Login

BČH 2-00 Dějiny a vývoj heraldiky

2.00
DĚJINY  A  VÝVOJ  HERALDIKY


921
Fidler, Jiří:
Základy heraldiky.
ZGHSÚ, 1979, č.13, s.150; 1980, č.14-15, s.160.
Úvodní část dokládá na několika příkladech prospěšnosti heraldických znalostí pro hlubší pochopení památek minulosti. Teoretická část je pokusem o instruktivní výklad základních heraldických znalostí - definice, stručný historický přehled obecně známých faktů, klasifikace heraldiky z hlediska funkcí nositelů erbů a znaků a z hlediska slohového vývoje, přehled některých heraldických pravidel. V článku se vyskytují nepřesnosti a věcně nesprávné údaje.  PP

922
Chesterton, G. K.:
Obrana heraldiky.
Přeložil Karel Schwarzenberg.
EK, 1939, s.84-87, pozn.1.
Esej staví před čtenáře typickým chestertonovským paradoxem unáhlené a zbytečné odmršťování symbolů starých dob liberalismem 19. a 20. století.  PRP

923
Markus, Antonín - Pilnáček, Josef:
Znamení a znaky nešlechticů. I., II.
ČSRČ, V./1933, seš.1, s.28-35; seš.3-4, s.112-123, obr.e.23, pozn.28.
Zvl. ot.: Praha 1934. Edice „Knihovna Rodopisné společnosti čsl. v Praze", č.6.
I. Rozmach užívání znaků mimo okruh šlechty a příčiny tohoto stavu. Svobodná volba znamení, panovnická udělení - erbovní listy, majestáty. Vznik vrstvy erbovníků, právní důsledky udělení erbu event. přídomku. Velká a malá comitiva čili palatinát, částečné r.1762 a úplné zrušení r.1765 palatinátních práv udílení šlechtictví a propůjčování erbů, zánik palatinátu v r.1806 se zánikem Říše římsko-německé. Velká obliba v užívání erbů a erbovních pečetí všemi stavy obyvatelstva v 16. a 17.stol., právní represe císařského dvora, projekt kameralisty Kristiána Julia Schierla ze Schierendorfu za vlády císaře Karla VI. Heraldika v době osvícenské, dekret císaře Josefa II. z 3.7.1781. Zrušení udělování erbovních listin bez nobilitace dvorním dekretem ze 7.8.1820. Heraldika v 18. a 19. století. Hodnostní koruny u šlechty, koruny nešlechtické. Osobní šlechtictví, titul „de lauro", comitiva svatováclavského semináře řádu Tovaryšstva Ježíšova v Praze dle privilegia císaře Leopolda I. ze 4.11.1680. Znakové a rodopisné kanceláře v 18. a 19.století a jejich převážně padělatelská činnost.
II. Výčet rozdílů mezi šlechtickým a nešlechtickým znakem, jejich postupné stírání. Problematiky určení tinktur nešlechtických znaků, pravidla pro zacházení s tinkturami a jejich obvyklé kombinace. Charakter užívaných erbovních znamení. Skladba nešlechtického znaku , pravidla a výjimky. Dědičnost erbů udělených a přijatých samovolně. Význam systematického studia nešlechtické heraldiky. Tvorba nových občanských znaků, vkus, pravidla, potřeba.  PP

924
Palivec, Viktor:
Romance rozletitých feflíků.
GHL, 1977, 5.ř., prosinec, s.151-154, obr.1.
Podstata heraldiky, její význam v jednotlivých společenských strukturách. Nástin vývoje uměleckých slohů a stylů. Současné postavení heraldiky v kontextu společenského vývoje 20. století. PP

925
Palivec, Viktor:
Užitá heraldika.
SPO, 1980, s.26.
Vnitřní vývojová proměna heraldiky. Výklad pojmu „užitá heraldika", principy. Trojí typologická aplikace klasické heraldiky v současném výtvarném projevu a míra vkusu této aplikace. PP

926
Šimek, Bohumír:
Rukověť heraldikova.
Heraldika, IV./1971, č.3, s.21-28; č.4, s.39-54.
Heraldika, V./1972, č.1, s.25-58, ilustr.
Zvláštní otisk: Jílové u Prahy, Heraldická sekce při MTZZ 1971-1972, 57 s., 240 obr. v textu, ilustrovaná obálka.
Teoretická a praktická příručka. V úvodní části stručný historický nástin vývoje heraldiky, v technické části probrána heraldika speciální se zřetelem na praktickou stránku heraldické tvorby. Ilustrace názorně doplňují teoretický výklad. PP

927
Štěch, Václav:
Heraldická tvorba v průběhu staletí.
Heraldika, IX./1976, č.3-4, s.[1]-28, obr.52.
Vývoj heraldiky a heraldického výtvarného projevu a cítění v rámci kulturních dějin Evropy. Specifické znaky jednotlivých slohů a stylů a jejich odraz či transformace v heraldice; vše v rozmezí od románského slohu do doby současné. Teoretický výklad vhodně doplněn kresbami. PP

928
Štorm, Břetislav:
Heraldika a naše doba.
ČRSČ, XVII.- XVIII./1945-1946, č.1-4, s.79-85, obr.11.
V prvé části je proveden podrobný rozbor faktorů, které vykazují heraldiku na okraj novodobé společnosti, přisuzujíce jí význam pouze historický. Hodnoty, jimiž heraldika a její nositelé obohatili kulturní dějiny, jsou nesporné; z těchto důvodů nelze považovat heraldiku za mrtvou záležitost, naopak je nutné ji rozvíjet dále právě na principech novodobé společnosti. V druhé části jsou shrnuta základní heraldická pravidla a navrženy zásady pro heraldickou tvorbu občanských znaků. PP

929
Jak se na heraldiku dívali?
Viktor Hugo: Muž který se směje. Praha 1924, str.243, překlad Pavla Ascherová.
Heraldika, II./1969, č.2, s.29.
Citát z uvedené knihy se týká užívání heraldických zvířat ve znacích. PP

2.10
Československo

930
J. V. K-e [Josef V. Kočandrle]:
Jak s heraldikou dnes.
Heraldika, 1968, č.2-3, s.22.
Cíle novodobé heraldické činnosti. Tvorba nových osobních znaků. SH

931
J. M. [Josef Milde]:
Heraldika jako přežitek z doby feudalismu.
HD, 1943, s.6, s.3.
Autorova obrana heraldiky polemizuje s názory o její zbytečnosti v dnešní době. PP

932
Minulost.
EK, 1935, s.52.
Glosa nepodepsaného autora [Břetislava Štorma] o neúctě nové doby k duchovnímu a morálnímu dědictví minulosti. PRP

933
Sedlák, Vladimír Jan:
Heraldika - a jak dál?
ES. 1969, č.3-4, s.1-3.
Dějiny, význam a soudobé poslání heraldiky. PP

934
Štm. [Břetislav Štorm]:
O užívání znaků.
EK, 1941, s.137-[139].
Heraldika není v dnešní době mrtvou záležitostí, pokud je znaků a všeho, co k nim patří, užíváno účelně a funkčně. Uvedeny příklady vhodného užití erbu, osobního znaku či znaku nebo znamení korporace. PP

935
Tradice.
EK, 1936, s.67.
Kritická poznámka o neúctě ke znakům. PP

936
Turnwald, Kristian:
Heraldika v novém hávu.
Rodokmen, II./1947, č.4, s.102-103.
Novodobá heraldika státní a městská. Kritika současné městské heraldiky, oprávněnost revize znaků avšak nutnost odpovědného přístupu a rozhodování. SH

937
Vyšín, Karel:
[Rozkvět heraldiky v dnešní době.]
Heraldika, V./1972, č.2, s.68.
Směřuje dnešní vývoj heraldiky k rozkvětu či úpadku? Upozornění na diametrálně odlišné prvky vývoje heraldiky, zejména při tvorbě nových městských znaků. PP

938
Z dopisů našich čtenářů.
HD, 1944, č.10, s.1.
Architekt Bohumír Šimek a dr. Nikolaj Zacharov vyjadřují své názory na postavení heraldiky v současné době. PP

939
Zenger, Zdeněk M. - Milde, Josef:
Heraldika a dnešek.
ES, 1968, č.1, s.10-13.
Kritická poznámka k tvorbě nových městských a státních znaků. Druhý autor se zamýšlí nad problematikou osobních znaků v současné době, kriticky hodnotí pravidla navržená Štormem (viz záznam č.928). PRP

2.20
[Neobsazena]

2.30
Ostatní státy / země

Francie

940
Kovařík, Jiří A.:
Napoleonská heraldika a šlechta císařství.
HR, 1975, s.19-34, obr.16, lit.8.
Přehled o vzniku a vývoji nového heraldického systému, který se pokusil právně ustavit císař Napoleon I. od roku 1806. Připojena tabule systému funkčních znamení hrabat a baronů císařství včetně vyobrazení. PP

941
Schwarzenberg, Karel:
Napoleonská heraldika a šlechta císařství.
HR, 1977, s.100.
Poznámka k předchozímu článku. Upozornění na nesprávné užívání termínů „princ", „kníže". Nositelé těchto titulů měli v napoleonské Francii hierarchicky vymezené postavení. PP

942
Suchánek, Jiří:
Francouzská heraldika.
HR, 1977, s.33-55, obr.41, lit.7.
Francie kolébkou evropské heraldiky - stručná rekapitulace obecně přijímaného názoru o vzniku a rozšíření znaků v Evropě jako jednoho z důsledků styku evropské a orientální kultury v době křížových výprav. Štít ve francouzské heraldice, přibližný chronologický vývoj jednotlivých slohových tvarů, dámský štít routový a jeho užití. Heraldické tinktury, výrazné a odlišné užívání kožešin, z nichž sobolina a kunina jsou považovány za barvy černou a červenou. Heraldická znamení - heroltské a obecné figury. Vyhraněnost heroltských figur, zvláštnosti terminologie. Specifické užívání některých obecných figur - delfín, merletta, alerion, lilie aj. Městská heraldika - znaky jednotlivých měst, upozornění na neobvyklé figury. Přilba, některá zvláštní pravidla užívání. Přikrývadla a klenoty - odlišný vývoj přikrývadel, užívání klenotů. Koruny - helmovní (heraldická) a hodnostní. Vedlejší části erbů - uvedeny konkrétní příklady. Brisury - stručný teoretický výklad, ukázky. Stručný rozbor právního postavení heraldiky - nedostatečné právní postavení heroltů, královské negativní zásahy do heraldické soustavy, napoleonská heraldika a její důsledky pro další vývoj. Současný právní stav vychází z práva soukromého - osoby mohou užívat znaků libovolně, pokud neporuší právní suverenitu jiného uživatele. PP

Itálie

943
Buben, Milan:
Italská heraldika.
HR, 1978, s.24-37, obr.28, pozn.7, lit.4.
Stručný exkurs do dějin Apeninského poloostrova od pádu říše západořímské do vyhlášení Italské republiky (476-1946).Charakteristické znaky italské heraldiky. Štít - obecně užívané druhy v evropské heraldice, zvláštní štít ve tvaru koňské hlavy, dámské štíty ve tvaru oválu. Zvláštní postavení hlavy štítu. Přilby - zbarvení a poloha zpravidla určují urozenost nositele. Vzácnost klenotů, užití zlaté dóžecí čepice. Ojedinělý výskyt štítonošů. Zvláštní způsob užití pláště. Koruny - Lombardská železná koruna, užívání hodnostních korun a jejich systém. Hierarchie šlechtických titulů - názvy. Vývoj italského královského a republikánského znaku. Městská heraldika a užívání městských znaků - vyskytují se shodná provedení, což působí potíže při identifikaci. Výskyt liter, hradebních korun, náboženských motivů - konkrétní příklady. Právní postavení italské heraldiky - působení Heraldické rady, vliv napoleonské heraldiky. Vznik instituce Collegio Araldico v roce 1853. Vznik Národní heraldické rady italské šlechty, která hájí heraldická práva šlechty v současnosti. PP

Japonsko

944
Kalivoda, Vladimír:
Japonská heraldika.
HR, 1974, s.20-31, obr.18.
Historický vývoj japonské heraldiky. Významní badatelé a znalci. Literatura a prameny. Odlišnost japonské heraldiky od evropské. Terminologie. Heraldická znamení. Ukázky jednotlivých figury. Stať přináší základní údaje o této v evropském měřítku neznámé oblasti. PP

Nizozemí

945
Milde, Josef:
Několik poznámek o heraldice britské a nizozemské.
HČ, I./1948, č.3, s.10-14, pozn.28; č.4, s.7-12, pozn.24, lit.18.
Zvláštnosti nizozemské heraldiky. Fríská orlice. Goedendag. Demokratizace ve tvorbě erbů. SH

Rusko / Sovětský svaz

946
Buben, Milan:
Ruská heraldika.
HR, 1979, s.26-55, obr.23, pozn.10, lit.9.
Původ ruské heraldiky vykládán ze dvou odlišných hledisek; stoupenci klasické evropské heraldiky poukazují na její pozdní pronikání do Ruska až v 18. století vzhledem k celkově odlišnému vývoji země; současní heraldici dokládají její původ ze starých zemědělských symbolů, popírajíce jejich vojenský účel, které nabývaly charakteru evropské heraldiky až v 18. století. Vznik a vývoj státních symbolů v heraldice a ve sfragistice. Stručný historický vývoj ruského státu. Obrazová a obsahová stránka pečetí jednotlivých knížat. Podmínky vzniku státních symbolů za vlády Ivana III. Vasilijeviče (1462-1505), prvního panovníka s titulem cara-gosudara. Dědičnost carského titulu za vlády Ivana IV. Hrozného (1533-1584). Odraz politického vývoje v heraldice a ve sfragistice. Romanovci na ruském trůnu od roku 1613, podoba velké státní pečetě s orlem a s vladařskými atributy. Vznik prvního panovnického erbovníku za vlády cara Alexeje Michajloviče. Vývoj státního znaku v letech 1699-1856, téhož roku uzákoněn carem Alexandrem II. nový státní znak ve třech stupních, popis, zemské a carské barvy, rodový znak dynastie Romanov-Holstein-Gottorp. Šlechtická heraldika. Bojaři. Absence rodových erbů do 17. století. Živelné pronikání západních heraldických zvyklostí, uzurpace erbů. Počátky organizované ruské heroldie, ustanovení heroltmistra. Leibkompanez - nobilitovaná tělesná garda carevny Alžběty. Reorganizace šlechtictví za vlády carevny Kateřiny II. Sestavení „Všeobecného erbovníku šlechtických rodů ... „ dle nařízení cara Pavla I. z 20.1.1797. Městská heraldika. Znaky neruských měst v západních oblastech Ruska, znakové pečetě staroruských měst. Reforma cara Petra I. z roku 1722 a užívání znaků podle vládního nařízení z roku 1785. Sestavení „Všeobecného erbovníku měst ... „ v roce 1800. Transformace principů francouzské napoleonské heraldiky do znaků ruských měst. Výklad systému hodnostních městských korun a vedlejších atributů. V poznámkách další doplňující důležité údaje. PP

947
Dušek, Tomáš R.:
Ruská heraldika.
ZGHSÚ, 1977, č.4, s.33-35.
Stručný nástin vývoje, odlišnosti od heraldiky evropské. Výběr zajímavých údajů z heraldiky městské a šlechtické. PP

948
Buben, Milan:
Sovětská heraldika.
HR, 1980, s.27-38, obr.e.7, pozn.6, lit.4.
Vývoj státního výsostného znamení. Základní informace o změnách znaků sovětských měst a výčet rozdílů proti heraldice ostatních zemí. PRP

Spojené státy americké

949
Buben, Milan:
Americká heraldika.
HR, 1976, s.31-41, obr.10, pozn.10, lit.9.
John F. Kennedy, někdejší prezident USA, obdržel 17.3.1961 znakový diplom s genealogickými údaji o irském původu rodiny Kennedyů. Znak vyobrazen a popsán. Rozbor současného stavu americké heraldiky. Prodej a výroba znaků, popř. falšování genealogických údajů, podle přání zákazníka či schopností amerických „heroltů". Skuteční potomci anglických a španělských šlechtických rodů a jejich právo na užívání rodových erbů. Americká heraldická společnost „The New England Historic Genealogical Society of Boston" od roku 1928 a její činnost. Založení „American College of Arms" v roce 1966 - úřední instituce pro znaky fyzických osob a „The College of Arms of the United States" - úřední instituce pro znaky právnických osob, státní, prapory a odznaky. Znak prvního prezidenta G. Washingtona a jeho vliv na vytvoření americké vlajky. Genealogie Washingtona, vyobrazeny a popsány dva znaky. Vlajky Unie Marylandu a Konfederace - vyobrazení a popis. Státní znak USA a úřední znak prezidentů - vyobrazení a popis. Znak generála Eisenhowera - vyobrazení a popis. PP

950
Buben, Milan:
HR, 1977, s.100.
Oprava a textové a kresebné chyby u amerického orla [viz předchozí záznam]. PP

Velká Britanie

951
Milde, Josef:
Několik poznámek o heraldice britské a nizozemské.
HČ, I./1948, č.3, s.10-14, pozn.28; č.4, s.7-12, pozn.24, lit.18.
Specifika anglické heraldiky ve srovnání s heraldikou kontinentální Evropy. Badge. Smuteční štíty. Odlišnost anglických heroltů. Šlechtická hodnost baronetů. SH

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting