úloha architektury v jeho literárních pracích. Činnost památkového architekta, životní filozofie a etika. Hagiografické kresby.  SH

 

899

Renč, Václav:

Vážení přátelé ...

Stať na závěr výstavy heraldického díla B.Š., „umělce-rytíře-poutníka-vyznavače“. Autorovy vzpomínky a charakteristika osobnosti B.Š. Štormův přirozený vztah k heraldice vyplývá z jeho celoživotního zaměření.  SH

 

900

Suchánek, Jiří:

O Břetislavu Štormovi. [s.8-10]

Autorovy reflexe o Š. Životní filozofie, heraldické publikace i výtvarná činnost. Návrhy devocionálií, knižní výzdoba, grafická práce a exlibris. Rozbor literárního díla.  SH

 

901

Zenger, Zdeněk M.:

Heraldik Břetislav Štorm. [s.3-4]

Vzpomínky na heraldika a spisovatele B.Š. Široký rozsah činnosti od kreseb a malby po architektonické projevy, literaturu, památkovou péči, heraldiku a návrhy pro umělecké řemeslo. Rozbor heraldické činnosti teoretické i praktické.  SH

 

902

Kudrna, Miroslav:

Zvěstovatel krásy a víry.

Heraldika, 1968, č.4, s.[40,42], obr.1.

Hodnocení výtvarného díla Břetislava Štorma a vztah dnešní generace k němu. Štormovo výtvarné pojednání lidské figury. Nové pojetí vztahu člověka a přírody.  SH

 

903

Zárybnický, Miloš:

Břetislav Štorm a jak dál.

Heraldika, III./1970, č.4, s.53-57, obr.4, pozn.10, res.něm.

Výstavy Štormovy heraldické tvorby: 1968 – Muzeum těžby a zpracování zlata v Jílovém u Prahy, 1969 – Brno, 1969 – muzeum v Čelákovicích ve spolupráci s Heraldickou sekcí Klubu vojenské historie při Vojenském historickém ústavu v Praze. Výčet zájmových okruhů. Návrh na uspořádání souborné výstavy celého Štormova díla, výzva k spolupráci při zhodnocení Štormova odkazu, základem bibliografie Štormových prací.  SH

 

904

Zenger, Zdeněk M.:

Budiž ponecháno historikům tvrzení ...

Heraldika, 1968, č.4, s.[37-40], obr.2.

Krátká stať o životě a díle Břetislava Štorma proslovená u příležitosti zahájení výstavy z prací B.Š. v Muzeu těžby a zpracování zlata v Jílovém u Prahy v květnu v roce 1968.  PP

 

905

Zenger, Zdeněk M. – Milde, Josef:

Návrat Břetislava Štorma.

ES, 1968, č.1, s.6-8, obr.2.

Zamyšlení nad duchovními hodnotami Štormova výtvarného projevu u příležitosti uspořádání výstavy z jeho prací v jílovském muzeu v roce 1968.  PRP

 

906

-zý- [Miloš Zárybnický:

Jubileum.

Heraldika, II./1969, č.2, s.30.

80.výročí narození Lva Švihy (16.5.1889). Upozornění na dosud nepublikovanou rukopisnou práci o tvrzích a hradech na Jílovsku a jejich erbovních držitelích. Upozornění na článek „Kůň v heraldice“ publikovaný v časopise „Chov koní  a výkonostn skúšky“, 1968, č.4.  PP

 

907

[Lev Šviha].

Heraldika, VII./1974, č.1-2, s.[1].

Stručná biografie významného regionálního pracovníka Jílovska dokládá jeho zaměření na heraldiku.  PP

 

908

Zprávy MTZZ.

Heraldika, VIII./1975, č.1, 3.s.obálky.

Zpráva o úmrtí jílovského heraldika Lva Švihy dne 12.12.1974.  PP

 

909

Jonášová, Stanislava:

Vavák a heraldika.

Heraldika, V./1972, č.4, s.157, obr.2.

Zájem o minulost českého národa, úcta k památkám. Náhodný sběr heraldických a rodopisných památek z kostelů, náhrobků, zvonů apod., zprávy o úmyslném ničení těchto památek. Písemné záznamy často provázeny neumělou kresbou.  PP

 

910

Tři úmrtí.

HD, 1945, č.27, s.1.

Dr. Antonín Veselý, pracovník odboru předsednictva ministerské rady, podporoval činnost Heraldického odboru Jednoty starých českých rodů; datum úmrtí neuvedeno.  PP

 

911

Šimek, Bohumír – Zenger, Zdeněk M.:

Na paměť zemřelých heraldiků.

ES, 1968, č.1, s.15.

Zpráva o úmrtí Josefa Villani († 28.11.1968). Starožitnost rodu a jeho význam v českých dějinách.  PP

 

912

J.M. [Josef Milde]:

Dr. Václav Vojtíšek.

HČ, I./1948, č.3, s.15.

65.výročí narození. Význam pro rozvoj českých pomocných věd historických. Seznam heraldických a některých sfragistických prací.  PP

 

913

Jubileum.

Heraldika, IV./1971, č.3, s.32.

88.výročí narození akademika Václava Vojtíška (* 9.8.1883). Mimo široký okruh vědecké práce připomenuty zásluhy o rozvoj českých pomocných věd historických.  PP

914

[Akademik Václav Vojtíšek].

Heraldika, VI./1973, č.2-3, s.[46].

90.výročí narození [nesprávně uvedeno 80.výročí].  PP

 

915

Zenger, Zdeněk M.:

Zemřel Václav Vojtíšek.

HR, 1974, s.66.

† 22.8.1974. Nekrolog. Význam pro českou vědu, souhrnné ocenění práce.  PP

 

916

Palivec, Viktor:

Osmdesát let Karla Vyšína.

GHL, 1978, 6.řada, září, s.209-210.

Vyšínova účast v české genealogické a heraldické práci, přednášková a publikační činnost. Údaje o privátním archivu.  JJ

 

917

Tři úmrtí.

HD, 1945, č.27, s.1.

Štěpán Zálešák (1874 – 30.10.1945), profesor Umělecko-průmyslové školy v Praze.  PP

 

918

Weischera, Antonín:

O Prof. Karlu Zappovi.

HD, 1944, č.8, s.2.

90.výročí nedožitých narozenin (* 1854 – 21.10.1907). Stručná biografie, odborné vzdělání. Zájem o heraldiku – autorem díla „Heraldika vzhledem na potřebu uměleckého průmyslu“. Popis neznámého erbu ze Zappovy pozůstalosti, který byl věnován Městskému museu v Praze.  PP

 

919

j.s. [Jiří Suchánek]:

Životní výročí.

HR, 1978, s.22-23.

JUDr. Zdeněk M. Zenger, 65.výročí narození (* 5.11.1913). Z mnohostranné činnosti připomenut zejména jeho význam pro rozvoj české heraldiky.  PP

 

920

Major Jan Žižka ...

HD, 1945, č.21, s.2.

Dne 9.5.1945 padl v poslední den bojů na barikádách v pražském povstání. Byl členem Heraldického odboru Jednoty starých českých rodů v Praze.  PP

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting