Login

BČH 1-00 Dějiny a rozvoj heraldické práce

1.00
DĚJINY A ROZVOJ HERALDICKÉ PRÁCE

1.01

Dějiny české práce heraldické

 

287

Česká heraldika před 70 lety.

HD, 1944, č.12, s.1-2.

Citace úvodní stati Rybičkových pojednání o heraldice a sfragistice publikovaných  pod názvem „Pomůcky k heraldice a sfragistice domácí“ v „Památkách archaelogických a místopisných“ z roku 1874.  PP

 

288

J.M. [Josef Milde]:

Co přejeme české heraldice do nového roku 1945.

HD, 1944, č.16, s.1-2.

Stručná rekapitulace výsledků dosavadní práce Heraldického odboru při Jednotě starých českých rodů v Praze a nástin rozvoje české heraldiky v budoucnu.  PP

 

289

J.M. [Josef Milde]:

Heraldika v roce 1944.

HD, 1945, č.17, s.1.

Stručná rekapitulace rozvoje heraldické práce, zejména činnosti Heraldického odboru Jednoty starých českých rodů v Praze.  PP

 

290

Heraldika za okupace a po ní.

HD, 1945, č.22, s.1-2.

Nástin rozvoje české práce heraldické v období 1939-1945: publikační činnost, spolková práce – vznik Heraldického odboru při Jednotě starých českých rodů v raze jako jediného střediska heraldické práce v tzv. Protektorátu Čechy a Morava, vydávání Heraldických dopisů. Úkoly české heraldiky v osvobozené republice.  PP

 

291

Slučování módou?

HD, 1945, č.25, s.2.

Obecně vedená úvaha o účelnosti sjednocení roztříštěné práce v kterémkoliv oboru lidské činnosti vyznívá ve snahu sjednotit takové spolky, které mají podobná zaměření. Heraldický odbor navrhuje sloučení všech historických spolků a novou organizaci historické práce.  PP

 

292

Beneš, František:

Heraldické bádání v Československu a Heraldická společnost.

HČ, I./1948, č.1, s.8-9, č.2, s.[1]-7, též zvláštní otisk.

Zevrubná analýza metod a dosavadních výsledků bádání, nástin heraldické práce v současné době, zejména s ohledem na vznik a existenci Heraldické společnosti.  PP

  

293

Karlovský, Adolf F.J.:

O moderní české heraldice.

ES, 1968, č.1, s.1-4.

Rekapitulace heraldických snah v českých zemích za posledních sto let.  PRP

 

294

Krejčík, Tomáš:

Kapitoly z dějin naší genealogie a heraldiky.

SPO, 1980, s.7-13, prameny a lit.70, zkratky.

Kritické zhodnocení domácí genealogické a heraldické práce v rozmezí 16.- 20.století s přihlédnutím k dobové podmíněnosti.  PRP

 

294  [omylem duplicitní číslo]

Palát, Pavel:

Odborná literatura.

HZ, I./1974, č.1, s.4-7, č.2, s.11-14, č.3, s.28-29.

HZ, II./1975, č.1, s.16-18, č.2, s.39-45, č.3, s.85-88.

HZ, III./1976, č.2, s.17-19, č.3, s.56-58.

HZ, IV./1977, č.1, s.4-7, č.2, s.59-62.

Nástin dějin české práce heraldické a genealogické se zřetelem na významnou odbornou literaturu a heraldicko-genealogické spolky a společnosti od roku 1918 do doby současné. Bibliografické komentáře jednotlivých heraldických prací a tiskovin.  PP

 

295

Hlaváček, Ivan:

Poznámky k současnému stavu, potřebám a perspektivám heraldického studia u nás.

SPO, 1980, s.76-77, prameny a lit.12.

Shrnutí dosavadních badatelských trendů a literární produkce v oblasti heraldiky a sfragistiky s oceněním některých individuálních prací prezentovaných na I.setkání genealogů a heraldiků v Ostravě ve dnech 18.- 19.10.1980. Okrajová glosa o zahraniční produkci genealogické.  PRP

 

296

J.N. [?]:

Z moravského rodopisu.

ČRSČ, XV./1943, č.4, s.107.

Různé zprávy: Zrušení Rodopisného odboru při Vlastivědném spolku musejním v Olomouci v roce 1938, Ustavení odbočky Rodopisné společnosti v Olomouci. Ediční a publikační činnost moravských institucí a badatelů.  PP

 

297

Skutil, Jan:

Potíže při rozvoji genealogického a heraldického bádání na Moravě.

GHL, 1971, č.14, s.5.

Pokus o specifikaci příčin, které brání vzniku poboček Genealogické a heraldické společnosti v regionu Moravy. Upozornění na ne zcela vyčerpávající využití pramenného materiálu se vztahem k rodům, které působily v obou historických zemích. Krátký přehled genealogické literatury pro šlechtické rody. Příliv cizí šlechty na Moravu v 16. a 17.století klade badatelské nároky na zpracování zahraničních pramenů (Rakousko, Uhry). Malá tradice bádání v těchto disciplinách. Ustavení redakčního kolektivu pro vypracování Genealogického slovníku moravské šlechty.  PP

 

298

Skutil, Jan:

Genealogie na Moravě.

(Obsah přednášky proslovené dne 24.10.1972 na ustavující schůzi Genealogické a heraldické společnosti v Praze – místní pobočky v Brně.)

GHL, 1972, díl II., č.20, s.23-25.

Konstatování neutěšeného stavu genealogického bádání s výjimkou jednotlivců, jejichž práce a přínos pro moravskou heraldiku a genealogii jsou stručně hodnoceny: Paprocký, Pešina, Balbín, Wolný, d´Elvert, Wankl, Šembera, Kadich, Blažek, Houdek, Sedláček, Pilnáček, Brandl, Bretholz, Černý, Kalina, Matějek, Rohlík, Kučík, Mornstein, Klein, Hosák. Stručný nástin badatelských okruhů, jejichž postupné vědecké zpracování vyplní citelnou mezeru moravské genealogie a heraldiky.  PP

 

299

- js – [Jan Skutil]:

Vývoj genealogie a heraldiky v českých zemích, především na Moravě v posledním desetiletí.

HGR, 1978, s.47-50.

Počátky genealogické a heraldické práce na Moravě v dílech d´Elverta, Wolného (19.století), Pilnáčka a Hosáka. Založení brněnské pobočky Genealogické a heraldické společnosti v roce 1972, dosavadní práce pobočky a její plány do dalších let.  JJ

 

300

Bezděk, Karel:

Ze sedmého sjezdu Slovenské historické společnosti (9.- 12.6.1975).

GHL, 1976, 4.řada, sešit 3, s.97-99.

Zhodnocení rozvoje pomocných historických věd na Slovensku. Stručný rozbor prací z let 1960-1975.  JJ

 

301

Novák, Jozef:

Súčasný stav heraldického a genealogického bádania na Slovensku.

SPO, 1980, s.13-14, prameny a lit.18.

Po stručném zhodnocení starší maďarské produkce je věnována pozornost rostoucímu počtu původních slovenských prací, zejména v oblasti městské heraldiky. Závěrem připojeno několik glos k autorově práci o rodových erbech na Slovensku (1980).  PRP


1.02
Program české práce heraldické 


302

Milde, Josef:

Úkoly bádání o heraldice.

HD, 1943, č.1, s.1.

Upozornění na stejnojmenný článek Dr.Františka Beneše publikovaný v revui „Řád“ ze dne 15.7.1943.  PP

  

303

O úkolech české práce heraldické ...

HD, 1945, č.20, s.1.

Zpráva o průběhu členské schůze Heraldického odboru Jednoty starých českých rodů v Praze konané dne 16.4.1945, na níž se přítomní vyjadřovali k budoucímu programu rozvoje české heraldické práce. Diskusní příspěvky včetně jmen diskutujících jsou stručně uvedeny.  PP

 

304

Z dopisů našich čtenářů.

HD, 1945, č.22, s.2.

Abonent Heraldických dopisů Milan Zicha z Kolína vyjadřuje své názory na rozvoj heraldické práce a postavení heraldiky v dnešní době.  PP

 

305

Sklenář, Karel:

K zamyšlení.

GHL, 1969, č.4, s.2-3.

Úvaha o metodice a organizaci genealogické a heraldické práce ve 2.polovině 60.let 20.století. Autor dokazuje nutnost jednotné a vědecky seriozní činnosti v uvedených oborech a tím i zřízení jednotné celostátní instituce.  PP

 

306

Dotazníková akce GHSP 1975-1976. Výsledky.

GHL, 1977, 4.řada, sešit 5, příloha A – V.

Číselný seznam badatelů – členů Genealogické a heraldické společnosti v Praze, kteří se ankety zúčastnili. Seznam příjmení, která jsou badatelskými objekty. Seznam badatelských témat.  PP

 

307

Palivec, Viktor:

Heraldika v Genealogické a heraldické společnosti v Praze.

GHL, 1977, 5.řada, duben, s.[1]-5.

Statistické vyhodnocení heraldických zájmů členů GHSP na základě ankety s přihlédnutím k výrazně genealogické koncepci dotazníku a k počtu odpovědí ve srovnání s celou členskou základnou. Komparace s obdobnou akcí provedenou jílovskou Heraldickou sekcí v roce 1974. Zhodnocení heraldické činnosti v GHSP: Publikační činnost v letech 1969-1974, přednášková činnost – výrazná převaha genealogie resp. rodopisu. Plány a skutečné možnosti heraldické práce v GHSP, příbuzné obory a jejich začlenění do heraldické práce. Možnosti vytvoření jednotné heraldické platformy, založení ústřední knihovny, muzea a svolání sjezdu českých heraldiků.  PP

 

308

Jareš, Jiří:

Slovo k heraldikům.

GHL, 1977, 5.řada, prosinec, s.149-150.

Základní informace o činnosti heraldické skupiny v GHSP jako doplněk k zprávě poslední valné hromady. Výzva k široké spolupráci heraldiků v GHSP i mimo ni. Seznam přednášek proslovených na II.kursu heraldiky v říjnu – listopadu 1977. Anonce vydání Palivcovy „Heraldické symboliky“. Informace o založení tzv. „Heraldického zásobníku“, jeho poslání a náplň – seznam uvažovaných publikačních témat. Výzva ke komplexní dokumentaci hmotných heraldických památek.  PP


1.03
Vznik heraldických organizací – obecně


309

Milde, Josef:

Česká heraldika ...

HD, 1943, č.1, s.1.

Základní otázky spojené s vytvořením heraldické organizace. Prozatímní informační služba zájemcům o heraldickou práci formou heraldických dopisů.  SH

 

310

Beneš, František:

Obrysy budoucí heraldické organizace.

HD, 1943, č.3, s.2-3.

Otázky nejvhodnější formy heraldické organizace, která by měla spojovat laiky i odborníky.  SH

 

311

J.M. [Josef Milde]:

Ustavení samostatné organizace heraldické.

HD, 1945, č.27, s.1-2.

Rekapitulace heraldické práce v letech 1943-1945. Ustavení Heraldického odboru při Jednotě starých českých rodů v Praze v době okupace. Snahy Heraldického odboru o založení samostatné heraldické společnosti a nástin její budoucí činnosti.  PP

 

312

Členská schůze Heraldického odboru ...

HD, 1945, č.27, s.2.

Zpráva o průběhu schůze konané dne 20.11.1945 v Národním domě v Praze-Vinohradech. Byla vedena rozprava o ustavení a činnosti budoucí samostatné heraldické organizace.  PP

 

313

Milde, Josef:

Ustavení samostatné organizace heraldické.

SJSČR, XI./1946, č.1-2, s.63-64.

Stručný nástin heraldické práce skupiny heraldiků kolem Josefa Milde, vznik neformální skupiny zájemců v roce 1943, snahy zástupců Heraldického odboru při Jednotě starých českých rodů v Praze o vytvoření samostatné československé heraldické organizace na základě pevné a řízené spolupráce vědeckých odborníků a laické badatelské veřejnosti.  PP

 

314

Registrátor.

Heraldika, 1968, leden, č.1, s.[4].

Zpráva o založení Heraldické sekce při Klubu vojenské historie – 20. základní organizace Svazarmu při Vojenském historickém ústavu v Praze dne 18.10.1967.

Zpráva o existenci Heraldické sekce Klubu sběratelů kuriosit při Ústředním domě armády v Praze 6, členové sekce publikují v klubovním časopisu „Sběratel“.

Zpráva o dvou výstavách v pražském Národním muzeu, které se okrajově dotýkají heraldických zájmů.  PP

 

315

Sklenář, Karel:

K zamyšlení.

GHL, 1969, č.4, s.2-3.

Metodika a organizace současné genealogické a heraldické práce. Zřízení jednotné celostátní instituce má být zárukou vážné badatelské činnosti v uvedených oborech.  PP


1.04

Spolupráce s institucemi a ústavy

 

316

Heraldická oddělení v muzeích.

HD,1944, č.10. s.1.

Zpráva o zřízení heraldického oddělení ve Slováckém muzeu v Uherském hradišti. Heraldický odbor při Jednotě starých českých rodů v Praze nabízí pomoc při obdobných akcích.  PP

 

317

Rodopisný úřad ...

HD, 1944, č.15, s.2.

Zpráva o finanční podpoře činnosti Heraldického odboru při Jednotě starých českých rodů v Praze.  PP

 

318

J.M. [Josef Milde]:

Statut Státního ústavu historického.

HD, 1945, č.25, s.1-2.

Výnosem ministerstva školství Československé republiky ze dne 29.8.1945 byl založen Státní ústav historický, jehož jednou z pracovních náplní bude práce i v oboru heraldiky. Citace příslušné pasáže Statutu.  PP

 

319

Red.:

Výzva Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

Heraldika, IV./1971, č.1-2, s.16.

Muzeum zpracovává dokumentaci vývěsních štítu na území ČSR a žádá tímto o spolupráci abonentů bulletinu Heraldika.  PP


1.05
Propagace heraldické práce


320

vP [Viktor Palivec]:

[Tajemství znaků.]

GHL, 1971, č.15, s.34.

Zpráva o televizním pořadu s heraldickou tématikou, upozornění na některé nevhodné a nesprávné pasáže. Pořad byl vysílán 21.7.1971.  PP


1.06
Badatelská informační služba


321

Budeme vděčni ...

HD, 1945, č.21, s.2.

J.Milde hledá znakopis erbu Vepřků z Přívor.  PP

 

322

Hledáme znakopisy ...

HD, 1945, č.22, s.2.

Josef Milde hledá popisy a doklady erbů 18 uvedených rodů.  PP

 

323

[Milde, Josef]:

Hledáme znaky ...

HD, 1944, č.13, s.1.

Redakce hledá doklady a znakopis 35 uvedených rodů.  PP

 

324

Schweizer Archiv für Heraldika.

HD, 1944, č.15, s.2.

Josef Milde hledá různé ročníky i jednotlivá čísla.  PP

 

325

Weischera, Antonín:

Na mladoboleslavském hřbitově ...

HD, 1944, č.10, s.2.

Hledá se nositel znaku / erbu, který se nachází na jedné z hrobek, v níž jsou pochovány osoby údajně cizího původu. Popis znaku / erbu i jména osob uvedeny.  PP

 

326

Hledáte heraldickou literaturu ?

Heraldika, 1968, leden, č.1, s.[3-4].

Návrh metodiky výměnného získávání hledaných titulů.  PP

 

327

Máte-li zájem ...

Heraldika, 1968, leden, č.1, s.8.

Zpráva o chystaném vypracování a vydání rejstříku k „Heraldice“ Karla Schwarzenberga.  PP

 

328

ltš: [?]

[Novák: Slovenské mestské a obecné erby.Žudel – Novák: Príručka diplomatiky, sfragistiky a heraldiky].

Heraldika, 1968, č.1a, s.[12].

Informace o možnosti získání uvedených publikací.  PP

  

329

PA: [?]

Registrátor.

Heraldika, 1968, č.4, s.[47].

Zprávy a informace:

480.výročí povýšení Sobotky na městko.

Povýšení Řevnic u Prahy na město dne 1.11.1968.

Výstava „Náhrobní kameny středověké Bosny“ v pražském letohrádku Belveder.

Článek Jiřího Loudy o známkách se znaky československých měst publikovaný ve „Filatelii“ 1968, č.19.

Stručný referát o sovětské publikaci „Chronologija“.

Informace o možnosti získat některé „Heraldické dopisy“ vydávané Heraldickým odborem Jednoty starých českých rodů v Praze.

Stručný referát o knize L.Schmida „Irští lékaři v Čechách“.  PP

 

330

Nebuďte pasivní.

Heraldika, V./1972, č.4, s.141.

Krátká úvaha jednoho z redaktorů bulletinu Heraldika o možnostech a nutnosti vzájemného informování o novinkách heraldické literatury.  PP

 

331

Petřík, Jan:

[Badatelé v archivu v Třeboni.]

ZGHSP, 1979, 7.řada, č.3-4, s.72.

Autor nabízí pomoc a rady badatelům, kteří hodlají pracovat v třeboňském archivu.  PP


1.06.01
Aukce 


332

Lifka, Bohumír:

Heraldika v knižních dražbách roku 1939.

EK, 1940, s.129-130.

Zpráva o aukcích knihovny hrabat Apponyiů, antikvariátu V.Hořejše v Praze 10, Karla Zinka a Františka Jeřábka. Jmenovitě uvedeny dražené tituly a jejich stručný popis.  PP

 

333

Milde, Josef:

Heraldika v aukcích.

HD, 1943, č.1, s.3.

Zpráva o aukcích Sběratelského salonu, Praha XII, Schwerinova 40, na nichž se vyskytují předměty s heraldickou tématikou.  PP

 

334

Heraldika v aukcích.

HD, 1944, č.8, s.1.

Zpráva o předmětech s heraldickou tématikou dražených v dubnové aukci Jeřábkovy Umělecké síně, Praha II, Spálená 24.

 

335

Heraldika v aukcích.

HD, 1944, č.11, s.2.

Zpráva o aukcích pořádaných Sběratelským salonem, Jeřábkem a Hladíkem v červenu a v červenci 1944.  PP

 

336

Heraldika v aukcích.

HD, 1944, č.12, s.2.

Informace o aukcích pořádaných Sběratelským salonem v červenci a v srpnu 1944.  PP

 

337

Heraldika v aukcích.

HD, 1944, č.14, s.2.

Zpráva o říjnových aukcích Jeřábkovy síně a Sběratelského salonu.  PP

 

338

Heraldika v aukcích.

HD, 1944, č.15, s.2.

Zpráva o listopadové aukci Sběratelského salonu. PP

 

339

Heraldika v aukcích.

HD, 1945, č.17, s.2.

Zpráva o lednové aukci Jeřábkovy síně.  PP

 

340

Heraldika v aukcích.

HD, 1945, č.25, s.2.

Zpráva o aukcích Topičova antikvariátu a Jeřábkovy síně plánovaných na říjen 1945. PP

 

341

Knižní aukce.  Řídí Josef Bada.

Rodokmen, I./1946, č.3, s.80.

Informace o pražských knižních aukcích.  PP

 

342

Bada, Josef:

Dražby knih.

Rodokmen, II./1947, č.1, s.31-32.

Podrobná zpráva o pražských knižních aukcích pořádaných v roce 1946.  PP

 

343

Bada, Josef:

Dražba knih.

Rodokmen, II./1947, č.4, s.124-125.

Podrobná zpráva o pražských knižních aukcích pořádaných ve 2.polovině roku 1947.  PP

  

344

Bada, Josef:

Dražba knih.

Rodokmen, III./1948, č.2, s.60-61.

Podrobná zpráva o devíti aukcích genealogické, heraldické a regionálně-historické literatury pořádaných v 1.polovině roku 1948 v Praze.  PP

 

345

vP [Viktor Palivec]:

Heraldické prvky ...

GHL, 1970, č.8, s.23.

Zpráva o burze sběratelů pohlednic konané v Novém Městě nad Metují. Autor konstatuje převažující zájem o heraldiku.  PP


1.06.02
Inzerce


346

Schwarzenberg, Karel:

Stavovské odznaky.

ČRSČ, IX.- X./1937-1938, č.1, s.45-46.

Pátrá se po výskytu odznaků stavovské důstojnosti, které se nacházejí zpravidla v zámeckých sbírkách, muzeích apod.  PP

 

347

Koupím nebo vyměním vše, co má vztah k rodu Liechtenstein.

Hlasatel, 1969, č.2-3-4, s.26.  PP

 

348

Das erneuerte Deutsche Wappenbuch.

Heraldika, IV./1971, č.3, s.29, obr.1.

Nabídka prodeje uvedené pětidílné knihy z let 1655-1667 za 25 000 Kčs.  PP

 

349

Lev.

Heraldika, IV./1971, č.3, s.29.

Nabídka prodeje plastiky.  PP

 

350

Kučera, Vladimír:

Koupím ...

GHL, 1975, 3.řada, sešit 9, s.39.

Seznam hledané heraldické literatury.  PP

 

351

Nabídka publikací.

ZGHSÚ, 1977, č.2, s.10.

Seznam heraldických tiskovin nabízených k prodeji Heraldickou sekcí při Okresním muzeu Praha-západ v Jílovém u Prahy.  PP


1.07

Odborná školní výuka

 

352

Krejčíková, Jarmila:

Ke studiu genealogie a heraldiky na brněnské univerzitě.

SPO, 1980, s.63-64, prameny a lit.4.

Přehled výuky heraldiky, genealogie a sfragistiky od roku 1919 do současnosti a výčet monotématickcýh diplomových prací z let 1964-1980.  PRP

 

353

Markus, Antonín:

Profesor diplomatiky, heraldiky, archaeologie  a numismatiky na universitě pražské Jan Helbling z Hirzenfeldu (1789-1865).

ČRSČ, V./1933, č.1, s.1-8, portrét, obr.e.1, pozn.23, č.2, s.49-65, portrét, faksimile, pozn.34. Universitním profesorem o roku 1818. Genealogické údaje o tyrolské rytířské rodině z let 1266-1816. Původní diplom propůjčen 14.4.1650, problémy s potvrzením rytířského stavu v letech 1803-1816.

Osobnost Jana Helblinga z Hirzenfeldu a jeho působení na universitě – přednášková, publikační a vědecká činnost, pedagogické problémy s výukou, založení universitního numismatického kabinetu. Mimouniversitní činnost vědecká a kulturně-politická.  JJ/PP

 

354

Zuman, František:

Přednášky o genealogii a heraldice v sedmnáctém a osmnáctém století.

Rodokmen, III./1948, č.3, s.94-95.

Údaje o pěti učilištích rakouské monarchie, na nichž byly konány přednášky z některých disciplin pomocných historických věd:

Dolnorakouská stavovská akademie ve Vídni – přednášky z heraldiky.

Josefinská rytířská akademie v Lehnici ve Slezsku – přednášky z genealogie a heraldiky.

Stavovská inženýrská škola v Praze – přednášky z historie, chronologie, heraldiky a genealogie.

Univerzita Karlova – po josefinských reformách nově zavedeny přednášky s diplomatiky, heraldiky a numismatiky.

Na lyceích od roku 1805 ve 4.ročníku fakultativní přednášky z diplomatiky, heraldiky a numismatiky.  SH


1.09
Různé


355

J.M. [Josef Milde]:

Má Schopenhauer pravdu?

HD, 1944, č.8, s.2.

Na základě citovaného výroku rozvíjí autor krátkou polemiku a dovozuje, že každá odborná práce má být vedena odborníky z povolání, což platí i pro oblast heraldiky, resp. poměru mezi pracemi nadšených diletantů a jejich odborným usměrňováním vědeckými pracovníky.  PP

  

356

red. & pp:

Náměty.

Heraldika, V./1971, č.4, s.57.

Redakce bulletinu Heraldika vyzývá abonenty, aby věnovali pozornost materiálů k dějinám heraldické práce na našem území.  PP


1.09.01
Řád Čestného odznaku heraldického


357

Čestný odznak heraldický.

HD, 1945, č.17, s.2.

Instituce Čestného odznaku heraldi

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting