Login

BČH 6-20 Znaky státní

6.20
Znaky státní


6.21
České království

1279
Schwarzenberg, Karel:
Český znak zemský a královský.
EK, 1935, s.11-19, obr.7.
Původní erb plamenné orlice. Vývoj znamení lva od dob Přemysla II. do současnosti. Kritické připomínky k současnému státnímu znaku ČSR. PRP

1280
VJS [Vladimír Jan Sedlák]:
Neznámý znak Přemysla Otakara II.
(Výtah z článku Felixe Hauptmanna v časopise „Der Deutsche Herold", roč. 1934, s.32-34, k sedmistému výročí panovníkova skonu na Moravském poli.)
Heraldika, XI./1978, č.3, s.81-85, obr.e.1, obr.1.
V anglickém armoriálu z doby kol roku 1280, dochovaném ve dvou pozdějších kopiích, je kromě erbů anglických, francouzských, německých vyobrazen erb českého krále Přemysla Otakara II. v odlišných tinkturách - ve stříbrném štítě černý lev zlatě korunovaný se zlatým křížkem na pleci. Autor vysvětluje tuto odlišnost účastí českého krále na dvou křížových výpravách proti pohanským Prusům společně s řádem Německých rytířů a přizpůsobením českého královského erbu řádovým barvám. Upozornění na možné souvislosti se znakem města Ústí nad Labem. PP

1281
Suchánek, Jiří:
Pověst téměř heraldická.
HR, 1980, s.97.
Pověst o Bruncvíkovi a jeho lvu, kterého posléze užíval jako erbovního znamení, může mít historické jádro. Autor ji spojuje s osobou německého císaře Oty IV. Brunšvického, který užíval stříbrného lva v modrém poli a své spojence odměňoval udělováním variant svého erbu. Poněvadž český král Přemysl Otakar I. byl dočasným spojencem císaře Oty IV. a získal od něho potvrzení královského titulu v roce 1203, bylo by možné hledat původ přemyslovského erbu právě v těchto historických souvislostech.. Přímých dokladů pro tuto domněnku není. PP

6.22
Československo

1282
Palát, Pavel:
Československý státní znak v historickém vývoji.
Přednáška pro členy námětové sekce „Heraldika" proslovená na 4. pracovní schůzce dne 4.9.1976 v Kutné Hoře.
HZ, III./1976, č.4, s.63-87, lit.40; t. zvl. ot.
Vznik a vývoj zemských symbolů a jejich cesta k státnímu znaku Československé republiky. Nástin historického vývoje jednotlivých zemí. PP

1283
Velký znak republiky Československé.
EK, 1938, s.9-10, obr.e.1.
Popis úplného velkého státního naku, vyobrazen však pouze štít. PP

1284
Národní svátek ...
HD, 1945, č.26, s.2.
Zpráva o používání státních symbolů. PP

1285
Státní znak.
Rodokmen, III./1948, č.3, s.95.
Upozornění na svévolnou úpravu platného státního znaku při oslavách v květnu 1948 v Olomouci: Ze znaku vyříznuta část pole s medvědem - Zakarpatská Ukrajina - přitom druhá polovina tohoto pole ponechána - zlatá břevna v modrém poli. SH

Diskuse o čsl. státním znaku
1286
-mz- [Miloš Zárybnický]:
[City a rozum].
Heraldika, 1968, č.2-3, s.[13], obr.e.1.
Vytýčení základních problémů k zahájené diskusi o čsl. státním znaku v bulletinu Heraldika. PP

1287
Milde, Josef:
K československému státnímu znaku podle čl. 110 ústavy ČSSR z 11.7.1960 a podle zákona č. 163 ze dne 17.11.1960.
Heraldika, 1968, č.2-3, s.14-[19], obr.1.
Historicko-heraldický rozbor poukazuje především na nesprávnosti z hlediska heraldické tvorby znaků vůbec. Autor si podrobně všímá nejen vzniku znaku, ale i jednotlivých figur, štítu a hodnotí též kresbu. Krátká poznámka k standartě presidenta republiky. Návrh řešení. PP

1288
Louda, Jiří:
K státnímu znaku ČSSR.
Heraldika, 1968, č.2-3, s.24.
Kritika současných znaků, odstranění heraldické koruny z hlavy českého lva, jeho zlaté konturování a kladení na štít ve tvaru pavézy - ochranné zbroje pěšího bojovníka. Dřívější a nynější znak Slovenska, nesprávné tinktury současného slovenského znaku. Otázka velkého a malého státního znaku. SH

1289
Turnwald, Kristian:
Další připomínky o čsl. státních znacích.
Heraldika, 1969, č.1, s.[1-4], pozn.5, res. něm. v č.2, s.9.
Kritický rozbor znaků ČSR a ČSSR. Problém tzv. malého znaku. Nevhodné postavení slovenského znaku do středního štítku. Odstranění heraldické koruny z hlavy českého lva, otázka správného zobrazení figur včetně tinktur. Tzv. stín u pětihroté hvězdy. Užití kresebné kontury. Otázka hlavního štítu ve tvaru pavézy a středního štítku ve tvaru tyglíku. Koruny na hlavách moravské a slezské orlice. Kritika nového slovenského znaku. Otázka prezentace moravské a slezské orlice v event. novém státním znaku. SH

1290
Asymetria znaku.
Přetisk: Kultúrny život, 22.3.1968.
Heraldika, 1968, č.2-3, s.21-22.
Kritika nového slovenského znaku, který dle názoru pisatele popírá slovenské státotvorné tradice a ponechává nevyvážený poměr obou státních symbolů. SH

1291
Novák, Jozef:
Aký štátny znak?
Heraldika, 1968, č.2-3, s.20-21.
Kritika současného slovenského znaku. Původ symbolu dvouramenného kříže a počátek jeho užívání jako původního znaku Slovenska. SH

Československo v letech 1939 - 1945
1292
Lifka, Bohumír:
Nové státní znaky, vlajky a pečeti pro Čechy a Moravu.
EK, 1940, s.95.
Zpráva o nových státních symbolech podle vládního nařízení ze dne 19.9.1939 a zákona č. 222/39 Sb., částka 81 ze dne 6.10.1939. PP

1293
Štm. [Břetislav Štorm]:
Návrh na větší znak Slovenského státu.
EK, 1939, s.95, obr.e.1.
Znak Slovenského státu navrhli a vypracovali docent Slovenské university Dr. Alexander Húščava a Ing. Arch. Břetislav Štorm. Popis. Znak vymalován v presbytáři nového kostela v Brezanech. PP

1294
Novák, Jozef:
Břetislav Štorm Alexandru Húščavovi.
Heraldika, II./1969, č.5-6, s.66-68, obr.1, res. něm.
Doklad o přátelských stycích Štorma a Húščavy objevený v Húščavově pozůstalosti. Autor se dotýká období vzniku Slovenského státu a návrhu nového státního znaku, který společně provedli. Vyobrazen osobní znak Alexandra Húščavy nakreslený Štormem. PP

6.23
Ostatní státy

Dánsko
1295
Wierer, Alfred:
Heraldika třicetileté války.
ES, 1970, č.6-7, s.5, obr.e. na s.14.
Dánsko. Popis znaku.

Itálie
1296
Buben, Milan:
Italská heraldika.
HR, 1978, s.24-37, obr.28, pozn.7, lit.4.
V rámci přehledu dějin a vývoje italské heraldiky je věnována pozornost královskému a republikánskému znaku. (podrobně v. záznam 943)  PP

Rumunsko
1297
Rumunsko.
Rodokmen, II./1947, č.4, s.128.
Nová podoba rumunského státního znaku nebyla dosud schválena.

Rusko / Sovětský svaz
1298
Buben, Milan:
Ruská heraldika.
HR, 1979, s.26-55, obr.23, pozn.10, lit.9.
V rámci přehledu dějin a vývoje ruské heraldiky je věnována pozornost státním symbolům (znaku a pečetím) a podílu jednotlivých panovníků na jejich proměnách. (podrobně v. záznam 946) PP 

1299
Pokorná, A. A.:
K otázce zobrazování jezdce v ruském státním znaku.
Heraldika, II./1969, č.2, s.10-11, obr.2, res. něm.
Vyobrazení jezdce na pečeti event. ve znaku pochází doloženě až ze 14. století a bylo chápáno jako obraz panovníka porážejícího nepřítele - jezdec probodávající kopím draka či zmiji. Teprve v 18. století byla opuštěna původní symbolika znaku a nahrazena ideou sv. Jiří. K tomuto posunu došlo v důsledku rozvoje styků Ruska se západní Evropou, kde je jezdec bojující s drakem obecně považován za sv. Jiří. PP

1300
Schwarzenberg, Karel:
Poznámky při článku Dra Turnwalda ...
Heraldika, II./1969, č.2, s.9-10, res. něm.
Poznámky se vztahují k článku Dr. Turnwalda „Další připomínky o čsl. státních znacích". První část poznámek se vztahuje k vyobrazení jezdce v ruském státním znaku; jezdec představoval panovníka porážejícího nepřítele. Kromě toho užívali Romanovci rodového znaku - gryfa. PP

1301
J. M. [Josef Milde]:
Znamení a vlajka SSSR.
HD, 1945, č.26, s.2.
Komentář k ústavní normě sovětského státního znaku a vlajky. Ústavní články citovány. PP

1302
Novák, J. B.:
O tvorbě státních znaků v SSSR.
HČ, I./1948, č.4, s.[1]-7.
Informace o znacích sovětských republik a o znaku SSSR na základě tzv. znakových vydání sovětských poštovních známek. Popis znaků a jejich jednotlivých figur. Zvláštnosti sovětské heraldiky, odchylnost od heraldických pravidel. SH

1303
Buben, Milan:
Sovětská heraldika.
HR, 1980, s.27-38, obr.e.7, pozn.6, lit.4.
Vývoj státního výsostného znamení. Základní informace o změnách znaků sovětských měst a výčet rozdílů proti heraldice ostatních zemí. PRP

Spojené státy americké
1304
Buben, Milan:
Americká heraldika.
HR, 1976, s.31-41, obr.10, pozn.9, lit.10.
V rámci přehledu vývoje americké heraldiky je věnována pozornost státním symbolům. (podrobně v. záznam 949) PP

Švédsko
1305
Wierer, Alfred:
Heraldika třicetileté války.
ES, 1970, č.6-7, s.8, obr.e. na s.30.
Švédsko. Popis znaku. PP

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting