Login

BČH 3-00 Heraldické prameny a pomůcky

3.00
HERALDICKÉ  PRAMENY  A  POMŮCKY


952
Zenger, Zdeněk M.:
O osudu heraldických sbírek.
SPO, 1980, s.27-28.
Sbírky heraldického materiálu nepřežijí většinou svého původce. Návrh na zřízení ústřední specializované instituce muzejního charakteru, která by sbírky shromažďovala a zároveň by plnila funkci informačního střediska. PRP


3.10
Písemné prameny - obecně

953
Skutil, Jan:
Heraldické a genealogické prameny v moravských muzeích a archivech.
SPO, 1980, s.20-22, prameny a lit.19.
Po stručném úvodu o paralelním vývoji muzeí a archivů na Moravě podává autor výčet základních typů genealogických a heraldických pramenů s konstatováním, že většina z nich je dosud velice málo známa a klade otázku, jak je dále zpracovávat, zpřístupňovat a využívat. PRP

3.20
Písemné prameny - druhy písemných pramenů, jednotlivosti, bez udání i s udáním lokace

954
Křivohlávek, Jan:
Základní literatura a prameny k studiu dějin měst a obcí v okrese Ústí nad Orlicí se zaměřením na starší dobu (do roku 1850).
ZGHSÚ, 1977, č.3, s.[21]-23.
Výběr literatury se stručným komentářem k obsahu nebo k uspořádání. Stručná informace o fondech Státního oblastního archivu v Zámrsku a Okresního archivu v Ústí nad Orlicí. PP

955
Serii 6 pěkných pohlednic ...
HD, 1945, č.22, s.2.
Dr. Jan Rejsa z Kolkovic vydal pohlednice s reprodukcemi erbů a písemných památek svého rodu. Stručný popis jednotlivých pohlednic. PP

3.21
Fondy archivů, muzeí a knihoven

Státní ústřední archiv Praha

956
Elznic, Václav:
Nobilitační spisy ve St. ú. a. v Praze.
GHL, 1972, díl II., č.16, s.10-13, lit.1.
Československo-rakouská spisová rozluka v roce 1920, stručný charakter získaného archivního materiálu. Šlechtický archiv a jeho struktura: 1. Šlechtické nadace. 2. Osobní šlechtictví. 3. Udělování erbů městům a církevním institucím. Stručný popis jednotlivých oddílů, abecední seznamy písemností. Časový rozsah 1835-1918. PP

957
Genttner, Viktor:
Některé zatoulané erby.
GHL, 1969, č.3, s.8, obr.7.
Z piaristického archivu Státního ústředního archivu v Praze předkládá autor náhodně vybrané kresby erbů a pečetí, vesměs z 1. poloviny 18. století s uvedením jmen (Schmidl-Schmidke, Kraus, Müller, Schertzer z Kleinmühl, Hrobčický z Hrobčic, Paulicžek). PP

Litomyšl, muzeum

958
Sedlák, Vladimír Jan:
Soupis nobilitačních diplomů v Okresním muzeu v Litomyšli.
GHL, 1971, č.12, s.16-19, obr.e.1.
Sedm listin uložených v OM pochází ze 17.- 19. století. Byly koupeny v roce 1931 místním sběratelem starožitností Quidonem Šimkem a v roce 1933 odkázány muzeu. Popis jednotlivých diplomů vč. udělených erbů: Lucas z Windeggu, Marcus Antonius von Carzan zu Griesfeld, František Schulderer Edler von Traunbruck, Dr. Rudolf Fürstl Edler von Teichek, Arnošt rytíř Theumer, Josef Řezníček Edler von Malstatt. Dále pojal autor do soupisu i dvě listiny uložené nyní v městském archivu z roku 1793 a 1802 vydané pro Václava Zebro, litomyšlského rodáka a generála ubytovacího vojska. Obr.e. z listiny z roku 1802. PP

Opava, Slezské muzeum

959
Šefčík, Erich:
Heraldické a sfragistické materiály ve sbírkách historického oddělení Slezského muzea v Opavě.
ZOGHSP, II./1979, č.1, s.9-10.
Historické oddělení obsahuje přes 130 000 sbírkových předmětů. Součástí je též heraldický a sfragistický materiál, dosud málo využívaný, neboť není zcela zkatalogisován. Materiál obsahuje tyto části: 1. Pozůstalost F. Wiebeckeho - svazek tištěných znaků měst a šlechty do roku 1945. 2. Sbírku pečetí kláštera rajhradského - převážně církevní pečetě ze 17. - 19. století. 3. Sbírku odlitků slezských pečetí - 1 500 kusů. 4. Sbírku typářů - cechy, panství spolky z 15. - 20. století. 5. Ostatní heraldický a sfragistický materiál. SH

3.22
Erbovní listiny Znaková privilegia Vidimáty Kopiáře

960
Holinka, Rudolf:
O formulích erbovních listin z kanceláře císaře Karla IV.
EK, 1939, s.15-23, obr.3.
Rozbor diplomatických formulí užívaných v nobilitačních nebo erbovních listinách a citát z Chelčického spisu „Síť víry" jsou dostatečným důkazem pro tvrzení, že císař a král Karel IV., event. Václav IV., povyšovali osoby do šlechtického stavu a udíleli jim erb. Doloženo na příkladech tří osob: Dětřicha z Portic, jmenovitě neuvedeného učeného muže jehož erb je popsán a vyobrazen, a Jíry z Roztok. PP

961
Húščava, Alexander:
Znak bývalej stolice Liptovskej.
EK, 1939, s.24-41, obr.3, pozn.19, příl.1.
V příloze studie, sledující vývoj znaku Liptovské župy od roku 1550 do roku 1837, je otištěno úplné latinské znění erbovního listu vydaného Ferdinandem I. 12.2.1550. PRP

962
Krejčík, Tomáš:
Tři neznáme erbovní listiny.
HR, 1977, s.77-80, obr.2, pozn.7
Z fondů Státního oblastního archivu Brno publikovány palatinské nobilitace pro Jeníky Zásadské z Gemsendorfu - vydal císařský palatin Albrecht z Valdštejna jako vévoda meklenburský etc. dne 18.1.1630; Jiřího Vojtěcha Cotelicia - vydal Adam Brosius z Horštejna jako sufragán pražského arcibiskupství dne 1.12.1631; Jiřího Ignáce Valentina z Wallenburgu - vydal císařský falckrabí Jan Leopold hrabě z Walderode dne 4.3.1694. Popis všech erbů. Vyobrazen erb Zásadských z Gemsendorfu a Valentina z Walderode. PP

963
Krejčík, Tomáš:
K malířskému dílu Jana M. Prechlera.
GHL, 1977, 5.ř., prosinec, s.176, pozn.3.
Popis erbu a umělecké výzdoby nobilitační listiny jíž císař Leopold I. povýšil dne 29.5.1692 Donáta Heislera svobodného pána z Heidersheimu do stavu panského Českého království. Listina uložena ve Státním oblastním archivu Brno, fond Rodový archiv Mitrovských, G 147, inv.č.64. PP

964
Krejčík, Tomáš:
Další slavatovská palatinátní listina.
HR, 1978, s.51-53, obr.1. pozn.5.
Stručná rekapitulace dosavadního zpracování slavatovského palatinátu v literatuře. Obsah listiny a popis erbu, kterou vydal palatin Jan Jáchym říšský hrabě Slavata z Chlumu a Košumberka dne 12.7.1686 pro Bartoloměje¨Viléma Duchka z Taborsberka. Stručné biografické údaje o nobilitovaném. Listina uložena ve Státním oblastním archivu Brno. Zároveň upozorněno na nobilitační listinu pro Maximiliana Ottitzkého vydanou císařem Karlem VI. dne 10.4.1723. Manželka Maximilána Ottitzkého byla rozená Duchková z Taborsberka - podobnost uděleného erbu s erbem Duchků z Taborsberka, PP

965
Krejčík, Tomáš:
K soupisu malířů erbovních listin I.
HR, 1978, s.49-50, pozn.3.
Soupis náhodně získaných jmen a iniciál malířů erbovních listin na základě studia originálů a literatury. PRP

966
Krejčík, Tomáš:
Ke studiu erbovních listin.
SPO, 1980, s.38-40, obr.7, prameny a lit.11.
Rozbor několika erbovních miniatur, sledování typologie a pokus o určení výtvarníka. Příklady shodných motivů na erbovních miniaturách J. M. Prechlera z 90. let 17. století. PRP

967
Křivohlávek, Jan:
Neznámý erbovní list (diplom),
ZGHSÚ, 1979, č.12, s.12, obr.e.1, pozn.3.
Dr. Ludwig Augustin Johann Michael Malinowski povýšen do rytířského stavu v Rakousku císařem Františkem Josefem I. dne 18.4.1861. Stručné genealogické údaje o rodině. Popis erbu, Erbovní list uložen v Okresním archivu v Ústí nad Orlicí. PP

968
Lifka, Bohumír:
Erbovníci palatina Jiřího Bartholda Pontana z Braitenberka 1593-1612.
ČRSČ, IX.- X./1937-1938, č.2-4, s.77-83, pozn.1.
Jiří Barthold Pontan z Braitenberka, svatovítský kanovník a palatin císaře Rudolfa II. Popis rukopisné památky „Liber instrumentorum et datarum facultatum per me Georgium Bartholdum Pontanum a Braitenberg ... „; do této knihy nechával zapisovat kopie jím udělených erbovních dekretů. Kniha obsahuje 60 jmen erbovníků, které autor abecedně uvádí a zároveň k nim připojuje odkazy na další literaturu. PP

969
Lifka, Bohumír:
Jiří Barthold Pontan z Braitenberka jako znakový tvůrce.
EK, 1938, s.21-28, pozn.5.
Jiří Barthold Pontan z Braitenberka obdržel dne 1.1.1593 nobilitační list, jímž mu byl mimo jiné udělen i titul palatina. Popis kopiáře se záznamy erbů, které Pontan udělil. Autor vybral ukázky šesti erbovních listin pro osoby Melčara a Košáteckého z Braitenberka, Noska z Felsbergu, Paminonda a Monta Argenteo, Straněnského a Dreissiga a zároveň je doložil odkazy na heraldickou literaturu. PP

970
Liška, Karel:
O znaku města Ostrova nad Ohří.
GHL, 1975, 3.ř., seš.8, s.4-5, obr.peč.2, obr.e.1.
Náhodný nález německého opisu znakového privilegia císaře Rudolfa II. z roku 1604 jednoznačně určuje podobu městské pečeti, resp. znaku; po stěnách obou postranních věží šplhají veverky, jediný doklad užití této figury v městské heraldice, v bráně český lev, nikoli erb markrabat bádenských. Citace podstatné části opisu privilegia, doklady užití pečeti z roku 1623. PP

971
Louda, Jiří - Novák, Jozef:
K závaznosti erbovních listin. Na magro poznámky J. Loudu.
Heraldika, V./1972, č.4, s.139-141.
Jiří Louda předkládá oprávněnou výtku autorovi knihy „Slovenské mestské a obecné erby" dr. Jozefu Novákovi ve věci právní závaznosti erbovních listin a odmítá Novákovu teorii o znaku heraldicky správném a nesprávném. Vývody J. Nováka, jimiž podporuje své názory na „heraldičnost" znaků nejsou přesvědčivé; jejich přijetí by znamenalo subjektivní posuzování výtvarného pojetí erbů a znaků bez ohledu na jejich právní stránku. PP

972
Pokorný, Pavel R.:
Dvě opomenuté erbovní listiny.
HR, 1975, s.94-98, obr.2, pozn.6.
Erbovní list pro Petra Petroniho z Treuenfelsu vydaný Ferdinandem Vilémem hrabětem Slavatou dne 13.2.1659. Erbovní list pro Daniela Františka Táborského z Hyršfeldu vydaný Karlem Maxmiliánem hrabětem Lažanským z Bukové; datum vydání není uvedeno. Popis listin i udělených erbů, citace dobových blasonů. PP

973
Pokorný, Pavel R.:
Opomenuté erbovní listy.
HR, 1978, s.54-58, obr.2, pozn.3.
Erbovní list pro císařského radu Jakuba Kapouna (Capphoun) vydaný císařem a králem Ferdinandem II. dne 10.1.1648. Erbovní list pro bratry Fridricha a Kryštofa Kapounky ze Sonnenfelsu vydaný palatinem Františkem Adamem hrabětem Žďárským ze Žďáru dne 24.4.1656. Erbovní list pro bratry Jiřího, Jáchyma, Eliáše a Jana Milde vydaný králem Ferdinandem I. dne 4.3.1562. Popis listin, citace popisů udělených erbů, archivní uložení. PP

974
Rejsa-Kolkovský, Jan:
Erbovní list Adama Reysy Kolkowského z Kolkowicz.
SJSČR, VII./1936, č.1, s.9-11, fotokopie erbovního listu 2.
Přepis diplomu císaře Rudolfa II. ze dne 16.2.1579. Popis diplomu a znaku. Diplom uložen ve fondu Schlesisches Museum für Kunstgewerbe und Altertümer, Breslau. PP

975
Sedlák, Vladimír Jan:
Soupis nobilitačních diplomů v Okresním muzeu v Litomyšli.
GHL, 1971, č.12, s.16-19, obr.e.1.
Popis sedmi listin ze 17.- 19. století, včetně erbů, uložených v OM a dvou listin z roku 1793 a 1802 uložených v městském archivu. Osoby uvedeny [viz záznam 958] . PP

976
Svátek, Josef:
Erby z dvorské kanceláře frýdlantského vévodství.
HR, 1977, s.69-76, obr.e.12, pozn.13.
Kancléř Štěpán Ilgen z Ilgenau a jeho činnost jako herolta. Erbovní listy - známy pouze z německy psaných kopií z knihy opisů privilegií. Albrechtem z Valdštejna jako císařským palatinem nobilitováni: Jan Graff starší von Ehrenfeld, Jiří Discan von Carlstatt, Jan Gantin, Jáchym Jung von Jungenfels, Adam a Matyáš Richterové von Aichenfels, Jan Finger von Freienfeld, Baltazar, David, Kašpar a Zikmund Thielové von Schwannental, Kryštof a Michael Stránští von Greifenfels, Jan a Daniel Šalamounové von Dornstein, Dětřich Robert von Rosenherz, Jiří Kapelský von Kuchelny, Mikuláš Trophim von Heilberg, Baltazar Leopold Khünel. Nejisté jsou nobilitace Jiřího Kochijinského a Davida Chrastského. Mocné listy a jejich právní význam. Připomenut Jiří Sadovský ze Sloupna, valdštejnský leník, ochránce Jana Amose Komenského, s nímž i s rodinou emigroval pro víru ze země v roce 1628. PP

977
Štafl, Ivan K. J.:
K erbům rodin královédvorských.
GHL, 1972, díl II., č.18, s.3-5, obr.e.3, pozn.10
Zpráva o nálezu erbovní listiny ve fondu Okresního a městského archivu v Hradci Králové pro Matouše Muraria z Neudorffu, vydaná sekretářem České královské komory a palatinem Johannem Carlem von Ellsheim dne 19.9.1653. Popis listiny a erbu. PP

978
Štafl, Ivan K. J.:
J. A. Vogel von Vogelsberg. (Neznámý diplom.)
GHL, 1973, díl II., č.21, s.17-18.
Johann Adalbert Vogel nobilitován císařem Josefem II. dne 20.10.1785 s titulem „Edler von Vogelsberg". Popis německého diplomu, erbovní malíř Fr. Mayer. Popis erbu. Diplom uložen v Okresním a městském archivu v Hradci Králové, fond Varia. PP

3.23
Erbovníky


979
Růžek, Vladimír:
Znakové soubory v Evropě.
HR, 1979, s.69-93, pozn.73
Přehled a rozbor 25 znakových souborů v západní Evropě z let 1180 - 1420 převážně rukopisného charakteru je v české literatuře uveden poprvé. Společné vlastnosti a motivace vzniku. PRP

980
Čarek, Jiří:
Balbínova a Crugeriova Aula Caroli IV.
EK, 1940, s.56-68.
Erbovník „Aula Caroli IV.", uložený v archivu Národního muzea v Praze, je kopie zhotovená Jiřím Crugeriem podle daleko starší a dnes nezvěstné předlohy. O originálu se podrobněji zmiňuje Balbín v Miscellaneích. Autor studie porovnává Balbínův popis erbovníku s Crugeriovou kopií a dochází k závěru, že kopie i přes některé nedostatky je cennou pomůckou pro poznání heraldiky doby Karla IV. PP

981
VJS [Vladimír Jan Sedlák]:
Neznámý znak Přemysla Otakara II.
(Výtah z článku Felixe Hauptmanna v časopise „Der Deutsche Herold", roč.1934, str.32-34, k sedmistému výročí panovníkova skonu na Moravském poli.)
Heraldika, XI./1978, č.3, s.81-85, obr.e.1, obr.1.
V anglickém armorialu z doby kol roku 1280, který se dochoval pouze ve dvou pozdějších nepřímých kopiích, je kromě erbů anglických, francouzských, německých též erb českého krále Přemysla Otakara II. v odlišných tinkturách - ve stříbrném štítě černý zlatě korunovaný lev se zlatým křížkem na pleci. Neobvyklé zbarvení vysvětluje autor účastí českého krále na dvou křížových výpravách proti pohanským Prusům společně s řádem Německých rytířů a přizpůsobením českého královského erbu řádovým barvám. Upozornění na možné souvislosti se znakem města Ústí nad Labem. PP

982
Pilnáček, Josef:
Erbovník Jana Jiřího Chánovského,
ČRSČ, XIII./1941, č.3, s.92. [V Bibliografii je uveden nesprávný rok 1943.]
Zpráva o významné heraldické památce z počátku 17. století, nyní v majetku svobodného pána z Reibnitz rozeného z Poncetu. Erbovník obsahuje vesměs erby slezské provenience. PP

983
Pilnáček, Josef:
Památník Ezaiáše Jesenského z Velké Jeseně 1599 - 1631.
ČRSČ, XIV./1942, č.1-2, s.11-15.
Popis památníku s věnováním přátel z Německa, Slezska, Čech, Moravy a Polska. Malby znaků, alegorií, dobových oděvů a zbraní. Původ rodu Ezaiáše Jesenského a vztah k Janu Jesenskému, rektoru univerzity. Přes 120 jmen původců zápisů a popisy jejich erbů. SH

3.24
Heraldika v knižní kultuře


3.24.01
Rukopisy ze znakovou výzdobou
Knižní iluminace

984
Dušek, Tomáš R.:
Ústecké znaky v utrakvistickém kancionálu.
ZGHSÚ, 1977, č.1, s.6, obr.e.2.
Stručný popis kancionálu ze 16. století. Mezi iluminacemi se nacházejí dva znaky - městský z roku 1592, rychtářský, resp. rychtářská pečeť. Popisy, upozornění na odlišné tinktury městského znaku. Obdobné znaky na architektuře a jejich částečná devastace. PP

3.24.02
Knižní grafika a grafické listy

985
Pokorný, Pavel R.:
Nad barokním titulním listem.
HR, 1976, s.87-90, obr.1, pozn.11.
Titulní list knihy „Officium B. Mariae Virginis In usum Mnast. S. Georgii Pragae" z roku 1654 má pozoruhodnou hagiografickou a heraldickou výzdobu, která ukazuje na starší literární tradice. Autor upozorňuje na dvě skutečnosti: Použití erbovního znamení kotle u členů přemyslovské dynastie, což se podle citovaných kronik váže k událostem souvisejícím s vraždou knížete Václava a vztahem českých knížat k německým císařům. Použití provazu jako atributu umučení sv. Ludmily místo později udávaného závoje. Autor titulního listu, augspurský rytec Wolfgang Kilián, byl patrně dobře obeznámen se starými domácími tradicemi, oživovanými v barokním umění. PP

986
Vysloužil, Jan:
Z heraldické tvorby malíře Luk. Cranacha st.
Heraldika, XI./1978, č.3, s.86-91, obr.1, lit.7.
Popis dřevořezu z roku 1511 s erby švábského rodu Scheurlů a bavorského rodu Tucherů; oba rody mají vztah k Slezsku, genealogické a heraldické údaje. PP

987
Vysloužil, Jan:
Heraldická tvorba A. Dürera a jeho školy.
Heraldika, XII./1970, č.3, s.94-95, obr.e. na s.93.
Popis heraldického dřevořezu vytvořeného Albrechtem Dürerem pro probošta norimberského chrámu sv. Vavřince Hectora Förmera - proboštský znak Hectora Förmera a čtyřkoutý vývod s erby Förmer, Rummel, Schmidmaier, Bergmeister. Řezbu provedl norimberský řezbář a tiskař Hieronymus Andre. PP

988
[Český herold.]
ES, 1969, č.3-4, s.7, obr.1.
Heraldická sekce a podnik Medik Praha ohlašují vydání grafického listu „Český herold" a vyhlašují touto cestou subskripci. PP

989
Šimek, Bohumír:
O heraldické novoročence.
Heraldika, VII./1974, č.3-4, s.69-70, příloha novoročenka „DOMOVU MÍR".
Architekt Bohumír Šimek hovoří o vzniku heraldických novoročenek, kterými poděloval své přátele. PP

Knižní obaly

990
Heraldika na knižních obálkách.
HD, 1944, č.10, s.2.
Upozornění na několik knižních titulů, na jejichž obalech jsou použity heraldické motivy. PP

991
Obálka.
EK, 1935, s.58.
Obálka Erbovní knížky na rok 1935 nese motiv z erbu hrabat Kinských. PP

992
Obálka.
EK, 1936, s.67.
Obálka Erbovní knížky na rok 1936 nese motiv z erbu Černínů z Chudenic. PP

993
Kresba na obálce.
EK, 1937, s.74.
Obálka Erbovní knížky na rok 1937 nese motiv z erbu Salm-Reifferscheidt. PP

994
Obálka.
EK, 1938, s.[54].
Obálka Erbovní knížky na rok 1938 nese motiv z erbu Mladotů ze Solopysk. PP

995
Na obálce.
EK, 1939, s.97.
Obálka Erbovní knížky na rok 1939 nese motiv z erbu hrabat Vratislavů z Mitrovic. PP

996
Štm. [Břetislav Štorm]:
Znaky na obálce.
EK, 1941, s.[139].
Obálka Erbovní knížky na rok 1941 nese motiv ze znaku biskupství litomyšlského a motiv z erbu pánů ze Šternberka. PP

3.24.03
Exlibris a supralibros

997
Lifka, Bohumír:
Exlibris a supralibros rodopiscovou pomůckou.
ČRSČ, II./1930, č.1-2, s.8-14, obr.6, lit. a sbírky.
Knižní značky, vpisky apod. majetnická označení jsou důležitou pomůckou a pramenem nejen k zevrubnějšímu poznání konkrétní osoby či rodu ale též doby vzniku, užívání a společenských vztahů a postavení. Vyobrazené knižní značky Jana z Lipého z roku 1541, pánů z Kokořova s přípiskem z roku 1700, ze Zástřizl ze 17. století, Petra Kodicila z Tulechova ze 16. století, Jana Hartvíka z Nostitz ze 17. století, Fridricha Lothara von Stadion-Warthausen z 18. století ukazují rozmanitost výtvarného pojetí tohoto uměleckého projevu. PP

998
B. L. [Bohumír Lifka]:
Heraldické knižní značky v XXIII. Zinkově aukci v Praze 22.II.1930.
ČRSČ, II./1930, č.3-4, s.70-71.
Výjimečnost aukce tohoto materiálu. Zpráva o aukčním katalogu. Seznam aukčního materiálu heraldické povahy který byl dražen. PP

999
Pokorný, Pavel R.:
Knižní vazba pro Muschingera z Gumpendorfu.
HR, 1975, s.98-101, obr.1, lit.6.
Vincenc Muschinger von Gumpensdorf, rada a direktor dvorské komory, v Čechách usazen od roku 1623. Popis erbu, který se vyskytuje jako supralibros v roudnické lobkovické knihovně, sign. VI As 23. PP

1000
Pokorný, Pavel R.:
Supralibros Zikmunda Antocha z Helfenberka.
HR, 1976, s.82-86, obr.1, lit. a pozn.10.
Zikmund Antoch z Helfenberka, profesor a děkan artistické fakulty pražské univerzity, stručná biografie. Problematika jeho erbu a erbovního strýcovství s Jindřichem Dvorským z Helfenberka. Jediný doklad Antochova erbu se nalézá jako renesanční vazby na knize - konvolutu právnických spisů ve Státní knihovně ČSR v Praze, sign. 25 C 118. Autor podrobně pojednal o vazbě této knihy současně s Antochovým erbem. PP

1001
PRP [Pavel R. Pokorný]:
Supralibros Viktorina Vokouna ze Sázavy.
HR, 1978, s.59-61, obr.1, pozn.3.
Význam supralibros a knižních značek jako heraldického pramene. Konfrontace konkrétního případu nepřesně popsaného erbu Vokouna ze Sázavy jednak s archivním materiálem, jednak s použitím v praxi. Zpracováno podle exempláře ze Státní knihovny ČSR v Praze, sign. 21 G 43. PRP

1002
Svátek, Josef:
Ještě smečenská knihovna.
HD, 1944, č.9, s.1.
Popis razítek pro knižní značky smečenské zámecké knihovny Clam-Martiniců z let 1830 - 1840. SH

1003
Svátek, Josef:
Heraldická supralibros na knižních odměnách.
HD, 1944, č.14, s.2.
Dva příklady nesprávně provedených znaků supralibros na knihách určených jako prémie vzorným žákům. Prosba o sdělení dalších exemplářů jako podklad pro napsání článku o knižních školních odměnách. PP

1004
[bez autora]
Spolek sběratelů a přátel exlibris.
HD, 1944, č.8, s.1.
Zpráva o přednášce K. J. Obrátila „Historický vývoj exlibris" pořádané dne 29.3.1944 pražským Spolkem. PP

1005
[Milde, Josef]:
Řed. Karel J. Obrátil ...
HD, 1944, č.9, s.2.
Zpráva o proslovené přednášce „Historický vývoj exlibris" pořádané dne 17.5.1944 pražským Spolkem. Autor kladně hodnotí zpracování tématu a navrhuje vydání přednášky včetně ilustrací tiskem. PP

3.25
Rodokmeny a vývody


1006
Kozák, V.:
Příspěvky ke genealogii šlechtických rodů v Museu pro Železnici a okolí v Železnici.
ČRSČ, XII./1940, č.2, s.70.
Seznam osob uvedených na dvou pergamenových vývodech, týkajících se rodin z Ottschützů a Sterndalů (1) a z Klebesbergu a Thumburku a Pejachewich de Verséza (2). Vývody jsou zdobeny malovanými erby a uloženy v Museu, sign. A-XII-29, A-XI-30. PP


1007
Kuttelvašerová, Eva:
Metternišské rodové vývody z let 1620 - 1787.
GHL, 1970, č.9, s.7-17, schéma, obr.e.61, pozn.4.
Tvorba rodových vývodů - výsledek společného heraldicko-genealogického studia. Stručný přehled dosavadního badatelského zájmu o rodové vývody. Upozornění na odlišných charakter českých a moravských vývodů v komparaci se zahraničními z hlediska jejich právní závaznosti. Začlenění bývalých šlechtických archivů do archivů státních po roce 1945 a 1948, jejich současný stav zpracování a použitelnosti, pramenná základna pro závažná studia.
Stručný nástin vzniku Rodového archivu Metternichů, původně v Kynžvartu, později v Plasích, nyní ve fondech Státního ústředního archivu v Praze. Popis 14 inventárních jednotek, inv.č. 2856 - 2869, obsahujících kreslené rodové vývody. Podrobnější popis vývodu č. 2860 - Karla Jindřicha Metternicha z roku 1679, překresleno schéma a jednotlivé erby. Zevrubné zhodnocení tohoto pramene pro české dějiny a pro oblast dolního Pomoselí a Rýna. Nástin dalších možných badatelských úkolů. PP

1008
Sedlák, Vladimír Jan:
Erbovní vývod v kostele ledečském.
Závěrečná zpráva o výzkumu, provedeném Genealogickou a heraldickou společností v kostele svatých Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou při příležitosti chrámových úprav pro potřeby nové liturgie 1970.
GHL, 1971, č.14, vložka, s.1-12, obr.13, pozn.7.
Základní údaje o kostele sv. Petra a Pavla. Heraldická výmalba kostela nebyla v minulosti podrobena řádnému studiu, citovaní autoři nejsou spolehliví. Nositelé rodových erbů zde vymalovaných měli ke kostelu určitý vztah, který je rozborem jednotlivých erbů vymezen. PP

1009
Sedlák, Vladimír Jan:
Valdštejnský vývod v Dobrovici.
Heraldika, XIII./1980, č.4, s.154-171, obr.e.6, pozn.4.
Stručný přehled majetkové držby dobrovického panství od roku 1551 do 19. století. V dobrovické radnici je osazen jeden z pěti zachovaných kazetových stropů, na němž kromě maleb podle dřevorytů Virgila Solise na motivy Ovidiových Metamorfos jsou též vymalovány erby: úplný valdštejnský, štíty Černčických z Kácova, Švihovských z Rýzemberka, pánů z Kováně, pánů z Kunštátu. Smysl této erbovní kompozice vyložil autor velmi podrobně pomocí erbovních vývodů vymalovaných v tamním kostele sv. Bartoloměje; jsou zde vymalovány hraběcí valdštejnské erby, ukazující posloupnost majitelů dobrovického panství po třicetileté válce a v pokračování rodokmen knížat z Fürstenbergu, s nimiž byli Valdštejnové spřízněni od roku 1723 sňatkem Marie Anny z Valdštejna s Josefem Vilémem Arnoštem knížetem u Fürstenbergu z linie Stühlingen. PP

3.26
Znakové sbírky

1010
Archiv znaků ...
HD, 1945, č.17, s.2.
M. M. Novotňák, člen Heraldického odboru Jednoty starých českých rodů v Praze, má sbírku znaků z českých zemí z bývalé habsburské monarchie, z níž je ochoten poskytovat informace. PP

3.30
Hmotné prameny - obecně


3.31
Evidence heraldických památek

1011
Janovský, Vladimír - Milde, Josef:
Soupis erbů v Čechách.
HD, 1943, č.3, s.1-2.
Zásady koordinované odborné společné práce při provádění soupisu. SH

1012
Mašek, J.:
K soupisu heraldických památek.
HD, 1944, č.8, s.1, pozn.1.
Pracovní zásady vytýčené Heraldickým odborem Jednoty starých českých rodů v Praze. Norma územního rozdělení Čech a Moravy. SH

1013
K. J. H. - J. M. [Karel J. Horáček - Josef Milde]:
Soupis heraldických památek.
HD, 1944, č.12, s.2.
V první části dokazuje Horáček nutnost a prospěšnost evidence dochovaných heraldických památek; v druhé části určuje Milde zásady a postup práce. PP

1014
Heraldický odbor J. s. č. r. ...
HD, 1944, č.13, s.2.
Heraldický odbor JSČR oznamuje, že zahájení soupisu heraldických památek se uskuteční po plánovaném sjezdu heraldických pracovníků, kteří by měli návrh posoudit a doplnit. Heraldický odbor požádal ministerstvo školství o zařazení základních heraldických znalostí do povinné školní výuky. PP

1015
Chromý, Mojmír:
Využití náhrobníků jako pramenů heraldiky.
SPO, 1980, s.69-73, obr.e.5, prameny a lit.8.
V prvé části je vymezen základní historický přehled sledovaného materiálu, jeho typologie a potřeba dokumentace, evidence a ochrany. Následují informace o soupisu heraldických památek v okrese Benešov. V závěru jsou uvedeny konkrétní doklady odlišností erbovních klenotů v erbech Malovců z Malovic a Malešických z Černožic (16. století). PRP

1016
Kozel, Jan:
K ochraně heraldických památek.
SPO, 1980, s.26-27.
Rostoucí ztráty a devastace heraldických památek v posledních létech vyvolávají potřebu centrální dokumentace a seriózní propagace v souvislosti s ochranou ostatních kulturních hodnot. PRP

1017
Müller, Karel:
Význam náhrobních kamenů pro heraldické a genealogické bádání.
SPO, 1980, s.52-53.
Náhrobní kameny jsou často jediným pramenem genealogickým, dosud opomíjeným zdrojem informací o znacích cechů a nešlechtických osob. Návrh centrálního soupisu na celém území státu. PRP

3.32
Devastace hmotných památek

3.32.01
Náhrobníky

1018
Palivec, Viktor:
Náhrobní desky v chrámové dlažbě.
HD, 1944, č.14, s.2.
Veřejnost i odborníci věnují málo pozornosti náhrobním kamenům se znaky. Konzervace event. přemístění - ochrana proti postupné devastaci. SH

1019
Staré náhrobní kameny.
EK, 1937, s.69-70.
Alarmující výzva k záchraně chátrajících náhrobníků včetně finančních odhadů. PRP

3.40
Hmotné prameny - druhy hmotných pramenů, jednotlivosti, bez i s udáním lokace


Benešovsko

1020
Chromý, Mojmír:
Využití náhrobníků jako pramenů heraldiky.
SPO, 1980, s.69-73, obr.e.5, prameny a lit.8.
V prvé části je vymezen základní historický přehled sledovaného materiálu, jeho typologie a potřeba dokumentace, evidence a ochrany. Následují informace o soupisu heraldických památek v okrese Benešov. V závěru jsou uvedeny konkrétní doklady odlišností erbovních klenotů v erbech Malovců z Malovic a Malešických z Černožic (16. století). PRP

Brno

1021
[Hanáček, Jiří]:
Z brněnských kostelů a klášterů.
Kalendář 1977, b. m. r. Soukromý tisk. Nestr. [25 s., 12 obr.e.].
Popisy některých církevních i světských heraldických památek doplněné o stručné historické a heraldické údaje. PP

1022
[Hanáček, Jiří]:
Brněnská církevní heraldika.
Kalendář 1978, b. m. r. Soukromý tisk. Nestr. [26 s., 12 obr.e.].
Popisy církevních heraldických památek doplněné o stručné genealogické a historické údaje osob či institucí. Soubor 12 znaků byl vybrán se zřetelem na 200. výročí založení brněnského biskupství. PP

1023
[Hanáček, Jiří]:
Brněnské náhrobky a portály.
Ročenka 1979, Brno, prosinec 1978. Soukromý tisk. Nestr. [27 s., 15 obr.e.].
Popisy některých světských heraldických památek doplněné o stručné historické a genealogické údaje osob. PP

Děčín

1024
Kasík, Ladislav [spr. má být Stanislav]:
Rodové znaky Thunů na architekturách v Děčíně.
Heraldika, XII./1979, č.2, s.43-64, obr.e.16, lit.3.
Thunové držiteli Děčína od roku 1628. Genealogické, majetkové a topografické údaje o rodu od 12. století do roku 1913. Vývoj erbu od roku 1371, popisy různých úprav a změn.Doklady o konečné podobě erbu Thunů a Hohensteinů v Děčíně. Úpravy erbu podle císařského diplomu z roku 1911. Popis heraldických rodových památek z děčínského zámku, kostela sv. Kříže, z Křížové ulice, z nedochované erbovní galerie zámku a rodové hrobky, z fary v Rozbělesích, z rodové hrobky v Chrástu apod. JJ

Litoměřicko

1025
Donek, Edmund:
Poznámky k legendám, tradicím a pověstem erbovním na Litoměřicku.
EK, 1941, s.62-79.
Kritický rozbor mylných ústních i literárních interpretací některých heraldických památek, přímá souvislost mezi nesprávným výkladem a vznikem místní pověsti, důsledky pro badatelskou práci. Upozornění na základní literaturu k českým erbovním pověstem. PRP

Litomyšl

1026
Vlčka, Ferdinand:
Znaky, které vidí turista-heraldik v Litomyšli.
HD, 1944, č.10, s.2, obr.1.
Upozornění na nemovité i movité heraldické památky, které je možno shlédnout při návštěvě města. PP

Ostrava

1027
Cimalová, Libuše:
K soupisu heraldických památek v Ostravě.
SPO, 1980, s.62-63, obr.2.
Celková zpráva o výsledcích provedeného soupisu na katastru města Ostravy. PRP

3.41
Nemovité památky

3.41.01
Tvrze, hrady, zámky a fortifikace

Blatná, hrad

1028
Kočandrle, Josef V.:
Erbovní světnice na Blatné.
Heraldika, II./1969, č.2, s.17-23, obr.4, pozn.18, res.něm.
Původ Blatné a její majitelé. Popis erbovní světnice, která obsahuje štíty 17 českých rodů. Popis a typologické zařazení štítů. Pokus o identifikaci osob. SH

Houska, hrad

1029
Šimák, Josef V.:
Erby na Housce.
ČRSČ, II./1930, č.3-4, s.99-100.
Erbovní světnice na hradu Houska na Boleslavsku. Oprava Sedláčkových názorů o původu, stáří a příslušnosti erbů na základě studia po renovaci. PP

Rakovník

1030
Štorm, Břetislav:
Cechovní znaky na městské hradební věži v Rakovníku.
EK, 1936, s.17-26, obr.11.
Popis znaků z Vysoké brány, uložených v městském lapidáriu a datovaných k roku 1525. Dle autorova určení jsou zde znaky cechů: tesaři, pekaři, krejčí, bednáři, sladovníci, kameníci, řezníci, koželuzi, kováři, pokrývači. PRP

Rožmberk nad Vltavou, zámek

1031
Semrád, Otto:
Heraldická výzdoba na zámku Rožmberk na Vltavou.
GHL, 1975, 3.ř.,seš.10, s.27-31, obr.e.1, lit.8.
Výzdoba, pocházející z období novogotické úpravy zámku v polovině 19. století, obsahuje „Křižáckou galerii", zřízenou podle vzoru ve Versailles - výčet jmen asi poloviny rodů, dále okenní vitráže z okruhu flandersko-nizozemských rodů, spřízněných s hrabaty Buquoy - výčet některých jmen zejména rytířů řádu Zlatého rouna. PRP

Německo, Lauf, hrad

1032
Pilnáček, Josef:
Vzácná heraldická památka na hradě Laufu.
ČRSČ, XIII./1941, č.3, s.92.
Stručná zpráva o heraldickém souboru. PP

1033
Vyšín, Karel:
Literatura k nejstarší české znakové sbírce na hradě Laufu u Norimberka.
GHL, 1977, 5.ř., září, s.111-113.
Odraz kulturně-historického dědictví doby vlády císaře a krále Karla IV. v současných vědních oborech a disciplinách. Citace dvou (!) prací, zabývajících se problematikou znakového souboru hradu Lauf - Kraft-Schwemmer „Kaiser Karls IV. Burg und Wappensaal zu Lauf, Nürnberg 1960; Zelenka „Der Wappenfries aus dem Wappensaal zu Lauf", Passau 1977. Stručná charakteristika souboru s neúplným výčtem erbů, jeho soudobý politický význam. Výzva k podrobnému zpracování z hlediska potřeb české genealogie a heraldiky. PP

3.41.02
Sakrální stavby

Benešov u Prahy

1034
Chromý, Mojmír - VJS [Vladimír Jan Sedlák]:
[Alianční erb na bývalé piaristické koleji v Benešově u Prahy.]
Heraldika, XIII./1980, č.2, s.[63]-[71], obr.e.5.
Určení aliančního erbu zakladatele piaristické koleje Františka Karla Přehořovského z Kvasejovic a jeho manželky Juliány Dorothey Jörgerové z Tolletu. Poznámka redakce o rodu z Kvasejovic a o osobě Kryštofa Karla Přehořovského. Popis erbu Přehořovských. Stav panský v roce 1643. a citace současně potvrzeného erbu; starožitný stav panský v roce 1663; dědičný stav hraběcí v roce 1694. Syn Kryštofa Karla, František Karel, zakladatel koleje. Jeho 1. manželka Anna Františka Lamboy-Dessener, její rod a erb; 2. manželka Juliána Dorothea zu Tollet, její rod a erb; 3. manželka Anna Františka Pálffy z Erdödu a její erb. SH

Brno

1035
[Hanáček, Jiří]:
Z brněnských kostelů a klášterů.
Kalendář, 1977, s.[21-22], obr.e.1
Johann Gregor Mendel. Popis erbu vyobrazeného na stropě klášterní knihovny sv. Tomáše. PP

1036
[Hanáček, Jiří]:
Brněnská církevní heraldika.
Kalendář, 1978, s.[22-23], obr.e.1.
Znak Františka Cyrila Nappa, opata augustiniánského kláštera ve Starém Brně. Popis znaku vyobrazeného na stropě klášterní knihovny. PP

1037
[Hanáček, Jiří]:
Brněnská církevní heraldika.
Kalendář, 1978, s.[20-21], obr.e.1.
Znak augustiniánského kláštera v Brně. Popis znaku dochovaného nad klášterní branou. PP

1038
[Hanáček, Jiří]:
Brněnská církevní heraldika.
Kalendář, 1978, s.[8-9], obr.e.1.
Znak cisterciáckého kláštera v Brně. Popis znaku podle dochovaného portálu řádové rezidence na Horním rynku; portál datován k roku 1752. PP

1039
[Hanáček, Jiří]:
Z brněnských kostelů a klášterů.
Kalendář, 1977, s.[13-14], obr.e.1
Ditrichštejnové. Popis erbu umístěného na budově františkánského kláštera. PP

1040
[Hanáček, Jiří]:
Brněnské náhrobky a portály.
Ročenka, 1979, s.[6-7], obr.e.1.
Popis aliančního erbu Lva Viléma hraběte z Kounic a jeho 2. manželky Eleonory z Dietrichsteinu podle dochovaného portálu na kostele sv. Michala. PP

1041
[Hanáček, Jiří]:
Z brněnských kostelů a klášterů.
Kalendář, 1977, s.[1-2], obr.e.1.
Lev z Klobouk. Popis erbu vytesaného nad vchodem kostela Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích. PP

1042
[Hanáček, Jiří]:
Brněnská církevní heraldika.
Kalendář, 1978, s.[6-7], obr.e.1.
Biskup František Saleský Sauer. Popis znaku, který se nachází u vnějšího vchodu do sakristie kostela sv. Petra a Pavla. PP

1043
[Hanáček, Jiří]:
Z brněnských kostelů a klášterů.
Kalendář, 1977, s.[23-24], obr.e.1.
Msgre Karel Skoupý. Popis znaku podle vyobrazení na klenbě presbytáře kostela sv. Petra a Pavla. PP

1044
[Hanáček, Jiří]:
Brněnské náhrobky a portály.
Ročenka, 1979, s.[2-3], obr.e.1.
Český a moravský zemský znak v kostele sv. Tomáše. Popis znaků z poloviny 18. století dochovaných na průčelí kostela. PP

1045
[Hanáček, Jiří]:
Z brněnských kostelů a klášterů.
Kalendář, 1977, s.[15-16], obr.e.1.
František hrabě Magnis. Popis erbu z portálu Ústavu šlechtičen. PP

Dobrovice

1046
Sedlák, Vladimír Jan:
Valdštejnský vývod v Dobrovici.
Heraldika, XIII./1980, č.4, s.154-171, obr.e.6, pozn.4.
V kostele sv. Bartoloměje jsou vymalovány erbovní vývody hrabat z Valdštejna a rodokmen knížat z Fürstenbergu, s nimž byli Valdštejnové od roku 1723 spřízněni. Pomocí těchto vývodů určil autor smysl heraldické kompozice erbů z Valdštejna, Černčických z Kácova, Švihovských z Rýzemberka, z Kováně a z Kunštátu, které se nacházejí na jednom z pěti zachovaných kazetových stropů, jenž je nyní osazen v dobrovické radnici. (viz záznam 1009) PP

Hradiště u Znojma

1047
Pokorný Pavel R. - Chromý, Mojmír:
Schlessinovské erby na Hradišti u Znojma.
HR, 1977, s.66-68, obr,2, pozn.3, lit.3.
Zpráva o dosud nepopsaném erbu belgického rodu de Schlessin na budovách proboštství, kde byli Gerhard de Schlessin († 1652) a Tomáš Cornelius de Schlessin († 1675) křižovnickými probošty. PRP

Kounice

1048
Vyšín, Karel:
O francouzském znaku v Čechách.
GHL, 1975, 3.ř., seš.8, s.29-30, obr.e.1, pozn.red., prameny 2.
Pískovcový erb v kapli v Kounicích u Českého Brodu patří rodu de Suys, jemuž náležela ves ve 2. polovině 17. století. Popis erbu.
PRP

Ledeč nad Sázavou

1049
Sedlák, Vladimír Jan:
Erbovní vývod v kostele ledečském.
Závěrečná zpráva o výzkumu, provedeném Genealogickou a heraldickou společností v kostele svatých Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou při příležitosti chrámových úprav pro potřeby nové liturgie 1970.
GHL, 1971, č.14, vložka, s.1-12, obr.13, pozn.7.
Heraldická výmalba kostela nebyla v minulosti řádně probádána, citovaní autoři nejsou spolehliví. Autor provedl rozbor jednotlivých erbů a vymezil vzájemné osobní vztahy. (viz záznam 1008) PP

Libiš

1050
Tomeš, Jarolím - VJS [Vladimír Jan Sedlák]:
[Erb na gotickém portálu kostela sv. Jakuba v Libiši.]
Heraldika, XIII./1980, č.2, s.72, obr.e.1.
Popis dvou shodných erbů vladyk z Libiše. Popis štítu podle Sedláčka - dle pečeti. Proměnlivost kosmého a šikmého dělení štítu ve středověku. SH

Plzeň

1051
Bělohlávek, Miloslav:
Znak řádu německých rytířů na presbytáři kostela sv. Bartoloměje v Plzni.
ZPRH, I./1969, č.5-6, s.97-101, obr.3, pozn.3.
Základní informace o řádu Německých rytířů a jejich plzeňské komendě v letech 1295-1546. Popis tří plastických erbů na opěrných pilířích kostela a jejich určení - Království české, velmistr Řádu, znak Řádu. PRP

1052
Louda, Zdeněk:
Poznámky ke znakům na opěrácích presbytáře kostela sv. Bartoloměje v Plzni.
ZPRH, I./1969, č.5-6, s.101-103.
Výtvarná rozdílnost erbů nasvědčuje tomu, že erby Českého království a velmistra Řádu jsou původními předparléřovskými projevy heraldického reliéfu, zatímco erb Řádu je novodobou volnou kopií z doby regotizace - 2. poloviny 19. století. PRP

1053
jvk [Josef V. Kočandrle]:
Miloslav Bělohlávek. Znaky řádu německých rytířů na presbytáři kostela sv. Bartoloměje v Plzni.
Zdeněk Louda. Poznámky ke znakům na opěrácích presbytáře kostela sv. Bartoloměje v Plzni.
Heraldika, III./1970, č.2, s.27-28.
Stručný obsah publikovaných článků a recenzní poznámka autora. PP

Praha

1054
Štědronský, František:
K ikonografii znaku řádu dominikánů.
EK, 1941, s.102-103.
Jednoduchý a složený řádový znak je vyobrazen v kostele sv. Jiljí na Starém Městě spolu s erby Berků z Dubé, z jejichž rodu domněle pocházela blahoslavená Zdislava, podporovatelka dominikánů, jíž je v kostele zasvěcena kaple. [V textu je chybně uvedeno, že řád se řídí řeholí sv. Dominika, správně má být sv. Augustina.] PP

Sobůlky u Kyjova

1055
Svoboda, Jan:
Obrazy tvrzí v Solopiskách a v Třebotově a býv. kostele v Třebotově.
ČRSČ, XV./1943, č.4, s.110-111.
Kaple sv. Heleny v Sobůlkách postavena v roce 1734 nákladem Heleny Johanny Dluhošové rozené Mladotové ze Solopisk. Popis současného stavu malířské výzdoby, která vznikla neumělou přemalbou v roce 1856. Uveden stručný přehled majetkové držby tvrzí v Solopiskách a v Třebotově. Pátrá se po dokladech starých vyobrazení obou tvrzí a třebotovského kostela za účelem provedení odborné restaurace maleb. PP

Šťáhlavy

1056
Šaroch Josef:
Poznámky o stavbě kostela ve Šťáhlavech a o tamních erbech.
Heraldika, IV./1971, č.1-2, s.1-5, obr.3, pozn.4, res.něm.
Popis kostela sv. Vojtěcha a jeho erbů: dva lité znaky na zvonu rodů z Kokořova a Heissensteinu; dva malované erby v kostele rodů z Kokořova a Černínů z Chudenic; dva kamenné alianční erby nad vchodem Heřmana Jakuba Černína z Chudenic a Marie Barbory Schaffgotschové; tři kamenné erby ve zdi kostela Jiřího Petra z Kokořova a jeho manželek Doroty Polexiny Tejřovské z Enzidle a Kateřiny Vrtbovské z Vrtby. SH

3.41.03
Domy, paláce

Brno

1057
[Hanáček, Jiří]:
Brněnská církevní heraldika.
Kalendář, 1978, s.[2-3], obr.e.1.
Brněnské biskupství. Popis znaku biskupství, který je vytesán nad portálem biskupské konsistoře s letopočtem 1778. PP

1058
[Hanáček, Jiří]:
Brněnské náhrobky a portály.
Ročenka, 1979, s.[20-21], obr.e.1.
Erb rady moravského gubernia a vídeňského dvorního rady Jana Nepomuka Hausperského z Fanalu. Popis erbu dochovaného na fasádě Hausperského domu; erb udělen rodině v roce 1705 při povýšení do baronského stavu. PP

1059
[Hanáček, Jiří]:
Brněnská církevní heraldika.
Kalendář, 1978, s.[10-11], obr.e.1.
Biskup Stanislav Pavlovský z Pavlovic. Popis biskupského znaku dochovaného nad portálem v nádvoří Moravského muzea. PP

1060
[Hanáček, Jiří]:
Brněnské náhrobky a portály.
Ročenka, 1979, s.[18-19], obr.e.1.
Erb Mitrovských z Nemyšle. Popis erbu dochovaného na portálu bývalého paláce Mitrovských, nyní umístěn v nádvoří Moravského muzea. PP

1061
[Hanáček, Jiří]:
Brněnská církevní heraldika.
Kalendář, 1978, s.[18-19], obr.e.1.
Znak biskupa Heřmana Hanibala hraběte z Blümengen. Popis biskupského znaku s letopočtem 1751 na budově proboštství. PP

1062
[Hanáček, Jiří]:
Brněnské náhrobky a portály.
Ročenka, 1979, s.[10-11], obr.e.3.
Erby brněnského měšťana Kryštofa Schwarze z Retzu. Popis tří variant postupně měněného erbu, poslední jako pečetní znamení je součástí figurální výzdoby Schwarzova domu. PP

Dobrovice

1063
Sedlák, Vladimír Jan:
Valdštejnský vývod v Dobrovici.
Heraldika, XIII./1980, č.4, s.154-171, obr.e.6, pozn.4.
V dobrovické radnici je osazen jeden z pěti dochovaných kazetových stropů, který mimo jinou výzdobu nese erby rodů z Valdštejna, Černčických z Kácova, Švihovských z Rýzemberka, z Kováně, z Kunštátu. Výklad této erbovní kompozice pomocí malovaných erbovních vývodů valdštejnských a fürstenberských v tamním kostele sv. Bartoloměje. (viz záznam 1009) PP

Jindřichův Hradec

1064
Milde, Josef:
Erb pánů z Hradce.
HD, 1943, č.1, s.3.
Na domě v Mlýnské ulici byly pod omítkou objeveny fresky s erbem pánů z Hradce. Autor upozorňuje na nutnost záchrany. PP

Lanškroun

1065
Fidler, Jiří:
Znaky na severovýchodním portálu lanškrounské radnice.
ZGHSÚ, 1980, č.16-17, s.185-186.
Na základě vlastního badatelského průzkumu určeny znaky takto: Vratislav Nádherný z Pernštejna, Marie Manrique de Lara - jeho manželka, erb lanškrounských rychtářů, městský znak. Stručný výklad o jednotlivých znacích, popis, biografické údaje, heraldická kurtoazie. PP

1066
Křivohlávek, Jan:
Doplněk k článku o znacích na severovýchodním portálu lanškrounské radnice.
ZGHSÚ, 1980, č.16-17, s.186-187.
Kritické poznámky k věcným chybám: 3. znak, považovaný Fidlerem za erb lanškrounských rychtářů, patří patrně ve skutečnosti některému z pernštejnských úředníků; poznámka ke koruně v městském znaku Lanškrouna; poznámka k umístění znaků, hodnostem jejich nositelů a heraldické kurtoazii. PP

Litoměřice
1067
Novák, Karel:
O velkém saském znaku v Čechách.
GHL, 1975, 3.ř., seš.7, s.24-26, obr.2.
Mořic Adolf vévoda Saský (1702-1759), osobní data otce a matky. Biskup královéhradecký (1731-1733) a litoměřický (1733-1759). Popis kamenného erbu vytesaného na paláci. PP

Praha

1068
Pokorný, Pavel R.:
Heraldika versus restaurátoři.
HR, 1974, s.93-97, obr.3, pozn. a lit.
Kritický rozbor chybně restaurované desky umístěné na kanovnickém domě čp. 58 na Hradčanech [v Praze]. Chybné určení znaků je výsledkem nesprávně prováděné heuristiky pramenů a dostupné literatury. Zatímco na desce mají být správně erby Zbyňka Berky z Dubé, Václava Albína z Helfenburku a znak pražského arcibiskupství i kapituly sv. Víta, byl znak arcibiskupství zaměněn za znak rožmberského úředníka Jana Černého z Vinoře. Znaková deska je renesančního původu z let 1601-1604. PP

Reediční poznámka - 2011:
Vzhledem k počtu excerpovaných záznamů a obsahu jejich anotací bylo nutné vytvořit samostatnou podskupinu 3.42 Movité památky; za ní budou následovat další podskupiny:
3.42.04 Pomníky a sochy
3.43 Erby a znaky na numismatickém materiálu
3.44 Heraldika vojenská, uniformy
3.49 Různé užití heraldických motivů

3.42
Movité památky


3.42.01
Kachle

Kuks

1069
vP [Viktor Palivec]:
Výstava kachlí ...
GHL, 1969, č.2, s.29.
Zpráva o sbírkách kachlů v expozici na zámku Kuks; řada kachlů nese heraldické motivy. PP

Melice

1070
Michna, Pavel J.:
Heraldická výzdoba kachlů z hradu Melice na Vyškovsku.
Archeologický příspěvek k fondu heraldických památek doby předhusitské na Moravě.
SPO, 1980, s.16-19, obr.10.
Historie a popis archeologického nálezu z 30. let [20. století] jsou doplněny celkovou rekonstrukcí gotických kachlových kamen, interpretací heraldických motivů a životopisnými údaji o Václavu Králíku z Buřenic, olomouckém biskupovi v letech 1413-1416. PRP

Lichnice

1071
Na hradě Lichnici ...
EK, 1937, s.67.
Zpráva o nálezu kachlíků s heraldickými motivy, stručný popis. PP

Sion

1072
Pokorný, Pavel R.:
Ke znaku Jana Roháče z Dubé.
HR, 1980, s.95-96, obr.1, pozn.4.
Heraldický kachel z archeologického průzkumu hradu Sionu v roce 1937 nese erb Jana Roháče z Dubé. Na základě dochovaných zbytků polychromie lze stanovit tinktury erbu: V červeném štítě stříbrný odřivous. Klenot neznámý. Kachel je uložen ve sbírkách Okresního muzea v Kutné Hoře. PP


3.42.03
Funerální památky - náhrobníky, hrobky, pohřební štíty aj.


1073
Tamchyna, Josef:
Náhrobní desky Tamchynů z Doubravice.
SJČSR, V./1934, č.1, s.7-8.
Zpráva o šesti náhrobnících s přepisy legend a s popisy erbů:
Vysoký Újezd u Opočna - Jan Tamchyna z Doubravice, 1508.
Rychnov nad Kněžnou, kostel sv. Havla - Dorota Tamchynová z Doubravice, 1575.
Meziříčí, dva náhrobníky ze zbořeného kostela sv. Kateřiny - Jan Tamchyna z Doubravice a jeho manželka Alžběta, 1619.
Bílý Újezd u Dobrušky - Vilém Vostrovský ze Skalky, 1597, a jeho manželka Markéta Tamchynová z Doubravice. PP

Běstvina

1074
Boháč, Dobroslav a Hynek - VJS [Vladimír Jan Sedlák]:
Náhrobníky Schönowitzů z Ungerswerthu.
Heraldika, XIII./1980, č.3, s.[123]-[128], obr.e.1, prameny 1, lit.4.
Stručný popis náhrobníku a erbu z náhrobní desky z roku 1818 Josefa Antonína svobodného pána Schönowitze z Ungerswerthu; náhrobek se nachází na hřbitově. V redakční poznámce (autor VJS) podrobné historické, genealogické a heraldické údaje o rodu. SH

Brno, kostel sv. Jakuba

1075
Walter, Vilém:
Heraldická vycházka dne 25.6.1977 v Brně.
HGR, 1978, s.62-63.
Stručný popis epitafů a znaků. JJ

1076
[Hanáček, Jiří]:
Z brněnských kostelů a klášterů.
Kalendář, 1977, s.[7-8], obr.e.1.
Florian Pravětický z Radvanova (Vokachynic a na Žerůtkách). Citace nápisu a popis erbu podle náhrobníku. PP

1077
[Hanáček, Jiří]:
Z brněnských kostelů a klášterů.
Kalendář, 1977, s.[9-10], obr.e.1.
Barbora Střelická ze Střelic. Citace nápisu a popis erbu podle náhrobníku. PP

1078
[Hanáček, Jiří]:
Brněnské náhrobky a portály.
Ročenka, 1979, s.[8-9], obr.e.1.
Erb brněnského městského syndika Sebastiana Sutora. Popis erbu podle náhrobníku z roku 1658, původně umístěném na farním hřbitově u sv. Jakuba, nyní v kostele. PP

1079
[Hanáček, Jiří]:
Brněnské náhrobky a portály.
Ročenka, 1979, s.[14-15], obr.e.1.
Erb prvního brněnského poštmistra Jana Jiřího Metzburga. Popis erbu podle dochovaného náhrobníku. PP

1080
[Hanáček, Jiří]:
Brněnské náhrobky a portály.
Ročenka, 1979, s.[16-17], obr.e.1.
Erb brněnského rychtáře Kryštofa Čerta, popis podle dochovaného náhrobníku. PP

1081
[Hanáček, Jiří]:
Brněnské náhrobky a portály.
Ročenka, 1979, s.[22-26], obr.e.2.
Rozbor vývodů na náhrobnících Anny Marie Cetrysové z Kinšperka a Jana Haugwice z Biskupic z roku 1568. PP


Brno, kostel Nanebevzetí Panny Marie


1082
[Hanáček, Jiří]:
Brněnská církevní heraldika.
Kalendář, 1978, s.[12-13], obr.e.9.
Popis heraldické výzdoby hrobky kardinála-biskupa Františka Serafinského z Dietrichsteinu (bývalý jesuitský kostel). PP

Brno, kostel sv. Petra a Pavla

1083
[Hanáček, Jiří]:
Z brněnských kostelů a klášterů.
Kalendář, 1977, s.[17-18], obr.e.1.
Ludvík Raduit de Souches. Popis erbu z kostela sv. Petra a Pavla; Ludvík Raduit de Souches je však pochován v kostele sv. Jakuba, tam i náhrobek s popisem jeho činů a erb. PP

1084
[Hanáček, Jiří]:
Z brněnských kostelů a klášterů.
Kalendář, 1977, s.[19-20], obr.e.1.
Vincenc Josef hrabě Schrattenbach. Popis erbu a jeho modifikace s biskupskými atributy podle značně devastovaného náhrobníku na vnější zdi kostela. PP

1085
[Hanáček, Jiří]:
Brněnská církevní heraldika.
Kalendář, 1978, s.[4-5], obr.e.1.
Biskup Arnošt Antonín hrabě Schaffgotsch. Popis erbu dochovaného na pomníku, který je nyní umístěn v kostele. PP

1086
[Hanáček, Jiří]:
Brněnská církevní heraldika.
Kalendář, 1978, s.[24-25], obr.e.1.
Biskup Pavel hrabě Huyn. Popis erbu zasazeného v chrámové předsíni. PP

1087
[Hanáček, Jiří]:
Brněnské náhrobky a portály.
Ročenka, 1979, s.[4-5], obr.e.1.
Moravský zemský lékař Jiří Ignác Hetmeer. Popis erbu podle dochovaného náhrobníku z roku 1704. PP

Frýdek - Místek

1088
Garbová, Eva:
Náhrobek Samuela Wolfa z Března na zdi kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku-Místku.
ZOGHSP, I./1978, č.1, s.12, prameny a lit.2.
Náhrobek pochází z roku 1662, celkový popis včetně erbu, citace nápisu. SH

Heřmaň

1089
Boháč, Dobroslav a Hynek - VJS [Vladimír Jan Sedlák]:
[Náhrobník Vltavských z Manšvertu v kostele sv. Václava v Heřmani.]
Heraldika, XIII./1980, č.2, s.72-[75], obr.e.l.
Popis náhrobníku z konce 17. století, obdobný náhrobník v nedalekém Uhrově. Václav Albrecht Vltavský ze Schlagenfeldu povýšen roku 1649 do rytířského stavu a udělen mu přídomek „von Mannsschwerdt und Helfenburg". Dějiny rodu a jeho hmotné poměry. Starožitný stav rytířský potvrzen roku 1715. Popis erbu. SH

Chotěboř

1090
Boháč, Dobroslav a Hynek - VJS [Vladimír Jan Sedlák]:
[Gemrichové rytíři z Neuberga.]
Heraldika, XIII./198, č.2, s.76-79, obr.e.2 (na 2. a 3. straně obálky), lit.1.
Popis náhrobníku z konce 19. století Jana Gemricha rytíře z Neuberga. Podrobnější historické, genealogické a heraldické údaje o rodu a popisy erbů rytířského a baronského. SH

Klimkovice

1091
Hrbáček, Karel:
Náhrobky Bzenců v Klimkovicích.
ZOGHSP, III./1980, č.1, s.4-9, obr.e.4, lit.5, gen.tab.1.
Popis renesančních náhrobníků z let 1578 - 1600 a přepisy jednotlivých nápisů. PRP

Lanžov

1092
Petr, Boh.:
Lanžovský kostel, matriky a šlechta.
ČRSČ, IV./1932, č.3-4, s.113-123, obr.1, pozn.33.
Popis náhrobních kamenů, nacházejících se vně i uvnitř kostela sv. Bartoloměje a patřících 13 šlechtickým rodům, které jsou uvedeny na základě studia písemných i hmotných pramenů v časovém rozmezí 16. - 19. století. PP


Litoměřice

1093
Donek, Edmund:
Poznámky k legendám, tradicím a pověstem erbovním na Litoměřicku.
EK, 1941, s.71-74.
Náhrobní kámen, zasazený v přízemní části zvonice kostela sv. Vojtěcha, pochází z 2. poloviny 16. století. Vyobrazená postava představuje litoměřického krajského hejtmana Bedřicha Sezimu ze Sezimova Ústí († 1582). Erby tvoří čtyřkoutý vývod po přeslici: Sabina Beřkovská ze Šebířova, Eliška Kostková z Postupic, Zdislava z Dubé a Lipého, Kateřina Cardová z Petrovic. Popis jednotlivých erbů. Náhrobník byl druhotně použit v roce 1796 pro litoměřického purkmistra Antonína Schleidera, původní nápis odtesán. PP

Mělník

1094
Boháč, Dobroslav a Hynek - VJS [Vladimír Jan Sedlák]:
[
Gemrichové rytíři z Neuberga.]
Heraldika, XIII./198, č.2, s.76-79, obr.e.2, lit.1.
Náhrobek Jana Eduarda Gemricha z konce 19. století na hřbitově u kostela Nejsvětější Trojice na Chlomku. Podrobnější údaje o rodu, Popisy erbů rytířského a baronského. SH

Milevsko

1095
Sedlák, Vladimír Jan:
Jílovští heraldici na zájezdu.
Heraldika, X./1977, č.2, s.53, obr.e. na 1 straně obálky, lit.1
V rámci tématického zájezdu navštíven klášterní kostel Navštívení Panny Marie, v němž se nachází torzo náhrobníku s erbem opata Františka z Vepic z rodu Věžníků. PP

Olomouc

1096
Zemek, Metoděj:
Náhrobky v metropolitním kostele sv. Václava v Olomouci.
Rodokmen, II./1947, č.3, s.90-92; č.4, s.119-124.
Rodokmen, III./1948, č.1, s.19-23; č.2, s.54-58; č.3, s.84-91; č.4, s.116-120, pozn.153.
Metropolitní chrám sv. Václava představuje jednu z nejvýznačnějších architektur na Moravě. Stručný nástin stavebního vývoje, podíl jednotlivých stavebníků, popis interiéru, zasvěcení kaplí a oltářů. Podle rukopisu „Epithapia" od Pavla Celestina Kylhuffka z roku 1708 se nacházelo v chrámu 145 náhrobních nápisů, do doby současné se dochovalo pouhých 14. Prvá část studie popisuje náhrobky dochované, druhá část zaniklé - známé pouze z písemných zpráv. PP

Praha

1097
Svátek, Josef:
Šlechtické náhrobky na vojenském hřbitově v Praze na Hradčanech.
HD, 1943, č.3, s.1.
Seznam náhrobků na nichž jsou vyobrazeny erby. Seznam náhrobků s erby: Winzenz Edler von Czerny, Josef Guta von Kaiserlieb, Wenzel Schipka von Blumenfeld, Schwenk von Rheindorf, Freiherr von Pochazka. Kromě nacionálií a titulů uveden též popis erbů. PP

1098
Markus, Antonín:
Erbovní náhrobek na vojenském hřbitově v Praze na Hradčanech.
HD, 1944, č.6, s.1.
Doplněk k Svátkově článku. Popis erbi Winzenze šlechtice Czerného, nobilitace, údaje o vojenské kariéře dělostřeleckého podporučíka Jana Czerného, Winzenzova otce. PP

1099
Horáček, K. J.:
Další šlechtické náhrobky na vojenském hřbitově v Praze na Hradčanech.
HD, 1944, č.12, s.1.
Doplněk k Svátkově článku. Seznam náhrobků bez erbů. Opravy a doplňky nápisů a údajů z dalších náhrobků.
[O tomto hřbitově, resp. o jeho desolátním stavu, napsala 29.7.1961 do novin Večerní Praha O. Šulcová článek pod názvem Tajemný hřbitov pod hradem. Za 20 let od Svátkova článku byl hřbitov totálně zdevastován a stal se oblíbeným místem her tehdejší mládeže. Reediční poznámka - 2011]. PP

1100
PRP [Pavel R. Pokorný]:
Znak na náhrobku Tychona Brahe.
ES, 1971, č.11, s.39-42, obr.e.1, pozn.8.
Rozborem autentických vyobrazení erbu Tychona Brahe dochází autor k závěru, že na náhrobníku v chrámu Panny Marie před Týnem [Praha - Staré Město] není vyobrazen polepšený erb ale rodový vývod do čtyř předků na jednom štítě. PRP

1101
Kolowrat, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám sv. Tomáše v Praze III.
ČRSČ, III./1931, č.2-3, s.65-83, tab.e.5, pozn. v textu.
Genealogický, heraldický a kulturněhistorický význam náhrobků a epitafů, potřeba jejich soustavného studia. Uvedený soupis obsahuje 69 položek; nápisy opsány dle skutečného stavu a porovnány s dochovaným klášterním rukopisem „Summarium rerum memorabilium conventus Micro Pragensis Sti Thomae ap." od Theobalda Grubera. Vyobrazeny jsou pouze erby, které se nevyskytují v českých heraldických dílech nebo které vykazují odchylka; erby nejsou popsány. Upozornění na další náhrobky, na nichž je text i event. erb zcela vyhlazen. Vzhledem k umístění mobiliáře nejsou všechny náhrobky náležitě přístupné. PP

1102
Z. K. [Zdeněk Kolowrat]:
K článku „Náhrobky a epitafy v pražských kostelích".
ČRSČ, III./1931, č.4, s.154.
Oprava nesprávného čtení nápisu u č. 64. PP

1103
Kolowrat Krakowský, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám P. Marie pod řetězem v Praze III.
ČRSČ, IV./1932, č.1, s.10-17, tab.e.2, pozn.3.
Doslovný přepis textů z 21 náhrobků; doplněno vyobrazením erbů nebo odkazem na literaturu se vztahem k pohřbeným osobám. PP

Pohled

1104
Hladík, František - VJS [Vladimír Jan Sedlák]:
[Náhrobníky Schönowitzů z Ungerswerthu.]
Heraldika, XIII./1980, č.3, s.[123]-[128], obr.e.1, prameny 1, lit.4.
Stručný popis náhrobku s erbem rytíře Jana Šenovce z Ungerswerthu († 15.6.1626), který se nachází v kostele sv. Ondřeje. V redakční poznámce (autorem VJS) podrobné údaje o rodu. SH

Předklášteří

1105
Drobná, Zoroslava:
Sedm set let kláštera Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova.
EK, 1941, s.95-99, pozn.2.
Stručná historie kláštera a popis náhrobních kamenů, z nichž některé nesou heraldické motivy. PP

1106
Král, A. B.:
Neznámé znaky v areálu Porta Coeli v Tišnově II - Předklášteří.
Heraldika, XII./1979, č.4, s.118-133, obr. náhrobníků 8, lit. v textu, lit.8.
Stručné umělecko-historické zhodnocení heraldických památek a podrobný popis náhrobníků; opravy a doplňky údajů z předchozí literatury. JJ

Sezemice

1107
M. V.:
Poslední člen vladyckého rodu z Počápel.
ČRSČ, XIV./1942, č.3, s.63.
Zpráva o nápisovém náhrobníku s erbem Jana Arkleba z Počápel, který je osazen na vnější zdi sezemického kostela. PP

Slaný

1108
K. [Rudolf Kryl]:
Erbovní hrobky na slánském hřbitově.
ČRSČ, XV./1943, č.2-3, s.64.
Stručná informace o náhrobnících a upozornění dr. Z. Wirtha o slánském hřbitově, publ. v roce 1914 ve „Slánském obzoru". PP

Stará Ves nad Ondřejnicí

1109
Garbová, Eva:
Náhrobek Ctibora Syrakovského z Pěrkova v kostele sv. Jana Křtitele ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
ZOGHSP, I./1978, č.2, s.28-29, prameny a lit.8.
Popis jednoho ze souboru čtyř renesančních náhrobníků z přelomu 16. a 17. století. SH

3.42.04
Pomníky a sochy

Nepomuk


1110
[Milde, Josef]:
Restaurace heraldické památky.
HD, 1944, č.6, s.2.
Nepomucká duchovní správa nechala restaurovat morový sloup sv. Vojtěcha z roku 1699 a erby donátorů - Václava Vojtěcha hraběte ze Šternberka a jeho manželky Kláry Bernardy z Maltzanu. PP

Tovačov

1111
Sedláček, F.:
Znaky na pomníku sv. Jana Nepomuckého.
ČRSČ, IV./1932, č.2, s.97-98, pozn.3.
Popis erbů hraběte. Salm-Neuburg a hraběte. Liechtenstein-Castelcorno. Pomník pochází z let 1705-1715 a je umístěn na nádvoří tovačovského zámku. JJ

3.42.05
Tkaniny

Francie, Bayeux

1112
J. M. [Josef Milde]:
Jméno města Bayeux.
HD, 1944, č.10, s.2.
Popis bayeuxského heraldického gobelínu zobrazujícího vpád Normanů do Anglie. PP

1113
Ještě o čalounu z Bayeux.
HD, 1944, č.12, s.2.
Zpráva o převezení gobelínu do Spojených Států. PP

3.42.06
Dřevořezby

Rožmitál pod Třemšínem

1114
Vomáčka, František:
Poznámky.
ES, 1968, č.1, s.18-19.
Zpráva o otevření Městského památníku Jakuba Jana Ryby. Součástí expozice je též sbírka znaků v dřevořezbě Václava Kotrbatého. PP

1115
Hoyer, Ivan:
Památce Václ. Kotrbatého.
Heraldika, VI./1973, č.2-3, s.[25]-27, obr.e.2.
Průřez životem a prací Václava Kotrbatého. Popis Heraldické síně Městského památníku. Vystaveno celkem 555 ks městských a rodových znaků. JJ

3.42.07
Mezníky

Vranovská Ves u Znojma

1116
Trmač, Miloslav:
Hraniční kámen se znakem J. L. Raduita de Souches ve Vranovské Vsi u Znojma.
ZGHSP, 1979, 7.ř., č.3-4, s.46, obr.1, lit.3.
Zpráva o nálezu, nové umístění. Popis erbu. Stručná biografie Raduita de Souches, potomci, majetková držba. PP

3.42.08
Cechovní a firemní štíty

Ostrava

1117
Mitura, Jaromír:
Nález firemního štítu bývalých majitelů Vítkovických železáren s rodovým znakem Rotschildů.
ZOGHSP, II./1979, č.1, s.12.
Nález litinové desky v roce 1975 v závodě VŽKG [Vítkovické železárny Klementa Gottwalda], patrně ze správní budovy staré části hutí. Deska uložena do ostravského muzea. SH

3.42.09
Klenoty

1118
Wierer, Alfred C.:
Potence.
HR, 1976, s.43-81, obr.52,lit.10.
Potence je velký zlatý náhrdelník krále heroldů Řádu Zlatého rouna nošený při slavnostních příležitostech. Autor zevrubně pojednal o druhé řádové Potenci vzniklé po roce 1517 a popsal erby 52 řádových rytířů, jimiž je klenot ozdoben. Dále popsal kroje a úřady řádových důstojníků, kteří působili na dvoře suveréna řádu. PP
Seznam řádových rytířů [rok za jménem značí, kdy se stal nositelem řádu]:
1. Charles I. (pozdější císař Karel V.), král španělský, 1501 (s.47)
2. Emblémy a devíza krále Karla I. (s.47-48)
3. Leopold Joseph Carl, Herzog in Lothringen und von Bar (s.48)
4. Karel V., císař římsko-německý (s.48)
5. Don Fernando de Gonzaga, Duca di Ariano, Principe di Molfetta, 1531 (s.48)
6. Don Philippe, Infand d´Espagne, Prince de Castille (pozdější král Filip II., 1531 (s.48)
7. Georg Schenk, Herr von und zu Teutenburg, 1531 (s.49)
8. Philipp, Herzog in Bayern, 1531 (s.49)
9. Hermann, Graf von Berg zu Heremberge, Marquis von Berg op Zoom, 1602 (s.49)
10. Philippe, Comte de Ligne et de Falkenberg, Vicomte de Leyden, Baron de Wassernaar, 1559 (s.49)
11. Antoin de Lalain, Seigneur de Montigny, 1516 (s.49)
12. Don Jean Manuel, Seigneur de Belmonte, de Campos et de Zebrico de la Torre, 1505 (s.49)
13. Charles-Philippe de Croÿ, Marquis de Hauré, Prince de S.R.I., 1599 (s.49)
14. Jacques de Gavre, Seigneur de Fresin, 1516 (s.49)
15. Jean de Hennin, Comte de Boussu, 1531 (s.50)
16. Philippe de Croÿ, Comte de Soire, 1599 (s.50)
17. Ernst, Graf von Isenburg, 1625 (s.50)
18. Jean II., Baron de Trazegnies et de Silly, 1516 (s.50)
19. Balthasar Philippe de Gand, dit Vilain, Comte d´Isenghien, 1633 (s.50)
20. Pfalzgraf Friedrich II. der Weise, Herzog in Bayern, 1516 (s.50)
21. Lamoral, Prince de Ligne, Comte de Faucquemberghe, Vicomte de Leyden, 1599 (s.50)
22. Georg, Herzog von Sachsen, 1531 (s.50)
23. Georg Ludwig, Graf von Schwarzenberg, 1624 (s.50)
24. Niclas III., Graf zu Salm-Neuburg, 1531 (s.50-51)
25. Charles Albert de Longeuval, Comte de Buquoi, Vaus, 1663 (s.51)
26. Claude de la Baume, Seigneur de Mont Saint Sorlin, Marechal de Burgogne, 1531 (s.51)
27. Sigismund Sfondrati, Marquis de Montafia, 1663 (s.51)
28. Peter Ernst, Graf von Mannsfeldt, 1545 (s.51)
29. Philippe Francois de Croÿ-Solre, Vicomt de Langle, Seigneur de Turcoing, Duc de Hauré, po roce 1633 (s.51)
30. Philippe II. de Croÿ, Seigneur de Renty, 1516 (s.51)
31. Philippe Hippolite di Spinola, Comte de Brusy, Marquis de los Balbases, 1668 (s.51)
32. Maxmilian de Berghas, Seigneur de Zevensberghe, 1516 (s.52)
33. Johann der Jüngere, Graf von Nassau, Katzenellbogen, Vianden und Dietz, Herr zu Renaix, 1624 (s.52)
34. Ferdinand I., volený král římský, král uherský a český, 1516 (s.52)
35. Sigismud I. Jagiello-Litevský, řečený Starý, král polský, 1518 (s.52)
36. Marc de Rye, Marquis de Varambon, 1586 (s.52)
37. Duc et Marquis de Croÿ-Hauré, rok neuveden (s.52)
38. Charles de Ligne, Comte d´Aremberg, Baron de Zevenberg, 1586 (s.52-53)
39. Eugen Alexander, Fürst von Thurn und Taxis, 1681 (s.53)
40. Floris, Comte de Berlay-Mont et de Lalain, 1586 (s.53)
41. Alexandre de Bournonville, Comte de Hennin-Lietard, 1624 (s.53)
42. Don Fadrique Heriques, Conde de Modica , Visconde de Cabrera, Conde de Melgar, de Medina del Riosecco, Amirand de Castilla, 1518 (s.53)
43. Eugéne, Duc et Comte de Montmorency, Prince de Robecq, mezi léty 1665-1700 (s.53)
44. Don Fadrique de Toledo, Duque de Alva, 1518 (s.53-54)
45. Philippe de Croÿ-Ligne, Prince de Chimay et d´Aremberg, mezi léty 1650-1665 (s.54)
46. Charles Alexander de Croÿ, Marquis de Hauré, Comte de Fontenay, 1618 (s.54)
47. Don Alonso d´Arragonm Duques de Segorbe y Cordona, Conde d´Ayala, 1555 (s.54)
48. Philipp Wilhelm, Graf von Nassau, Prinz von Oranien, 1599 (s.54)
49. Philippe Francois, Baron Wattenwyl, dit de Joux, Comte de Boussolin, Marquis de Conflans, mezi léty 1665-1700 (s.54)
50. Philippe, Comte d´Egmont, Prince de Gaure, 1586 (s.54)
51. Albert de Ligne, Prince de Barbancon et d´Aremberg, Comte d´Aigremont, 1627 (s.55)
52. Wilhelm, Herzog in Bayern, Pfalzgraf bei Rhein, 1585 (s.55)

3.42.10
Stolní náčiní a nádobí

Hradec Králové

1119
Štafl, Ivan K. J.:
K erbům rodin královédvorských
GHL, 1972, díl II., č.18, s.3-5, obr.e.3, pozn.10
Nález torz skleněných vítacích pohárů tzv. vilkumů z konce 16. století s erby Jiskry ze Sobince a Klebsatla z Milhauzu. Popis nálezů, stručné genealogické a heraldické údaje o nobilitovaných rodinách. Předměty jsou uloženy v Krajském muzeu v Hradci Králové. PP

Jablonec nad Nisou

1120
vP [Viktor Palivec]:
Kónický pohár ...
GHL, 1970, č.8, s.22.
Ve sbírkách Muzea skla v Jablonci nad Nisou se nachází skleněný pohár s erby Jáchyma Ondřeje Šlika a jeho 3. manželky Voršily Žofie z Opersdorfu. Upozornění na vyobrazení v příloze „Haló" deníku „Rudé právo" z 20.12.1969. PP

Rakousko, Salzburg

1121
Pokorný, Pavel R.:
Pozoruhodné bohemikum.
HR, 1975, s.89-94, obr.3, pozn.11.
Dřevěný postříbřený soudek, deponovaný v salzburském muzeu, nese bohemikální heraldickou výzdobu - znak proboštů premonstrátské kanonie v Doksanech, erb posledního doksanského probošta Josefa Františka rytíře Winkelburga a erb královéhradeckého infulovaného děkana Františka Vokouna z Vokounštejna. Vznik heraldické výzdoby je datován mezi léta 177-1782. PP

3.42.11
Zvony

1122
Zrůbek, Rudolf:
Neslyšný hlas zvonů.
GHL, 1975, 3.ř., seš.9, s.21-23.
V rámci kampanologického soupisu v oblasti Podorlicka prováděl autor zevrubný průzkum jednotlivých zvonů; upozorňuje na množství údajů genealogických a heraldických a navrhuje provádět důkladnější kampano-heraldická studia. Uvedeno 11 lokalit se zkrácenými nápisy a genealogicko-heraldickými údaji. PP
Bohuslavice u Nového Města nad Metují, 1581, erb Wolfa ze Stubenberka
Cuclava u Kostelce nad Orlicí, 1693, erb hrabat z Ugarte
Častolovice nad Orlicí, 1564, erby Jindřicha z Reggeru a manželky Reginy; 1612, erb rodu z Oppersdorfu
Krčín u Nového Města nad Metují, 1605, erb rodu ze Stubenberka
Kunvald u Žamberka, 1752, erb hrabat z Bubna a Litic
Náchod, 1663, erb Marie Benigny kněžny Piccolomini de Aragona rozené vévodkyně zu Sachsen; 1703, aliance Piccolomini - Kolovrat
Neratov, 1603, erb Christoffa von Mauschwicz und Armenrut auf Rokitnicz
Potštejn, 1571, erb pánů z Dobřenic
Přepychy u Opočna, 1553, erb Trčků z Lípy
Týniště nad Orlicí, 1704, erb hrabat ze Šternberka; 1764, erb rodu ze Šternberka
Vysoký Újezd nad Děd., 1552, erb Trčků z Lípy


3.42.12
Astronomické a kartografické památky

1123
Mucha Ludvík...
Heraldika a astronomie.
HZ, III./1976, č.2, s.13-14.
Poštovní správa Německé demokratické republiky vydala známku s obrazem hvězdného globu astronoma a matematika Erharda Weigela z roku 1690. Známá nebeská souhvězdí jsou nahrazena heraldickými symboly, odvozenými ze znaků evropských států, měst a společenských stavů. PP

1124
Pa [Pavel Palát]:
Erbovní mapy.
Heraldika, V./1972, č.4, s.136.
Zpráva o vydání erbovních map Vojenským kartografickým ústavem a nakladatelstvím Naše Vojko; zprávy o vydání faksimile Klaudiánovy mapy Čech. PP

1125
pp [Pavel Palát]:
Erbovní mapy.
HZ, I./1974, č.4, s.47.
Zpráva o vydání erbovních map v nakladatelství Naše vojsko v létech 1968-1973. PP

1126
Štíty 62 městských znaků ...
GHL, 1975, 3.ř., seš.9, s.38.
Zpráva o vydání mapy ČSSR „Směr Praha" se znaky měst; mapa vydána k 30. výročí osvobození Československa. PP

3.42.13
Pamětní desky

Slezsko, Waystadt

1127
Pilnáček, Josef:
Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.
ČRSČ, XVI./1944, s.1-2, s.15.
Lapic (Lapitz). Popis erbů podle dochovaných pamětních desek ve slezském zámku Waystadt. Desky se vztahují k osobě Christiny von Lopecz (Loppez), manželky Bernarda Pražny z Bílkova a jsou datovány k létům 1576 a 1595. PP

3.43
Erby a znaky na numismatickém materiálu

1128
Ryneš, Václav:
Dočasný zánik Českého státu v zrcadle mincovní heraldiky 1804 - 1918.
Heraldika, XI./1978, č.1, s.14-19, obr.2, lit.4.
Český lev na mincích habsburských panovníků v létech 1526-1804 a jeho absence v období let 1804-1918, resp. 1923. JJ

1129
Turnwald, Kristian:
Nová kovová stokoruna.
Rodokmen, III./1948, č.1, s.31.
Pamětní mince k 600. výročí Karlovy univerzity s obrazem adorace Karla IV. sv. Václavu. Kritické připomínky k heraldické stránce ražby, špatný tvar štítů a zemských znaků, neheraldické postavení svatováclavské orlice na praporci. PP

1130
Turnwald, Kristian:
Nejstarší výskyt přemyslovských českých znaků na mincích.
GHL, 1970, č.7, s.1-14, tab.4, pozn.25.
Mince jsou vedle pečetí téměř jedinými originálními památkami, na nichž se dochovaly prvotní podoby erbovních znamení fyzických i právnických osob k ražbě oprávněných. Rozborem některých mincovních emisí údělných i vládnoucích Přemyslovců dokládá autor nezastupitelnost numismatických pramenů při řešení otázek vývoje zemského a státního znaku. Upozorňuje na priorní výskyt orlice v plamenech jako zřejmého heraldického derivátu lenní povahy orlice říšské, pozdější výskyt lva a vzájemného vztahu, frekvence a posléze převahu lva, zatímco orlice se stala erbovním znamením biskupství tridentského, ač mohla hypoteticky přejít i jako znak Řádu Německých rytířů. Vztahy domácích erbovních figur k figurám zemí Přemyslovci ovládaných. V poznámkách jsou k jednotlivým problémům podrobněji rozpracované údaje. PP

1131
Je jistě velkou vzácností ...
HD, 1944, č.8, s.1.
Upozornění na českomoravské protektorátní bankovky, na nichž se vyskytují rodové erby. PP

1132
Wirth, Zdeněk:
V 8. Heraldickém dopise ...
HD, 1944, č.9, s.1.
Na uvedené bankovce není erb jednoho ze stavitelů svatovítské katedrály ale pouze jeho kamenická značka. PP

1133
K světovému studentskému kongresu ...
HD, 1945, č.27, s.2.
Zpráva o vydání pamětní plakety s vyobrazením pečetí Karlovy univerzity. PP

3.44
Heraldika vojenská, uniformy


1134
Novák, Jiří:
Badges lodí válečného námořnictva na známkách.
HZ, IV./1977, s.1, s.9-25, lit.6.
Zvl.ot.: Edice „Heraldica militaria" I.
Vznik a funkce odznaků - badges - v heraldice. Specifické rysy námořních odznaků - symbolika, figury, štíty, koruna. Odznaky britských lodí Rattlesnake, Weston, Undaunted, Eagle, Phoenix, Milford, Oberon, Lowestoft, Auckland, Nigeria, Bermuda, Brimingham, Cardiff, Penzance, Rocheste, Rothessy; amerických lodí Pelican, Saginav; francouzské lodě Canopus; kanadské lodě Otawa. Švédská vlajková loď Wasa. Studie zpracována podle konkrétního filatelistického materiálu. PP

1135
Novák, Jiří:
Dopisy lodních pošt s odznaky (badges) lodí.
HZ, IV./1977, č.2, s.41-66, lit.3.
Zvl.ot.: Edice „Heraldica militaria" II.
Poštovní obálky s přitištěnými odznaky lodí Burton, Island, Nathanael Greene, Alexander Hamilton, George C. Marshall, Gatto, Seadragon, Von Steuben, Lafayette, Daniel Boone, Saratoga, Ranger, Forrestal, John F. Kennedy, Iwo Jima, Concorde, Albany, Wainwright, Farragut, Bainbridge, Brunby, Hamburg, Bayern, Mölders, Lübeck, Lütjens, Kungsholm; znak Sboru holandské námořní pěchoty. Studie zpracována podle konkrétního materiálu. PP

1136
Palát, Pavel:
Československá heraldica militaria.
HZ, IV./1977, č.3, s.73-92.
Zvl.ot.: Edice „Heraldica militaria" III.
Pro potřeby námětově sbírajících filatelistů zpracován československý filatelistický materiál z let 1918-1939 s vojenskou tématikou, na němž se vyskytují heraldické a vexilologické motivy. Po úvodní části, v níž jsou určena metodická kritéria, je zpracován známkový materiál se vztahem k prvnímu československému zahraničnímu odboji a k československé armádě., přičemž před filatelistickou část je vložen stručný historický nástin dějin československých legionů. PP

3.49
Různé užití heraldických motivů


3.49.01
Propagační a upomínkové materiály

1137
K. V. [Karel Vyšín]:
Omyly.
Hlasatel, 1969, č.2-3-4, s.25.
Upozornění na nesprávně provedené erby pánů z Redern a Budovců z Budova, které jsou jako papírové nálepky prodávány na hradě Frýdlant a na zámku Mnichovo Hradiště. PP

1138
Ka.:
Heraldické odznaky ...
ZPRH, I./1969, č.5-6, s.105.
Zpráva o vydání odznaků se znaky některých hradů, zámků a klášterů Západočeského kraje; autorem je Zdeněk Louda. PP

1139
vP [Viktor Palivec]:
Živé znaky.
GHL, 1969, č.2, s.27.
Zpráva o automobilových odznacích se znaky měst; výrobcem je klatovský podnik Znak. PP

1140
Šafařík, Pavel:
Heraldika užitá na odznacích měst.
Heraldika, II./1969, č.4, s.46-49, res.něm.
Rozbor a kritické zhodnocení dosud vydaných odznaků se znaky měst. Autor poukazuje na komerční charakter, což se projevuje zejména porušováním heraldických pravidel. Z tohoto hlediska nelze podobné ediční podniky schvalovat. PP

1141
Král, A. B.:
Neznámý cechovní znak brněnských cínařů.
GHL, 1975, 3.ř., seš.7, s.3-4, lit.7.
Stručná rekapitulace obecných znalostí o cechovní heraldice., používání symbolů odvozených z jednotlivých řemesel. Podrobný popis znaku spojených liteckých cechů (cínaři, zvonaři, výrobci dělových hlavní) podle upomínkového závěsného štítku z roku 1810. Výklad jednotlivých symbol. Základní údaje o brněnských cínařských rodinách Hirsche a Langa, jejichž jména spolu s dalšími blíže neznámými jsou na štítku uvedena. Závěsný štítek je uložen v Městském muzeu v Brně, inv.č. D 77. PP

1142
Heraldika ve filmu.
HD, 1944, č.15, s.2.
Zpráva o použití pardubického znaku a erbu pánů z Pardubic ve filmu „Počestné paní pardubické. PP

1143
Popularizace heraldiky?
Heraldika, II./1969, č.2, s.30.
Upozornění na chyby při publikování kreseb a popisů městských a obecních znaků domažlického okresu v týdeníku „Nové Domažlicko". PP

1144
Novák, J. B.:
Z krkonošské výstavy v Trutnově.
HČ, II./1949, č.2, s.7-13.
Kritické výhrady k způsobu vyobrazení státního a některých městských znaků, které byly užity jako dekorace v jednotlivých výstavních expozicích. PP

1145
vP [Viktor Palivec]:
[Zbraslav n. Vlt.]
GHL, 1970, č.101, s.23.
Zpráva o umístění tabule s městským znakem na veřejné komunikaci; převzato z časopisu „Svoboda" z 19.6.1970. PP

3.49.02
Poštovní známky

1146
Beneš, Jan:
Soupis československých známek s heraldickými motivy.
HZ, I./1974, č.2, s.17-19; č.3, s.24.

1147
Beneš, Jan:
Soupis čsl. FDC s heraldickými a sfragistickými motivy.
HZ, I./1974, č.4, s.39-41.

1148
Beneš, Jan:
Liechtenstein - pohledy do historie a filatelie.
HZ, IV./1977, č.3, s.66-71.
Administrativní rozdělení. Státní znak a znaky jednotlivých obcí. Vlajka a národní barvy. Stručné dějiny L. Filatelistický materiál s heraldickou, sfragistickou a vexilologickou tématikou je zpracován pro potřeby námětových filatelistů. PP

1149
Beneš, Jan - Palát, Pavel - Assmann, Jan:
Lucembursko - pohledy do historie a filatelie.
HZ, II./1975, č.3, s.79-84; č. 4, s.95-96.
HZ, III./1976, č.2, s.30-33; č.3, s.49-53.
HZ, IV./1977, č.1, s.26-27.
Stručné dějiny. Státní symboly. Panovníci a významné postavy lucemburských dějin. Filatelistický materiál je zpracován pro potřeby námětových filatelistů. PP

1150
Doležal, Václav:
Český lev na poštovní známce.
HZ, II./1975, č.3, s.67-78; též zvl.ot.
Lev jako erbovní znamení přemyslovských panovníků a později Českého státu. Lev ve znaku na poštovních známkách nebo jako námětový motiv. Soupis československých známek s motivem lva. PP

1151
Hromek, Arnošt - Palát, Pavel:
Soukromá pošta Hamburských plynárenských podniků.
HZ, II./1975, č.3, s.90.
Hamburské plynárenské podniky - Hamburger Gaswerke - používají soukromé pošty s působností v obvodu města. K frankování zásilek slouží soukromé (firemní) známky, na nichž je stylizovaný městský znak. PP

1152
Mucha, Ludvík:
Heraldika a astronomie.
HZ, III./1976, č.2, s.13-14.
Poštovní správa Německé demokratické republiky vydala známku s vyobrazením hvězdného globu matematika a astronoma E. Weigela z roku 1690. Figury souhvězdí jsou nahrazeny heraldickými symboly odvozenými od znaků evropských států, měst a společenských stavů. PP

1153
[Vyšín, Karel]:
Omyly.
Hlasatel, 1969, č.2-3-4, s.26.
Upozornění na nesprávně vyobrazený znak města Košic na československé poštovní známce. PP

1154
Palát, Pavel:
Znaky československých měst na poštovních známkách.
HZ, II./1975, č.3, s.58-59; č.4, s.97-101.
HZ, IV./1977, č.3, s.93-98.
Poznámky k jednotlivým znakům. PP

1155
vP [Viktor Palivec]:
Motivy městských znaků.
GHL, 1969, č.4, s.15.
Zpráva o druhé sérii československých poštovních známek se znaky měst. PP

1156
Šimek, Bohumír:
K novým heraldickým známkám.
ES, 1971, č.9, s.1-3, obr.1.
Kritické zamyšlení nad sérií známek se znaky československých měst (Trutnov, Karlovy Vary, Uherský Brod, Žilina, Levoča, Česká Třebová. PRP

1157
Špaček, Karel:
Znaky francouzských měst na známkách.
HZ, II./1975, č.2, s.32-34.
Abecední seznam měst, jejichž znaky byly v létech 1941-1968 vydány na francouzských známkách. PP

3.49.03
Značky různých řemesel
Značky firemní a obchodní

1158
Zuman, František:
Papír a heraldika.
(Studie zapomenutých pramenů.)
Rodokmen, III./1948, č.3, s.73-80; č.4, s.107-115, pozn.39, tab.2 za s.80.
Filigrány a obchodní značky na papíru - nepovšimnutý a bohatý pramen heraldiky. Seznam 32 papíren na pozemcích šlechty, nesoucích na filigránech papíru erby držitelů panství, popisy erbů. Znaky 24 měst na filigránech dalších papíren. Znaky duchovních osob a řádů na filigránech 8 papíren na duchovenských statcích, popis znaků. Časový rozsah výskytu filigránů a obchodních značek od 16. do 19. století. Volné erbovní figury jako filigrány od 18.století. SH

1159
VJS [Vladimír Jan Sedlák]:
[Erby svobodných mistrů řemesel a patricijských rodin.]
Heraldika, XI./1978, č.1, s.1, obr.e.6 na 2.s. obálky.
Kupecký merk z knihy pražských slanečkářů v roce 1599. PP

1160
Znak ve formě tovární značky ...
Rodokmen, I./1946, č.4, s.94.
Popis obchodní značky Pilnáčkovy mydlářské továrny v Hradci Králové. PP

3.50
Heraldické pomůcky

3.51
Kartotéky, rejstříky, inventáře, soupisy

1161
Kartotéka znakové ikonografie v heraldické literatuře.
HD, 1944, č.13, s.2.
Heraldický odbor Jednoty starých českých rodů v Praze provádí soupis vyobrazených erbů a znaků v heraldické literatuře. Kartotéku vede člen Heraldického odboru M. Kovařík z Kladna. PP

1162
Beneš, Jan - Provázek, Vladimír:
Švýcarská heraldika a vexilologie.
HZ, II./1975, č.2, s.35-38.
Soupis známek s heraldickou tématikou a seznam kantonálních vlajek, které byly vyobrazeny v časopise „Lidé a země", 1974, č.9-11. PP

1163
Provázek, Vladimír:
Studijní materiály k státní a městské heraldice a vexilologii.
HZ, II./1975, č.1, s.3-7; č.2, s.30-31.
Seznam vyobrazených znaků a vlajek v časopise „Lidé a země" v letech 1971-1974. PP

1164
Provázek, Vladimír:
Studijní materiály k státní a městské heraldice a vexilologii. Ročenky měsíčníku Lidé a země.
HZ, II./1975, č.3, s.53-57.
Abecední seznamy vyobrazených státních znaků z let 1974 a 1975 v Ročenkách. Doplňky k seznamu heraldických a vexilologických materiálů z jednotlivých čísel časopisu v letech 1970-1972. PP

1165
Špaček, Karel:
Znaky francouzských měst na známkách.
HZ, II./1975, č.2, s.32-34.
Abecední seznam měst, jejichž znaky byly v létech 1941-1968 vydány na francouzských známkách. PP

1166
Palát, Pavel:
30. výročí osvobození Československa.
HZ, II./1975, č.2, s.46-49.
Abecední seznam městských znaků Čech, Moravy a Slovenska, vyobrazených na mapě „Směr Praha", kterou vydalo v roce 1975 nakladatelství Naše vojsko. PP

3.52
Knihovny

3.52.01.
Heraldická knihovna Josefa Milde

1167
Heraldická knihovna Josefa Milde.
Seznam s ukázkami ilustrací.
Jílové u Praha, Heraldická sekce při MTZZ, b.r. Nestr. Nedokonč.
Seznam vycházel jako volná nestránkovaná příloha bulletinu „Heraldika" od roku 1971. Celkem uvedeno 22 položky, z toho 10 titulů z původní knihovny Josefa Milde, 12 titulů z nových nákupů po převzetí knihovny do Muzea těžby a zpracování zlata v Jílovém u Prahy. K seznamu vydána ilustrovaná obálka. PP

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting