Login

BČH 4-00 Znakové právo Právní záležitosti heraldiky

4.00
Znakové právo
Právní otázky heraldiky


1168
Stach, Jaromír:
Vliv řádů rakouské monarchie na získání a polepšení šlechtictví.
HR, 1975, s.65-67, pozn.4, lit.10.
Občan rakouské monarchie mohl být nobilitován osmi způsoby; jedním z nich bylo udělení řádu. Hierarchický přehled řádů a jejich charakteristika, hierarchie šlechtických titulů. PP

4.10
Heroltské úřady

1169
Brocke-Little, John P. - Louda, Jiří:
College of Arms, domov královských heroldů.
Hlasatel, 1969, č.2-3-4, s.6-8, obr.4, res.něm.
Základní údaje o britské heraldice a genealogii a o činnosti královských heroldů. PP

1170
Krejčík, Tomáš:
Čeští heroldi za lucemburských panovníků.
HR, 1978, s.44-48, pozn.23.
Na základě listinného materiálu jsou shromážděny zlomkovité zprávy o instituci heroldů na dvoře lucemburských panovníků v českých zemích. Získané poznatky konfrontovány s poměry a zvyklostmi v západní Evropě, zejména v Anglii. PP

1171
Wierer, Alfred Ch.:
Herolt.
ES, 1969, s.3-4, s.5-6.
Z dějin heroltských úřadů. Úřad herolta v Heraldické sekce, jeho práva a povinnosti. PP

4.20
Instituce udělující a registrující znaky

1172
Pořízka, Jiří:
Skandinávská erbovní role.
Heraldika, III./1970, č.3, s-39-41, obr.1, res.něm.
Societas Heraldica Skandinavica je vydavatelem sešitových publikací „Skandinávská erbovní role", které vycházejí od roku 1963 a registrují nově udělené či potvrzené staré znaky šlechtické, měšťanské a duchovní. Do roku 1970 bylo vydáno 8 sešitů se 127 znaky kreslenými Janem Ranekem. PP

4.30
Palatinát

1173
Přibyl, Alois:
O palatinech.
ES, 1969, č.3-4, s.8-14, obr.e.1, pozn.1, lit.16.
Instituce palatinů jako celku, jejich heraldické působení, palatinové v českých zemích. PRP

1174
Přibyl, Alois:
Palatin Tomáš Jan Pešina z Čechorodu a erbovní listiny vydané jím v létech 1668-1680.
Heraldika, VII./1974, č.3-4, s.57-66, obr.e.9, pozn.13.
Průřez životem a prací, popis jeho erbu a podrobný popis pěti erbovních listin. JJ

1175
Svátek, Josef:
Erby z dvorské kanceláře frýdlantského vévodství.
HR, 1977, s.69-76, obr.e.12, pozn.13.
Charakter úřední agendy, přehled vydávaných písemností a jejich závažnost. Valdštejnův kancléř Štěpán Ilgen z Ilgenau a jeho činnost jako herolta. Jmenný seznam osob nobilitovaných císařským palatinem Albrechtem z Valdštejna, popisy udělených erbů [podrobně viz záznam 976]. PP

1176
Krejčík, Tomáš:
Další slavatovská palatinátní listina.
HR, 1978, s.51-53, obr.1, pozn.5.
Stručná rekapitulace dosavadního zpracování slavatovského palatinátu v literatuře. Nobilitace Viléma Duchka z Taborsberka dne 12.7.1686 [podrobně viz záznam 964]. PP

1177
Lifka, Bohumír:
Erbovníci palatina Jiřího Bartholda Pontana z Braitenberka 1593-1612.
ČRSČ, IX.-X./1937-1938, č.2-4, s.77-83, pozn.1.
Osobnost Pontana z Braitenberka, palatina císaře Rudolfa II. Popis rukopisné památky „Liber instrumentorum ..."; do ní nechával vkládat kopie udělených erbů [podrobně viz záznam 968]. PP

1178
Lifka, Bohumír:
Jiří Barthold Pontan z Braitenberka jako znakový tvůrce.
EK, 1938, s.21-28, pozn.5.
Pontan z Braitenberka byl jmenován palatinem listinou z 1.1.1593 vydanou císařem Rudolfem II. Popis kopiáře, do něhož Pontan ukládal kopie jím udělených erbů [podrobně viz záznam 969]. PP

4.40
Podvody a fazifikace

1179
Polák, Karel:
Falsifikát šlechtictví v rodě Stehlíků „z Čeňkova".
SJSČE, X./1939, č.4. s.104-110, pozn.11.
Tak zvaná smečenská větev Stehlíků ze Švihova získala v roce 1822 na základě padělaných zápisů ve švihovské matrice uznání či obnovení šlechtictví. Výklad skutkové podstaty, genealogické údaje o švihovských a plzeňských rodech , důkaz vzájemné nespřízněnosti. Citace zápisů a výnosy zemského trestního soudu v Praze z roku 1903, ministerstva vnitra z roku 1905 a pražského místodržitelství z roku 1912. Úřední oprava padělaných zápisů ve švihovské matrice provedena v roce 1912. PP

1180
Pokorný, Zdeněk:
Vypůjčený predikát.
Zpráva o tom, jak si t. zv. smečenští Stehlíci přivlastnili predikát plzeňských nobilitovaných měšťanů, Stehlíků z Čenkova a Treustätu.
GHL, 1971, č.15, s.3-16, obr.e.2, pozn.36.
Velmi podrobné vylíčení padělatelské aféry z přelomu 19. a 20. století. Popis padělaných záznamů v matrikách, průkazného šetření a odhalení podvodu. Podíl vídeňského ministerstva vnitra na vyšetřování. JJ

1181
Elznic, Václav:
[Brückner - Übelli.]
GHL, 1971, č.14, s.11.
Hledají se veškeré zprávy o procesu s padělateli Brücknerem a baronem Übelli z let 1860-1870. PP

4.41
Milánský erbovní úřad

1182
Holejšovský, Vlastimil:
Bozděchové a „Milánský erbovní ústav".
ČRSČ, XIII./1941, č.4, s.123-129.
Milánský erbovní ústav [tíž úřad] vyráběl v první polovině 19. století falza rodových znaků a genealogických vývodů, což mj. dokazuje citovaný spis č. IV-30199/16 z Archivu hlavního města Prahy nadepsaný „Předkové spisovatele Bozděcha", který též obsahuje popis erbu.V komentáři jsou shrnuty známé genealogické údaje o rodu Bozděchů, které uvádějí falsum na pravou míru. JJ

1183
Petr, Boh.:
K činnosti „Milánského erbovního ústavu".
ČRSČ, VI./1934, s.66-67, pozn.4.
Na základě studia rodinných písemných památek z pozůstalosti zemřelého archeologa Josefa Petery z Třebihoště uvádí autor skutečnosti o domnělém rodovém erbu, který je dílem falzifikátorů z Milánského erbovních ústavu. PP

4.42
Pražská znaková kancelář

1184
fbš [František Beneš]:
Pražská znaková kancelář z r. 1831.
HČ, II./1949, č.1, s.15.
Upozornění na dosud nezpracovaný archivní materiál, z něhož publikoval František Roubík krátkou zprávu o činnosti této instituce. PP


Poznámka redakce - 1983
K ukončené tématické skupiny 4.00 - Znakové právo a právní otázky heraldiky - doporučujeme věnovat pozornost bibliografickým záznamům ve skupiny 6.40.01 - Právní záležitosti šlechtictví.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting