Login

Index - B -

Index - B -

von Babuška
1434
Karolina z Modrovičů - Ignác Babuška
GHL, 1975, 3.ř., seš.11, s.39
Hledají se zprávy o uvedené rodině a o synovi Herbertu Karlu von Babuškovi, generál-poručíku. PP


de Baltazzi
1435
A. C. W. R. [Alfred Wierer]:
Velká pardubická steeple-chase v heraldice.
ES, 1971 č.9, s.3-9, obr.e. na s.8, popis e. na s.6.
Baltazzi. K 80. výročí založení světoznámého koňského dostihu jsou stručně připomenuty osoby v minulosti s ním spojené. PP

z Barchova, Barchovský, t. Barchovec, Dašický, Vyšehněvský
1436
Marek, Petr:
Genealogie a heraldika Dubánků z Duban.
ZGHSP, 1980, č.3, s.42-48, gen.tab.1, obr.e. v Zásobníku znaků, č.187-193, s.45-48, lit.5.
Magdaléna z Vyšehnějovic z rodu vladyků z Barchova, manželka Viléma Dubánka z Duban, 1425-1468. PP

1437
Slováček, Zdeněk:
Kohout v české heraldice.
ZGHSP, 1980, č.3, s.63-64, obr.e. v Zásobníku znaků, č.201, s.66.
Z Barchova: Dašičtí, Vyšehněvští, Barchovští, Barchovci. Popis erbu, upozornění na odlišné tinktury uváděné v literatuře. PP

Bartoschek
1438
Marek, Petr:
Méně známé znaky z Lanškrounska z let 1267-1780.
GHL, 1977, 5.ř., prosinec, s.154-155, obr.e. v Zásobníku znaků, č.10, s.232.
J. G. A. Bartoschek, 1780. Popis erbu. JJ

z Barutvice a Kolkovic, Rejsa, v. t. z Kolkovic
1439
Rejsa-Kolkovský, Jan:
K dějinám Slezska.
SJSČR, IV./1933, č.3-4, faksimile listiny.
Martin starší a Martin mladší z Barutvice a Kolkovic se roku 1437 písemně zříkají nároku na pět jmenovitě uvedených vesnic ve Slezsku. Jména svědků. Přepis listiny uložené v opavském zemském archivu. PP

de Batens
1440
Kolowrat Krakowský, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám P. Marie pod řetězem v Praze III.
ČRSČ, IV./1932, č.1, s.11, obr.e. na tab.1, č.4.
Susana Catharina de Batens. Přepis latinského textu, 1634. PP

z Bärenkopfu, Stockart
1441
B. K.:
Jičínský.
ČRSČ, XVI./1944, č.3-4, s.86.
Pátrá se po místu a datu sňatku Ferdinanda Jičínského a Barbory Kláry Stockartové z Bärenkopfu. PP

Beck
1442
Štafl, I. K. J.:
Erb generálmajora Ludvíka Becka.
HR, 1974, s.55-57, obr.1, lit.3.
Stručná biografie, nobilitován císařem Františkem Josefem I. dne 29.1.1898. Popis erbu. Zpracováno z materiálů soukromého archivu prof. Otakara Jaroše v Hradci Králové. PP

Belcredi
1443
Lifka, Bohumír:
Karel hrabě Belcredi.
EK, 1941, s.121.
Zpráva o jmenování předsedou moravské zemské skupiny Českého svazu pro spolupráci s Němci a místopředsedou ústředního výboru Svazu. Popis erbu. PP

z Bělé, Bělský
1444
Marek, Petr:
Trubka v heraldice.
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.1, s.3, popis e. na s.6, obr.e. v Zásobníku znaků, č.92.
Bělský z Bělé. Komparace s Pilnáčkem. PP

z Bělic, Oprostovský
1445
Pilnáček, Josef:
Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.
ČRSČ, XVI./1944, č.1-2, s.14.
Oprostovský z Bělic. Mikuláš Oprostovský z Bělic připomínán k roku 1493, genealogické a najetkové údaje o rodině, popis erbu, odkazy na literaturu a prameny. PP

z Bělobot a na Nosislově, Pěnkovský
1446
Marek Petr:
Trubka v heraldice.
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.1, s.3, popis e. na s.6, obr.e. v Zásobníku znaků, č.91.
Adam Pěnkovský z Bělobot, na Nosislově, 1610. Tinktury erbu neznámé. PP

z Benátek, Skládaný
1447
Přibyl, Alois:
O znacích několika českých a moravských rodů.
Heraldika, IX./1976, č.1-2, s.20-22, obr.e. na s.21, pozn.č.8,9.
Skládaní z Benátek. Pavel Skládaný nobilitován císařem Rudolfem II dne 27.4.1581, erb polepšen 30.4.1583. Popis obou erbů dle Saalbuchu, vyobrazen erb původní. PP

z Benešova, Nimick
1448
Pilnáček, Josef:
Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.
ČRSČ, XVI./1944, č.1-2, s.17.
Nimick z Benešova. Popis erbu Abrahama Nimick z Benešova, nobilitového císařem Rudolfem II. 29.8.1583, odkazy na prameny. PP

Benda
1449
Vyšín, Karel:
[O znaku hudebníků Bendů.]
GHL, 1975, 3.ř., seš.10, s.32-34, obr.e.1, prameny a lit.1.
Stručné genealogické údaje o některých členech rodu Bendů a spřízněného rodu Brixí od roku 1570 s udáním lokalit výskytu. Nobilitace v roce 1825, popis erbu. Bližší údaje o nobilitaci event. predikátu neudány. PP

Bentheim
1450
Kolowrat Krakowský, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám P. Marie pod řetězem v Praze III.
ČRSČ, IV./1932, č.1, s.13, obr.e. na tab.2, č.10.
Christophorus a Bentheim. Přepis latinského textu, 1612. PP

z Bergova
1451
Jareš, Jiří:
Dvorský okruh krále Václava IV.
II. část - [osoby a jejich erby].
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.2, s.81, obr.e. v Zásobníku znaků, č.151.
Ota z Bergova. Zastávané úřady. Popis erbu. PP

z Bergu, Berger
1452
Zemek, Metoděj:
Náhrobky v metropolitním kostele sv. Václava v Olomouci.
Rodokmen, II./1947, č.2, s.58, pozn.č.76
Nedochovaný epitaf scholastika Jana Bergera z Bergu. Přepis latinského textu, v poznámce biografické údaje. PP

von Berndorf, Matauschek
1453
Matauschek.
GHL, 1969, č.2, s.31
Josef Matauschek rytíř von Berndorf a jeho manželka Tereza Wehnerová. Hledají se uvedené údaje. PP

z Běstviny, Sudlice
1454
Marek, Petr:
Trubka v heraldice.
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.1, s.3.
Jan Sudlice z Běstviny. Pečeť se znamením trubky, 1440. PP

z Běšin, Běšín
1455
Štěch, Václav:
Heraldická tvorba v průběhu staletí.
Heraldika, IX./1976, č.3-4, s.27-28, obr.e.č.48.
Běšín z Běšin. Popis erbu. Kresba erbu v historizujícím stylu. PP

z Beškovic, Beškovec
1456
Vachtová, Františka:
Hrad Valdek, tři sňatky panny Adličky z Valdeka a problémy české genealogie doby Karla IV. v letech 1352-1377.
GHL, 1978, 6.ř., září, s.185-198, gen. tab. a tab. v textu, obr.e. v Zásobníku znaků, č.49, s.215, pozn.19.
V rámci široce založené genealogické studie je pojednáno o rytířském rodu Beškovců z Beškovic, spřízněném se Zajíci s Valdeka sňatkem Protivy Beškovce z Neumětel se Šonkou Zajícovnou ze Žebráku. Valdecká linie Beškovců vymřela po meči v letech 1350-1360, sirotkem dcera Adlička. PP

z Bezdružic v. z Polžic

z Bičova a Kunovic, Duchek
1457
Zemek, Metoděj:
Náhrobky v metropolitním kostele sv. Václava v Olomouci.
Rodokmen, III./1948, č.4, s.119, pozn.č.149.
Nedochovaný náhrobek Duchka z Bičova a Kunovic. Přepis latinského textu, v poznámce genealogické údaje dle Pilnáčka. PP

z Bienenberka, Biener
1458
Donek, Edmund:
Poznámky k legendám, tradicícm a pověstem erbovním na Litoměřicku.
EK, 1941, s.62-65.
Kamenný portál s erbem, umístěný nyní na domě čp. 162 nepatří rodu Bienerů z Bienenberka ale rodu Kandorských s Kandorské Hory. Základní údaje o rodu Bienerů z Bienenberka, popis erb. PRP

1459
Biener z Bienenberka.
Heraldika, XIII./1980, č.1, s.33, obr.e. na s.[40].
Popis erbu. Poznámka o rytíři Karlu Josefu Bienerovi z Bienenberka, významnému držiteli Včelního Hrádku u Jílového u Prahy. PP

z Biernicz v. z Bírnic

z Bílé
1460
Pokorný, Pavel R.:
Poprava na Staroměstském náměstí.
ES, 1971, č.10, s.18-19, obr.e. na s.20.
Fridrich rytíř z Bílé na Řehlovicích a Chotimíři. Zastávané úřady. Popis erbu. PP

z Bílé Hory v. ze Slatiny

z Bílenberka, Sobek
1461
Přibyl, Alois:
Znaky a pečeti českých duchovních ze 17. a 18. století.
ES, 1969, č.2, s.12-14, obr.e.2 na s.13.
Matouš Ferdinand Sobek z Bílenberka (1618 - 29.4.1656). Stručná biografie, církevní hodnosti. Nobilitace v roce 1656, popis erbu, popisy užívaných pečetí, opatské a arcibiskupské. PP

z Bílkova, Pražma, v. t. z Grotic
1462
Pilnáček, Josef:
Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.
ČRSČ, XVI./1944, č.1-2, s.15.
Lapic (Lapitz). Bernard Pražna [spr. má být Pražma] z Bílkova, manžel Christiny von Lappecz (Lopez). Znaková tabule ve slezském zámku Weystadt. PP

z Bílovce
1463
Zemek, Metoděj:
Náhrobky v metropolitním kostele sv. Václava v Olomouci.
Rodokmen, III./1948, č.3, s.85, pozn.č.88.
Nedochovaný náhrobek kanovníka Jeronýma z Bílovce (de Wogstadt, de Woyst). Přepis latinského textu, v poznámce biografické údaje. PP

z Bírnic, Cecingar, t. Czecinkar, Cecinkár
1464
Petr, Boh.:
Lanžovský kostel, matriky a šlechta.
ČRSČ, IV./1932, č.3-4, s.120-122, pozn.7, obr. na s.117.
VIII. Cecingarové, rytíři z Bírnic. Po hrabatech z Kotulína získali koupí panství Cecingarové z Bírnic. Popis erbu. Uvedeno 12 záznamů o členech rodu: narození Bedřicha Gustava Jana Antonína, 1802, matka Žofie Jonáková z Feuenwaldu; sňatek Žofie Cecingarové z Bírnic s Janem Františkem Studničkou, 1805; sňatek Františka de Pauly Cecingara z Bírnic s Antonií Koppovou, 1811; narození Eduarda, 1812; pohřbení Františka Xaveria Cecingara z Bírnic do rodinné hrobky, 1816; pohřbení Berty, 1830, Johany a Leokadie do rodinné hrobky, 1834; pohřbení Kateřiny Františky Husákové rození Cecingarové z Bírnic, 1836; pohřbení Jakuba Augustina, 1842; pohřbení Antonie rozené Koppové, 1853 a Františka de Pauly, 1855. Záznam o exhumaci všech pohřbených členů rodu a přenesení ostatků do nově zřízené hrobky, 1862; další údaje v kapitole IX. PP

1465
Slováček, Zdeněk:
Kohout v české heraldice.
ZGHSP, 1980, č.3, s.64, obr.e. v Zásobníku znaků, č.207, s.69.
Cecinkárové z Bírnic. Popis erbu dle majestátu ze dne 3.5.1542. PP

Biron, v. t. von Kurland, von Sagan, Zaháňský
1466
Skutil, Jan:
Genealogie a biografie Petra Kuronského a Kateřiny Zaháňské.
GHL, 1975, 3.ř., seš.10, s.18-21.
Souhrn údajů zasazený do kulturního období přelomu 18. a 19. století a konfrontovaný s beletristickým zpracovánm Aloise Jiráska a Boženy Němcové. PRP

von Bisenberg, Weber
1467
Kolowrat, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám sv. Tomáše v Praze III.
ČRSČ, III./1931, č.2-3, s.75-76, obr.e. na tab.3, č.24.
Jacobus Curtius a Ssenftenau, Anna Maria Weber ab Bisenberg. Přepis latinského textu. PP

z Bischofswerde, Nešpor
1468
Pilnáček, Josef:
Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.
ČRSČ, XVI./1944, č.1-2, s.14.
Z Bischofswerde. Günther z Bischofswerde připomínán k roku 1406, Hanuš Nešpor z Bischofswerde k roku 1437. Majetkové údaje. Popis erbu, upozornění na odlišnosti v uvedené literatuře. PP

z Biskupic, Haugwicz, t. Haugvic
1469
Haugvic z Biskupic.
ČRSČ, XIV./1942, č.1-2, s.41.
Zpráva o Vilímovi Haugvicovi z Biskupic v Turnově v letech 1613-1623 a jeho majetkových záležitostech. Pátrá se po místu vystěhování. PP

1470
[Hanáček, Jiří]:
Brněnské náhrobky a portály.
Ročenka, 1979, s.[22-26], obr.e.2.
Rozbor vývodů na náhrobnících Anny Marie Cetrysové z Kinšperka a Jana Haugwice z Biskupic z roku 1568. PP

1471
Sedlák, Vladimír Jan:
Erbovní vývod v kostele ledečském.
GHL, 1971, č.14, vložka, obr.e. na s.11.
Výklad o příbuznosti Haugviců z Biskupic s rody z Lomnice a z Říčan. PP

1472
Zemek, Metoděj:
Náhrobky v metropolitním kostele sv. Václava v Olomouci.
Rodokmen, III./1948, č.4, s.118, pozn.č.144.
Nedochovaný náhrobek Hanuše Haugvice z Biskupic. Přepis latinského textu, v poznámce další údaje. PP

Bittner
1473
Slavík, Em.:
Bittner.
Rodokmen, III./1948, č.3, s.96.
Doplněk k článku A. Berndorfa „O rodě zelenohorských poštmistrů, vladyků Táborských z Hirschenfeldu" poukazem na výskyt příjmení Bittner jednak v berounských matrikách z 2. poloviny 17. století, jednak v žebráckých matrikách z 1. poloviny 18. století, kde je uveden František Ferdinand Bittner jako vladyka a Jan Bittner jako urozený pán a šichtmistr Karlovy Hutě. (v. záznam 1875) PP

z Blanckensteinu
1474
Lifka, Bohumír:
Jan hrabě z Blanckensteinu.
EK, 1941, s.112-113, obr.e. na s.112.
Zpráva o úmrtí v září 1940. Stručná biografie. Popis erbu. PP

z Blankenfeldu, Rebensteiger
1475
Frank, K. F. von:
Rebensteiger z Blankenfeldu.
Rodokmen, II./1947, č.4, s.128.
Hledají se údaje zejména z doby před rokem 1700. PP

z Bleylebenu, Regner
1476
R. H.:
Regner ...
ČRSČ, XVI./1944, č.1-2, s.45
Zpráva o Janu Václavu Regnerovi rytíře z Bleylebenu, c. k. skutečném dvorním koncipistovi, 1835. PP

z Blíživy, Blíživský
1477
Marek, Petr:
Méně známé znaky z Lanškrounska z let 1267-1780.
GHL, 1977, 5.ř., prosinec, s.154-155, obr.e. v Zásobníku znaků, č.13, s.235.
Blíživský z Blíživy. Hynek Blíživský z Blíživy a jeho syn Adama, 1624. Popis erbu.

von Blumenfeld, Schipka
1478
Svátek, Josef:
Šlechtické náhrobky na vojenském hřbitově v Praze na Hradčanech.
HD, 1943, č.3, s.1.
Wenzel Schipka von Blumenfeld. Citace náhrobního nápisu, popis erbu. PP

1479
Horáček, K. J.:
Další šlechtické náhrobky na vojenském hřbitově v Praze na Hradčanech.
HD, 1944, č.12, s.1.
Wenzel Schipka von Blumenfeld. Oprava popisu erbu a citace náhrobního nápisu. PP

z Blümengen
1480
[Hanáček, Jiří]:
Brněnská církevní heraldika.
Kalendář, 1978, s.[18-19], obr.e.1.
Znak biskupa Heřmana Hanibala hraběte z Blümengen. Podíl brněnského probošta a biskupa královéhradeckého na obnově kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla v Brně. Popis biskupského znaku s letopočtem 1751, dochovaného na budově proboštství. PP

z Bohnic, Král
1481
Králové z Bohnic.
ČRSČ, XIV./1942, č.1-2, s.41.
Pátrá se po členech rodu z přelomu 17. a 18. století. PP

z Bohuňovic, Sak, v. t. z Chobyně
1482
Marek, Petr:
Znaky hejtmanů panství Lanškrounsko-Lanšperského.
ZGHSP, 1979, č.1-2, (GHL, 1979, 7.ř., leden), s.1-3, obr.e. v Zásobníku znaků, č.69.
Sak z Bohuňovic. Václav Sak z Bohuňovic. 1625. Popis erbu. PP

de Bois
1483
Sommer-Batěk, Alexander:
Obrázek ze života staročeských mistrů soukenických.
ČRSČ, III./1931, s.108-113, gen.tab.1.
Soukenické rody deBois a Weichet v Libědicích u Kadaně, Hněvkovicích a Budějovicích (1622-1761). Údaje o vývoji řemesel. Důležité pro dějiny cechů. JJ

1484
Sakař, J.:
Z minulosti rodů de Bois a Waychetů v Týně nad Vltavou.
ČRSČ, III./1931, s.139-141, pozn.11.
Genealogické údaje o cajkařských a soukenických rodech z let 1714-1898. Důležité pro dějiny cechů. JJ

z Bojíčan, Kržce
1485
Marek, Petr:
Znaky hejtmanů panství Lanškrounsko-Lanšperského.
ZGHSP, 1979, č.1-2, (GHL, 1979, 7.ř., leden), s.1.
Kržce z Bojíčan, 1490. Erb neudán. PP

z Bolleshausu, Cyrany
1486
Bičík, Zdeněk:
Cyrany.
GHL, 1970, č.9, s.21.
Hledají se uvedené údaje o členech rodu od 17. století. PP

1487
Bičík, Zdeněk:
Cyrany.
GHL, 1971, č.14, s.11.
Hledá se dtum úmrtí Matěje Antonína Cyranyho, hejtmana panství choltického a novodvorského. PP

1488
Cyrany, Augustin:
Cyrany.
GHL, 1971, č.15, s.35.
Hledají se jakékoliv zprávy.

1489
Bičík, Zdeněk:
O rodu Cyrany z Bolleshausu.
GHL, díl II., č.17, s.14-16, obr.e.1, pozn.25.
Údaje o rodu z let 1663-1760, rytířský stav od roku 1722. Popis erbu. JJ

1490
Piwowar, Rudolf:
Cyrani z Bolleshausu a rody spřízněné: Benigni, Benventur, Bodlák, Čermák, Karabáček, Krhon, Lisander, Matyáš, Nebočanský, Písecký, Rudolf, Straka z Nedabylic, Šebestián, Tellenstein, Vodička.
GHL, 1976, 3.ř., seš.12, s.41.
Hledají se veškeré zprávy pro rodinnou kroniku. PP

z Borbenheimu, Borbonius
1491
Palivec, Viktor:
Erbovní lékaři českých velmožů.
ZGHSP, 1979, 7.ř., č.3-4, s.31-33.
Matyáš Borbonius z Borbenheimu. Nobilitován v roce 1596, popis erbu. Lékařem u Jana z Vartenberka, Vojtěcha z Lobkovic ad. pp

z Borče, Tumlíř
1492
Potomci domněle vymřelých starých známých rodů v Čechách usedlých.
Herald, I./1901, č.1, s.4-5.
Tumlířové z Borče. Rytířská rodina z Litoměřicka. Dne 27.8.1757 znovu potvrzen rytířský stav Adamovi a 4.2.1758 Františku Antonínovi a Emanuelovi. Popis erbu neuveden. JJ

1493
Tumlíř z Borče.
Rodokmen, II./1947, č.2, s.64.
Hledají se uvedené údaje. PP

z Borov
1494
Marek, Petr:
Znaky hejtmanů panství Lanškrounsko-Lanšperského.
ZGHSP, 1979, č.1-2, (GHL, 1979, 7.ř., leden), s.1.
Věnek z Borov, 1343. Erb neudán. PP

z Borovan, Borovanský
1495
Potomci domněle vymřelých starých známých rodů v Čechách usedlých.
Herald, I./1901, č.1, s.3.
Borovanští z Borovan. Český rytířský rod. Vladykové Ondřej a Bernard Borovanští z Borova nobilitováni 16.6.1657 ve Vídni, od té doby též predikát „ze Šternfeldu". Právník Karel Borovanský z Borovan, syn Bernardův, nobilitován v roce 1674. Popis erbu neuveden. JJ

z Bořislavic, Pelk
1496
Pilnáček, Josef:
Starobylé rody které zapomněly svého původu.
Rodokmen, III./1948, č.1, s.6-7, obr.e.1, pozn1.
Pelkové z Bořislavic. Původ rodu a popis erbu. Jeho odlišnost od ostatních rodových větví. Prameny k dějinám rodu. Dějiny moravské větve a její rustikalizace. SH

z Boskovic, Černohorský, Tas
1497
Skutil, Jan:
Dvě rodiny pánů Černohorských z Boskovic.
GHL, 1974, 3.ř., seš.2, s.19-24, pozn.13.
Přehled důležitějších statí a studií k dějinám boskovické a černohorské větve rodu v rámci moravské historiografie. Historicko-genealogické a majetkové údaje o některých významných členech rodu od 1. poloviny 15. do 17. století. PP

1498
Zemek, Metoděj:
Náhrobky v metropolitním kostele sv. Václava v Olomouci.
Rodokmen, III./1948, č.1, s.20, pozn.č.31.
Nedochovaný náhrobek biskupa Tasa z Boskovic. Přepis latinského textu.
(V Emlerově „Rukověti chronologie křesťanské" je v letech 1457-1482 uveden jako biskup Protáz z Černé Hory.) PP

1499
Dušek, Tomáš R.:
Majitelé lanškrounského panství. III.
ZGHSÚ, 1978, č.6-7, s.81, obr.e.1.
Z Boskovic (1540-1568). Popis erbu. PP

z Božetína a Karlsperka, Kršňák
1500
Cikhart, Roman:
Rod Kršňákův z Božetína a Karlsperka.
Rodokmen, I./1946, č.2, s.47-49, pozn.4.
Počátky rodu, stav vladycký v roce 1559, popis erbu. Dějiny rodu a jeho majetkové poměry. Erbovní strýcovství s Karolidem z Karlsperka v roce 1604, popis erbu. Rytířský stav v roce 1739. Vymření rodu. SH

1501
[Studnička, Josef]:
Kršňák.
Rodokmen, II./1947, č.3, s.96.
Doplňující údaje k předchozímu článku. PP

1502
Kršňák.
Rodokmen, II./1947, č.4, s.128.
Doplněk k článku R. Cikharta; týká se hajného Josefa Kršňáka a jeho potomků z počátku 20. století v Benešově u Prahy. PP

Brahe
1503
Elznic, Václav:
Tycho de Brahe a Elsnicové z Elsnic v Čechách.
GHL, 1969, č.1, s.[5-6], obr.1.
Autor, badatel o dějinách vlastního rodu, objasnil na základě studia archivního materiálu vztah Václava Kundrata Elsnice z Elsnic, křivoklátského lesmistra, k potomkům astronoma Tychona Brahe. PP

z Braitenberka, Košátecký, Melčar, Pontan
1504
Lifka, Bohumír:
Jiří Barthold Pontan z Braitenberka jako znakový tvůrce.
EK, 1938, s.21-28, pozn.5.
Martin Košátecký. Staroměstský měšťan, nobilitován dne 2.8.1605. Popis erbu dle kopiáře, odkaz na literaturu [s.23-24].
Kašpar, Jakub a Matouš Melčarové. Nobilitováni dne 29.9.1604. Popis erbu dle kopiáře, odkaz na literaturu [s.22-23]. PP

1505
Přibyl, Alois:
Znaky a pečeti českých duchovních ze 17. a 18. století.
ES, 1969, č.2, s.9-10, obr.e. na s.12.
Jiří Barthold Pontan z Braitenberka. Stručná biografie, církevní hodnosti. Popis erbu. PP

1506
Holejšovský, Antonín Vlastimil:
Žila Vestonie v Jílovém?
Heraldika, VIII./1975, č.2, obr.e. na s.[45], popis na s.48.
Jiří Barthold Pontan z Braitenberka, probošt svatovítské kapituly, císařský palatin. PP

Brandis
1507
-mfawb- [Milan Buben]:
Poznámka k Velké pardubické steeple-chase.
HR, 1974, s.79-80, obr.e.1.
Laty Brandisová, vítězka dostihu v roce 1937. Popis erbu. PP

1508
Šírl, František:
Řitka. Statek karlštejnských manů.
Heraldika, XIII./1980, č.3, s.112, obr.e. na s.[111].
Leopold hrabě Brandis. Od roku 1896 držitelem Řitka.

z Brandýsa, Jiskra
1509
Vach, Miloslav:
Páni z Brandýsa.
ČRSČ, XIII./1941, č.4, s.129-132, pozn.42.
Genealogické údaje o ridu z let 1233-1437 z Čech a z Moravy. JJ

1510
Marek, Petr:
Znaky hejtmanů panství Lanškrounsko-Lanšperského.
ZGHSP, 1979, č.1-2, (GHL, 1979, 7.ř., leden), s.1, obr.e. v Zásobníku znaků, č.55.
Z Brandýsa. Smil z Brandýsa, 1360. Popis erbu. PP

1511
O rodiště Jana Jiskry z Brandýsa.
ČRSČ, III./1931, č.1, s.40.
Zpráva o polemice vedené v „Národní politice". JJ

1512
Sedláček, F.:
O rodiště Jana Jiskry z Brandýsa.
ČRSČ, IV./1932, č.2, s.93-95, pozn.16.
Shrnutí dosud známých faktů, zde bez konkrétního výsledku. JJ

z Branišova a Vojnic, Branišovský
1513
Birnbaumová, Alžběta:
Portréty Branišovských.
Rodokmen, II./1947, č.3, s.84-86.
Alianční erb Markvarta z Branišova a Žofie Sedlecké, dříve Vojslavové, rozené z Hozlau, ve vojnickém kostele [Navštívení Panny Marie]. Slohová nevýraznost kostela. Obrazy Branišovských, předkové rodu. Vojslav z Usilova a jeho erb. SH

1514
Z Holsteina. Suchohrdel. Vertnova. Bránišova. Charvát. Úsova. Dlouhé Loučky. Kněžic. Poleradic. Týnce a jiné větve tohoto hraběcího rodu.
ČRSČ, XIV./1942, č.3, 2.s. obálky.
Hledají se uvedené údaje. PP

1515
Štěch, Václav:
Heraldická tvorba v průběhu staletí.
Heraldika, IX./1976, č.3-4, s.24, obr.e.č.17.
Branišovský z Branišova. Kresba podle znakové knihy Bratrstva sv. Kryštofa na Arlberku, 15. století. PP

z Bratřic, Jeník
1516
Kčk. [Alois Kučík]:
Stoleté výročí smrti Jana Jeníka rytíře z Bratřic.
Rodokmen, I./1946, č.1, s.31.
Stručná biografická vzpomínky, † 26.8.1845. Upozornění na 17 svzků Pamětí, uložených v Nátrodním muzeu v Praze; Paměti v rukopise. PP

1517
Már, Josef:
Setník Jan rytíř Jeník z Bratřic.
Heraldika, II./1969, č.4, s.52, obr.e.1.
Jeníkové z Bratřic, nobilitováni císařem Rudolfem II. dne 10.4.1590, listina uložena ve Státním ústředním archivu Praha. Stručná biografie, románové zpracování v české literatuře. Vyobrazen erb bez popisu. PP

1518
Ka.:
Vyprávění o Janu Jeníkovi rytíři z Bratřic ...
ZPRH, I./1969, č.5-6, s.106.
Upozornění na stejnojmenný článek Zdeňka Loudy, publikovaný 17.5.1969 v plzeňské „Pravdě" a dále na připravované vadání Bulánkovy historické novely o životě Jeníka z Bratřic. PP

Breda
1519
Kasík, Stanislav:
Děčínská heraldika doby starší.
Heraldika, XII./1979, č.1, s.18, obr.e. na 2.s. obálky.
V poznámce popis erbu rodu Bredů, který byl spřízněn s někdejšími držiteli Děčána, rytíři Býnovskými z Býnova, původem saský rod von Bünau. PP

z Brníčka, Tunkl
1520
Čoupek, Jiří:
Poslední Tunklové na Moravském Slovácku.
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.1, s.33-34, obr.e. v Zásobníku znaků.
Genealogické údaje o potomcích Zdeňka Dominika Tunkla z Brníčka († 1703), žijících zprvu ve středních Čechách, později ve Starém Hrozenkově, až po Karla Tunkla (1863-1924), jemuž v roce 1908 přiznán panský stav a obnoven erb. Vyobrazení diplomu v příloze. PRP

z Brodů, Grodecký
1521
Zemek, Metoděj:
Náhrobky v metropolitním kostele sv. Václava v Olomouci.
Rodokmen, III./1948, č.1, s.23, pozn.č.52.
Nedochovaný náhrobek biskupa Jana Grodeckého z Brodů; v poznámce biografické údaje. PP

z Bryslu, Brysl
1522
Honc, Jaroslav:
Rudolfův klenotník David z Bruselu a vymření rytířů Bryslů z Bryslu v Kratonohách roku 1692.
GHL, 1977, 5.ř., září, s.114-128, gen.tab.2, pozn.52.
Charakter zpracované studie, její význam pro komplexní poznání historicko-demografických souvislostí v 16. a 17. století. Prospěšnost obdobných studií v rámci připravovaného Atlasu českých, moravských a slezských šlechtických a občanských rodů, metodické požadavky. Upozornění na Pilnáčkův omyl - Brysl X Krýzl. Povstání nizozemských stavů proti španělským Habsburkům, vyhlášení svobodného státu Generální stavy v roce 1580, emigrace habsburských stoupenců. Příchod klenotníka Davida z Bruselu do Prahy v roce 1581, vstup do služeb císaře Rudolfa II., násilná smrt v roce 1601.
Davidův syn Jošt (1595 - 31.8.1635), dvojí manželství - s neznámou Annou Marií a s Veronikou rozenou Ostrštokovou z Astfeldu. Přehled Joštových finančních a majetkových transakcí, styky se současnými rentiéry.
František Ostrštok z Astfeldu, tchán, nobilitován v roce 1604, finanční a majetkové spekulace s majetkem emigrantů, soudní řízení s královskou komorou, záliba v alchymii. Vdova Veronika († 24.2.1671), 2. manžel královský úředník Jan Alsterl. Přehled finančních transakcí, realizace velkých dlužných pohledávek, založení velkostatku Kratonohy, Pořejov a Měšice. Rozdělení majetku mezi dědice.
František Václav Brysl († 5.3.1683), důstojník, nobilitován císařem Leopoldem I. 23.8.1662 do rytířského stavu Českého království. Majitelem velkostatku Kratonohy. Manželství - 1. Marie Apolena Dobřenská z Dobřenic, 2. Eleonora Coenense. Popis majetku dle závěti a majetkových inventářů - pozoruhodná knihovna a alchymistická laboratoř.
František Šťastný Brysl († 14.10.1692), manželka Barbora Isabella Michnová z Vacínova. Popis majetku dle závěti a podle provedené zemskodeskovní inventury. Rozpad bryslovského majetkového komplexu úmrtím Františka Šťastného Brysla. PP

1523
Kolowrat, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám sv. Tomáše v Praze III.
ČRSČ, III./1931, č.2-3, s.81, obr.e. na tab.4, č.40.
Jobst de Brussl. Přepis latinského textu dle klášterního rukopisu, 1635. PRP

z Březan
1524
Pilnáček, Josef:
Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.
ČRSČ, XVI./1944, č.1-2, s.14.
Z Březan Vaněk. Popis erbu z roku 1451, odkaz na prameny. PP

z Březí, Vlach
1525
Starý, Václav:
Listina Petra Vlacha z Březí z roku 1435.
GHL, 1976, 4.ř., seš.1, s.27-28, pozn.6, příl.1.
Znovuobjevení originálu listiny, nyní v soukromém majetku. Popis listiny, upozornění na dochované zlomky pečetí - Petra Vlacha, Chvala z Lipovic, Hynka z Přílep. Obsah listiny a její význam pro českou diplomatiku, opisy a kopie. V příloze publikováno doslovné znění. PP

1526
Jareš, Jiří:
Dvorský okruh krále Václava IV.
II. část - [osoby a jejich erby].
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.2, s.78, obr.e. v Zásobníku znaků, č.144.
Albrecht (Aleš) z Březí. Biskup litomyšlský v letech 1420-1422, další církevní úřady. Popis erbu. PP

z Března, Hruška, Wolf
1527
Plánský, B.:
Hruškové.
ČRSČ, XIV./1942, š.3, 3.s.obálky.
Zpráva o vladyckém rodu Hruschka von Priesen bei Postelbeg (z Března u Postoloprt) s odkazem na Sedláčkův „Místopis". PP

1528
Garbová, Eva:
Náhrobek Samuela Wolfa z Března na zdi kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku-Místku.
ZOGHSP, 1978, č.1, s.12, prameny a lit.2.
Náhrobek pochází z roku 1622, celkový popis včetně erbu, citace nápisu. SH

1529
Turek, Vilém:
Wolfův dům ve Frýdku.
(K článku Evy Garbové ...)
ZOGHSP, 1978, č.2, s.30-31.
Popis Wlfova domu z roku 1660, na němž byl donedávna erb rodu Wolfů z Března. SH

z Bubna a Litic, Varlich, t. Varlejch
1530
Zrůbek, Rudolf:
Neslyšný hlas zvonů.
GHL, 1975, 3.ř., seš.9, s.22.
V souvislosti s kampanologickým průzkumem Podorlicka jsou popsány některé (i patrně již neexistující) zvony s heraldickou výzdobou. Kunvald u Žamberka, zvon Hrubák, přelitý v roce 1752, v kostele sv. Jiří. Přepis české legendy, erb Bubnů z Litic. Zvon rekvírován v roce 1916. PP

1531
Lifka, Bohumír:
Mikuláš hrabě z Bubna a Litic.
EK, 1940, s.121-122, obr.e. na s.121.
Zpráva o jmenování ministrem zemědělství ve vládě Ing. Eliáše. Vyobrazení a popis erbu dle diplomu císaře Ferdinanda II. z 8.8.1629. PP

1532
Strnad, Josef:
Sedmý, osmý a devátý listopad 1620.
JM, 1980, portrét na s.[24], obr.e. na s.[40], popis na s.56.
Jan Varlejch mladší z Bubna a Litic, plukovník stavovského vojska. Stručná biografie na s.41.
(Ottův slovník naučný, IV., s.824, jej uvádí jako nejvyššího polního generálstrážmistra stavovského vojska.) PP

1533
Wierer, Alfred:
Heraldika třicetileté války.
ES, 1970, č.6-7, s.4, obr.e. na s.10.
Z Bubna. Jan z Bubna. Popis erbu. PP

1534
jk [Jan Křivohlávek]:
Žádost o pomoc při studiu.
ZGHSÚ, 1978, č.5, s.53.
Hledají se údaje o uvedených členech rodu. PP

1535
Nezdařená parcelace panského pole v roce 1848.
ZGHSÚ, 1978, č.6-7, s.80-81.
Podle kronikářských zápisů bývalého učitele Čeňka Hrušky je vylíčena „revoluce" žamberských sedláků z panství Františka hraběte z Bubna. PP

z Budákova, Budák
1536
Lintner, Jan:
Z historie soběslavských rodin.
ČRSČ, III./1931, č.1, s.19.
Albrecht Budák z Budákova. Připomíná se v Soběslavi na konci 15. století jako majitel domu. PP

z Budče, Lomnický
1537
Buben, Milan:
Heraldická kuriosita.
HR, 1975, s.68-70, obr.e.1, pozn.2, lit.5.
Humanistický básník Šimon Lomnický z Budče obdržel od císaře Rudolfa II. pozoruhodný erb: z přilbové koruny rostoucí mořskou pannu, jejíž tělo prochází korunou, přilbou a končí stočeným ocasem v horní polovině štítu. Popis erbu otištěn dle znění císařského privilegia. Autor se zamýšlí nad způsobem heraldického popisu. PP

z Budětic
1538
Štěch, Václav:
Heraldická tvorba v průběhu staletí.
Heraldika, IX./1976, č.3-4, s.23, obr.e.č.7.
Páni z Budětic. Popis erbu. PP

z Budkova, Budkovský
1539
Štěch, Václav:
Heraldická tvorba v průběhu staletí.
Heraldika, IX./1976, č.3-4, s.24, obr.e. na s.18.
Budkovský z Budkova. Popis erbu. PP

z Budova, Budovec
1540
Wierer, Alfred:
Heraldika třicetileté války.
ES, 1970, č.6-7, s.4, obr.e. na s.11.
Budovec. Václav Budovec z Budova. Popis erbu. PP

1541
Pokorný, Pavel R.:
Poprava na Staroměstském náměstí.
ES, 1971, č.10, s.18, pramen 1.
Václav Budovec z Budova na Hradišti, Klášteře a Zásadce. Stručná biografie, zastávané úřady. PP

1542
Matina, Vincenc Jan:
Rodopisné rozhledy.
SJSČR, IX./1938, č.3, s.47.
Václav Budovec z Budova ... Zpráva o odhalení pomníku v Mnichově Hradišti dne 17.7.1938 a o konání slavnostní akademie s přednáškou předsedy Jednoty starých českých rodů v Praze Dr. Vincence Jana Matiny. PP

z Budžova, Skronský
1543
Šírl, František:
Řitka. Statek karlštejnských manů.
Heraldika, XIII./1980, č.3, s.108, obr.e. na s.[105], popis na s.113.
Jiří Gustav Skronský z Budžova. Držitelem Řitky v roce 1870. Popis erbu. PP

von Buchau, Printz
1544
Prinz von Buchau.
ČRSČ, II./1930, č.1-2, s.74.
E. T. Printz z Iowy, USA, hledá rodopisná data svého předka Jana Derriksona Printze von Buchau. PP

z Bukové, Lažanský
1545
Schwarzenberg, Karel:
Královská korunovace před 150 lety.
EK, 1941, s.35, obr.e. na s.34.
Prokop hrabě Lažanský z Bukové, nejvyšší sudí, účastník korunovace krále Leopolda II. Popis erbu. PP

1546
Sedlák, Vladimír Jan:
Znak okněžněných abatyší od s. Andělů.
Heraldika, XI./1978, č.1, s.29, lit.3.
Marie Gabriela hraběnka Lažanská z Bukové, rozená hraběnka Černínová z Chudenic. Biografické údaje. Poslední abatyší ústavu. Popis znaku, který je dochován v Manětíně na domě čp. 95. PP

z Bukoviny, Buk
1547
Přibyl, Alois:
Neznámé znaky několika českých a moravských rodů.
9) Několik doplňků a oprav k znakům rodů již popsaných v různých spisech českých heraldiků.
GHL, 1970, č.7, s.27, pozn.2.
a) Buk z Bukoviny. Oprava nesprávného popisu klenotu uváděného Pilnáčkem. PP

z Bukovna, Hradecký
1548
Janoušek, J,:
Hradecký z Bukovna.
ČRSČ, IV./1932, č.3-4, s.160.
Hledají se veškeré zprávy o rodu. PP

z Bukšic
1549
Lintner, Jan:
Z historie soběslavských rodin.
ČRSČ, III./1931, č.1, s.18.
Markvart z Bukšic (t. z Buksic), manžel Aleny z Kraselova, připomíná se v Soběslavi v 1. polovině 15. století. PP

z Buku
1550
Chocholatý, František:
Hrad Vikštejn a jeho držba v údobí opavských Přemyslovců.
ZOGHSP, II./1979, č.4, s.88-92, lit. a pozn.8.
V rámci podrobného rozboru majetkové držby v letech 1377-1473, založeném na studiu dochovaných písemných památek, jsou připomenuty a genealogickými přehledy doloženy rody: z Vikštejnu, ze Schawsteinu, z Buku; Košíř z Litultovic; z Moravice. PP

z Bukůvky a Třemýšku, Bukůvka
1551
Lifka, Bohumír:
Karolina Michaela hraběnka Des Fours Walderode.
EK, 1941, s.110-111.
Zpráva o úmrtí. Popisy erbů Des Fours, Desfours-Walderode, z Bukůvky. PP

1552
K. [Rudolf Kryl]:
Šlechtický rod Jaromíra Sigmunda Bukůwky z Bukůwky a Třemýšku.
ČRSČ, XVI./1944, č.1-2, s.38.
Obec Ivanovice na Hané v majetku rodu Bukůwků z Bukůwky od roku 1586. Obnova ivanovického zámku, vytvoření erbovní galerie rodů s Bukůwky spřízněných. Poslední členové rodu - Jaromír Sigmund major ve výslužbě, † v roce 1936, Dr. Michal Bukůwka, jediný mužský potomek. Článek převzat a upraven z časopisu „Mojmírova říše", I. PP

1553
C. R. K.:
K moravskému rodu Borůvků z Třemýšku. [Tisková chyba, spr. má být Bukůvků z Bukůvky a Třemýšku.]
ČRSČ, XVI./1944, č.3-4, s.83.
Genealogické údaje o některých členech rodu: hrabě Jaromír Zikmund, hrabě Sarolla, hrabě Michal. PP

z Buřenic, Králík
1554
Jareš, Jiří:
Dvorský okruh krále Václava IV.
II. část - [osoby a jejich erby].
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.2, s.76-77, obr.e. v Zásobníku znaků, č.140, 141.
Václav Králík z Buřenic, biskup olomoucký v letech 1413-1416. Další světské i církevní úřady. Popis erbů osobního i biskupského. PP

z Buzic, Buzický
1555
Vrána, Jaromír:
Zchlapělý rytířský syn Mikuláš Buzický z Buzic a zánik velkostatku Střítež na Jistebnicku r. 1601.
GHL, 1978, 6.ř., květen, s.77-80, pozn.13.
Svatební zápis Mikuláše Buzického a Alžběty Hodějovcové v jistebnické matrice ze dne 24.11.1620 je východiskem dosavadních znalostí o rodu. Nejstarší zprávy z roku 1384, hypotetický rozchod rodu do čtyř větví. Sociální postavení - drobná šlechta ve službách Rožmberků a Švamberků. Biografie a genealogické údaje posledních významných členů rodu - Bohuslav, Václav (strýc Bohuslavův), Václav (syn Bohuslavův). Vznik majetkového komplexu - dědičný velkostatek Střítež a fideikomisní velkostatek Bošovice-Oldřichov. Bohuslav, významný příslušník jihočeské šlechty. Postupný rozpad majetku po smrti Bohuslava (1580) a syna Václava (1601). Vzhledem k vynětí Václavova syna Mikuláše z dědických nároků vyslovena hypotéza o nemanželském původu, podporovaná též morganatickým sňatkem. Genealogický omyl Dobřenského. Přijetím uvedené hypotézy lze rok 1601 považovat za rok vymření rodu Buzických z Buzic po meči.; nelegitimní potomstvo z Mikulášova manželství existovalo dle Rybičky ještě v 19. století. PP

Buzici
1556
Štěch, Václav:
Heraldická tvorba v průběhu staletí.
Heraldika, IX./1976, č.3-4, s.23, obr.e.č.9.
Buzici. Kresba erbu ve stylu konce 14. století. PP

Bütner
1557
Kolowrat, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám sv. Tomáše v Praze III.
ČRSČ, III./1931, č.2-3, s.76, obr.e. na tab.3, č.27.
Jacob Bütner. Přepis německého textu, 1584. PRP

z Býnova, Býnovský
1558
Kasík, Stanislav:
Děčínská heraldika doby starší.
Heraldika, XII./1979, č.1, s.16-[21], obr.e.4.
Von Bünau - Býnovští z Býnova. Původně saská rodina z Míšeňska, 1186, od roku 1527 v Čechách. Popis erbu. Heraldické památky v Děčíně a okolí. Držiteli Děčína v letech 1534-1627, poté opustili Čechy. JJ

z Býšovce, Křestský
1559
Štarha, Ivan:
Dva vladycké rody z Pernštejnska.
GHL, 1974, 3.ř., seš.3, s.9-15, pozn.49.
Vladycký rod z Býšovce. Genealogické a majetkové údaje o některých členech rodu z let 1398-1521. Křetínská větev - Křetští z Býšovce. Oprava nesprávných údajů v Pilnáčkových „Staromoravských rodech". Erb doložen na pečetích. upozornění na chybné údaje ve starší literatuře. PP

z Bytýšky, Bořanovský
1560
Vyšín, Karel:
O erbu a rodu Bořanovských z Bytýšky 1451-1645.
GHL, 1977, 5.ř., duben, s.9-15, obr.e.1, gen.tab.1, pozn.35.
Rod Bořanovských z Bytýšky je jedním z málo známých a probádaných českých rodů. Vytčení jednotlivých okruhů badatelských problémů: 1. Zařazení do šlechtického stavu a vznik erbu; 2. Zánik po Bílé hoře; 3. Získání majetku - statek Bořanovice a Pakoměřice; 4. Zchlapění jedné rodové linie - konváři v Kutné Hoře; 5. Spříznění s několika starými českými rody. Na základě uvedené literatury a pramenů je podán prozatímní přehled o dějinách rodu, resp. jednotlivých osob, v naznačeném časovém období. PP

ze Bzí, Rostek
1561
Marek, Petr:
Trubka v heraldice.
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.1. s.5, popis e.na s.9, obr.e. v Zásobníku znaků. č.106.
Bernart starší Rostek ze Bzí, 1573. PP

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting