Login

Index - A -

Index - A -


Abalbrach
1401
Kolowrat, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám sv. Tomáše v Praze III.
ČRSČ, III./1931, č.2-3, s.81, obr.e. na tab.4, č.38.
Fridericus Guilielmus Georger Abalbrach. Neúplný přepis latinského textu podle klášterního rukopisu. PP

z Adlaru, Vavák, Walkoun, t. Wawák
1402
AFJK [Adolf F. J. Karlovský]:
Moderní provedení erbu rytířů Wawáků z Adlaru.
GHL, 1971, č.14, s.11.
Erb Wawáků z Adlaru se nachází na náhrobníku rodové hrobky na 5. oddělení Olšanských hřbitovů v Praze. Erb je proveden podle majestátu z 25.4.1894; provedení autor určuje k roku 1904. PP

1403
Elznic, Václav:
K poznámce o erbuWawáků z Adlaru ...
GHL, 1971, č.15, s.33.
Zpráva o ztrátě, patrně krádeži, erbu Wawáků z Adlaru z hrobu na Olšanských hřbitovech. PP

1404
Elznic, Václav - Genttner, Viktor:
K článkům s Vavákovským námětem v GH Listech ...
GHL, 1972, díl II., č.16, s.21.
Zpráva o dosud neznámých skutečnostech se vztahem k Vavákovu rodu.: rodokmen vlastnoručně psaný Františkem Janem Vavákem a datovaný 5.5.1808, literární pozůstalost Františka Jana Vaváka uložená jeho synem Vojtěchem do Musea království Českého v roce 1857, nález listinných falz v Okresním archivu v Kutné Hoře, Trojí manželství Vojtěcha Vaváka, císařského silničního komisaře. PP

1405
Elznic, Václav:
Několik poznámek k 230-letému výročí F. J. Vaváka Milčického.
GHL, 1971, č.13, s.6-12, gen.tab.1, prameny 6.
Podrobná rekapitulace dosavadních genealogických a heraldických znalostí, založených téměř výhradně na starší práci Jana Hellicha „Rod rytířů Vaváků z Adlarz", publikované ve „Věstníku kraje Poděbradského", III./1900. Poděbradská větev Vaváků, zánik titulu a erbu v roce 1639, požárem zničený rodový archiv v roce 1750. Rodopis Vaváků od roku 1515 - Karel Vavák zvaný Vyšerovický a doplnění dalších genealogických údajů Hellichem neuvedených. PP

1406
Jonášová, Stanislava:
Vavák a heraldika.
Heraldika, V./1972, č.4, s.157, obr.2.
V „Pamětech" Františka Jana Vaváka se vyskytuje dosti značné množství heraldických a genealogických poznámek, které jejich autor získával z hmotných pramenů heraldiky (náhrobníky, zvony) i z tehdejší literatury. Vavák se snažil též o neumělou kresbu, kterou své zápisy doprovázel; vyobrazeny erby kutnohorských rodin Ruthardů a Puchlerů. PP

1407
Genttner, Viktor:
K rodině písmáka F. J. Vaváka.
GHL, 1970, č.5, s.12.
Stručné biografické údaje o Vojtěchu, synovi milčického rychtáře Františka Jana Vaváka; Vojtěch, 7. syn (8.3.1877-14.8.1864). PP

1408
Kolowrat, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám sv. Tomáše v Praze III.
ČRSČ, III./1931, č.2-3, s.66, pozn.1.
Bohuchwal Walkoun z Adlaru a na Staffe. Přepis českého textu, 1650. PP

z Adlersfeldu, Anthoni
1409
Matásek, Ladislav:
Hlídka heraldická.
SJSČR, IV./1933, č.2, s.23.
Anthoni z Adlersfeldu.
Popis erbu podle mědirytiny z titulního listu promoční práce Františka Václava Anthoniho z Adlersfeldu z roku 1736. Komparace s literaturou. PP

z Adlersfelsu, Ledvinka
1410
Hadač, Václav:
Ledvinkové z Adlersfelsu.
ČRSČ, II./1930, č.3-4, s.124-125.
Staropražská erbovní rodina nobilitovaná 4.6.1706, spřízněná s třeboňskou rodinou Trägrů. Dle materiálů schwarzenberského knížecího archivu v Třeboni popsána soudní pře JUDr. Emanuela Ledvinky z Adlersfelsu; ze soudních spisů vyplývá jmenovitý výčet členů rodu; o erbu se autor nezmiňuje. PP

z Adlersheimu, Pecelius, Petzelt
1411
V. J. S. [Vladimír Jan Sedlák]:
Ze slavatovské heraldiky. II.
GHL, 1973, díl II., č.22, s.3,6-7, obr.e. na s.6.
Andreas Petzelt a jeho bratr Georg nobilitováni 1.8.1643 císařským palatinem Vilémem hrabětem Slavatou z Chlumu a Košumberka. Popis erbu. Nobilitace je známa pouze z neověřeného zápisu z pozůstalosti německého badatele Heyera z Rosenfeldu, uložené nyní v Germánském muzeu v Norimberku. Naskýtá se možná souvislost k Petzeltům původem z Chabařovic, event. k Adami Peceliovi, nobilitovanému v roce 1637 s predikátem „z Adlersheimu". PP

1412
Pecelius de Adlersheim ...
Hlasatel, 1969, č.1, s.12.
Pátrá se po uvedených údajích pro doplnění rodokmenu. PP

z Adlerslöwenu, viz: z Ungerswerthu a Adlerslöwenu

z Aichelburka
1413
Petr, Boh.:
Lanžovský kostel, matriky a šlechta.
ČRSČ, IV./1932, č.3-4, s.122-123, pozn.2.
IX. Z Aichelburka.
Záznam o sňatku Marii Arthura hraběte z Aichelburka s Marií Virginií Cecingarovou z Bírnic, 1854. Záznam o pohřbení téhož, 1855. Zpráva o pohřbení Marie Virginie hraběnky z Aichelburka, rozené Cecingarové z Bírnic, do nové brtnické hrobky, 1886. PP

von Aichenfels, Richter
1414
Svátek, Josef:
Erby z dvorské kanceláře frýdlantského vévodství.
HR, 1977, s.70, obr.e., pozn.č.7.
Adam a Matyáš Richterové. Nobilitováni císařským palatinem Albrechtem z Valdštejna v roce 1628, predikát „von Aichenfels". Popis erbu. PP

z Alanů, Bonacina
1415
Palivec, Viktor:
Erbovní lékaři českých velmožů.
ZGHSP, 1979, 7.ř., č.3-4, s.34.
Marcus Eugenius Bonacina z Alanů, vlašský doktor v rodině Karla staršího ze Žerotína. Stručná biografie, inkolát pro Moravu v roce 1620. Popis erbu. PP

z Aldringen
1416
[Erb rodu z Aldringen.]
Heraldika, XIII./1980, č.4, s.174, obr.e. na 2.s. obálky.
Popis erbu. PP

van Alken, též: de Alcken, d´Alcken, d´Alquen, viz: Dalquen

z Altenberka, Perger
1417
Pelikán, Vojtěch Jaromír:
Hlídka heraldická.
SJSČR, IV./1933, č.1, s.10.
Pergerové z Altenberka.
Bratři Josef, Jan, Martin a Václav Pergerové nobilitováni 12.10.1850. Popis erbu dle vyobrazení v Saalbuchu, XIIa, 37. Václav Perger povýšen 27.2.1595 do stavu rytířského. Komparace s literaturou. PP

z Altentörpu, Luckemänn
1418
Holejšovský, Vlastimil:
Klíč (Klietsch, Klitsch, Glitsch).
ČRSČ, XIII./1941, č.3, s.95.
Údaje o Jiřím Gliczovi a jeho rodičích, Kryštofu Glitschovi a Alžbětě, rozené Luckemännové z Altentörpu. Zpracováno dle uvedených materiálů z Archivu hlavního města Prahy. PP

z Althanu
1419
Kolowrat Krakowský, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám P. Marie pod řetězem v Praze III.
ČRSČ, IV./1932, č.1, s.14-15.
Michael Ferdinandus S. R. J. Comes ab Althann. Přepis latinského textu, 1789. PP

Althaus
1420
Palivec, Viktor:
Tělesní lékaři českých králů.
GHL, 1976, 4.ř., seš.3, s.73.
Jan Althaus, císařský bradýř. Nobilitován 8.11.1592. PP

z Alvinze, Albinský
1421
Matásek, Ladislav:
Hlídka heraldická.
SJSČR, IV./1933, č.2, s.23.
Albinský z Alvinze.
Popis erbu dle náhrobníku Johanny Albinské z Alvinze z roku 1608, dochovaném v kostele sv. Martina v Praze. Upozornění na Jiřího Albinského z Alvinz, rakouského důstojníka, nobilitovaného 25.9.1857, který není s tímto rodem spřízněn. PP

z Ammann
1422
Matásek, Ladislav:
Hlídka heraldická.
SJSČR, IV./1933, č.2, s.23
Z Ammann.
Popis erbu dle vyobrazení na pečetním prstenu. Komparace se Siebmacherem. PP

z Andl
1423
Matásek, Ladislav:
Hlídka heraldická.
SJSČR, IV./1933, č.2, s.23.
Z Andl.
Popis erbu Johanna von Andl dle vyobrazení na pečetidle ze soukromé sbírky. Upozornění na společné prvky s erbem rodu von Andlern-Witten. Rod Andlů z Neckersberga (t. Neklsberga) má erb odlišný a není s tímto spřízněn. PP

von Andlern-Witten, v. z Andl

Apfelmann
1424
Přibyl, Alois:
O znacích několika českých a moravských rodů.
Heraldika, IX./1976, č.1-2, s.33, obr.e. na tab. VI, č.1 na s.34, pozn. č.22.
Apfelmannové.
Šimonu a Wilhelmu Apfelmannovým potvrzen starý šlechtický stav a polepšen erb císařem Ferdinandem II. dne 30.12.1619. Popis erbu dle originálu z Archivu hlavního města Prahy. PP

z Arco, Sfortius
1425
Kolowrat, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám sv. Tomáše v Praze III.
ČRSČ, III./1931, č.2-3, s.83.
Nedochovaný náhrobek Jana Baptisty hraběte Sfortis z Arco a jeho vnuka z roku 1593; dle údajů z klášterního rukopisu. PP

z Ardensbachu, Ardensbach
1426
Palivec, Viktor:
Erbovní lékaři českých velmožů.
ZGHSP, 1979, 7.ř., č.3-4, s. 32-33.
Maximilián Ardensbach z Ardensbachu, lékař u knížete z Liechtensteinu. PP

Aspang, v. Seilern u. Aspang

z Aspeltu
1427
Palivec, Viktor:
Erbovní lékaři českých velmožů.
ZGHSP, 1979, 7.ř., č.3-4, s.32
Petr z Aspeltu, lékař a diplomat za vlády Lucemburků. PP

z Astfeldu a Vydří, Alsterl, v.t. z Vydří, z Rosenthalu, z Bryslu
1428
Sedlák, Vladimír Jan:
Na cestě kolem Jílového.
Heraldika, X./1977, č.2, s.88-92, obr.e.7, pozn.1.
Při státní silnici za Jesenicí u Prahy se nachází v současné době značně devastovaný památník, připomínající tragickou smrt Maximiliány Alsterlové z Astfeldu, rozené baronky Kurzbachové z Trachenbergu a Milíče, v roce 1706. Údaje o Alsterlech, nobilitace měšťanského rodu z Českých Budějovic císařem Ferdinandem II. dne 11.5.1623 do stavu vladyckého Českého království. . Účast v politickém životě. Jan Alsterl z Astfeldu povýšen císařem Leopoldem I. dne 10.5.1665 do rytířského stavu Českého království, erb polepšen. Bratři Jan Václav a Josef Antonín povýšeni královnou Marií Terezií dne 18.10.1755 do stavu svobodných pánů Českého království, erb polepšen a rozmnožen o erbovní znamení příbuzných rodů: Koňasů z Vydří, Franchimontů z Frankenfeldu, Kurzbachů z Trachenbergu a Vít ze Rzavého. Popisy erbů uvedených rodů, popis rozmnoženého erbu Alsterlů včetně předchozího rytířského polepšení. Popis erbu Josefa Löwa z Erlsfeldu, zetě zemřelé baronky Maximiliány. PP

1429
VJS [Vladimír Jan Sedlák]:
Oprava k číslu 2 Heraldiky X - 1977.
Heraldika, XI./1978, č.3, s.103-104, lit.1.
Doplnění genealogických údajů o rodu Alsterlů z Astfeldu a jejich spříznění s dalšími uvedenými rody, čímž je v úplnosti vyložen posledně polepšený alsterlovský erb. (Doplň zde k rodům: Franchimont z Frankenfeldu, Kurzbach z Trachenbergu, Koňas z Vydří, Vít ze Rzavého.) PP

1430
Schwarzenberg, Karel:
Královská korunovace před 150 lety.
EK, 1941, s.36, obr.e. na s.35.
Jan Václav z Astfeldu a Vydří, nejvyšší písař, účastník korunovace Leopolda II. Popis erbu. PP

z Auerspergu
1431
A. C. W. R. [Alfred Wierer]:
Velká pardubická steeple-chase v heraldice.
ES, 1971, č.9, s.3-9, obr.e. na s.9, popis na s.6.
Auersperg. K 80. výročí založení světoznámého koňského dostihu jsou stručně připomenuty osoby v minulosti s ním spojené. PP

von Augustin
1432
Svátek, Josef:
Šlechtické náhrobky na vojenském hřbitově v Praze na Hradčanech.
HD, 1943, č.3, s.1.
Fritz Freiherr von Augustin, náhrobek bez erbu. PP

z Aventina, Melantrich Rožďalovský
1433
Pokorný, Pavel R.:
Mistři černého umění.
ES, 1969, č.2, s.29-30, obr.e. na s.28.
Jiří Melantrich Rožďalovský z Aventinu, knihtiskař v 16. století, tiskařské dílo. Nobilitován 14.8.1557, Popis erbu. PP

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting