Login

In memoriam Pavla R. Pokorného

Dne 5. března 2014 zemřel ve věku nedožitých 67 let PhDr. Pavel R. Pokorný. Česká heraldika, zejména její odborná část, ztratila jeho úmrtím nejen celoživotního pilného badatele ale především prvořadého heraldického odborníka, jmenovitě v oblasti církevní heraldiky a s ní souvisejících vědních disciplin. Když Pavel Pokorný v roce 2007 dovršil 60. roku věku, Heraldická společnost v Praze mu věnovala roční svazek „Heraldické ročenky 2007". Na obsahu všech svazků se od roku 1974, kdy byla poprve vydána, neúnavně podílel nejen jako jeden z redaktorů ale především jako odborný lektor naprosté většiny článků, statí a studií, které v nich byly publikovány. Ve zmíněné „Heraldické ročence 2007" byly k jeho poctě publikovány tři memoárové statě od Milana Bubna, Jana Pařeza, Stanislava Hošťálka a Jaroslava Jáska; zároveň byla publikována Pokorného bibliografie k témuž roku; považuji za zbytné, abych zde opakoval to, co již bylo zmíněnými autory řečeno.
S Pavlem Pokorným jsem se seznámil v oddělení rukopisů a vzácných tisků v universitní knihovně, tehdy Státní knihovně ČSR, v pražském Klementinu, kde byl zaměstnám zpočátku jako odborný knihovník, posléze jako vedoucí téhož oddělení; jeho znalost materiálů v tomto oddělení uložených byla udivující až neuvěřitelná.
Měl jsem čest s ním velmi úzce spolupracovat nejen v průběhu deseti let při vydávání Heraldických ročenek (1981 - 1990) jako jeden z jejích redaktorů ale zejména při náročné práci směřující k vydání bibliografie české práce heraldické za období 80 let 20. století. Jeho odborná erudice ve čtyřčlenném pracovním kolektivu tohoto projektu byla nesporná.
Musím zde rovněž připomenout jeho členství v Heraldické komisi České národní rady, později Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a jeho podíl na tvorbě české komunální heraldiky po roce 1990.
Dle mého skromného názoru však Pavel Pokorný zůstal české heraldice dlužen základní a zevrubnou práci o církevní heraldice obecně, české pak zvláště.
Heraldická společnost v Praze, jejímž byl vlastně jedním ze zakládajících členů, by měla soustředit všechny Pokorného odborné články a souborně je vydat jako „sborník prací PhDr. Pavla R. Pokorného"; jeho celoživotní práce v tomto oboru by tak byla alespoň post mortem náležitě oceněna.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29.06.2014                                                                                                                   © Pavel Palát

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting