Login

BČH 6-10 Znaky zemské

6.10.
Znaky zemské


6.11
Země a léna Koruny české

1257
Starý znak zemí koruny české.
EK, 1936, s.48-49, obr.1.
Popis znaku Království českého u příležitosti 100. výročí poslední královské korunovace. PRP

1258
Štíty zemí ku král. Českému přivtělených.
Text dle práce: V. Vojtíšek, Naše státní znaky staré i nynější. Praha 1921.
Kresby: Zdirad Čech.
Heraldika, 1968, č.4, s.[48], obr.5.
Popisy a poznámky k pěti vyobrazeným znakům: Čechy knížecí a královské, Morava - markrabství, Slezsko - knížectví, Dolní Lužice - markrabství. PP

1259
Štěch, Václav:
Heraldická tvorba v průběhu staletí.
Heraldika, IX./1976, č.3-4, s.23, obr.č.10; s.24, obr.č.13.
Znak Království českého; znak Markrabství lužického. PP

6.11.01
Čechy

1260
[Hanáček, Jiří]:
Brněnské náhrobky a portály.
Ročenka, 1979, s.[2-3], obr.e.1.
Český a moravský znak v kostele sv. Tomáše v Brně. Vláda markraběte Jana v letech 1350-1375, celkový rozvoj města Brna jako hlavního města markrabství. Popis zemských znaků dochovaných na průčelí kostela. PP

1261
Ryneš, Václav:
Česká erbovní pověst podle Dalimila.
EK, 1939, s.81-83.
Rekapitulace vývoje českého znaku podle podání v kronice tzv. Dalimila s citací příslušných pasáží. PRP

1262
Sedlák, Vladimír Jan:
O klenotu českého znaku.
Rodokmen, I./1946, č.1, s.2-4, pozn.19; č.2, s.44-47, pozn.24.
Zvl.ot.: Litomyšl, n.vl. 1947, 8 s, obr.e. na obálce, pozn.44.
Názor na vznik a funkci heraldiky. Vývoj českého znaku - orlice a lev. Zdvojení ocasu u českého lva. Písemné a jiné prameny k českému znaku. Vznik klenotu za krále Přemysla Otakara II., polepšení za krále Václava II. Opožděné užívání klenotů v Čechách vůbec. Rozbor klenotu českého znaku a jeho srovnání s klenoty předních českých rodů. Pozdější dvojí klenot českého znaku. SH

1263
Schwarzenberg, Karel:
Český znak zemský a královský.
EK, 1935, s.11-19, obr.7.
Původní erb plamenné orlice. Proměny znaku lva, který je odvozován od Přemysla II., až do nové doby. Kritické připomínky k současnému státnímu znaku ČSR. PRP

1264
Schwarzenberg, Karel:
Strážci českého znaku.
EK, 1939, s.9-14, obr.3, pozn.1.
Úloha štítonošů ve vývoji heraldiky. Po shledání dokladů pro štítonoše u českého znaku nedochází autor k jednoznačnému závěru; lze za ně v jistém smyslu považovat pouze stříbrné lvy. PRP

Chodsko
1265
Liška, Karel:
Znak města Domažlic.
ES, 1971, č.10, s.32-33, obr.e.1, peč.3.
Vedle městského znaku všímá si autor i domnělého znaku Chodů, vyobrazena jejich skutečná pečeť. PRP

6.11.02
Morava

1266
Brandl, Vincenc:
Zemský erb čili znak markrabství Moravského.
Přetisk: Obzor, IX./1886, č.1
Heraldika, V./1972, č.4, s.[103]-104, 137-138, obr.e.1, bibl.28.
Znak Moravy v historickém vývoji. Nejstarší doklady o shodném znamení lva pro Čechy i Moravu. Pozdější výskyt červeno-stříbrně kostkované orlice. Tzv. oprava moravského markrabského znaku z roku 1462 a její neúčinnost. Obě varianty po roce 1848, neplatnost červeno-zlaté varianty. SH

1267
[Hanáček, Jiří]:
Brněnské náhrobky a portály.
Ročenka, 1979, s.[2-3], obr.e.1.
Český a moravský znak v kostele sv. Tomáše v Brně. Vláda markraběte Jana v letech 1350-1375, celkový rozvoj města Brna jako hlavního města markrabství. Popis zemských znaků dochovaných na průčelí kostela. PP

1268
Šebánek, Jindřich:
Strážci moravského znaku.
EK, 1941, s.9-30, obr.5, pozn.29.
Shrnutí názorů ze starší literatury. Vznik štítonošů moravského znaku doložen k počátku 15. století. Další vývoj. Na základě znakového privilegia císaře Fridricha III. z roku 1462 se udržel na stavovské pečeti anděl jako štítonoš až do konce 18. století. Již od 16. století se objevuje v této funkci i český lev, který nakonec převládl. Zvláštní pozornost věnována stavovské pečeti. PRP

1269
Turnwald, Kristian:
O moravské orlici.
Rodokmen, II./1947, č.1, s.21-24, pozn.4.
Vzácnost šachování obecných figur. Výskyt moravské orlice od počátku 13. století na mincích. První znázornění šachování z pečetí z konce 13. století. Obdoba šachování v sousedních zemích. Vznik znaku markraběte moravského. Šachované orlice v evropských rodech. Udělení moravské orlice papežem Innocencem III. - hypotéza. Otázka moravského a českého klenotu. SH

1270
Jareš, Jiří:
Dvorský okruh krále Václava IV.
II. část - [osoby a jejich erby].
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.2, s.74, obr.e. v Zásobníku znaků, č.132.
Markrabě moravský - původní znak, popis. PP

1271
Štěch, Václav:
Heraldická tvorba v průběhu staletí.
Heraldika, IX./1976, č.3-4, s.23, obr.e.č.11.
Znak Markrabství moravského PP

6.11.03
Slezsko

1272
Štěch, Václav:
Heraldická tvorba v průběhu staletí.
Heraldika, IX./1976, č.3-4, s.23, obr.e.č.12; s.24, obr.e.č.14.
Znaky vévodství vratislavského a těšínského. PP

6.11.04
Česká vévodství

1273
Schwarzenberg, Karel:
Znaky českých vévodství.
EK, 1940, s.9-26, obr.18.
Vyobrazení a popisy znaků: Těšín, Opolí, Osvětim, Opava, Zátor, Krnov, Lehnice, Ratiboř, Bílsko, Břeh, Minstrberk, Frýdlant, Lucemburk, Krumlov, Zhořelec, Zákupy, Nisa. PP

6.12
Slovensko
(Srov. dále záznamy ve skup. 6.22 - Československo, zejm. od č. 1286)

1274
Schwarzenberg, Karel:
Poznámky při článku Dra Turnwalda ...
Heraldika, II./1969, č.2, s-9-10, res. něm.
Poznámky se vztahují k článku Dr. Turnwalda „Další připomínky o čsl. státních znacích" otištěném v předchozím čísle bulletinu. Druhá část poznámek se týká významu uherského kříže a jeho použití jako erbovního znamení pro nově vytvářený znak Slovenska ve 2. polovině 19. století. PP

1275
Húščava, Alexander:
Znak bývalej stolice Liptovskej.
EK, 1939, s.24-41, obr.3, pozn.19, příl.1.
Kancelářská praxe při užívání pečetí u uherských žup. Základní změna vyplývající z usnesení únorového sněmu v roce 1550. Vývoj znaku liptovské župy v letech 1550-1837 na základě studia originálů listin. V příloze otištěno úplné znění původního erbovního listu vydaného císařem Ferdinandem I. dne 12.2.1550. PRP

6.13.
Ostatní země

Bavorsko
1276
Wierer, Alfred:
Heraldika třicetileté války.
ES, 1970, č.6-7, s.4, obr.e. na s.10.
Bavorsko. Popis znaku. PP

Sasko
1277
Novák, Karel:
O velkém saském znaku v Čechách.
GHL, 1975, 3.ř., seš.7, s.24-26, obr.2.
Mořic Adolf vévoda Saský (1702-1759). osobní data otce a matky. Biskupem královéhradeckým v letech 1731-1733 a litoměřickým v letech 1733-1759). Podrobný popis kamenného erbu vytesaného na paláci v Litoměřicích. PP

1278
Wierer, Alfred:
Heraldika třicetileté války.
ES, 1970, č.6-7, s.7, obr.e. na
s.24.
Sasko. Popis znaku. PP

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting