Login

BČH 0-00 Heraldika jako věda a její vztah k jiným oborům

0.00
HERALDIKA JAKO VĚDA A JEJÍ VZTAH K JINÝM OBORŮM

PŘÍBUZNÉ OBORY HERALDIKY

 

1

Sedlák, Vladimír Jan:

Proslov předsedy GHSP na ustavující valné hromadě místní pobočky GHSP pro okres Mladá Boleslav se sídlem v Žerčicích.

GHL, 1972, díl II., č.19, s.21-23.

Význam genealogie a heraldiky jako moderních vědních disciplin oproštěných od samoúčelného shromažďování izolovaných faktů pro účely jednotlivce. Na řadě příkladů jsou uvedeny možnosti využití obou disciplin a jejich sepětí se současným kulturně-politickým děním.  PP


Faleristika 


2

Michal, Zdeněk V.:

Faleristika a heraldika. I, II.  Malá úvaha o jejich vzájemném vztahu.

Heraldika, II./1969, č.2, s.12-16, obr.1, č.4, s.41-45, pozn.15, res.něm.

Původ slova faleristika, problém jejího vymezení a ustavení jako základní vědy historické. Významní teoretikové a jejich publikační činnost. Otázka vyznamenání a dekorací. Vývoj faleristiky a její časové členění na jednotlivá období. Metody zpracování faleristického materiálu. Vztah faleristiky k heraldice a k numismatice. Specifika čsl. faleristiky.  SH

 

3

Stach, Jaromír:

Vliv řádů rakouské monarchie na získání a polepšení šlechtictví.

HR, 1975, s.65-67, pozn.4, lit.10.

Občan rakouské monarchie mohl být nobilitován osmi způsoby. Jedním z nich bylo udělení řádu. Přehled řádů a jejich charakteristika. Stupně šlechtické titulatury.  PP

 

4

Schwarzenberg, Karel:

Tři kapitoly z československé heraldiky.

EK, 1936, s.9-16.

Druhá kapitola podrobuje kritice řád Bílého lva z hlediska estetického i historického a v závěru pak nepříznivě hodnotí vojenský řád Sokola s poukazem na základní heraldická pravidla.  PRP

 

5

Lobkowicz, František:

Zlaté rouno v Čechách.

HR, 1975, s.35-38, obr.1, tab.1.

Řád Zlatého rouna založen 10.1.1429, rozdělen na větev rakouskou a španělskou 1.11.1700. Seznam českých šlechticů do poloviny 17.století, jimž byl řád udělen, tabule jejich genealogické příbuznosti.  PP

  

6

Wierer, Alfred C.:

Potence.

HR, 1976, s.43-81, obr.52, lit.10.

Potence je velký zlatý náhrdelník krále heroldů řádu Zlatého rouna nošený při slavnostních příležitostech. Autor zevrubně pojednal o druhé řádové Potenci vzniklé po roce 1517 a popsal erby 52 řádových rytířů, jimiž je tento klenot ozdoben.  PP

 

7

vP [Viktor Palivec]:

Řád Zlatého rouna.

GHL, 1970, č.8, s.22.

O řádu Zlatého rouna, jehož majitelem byl nejvyšší komoří Jiří Rudolf Černín, uloženém jako exponát v zámku Petrohrad u Loun byl otištěn článek v příloze „Haló“ deníku „Rudého práva“ dne 14.3.1970.  PP

 

8

Schwarzenberg, Karel – Lifka, Bohumír:

Znaky řádů a ústavů šlechtických v zemích koruny české.

EK, 1940, s.27-55, obr.17.

Základní údaje s popisy vyobrazených znaků řádů a ústavů: Templářů, Johanitů, Německého řádu, Křižovníků, sv.Ducha, Božího hrobu, Smrtí hlavy, sv.Lazara, Křesťanského rytířstva, Mysliveckého řádu Břežského, sv.Huberta, Českého šlechtického kříže, Brněnského ústavu šlechtičen, Ústavu šlechtičen u sv.Andělů, Tereziánského ústavu šlechtičen, Šlechtické akademie hraběte Straky, rytířů sv.Václava.  PP

 

Sfragistika

 

11

Význam pečetí pro heraldiku.

HD, 1945, č.20,s.2.

Důležitá vypovídací funkce pečeti jako právního reprezentanta svého nositele. Důkladným studiem z naznačených hledisek lze pro heraldická bádání vytěžit nejrůznější údaje. Pečetím je proto třeba věnovat daleko více systematické a zevrubné pozornosti. Citace ze studie Dr. Františka Beneše „Význam pečetí pro bádání o minulosti“, Praha 1945.  PP

 

12

Beneš, František:

Znaky a pečeti.

HČ, I./1948, č.3, s.[1]-10, pozn.17, nedokončeno.

Pečetě – nejdůležitější heraldický pramen, jediný ověřovací prostředek, bez něhož neměla listina platnost. V pečetích nejdůležitější upotřebení znaku mimo válečnictví. Pečetě jsou mnohdy jediným pramenem, z něhož lze sledovat přesný vývoj znaku. Přesnost a hodnověrnost, velké rozšíření a zachovalost tohoto historického materiálu.  SH


Vexilologie


13

red.:

Kalendarium 1978.  Pohřeb Karla IV.

HR, 1978, s.[1-17], obr.15.

Popis pohřebního konduktu císaře Karla IV. na základě zpráv Burckarda Zingga z Memmingenu. Výtvarník Zdirad J.K.Čech nakreslil 15 jízdních rytířů, kteří nesou zemské korouhve před mrtvým císařem.  PP

 

14

Štorm, Břetislav:

Korouhev opatství břevnovského.

EK, 1939, s.42-45, obr.2.

Břevnovská erbovní pověst základem znamení na korouhvi i znaku.  PP


0.10.
Obecné teoretické otázky a problémy


15

Fremut, Bohumil:

Ideové náměty a úvahy o genealogii a heraldice.

GHL, 1976, 4.řada, sešit 4, s.101-113.

Zamyšlení nad posláním genealogie a heraldiky, vymezení etických pojmů, upozornění na slovesnou tvorbu rodopisnou a znakopisnou, společenské dopady udělování cís. šlechtictví, použití genealogického materiálu v ostatních vědách, popis tzv. iluzorních rodokmenů atd. Vymezení pýchy urozenosti hraničící s porušováním zákonů. Vliv genealogie a heraldiky na výzkum sociálního, hospodářského a kulturního vývoje.  JJ

 

16

Honc, Jaroslav:

Možnosti a cíle české kvantitativní genealogie a heraldiky.

GHL, 1976, 4.řada, sešit 1, s.[1]-13, pozn.13.

Rozbor současného stavu české genealogie a heraldiky, obsáhlé vytýčení a zdůvodnění nutných badatelských úkolů a návrhy pracovních metod.  JJ

 

17

Kočandrle, Josef V.:

Kurs základů heraldiky. I.část.

Heraldika, III./1970, č.2, s.23-27, obr.16.

Úkoly heraldiky. Seznam heraldické literatury. Úvod do moderního heraldického názvosloví.  SH

 

18

Kočandrle, Josef V.:

K heraldickému umění.  II.část kursu základů heraldiky.

Heraldika, IV./1971, č.1-2, s.14-15.

Relativnost obecné definice heraldiky. Heraldická věda a heraldické umění – vzájemný vztah. Forma znaku jako svérázný projev kultury období. Eklektismus praktického heraldického umění. Bibliografie heraldiky.  SH


19

Milde, Josef:

Vědosloví heraldiky.

SJSČR, XI./1946, č.3-4, s.122-125.

Heraldika, II./1969, č.4, s.49-52, res.něm., poznámka k autorově úmrtí.

Místo heraldiky v systému vědních kategorií. Podle Mildeho vývodů nutno považovat heraldiku za samostatnou vědu rázu normativního se zařazením do skupiny věd sociologických. Vývoj heraldiky směřuje k exaktnosti a matematizaci.  PP

 

20

Milde, Josef:

Heraldika v 666 slovech.

Přetisk: Ze signovaného strojopisu.

HZ, III./1976, č.2, s.20-22.

Základní heraldické pojmy a vztahy.  PP


0.20
Bibliografie a soupisy literatury


21

Krejčík, Adolf Ludvík:

Z bibliografie literárních pomůcek rodopiscových.

ČRSČ, V./1933, č.1, s.13-27, pozn.1.

Bibliografie nejdůležitějších literárních pomůcek z pomocné knihovny Českého státního archivu zemědělského rozdělených do 18 druhových kapitol. V rámci kapitol jsou díla řazena autorsky.  JJ

 

22

Milde, Josef:

Česká literatura heraldická v l. 1945-1949.  I. Samostatné publikace.

HC, II./1949, č.1, s.[1]-5, nedokončeno.

Stručný obsahový komentář vydaných publikací:

Zankl: Adler und Löwe.

Palivec – Milde: Heraldický slabikář.

Sedlák: O počátcích erbů pražských cechů.

Novotný : Pražské cechovní truhlice a korouhve.

Tumanov: Vyšší stupně vyznamenání, řády a medaile SSSR a odznaky Rudé armády.

Drdacký – Hráský: Státní vlajka a prapory.

Rokyta:Znak kraje kladského.

Rokyta: Znak knížectví ratibořského.

Rokyta: Státoprávní a náboženské náměty v heraldice Žitavska.

Vlčka: Odznaky pražských vzorkových veletrhů.

Krejčí: Bartoloměj Paprocki.

Augusta – Pejml: Draci a obři.

Vodička: Po stopách posvátného jelena.

Novotňák: Rak v české heraldice.

Zvolský: Znaky moravských měst.

Renner: Pečetidla, pečeti a znak královského města Rakovníka.   PP

  

23

Fiala, Zdeněk:

Pomocné vědy historické v ČSR 1960-1969.

Přetisk: Archivní časopis, 1970, č.3, s.121-145.

Heraldika, IV./1971, č.4, s.35-37, redakční dovětek na s.38.

Kritické hodnocení písemnictví z oborů sfragistiky, heraldiky a genealogie z hlediska universitního profesora. V redakční poznámce jsou rozebírány příčiny, které odsunuly uvedené obory na okraj pomocných věd historických a připomenuty pracovní plány někdejší Heraldické společnosti, které se v současné době částečně uskutečňují prostřednictvím laické badatelské veřejnosti.  PP

 

24

Louda, Zdeněk:

Přehled základní literatury pro studium heraldiky.

ZPRH, I./1969, č.1-2, s.31-[38].

Uvedeno 36 titulů genealogicko-heraldické literatury v chronologickém pořádku. Některé tituly stručně hodnoceny, upozornění na práce důležité pro genealogy. Pokud se publikace nacházejí v Archivu města Plzně nebo ve Státní vědecké knihovně v Plzni, autor to poznamenává.  PP

 

25

Matásek, Ladislav:

Rodiny šlechtické podle domicilu.

SJSČR, V./1934, č.2, s.22-25.

Bibliografie článků a studií o šlechtických rodech v Čechách. Provedeno výběrově bez uvedeného kriteria výběru, články vybrány vesměs z tiskovin 2.poloviny 19. a začátku 20. století. Údajně doplňují Zíbrtovu Bibliografii.  PP

 

25  [omylem duplicitní číslo]

Matásek, Ladislav:

Doplněk k článku „Rodiny šlechtické podle domicilu“.

SJSČR, V./1934, č.3-4, s.37.   PP

 

26

Špaček, Vlastimil:

Anotovaná bibliografie filatelistické literatury z oborů heraldiky, sfragistiky a vexilologie.

HZ, I./1974, č.2, s.15-16, č.3, s.25-27, č.4, s.36-37.

Retrospektivní bibliografie oborových článků z časopisu „Filatelie“ z let 1965-1973.  PP

 

27

Špaček, Vlastimil:

Anotovaná bibliografie filatelistické literatury z oborů heraldiky, sfragistiky a vexilologie.

HZ, III./1976, č.1, s.3-5, č.2, s.14-16, č.3, s.47-48, č.4, s.88-89.

Retrospektivní bibliografie oborových článků z časopisu „Filatelie“ z let 1974-1975.  PP

 

28

Špaček, Vlastimil:

Anotovaná bibliografie filatelistické literatury z oborů heraldiky, sfragistiky a vexilologie.

HZ, IV/1977, č.2, s.57-58.

Retrospektivní bibliografie oborových článků z časopisu „Filatelie“ z roku1976.  PP

 

29

ky: [?]

Výběr ze zahraniční literatury.

GHL, 1976, 4.řada, sešit 1, s.19-20.

Seznam německých časopisů – 31 titul, seznam anglo-americké literatury z let 1972-1974 – 23 tituly. V obou skupinách uvedeny nejdůležitější tituly, kriterium výběru nestanoveno.  PP

 

30

Heraldika v denním, krajinském a populárním tisku r.1940. Heraldika v knihách.

EK, 1941, s.134-137.

Výběrová bibliografie heraldické literatury sestavená a anotovaná Dr.Bohumírem Lifkou.  PP

 

31

Kíl. [Jan Kratochvíl]:

Místopisný katalog Karla Slavíka.

ČRSČ, XVII.-XVIII./1945-1946, č.1-4, s.111.

Zpráva o unikátní lístkové bibliografii regionální literatury pro moravské teritorium, kterou od roku 1925 zpracovával K.Slavík, řídící učitel ve výslužbě v Olomouci. Kartotéka obsahuje 3800 záznamů připravených do tisku.  PP

 

32

Kyjovská, Božena:

Využití souběžné regionální bibliografie v rodopisu a v heraldice.

ZGHSP, 1979, č.1-2, s.61-64.

Podrobná informace o charakteru ročenek regionálních bibliografií a dalších pomůcek, kterých lze využít pro rodopisnou a heraldickou práci. Připojen seznam posledně vydaných ročenek v jednotlivých krajích ČSR v letech 1970-1977.  PP

 

33

Provázek, Vladimír:

Heraldika v olomouckém kulturním zpravodaji.

HZ, II./1975, č.4, s.111-112.

Registrace heraldických článků ve zpravodaji „Kdy-kde-co v Olomouci“ v letech 1974-1975.  PP

 

34

Skutil, Jan:

Zprávy Společnosti. Pobočka Brno. Oživená heraldika v Brněnském večerníku.

GHL, 1977, 5.řada, prosinec, s.216-217.

Seznam článků s heraldickou a sfragistickou tematikou, které byly publikovány v „Brněnském večerníku“ v roce 1977 od č.137.  PP

 

35

Zrůbek, Rudolf:

Zájem Pardubických o heraldiku a genealogii.

GHL, 1975, 3.řada, sešit 7, s.30.

Seznam článků publikovaných ve „Zprávách Klubu přátel Pardubicka“ v letech 1972-1974.  PP

 

36

Zrůbek, Rudolf:

Zájem Pardubických o heraldiku a genealogii.

GHL, 1976, 4.řada, sešit 2, s.43-44.

Seznam článků publikovaných ve „Zprávách Klubu přátel Pardubicka“ v roce1975.  PP

 

37

Zrůbek, Rudolf:

Zájem Pardubických o heraldiku a genealogii.

GHL, 1977, 4.řada, sešit 6, s.200.

Seznam článků publikovaných ve „Zprávách Klubu přátel Pardubicka“ v roce1976.  PP

 

38

Skutil, Jan:

Genealogie a heraldika ve Vlastivědě moravské.

GHL, 1973, díl II., č.25, s.8-12, pozn.5.

Vysvětlení pojmu Vlastivěda moravská (1896-1973). Údaje o bibliografii, rodokmenech, vývodech apod. Podrobný rozbor příspěvků týkajících se genealogie, heraldiky a sfragistiky. Uvedeni autoři a stručný obsah příspěvků.  JJ

 

39

Přehled významnějších statí ...

HD, 1944, č.13. s.1.

Autorský seznam článků publikovaných v 1. – 12. heraldickém dopise.  PP

 

40

Přehled významnějších statí ...

HD, 1945, č.25. s.1.

Autorský seznam článků publikovaných v 13. – 24. heraldickém dopise.  PP

 

41

Knihovna Heraldické společnosti.

HČ, I./1948, č.2, s.15-16, č.3, s.15-16.

HČ, II./1949, č.1, s.15-16.

Seznam časopisů a knih sestavený podle zemí a států.  PP

 

42

Soupis obsáhlejších a důležitějších článků, které zpracovali členové naší pobočky GHS.

1/ Práce Jana Křivohlávka z Vysokého Mýta 678/IV.

ZGHSÚ, 1978, č.6-7, s.82.

Uvedeno 20 bibliograficky citovaných prací z let 1966-1978. Kriteria výběru neuvedena.  PP

 

43

Zaslané publikace.

SJSČR, IV./1933, č.1, s.11, č.2, s.27, č.3-4, s.43.

SJSČR, V./1934, č.1, s.10, č.2, s.27-[28], č.3-4, s.41.

SJSČR, VI./1935, č.1, s.11-[12], č.2, s.27-[28], č.3-4, s.42-43.

SJSČR, VII./1936, č.1, s.13-[14], č.2, s.29-[30], č.3-4, s.43.

SJSČR, VIII./1937, č.1, s.14-15, č.2, s.32, č.3, s.48, č.4, s.70.

SJSČR, IX./1938, č.1, s.16, č.2, s.32, č.3, s.48.

SJSČR, X./1939, č.1, s.19-20, č.2, s.51.

SJSČR, XI./1946, č.1-2, s.64, č.3-4, s.128.

Seznamy publikací, které byly zasílány redakci Sborníku Jednoty starých českých rodů k anonci, recensi a poté uloženy do spolkové knihovny.  PP

 

44

Soupis heraldických knih ...

HD, 1944, č.13, s.2.

Zpráva o zahájeném soupisu heraldické literatury v soukromých knihovnách. Iniciátorem akce by Heraldický odbor Jednoty starých českých rodů v Praze.  PP

 

45

Soupis heraldických knih ...

HD, 1944, č.16, s.2.

Zpráva o dosavadním výsledku akce, do níž se kromě jednotlivců zapojily též instituce a ústavy. Získané údaje jsou zpracovávány do kartotéky.  PP

 

46

Seznam knih spolkové knihovničky 5.rodopisné pobočky GHS Ohnišov v Orlických horách se spolkovou místností v Kounově.

ZOKP, 1978, č.1, s.[8-9].

Uvedeno 110 titulů.  PP

 

47

jk [Jan Křivohlávek]:

Soupis heraldické a rodopisné literatury v knihovně Okresního archivu v Ústí nad Orlicí.

ZGHSÚ, 1977, č.2, s.11-12.

Uvedeny 32 položky včetně knihovních signatur.  PP

 

48

Křivohlávek, Jan:

Soupis vlastivědných časopisů uložených v knihovně Okresního archivu v Ústí nad Orlicí – výběr.

ZGHSÚ, 1977, č.5, s.59-60.

Uvedeno 65 položek včetně knihovních signatur.  PP

 

49

Palát, Pavel:

Příspěvek k bibliografii české práce heraldické, genealogicko-rodopisné a sfragistické.

SPO, 1980, s.73-75.

Shrnutí dosavadních bibliografických snah v oblasti sledovaných disciplin a informace o činnosti a pracovních postupech Bibliografické skupiny pobočky Heraldika České numismatické společnosti.  PRP

 

50

Pokorný Pavel R.:

Problémy s heraldickou literaturou.

ES, 1968, č.1, s.21-22.

K otázkám, bibliografie, dostupnosti a využívání heraldické literatury při současné heraldické práci.  PP


0.30
Metodologie 


51

Genttner, Viktor:

Početní metody v heraldice a genealogii.

(1.část: Úvod a heraldika.)

GHL, 1977, 4.řada, sešit 6, s.189-197, obr.e.1, tab.2.

Návrh metodiky zpracování pramenů heraldické povahy, vytčení jednotlivých problémových okruhů.  PP

 

52

Genttner, Viktor:

Početní metody v heraldice a genealogii.

(2.část: Genealogie.)

GHL, 1977, 5.řada, červen, s.45-54, tab.v textu, pozn.4.

Návrh metodiky zpracování pramenů genealogické povahy v pořadí: matriky narozených, matriky zemřelých, matriky oddaných, matriky biřmovanců, konskripční listy, seznamy poddaných, zpovědní seznamy, ostatní možné prameny. Předpokládaná úprava dílčích a výsledných karet. Dílčí a závěrečné pracovní operace.  PP 

 

53

Genttner, Viktor:

Početní metody v genealogii a heraldice.

SPO, 1980, s.60-61.

Projekt kódovacího systému pro jednotné zpracování archivních pramenů do ústřední databanky.  PP

 

54

Mašek, Jan – Milde, Josef

Znakosloví v desetinném třídění.

HD, 1945, č.20, s.1-2.

Informace o roztřídění heraldiky v rámci mezinárodního desetinného třídění se zřetelem na české poměry, tj. hlavně na třídění Vojtěcha Krále z Dobré Vody a Karla Schwarzenberga. Kritika tohoto přístupu.  SH

 

55

Palát, Jiří:

Metody osobní dokumentace při genealogickém a heraldickém bádání.

ZOGHSP, 1978, č.2, s.17-22, obr.1, lit.13.

ZOGHSP, II./1979, č.1, s.13-19, obr.3, pozn.7, č.2, s.41-44, obr.2.

Shrnutí nejdůležitějších zásad pro zpracování informací a jejich aplikace do zvolených oborů. Autor vychází z prací Dr.Tomana, metodického pracovníka ČSAV.  PP

 

56

Chromý, Mojmír:

Využití náhrobníků jako pramenů heraldiky.

SPO, 1980, s.69-73, obr.e.5, prameny a lit.8.

V prvé části je vymezen základní historický přehled sledovaného materiálu, jeho typologie a potřeba evidence, dokumentace a ochrany.,Následují údaje o soupisu heraldických památek v okrese Benešov. V závěru jsou uvedeny konkrétní doklady odlišností erbovních klenotů v erbech Malovců z Malovic a Malešických z Černožic (16.století).  PRP

 

57

Müller, Karel:

Význam náhrobních kamenů pro heraldické a genealogické bádání.

SPO, 1980, s.52-53.

Stručné konstatování faktu, že náhrobní kameny jsou často jediným pramenem genealogickým, dosud opomíjeným zdrojem informací o znacích cechů a osob nešlechtických. Návrh centrální evidence a soupisu těchto památek v ČSSR.  PRP

 

58

Palivec, Viktor:

Heraldická sbírka.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting