Login

Index - C, Č -

Index - C -


z Canale
1562
Strnad, Josef:
K stému výročí povýšení Královských Vinohrad na město.
Heraldika, XII./1979, č.4, s.113, obr.e. na s.116.
V souvislosti se stručnými dějinami Královských Vinohrad je připomenut Josef. Em. hrabě z Canale, markýz z Ceccenasco, zakladatel zahrady zvané Kanálka. Popis erbu. PP

von Carlstatt, Discan
1563
Svátek, Josef:
Erby z dvorské kanceláře frýdlantského vévodství.
HR, 1977, s.69-70, obr.e. na s.[71].
Jan Discan, důstojník. Nobilitován císařským palatinem Albrechtem z Valdštejna dne 25.1.1624, predikát „von Carlstatt". Popis erbu. PP

Cavriani
1564
Znaky a osobnosti.
Heraldika, XI./1978, č.1, s.24, obr.e. na s.26.
Cavriani. Údaje o italské rodině z let 1359-1636, majitelé panství Kostelec nad Orlicí ve 2. polovině 18. století. Popis erbu. JJ

z Cetně
1565
Jareš, Jiří:
Heraldika a genealogie Leskovců z Leskovce.
GHL, 1977, 5.ř., prosinec, s.175, obr.e. v Zásobníku znaků, č.26.
Alianční erb Jana Kryštofa z Leskovce a Markéty Evy z Cetně nad vchodem božejovského kostela [sv. Jiří] z roku 1642. PP

z Cidliny, Stašek
1566
Bezděka, Jindřich V.:
Šlechta a erbovníci z nejstarší gruntovní knihy příbramské 1512-1553.
GHL, 1970, č.10, s.17.
Stašek z Cidliny. Majetko-právní údaje z rodku 1517. PP

z Cimburka, Tovačovský
1567
Pilnáček, Josef:
Vzácná památka rodu z Cimburka.
ČRSČ, I./1929, s.161.
Zpráva o objevu rukopisu obsahující pochvalnou báseň na rod Cimburků, autor Martin Tišnovský. Rukopis je uložen ve vídeňské soukromé knihovně rodu von Zinnburg a pochází z 15. století. PP

1568
Lifka, Bohumír:
Historické rozpomínky.
EK, 1940, s.125.
Ctibor Tovačovský z Cimburka. 445 výročí úmrtí, † 26.6.1494. Popis erbu PP

Coenense v. z Bryslu

Collalto a San Salvatore
1569
Lifka, Bohumír:
Manfred kníže Collalto a San Salvatore.
EK, 1941, s.109-110, obr.e. na s.110.
Zpráva o úmrtí † 22.7.1940. Důstojenství zemřelého. Popis rodového erbu. PP

Colloredo
1570
Kolowrat Krakowský, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám P. Marie pod řetězem v Praze III.
ČRSČ, IV./1932, č.1, s.13.
Rudolf Graf Colloredo. Přepis německého textu, 1657. PP

Colloredo-Mannsfeld
1571
Lifka, Bohumír:
Znak Colloredo-Mansfeld.
EK, 1936, s.41-45, obr.e.1, lit. na s.68.
70. výročí narození Josefa Colloredo-Mannsfelda a 300. výročí rodu na Opočně. Popis erbu, připomenuty jsou též erby dalších rodových větví. PRP

1572
Lifka, Bohumír:
Yvonna vdova Graham.
EK, 1941, s.107.
Zpráva o úmrtí 1. manžela knížete Josefa Colloredo-Mannsfelda. PP

1573
K. [Rudolf Kryl]:
Josef Kníže z Colloredo-Mannsfeldu ...
ČRSČ, XVI./1944, č.3-4, s.69.
Připomínka 75. výročí narození, jehož se kníže dožil 17.2.1941. V té souvislosti autor připomíná, že k 70. narozeninám vydalo úřednictvo colloredo-mannsfeldských statků privátní bibliofilský tisk, který redigovali JUC. J. Halík a PhDr. B. Lifka; popis „Sborníku", obsah, ilustrace. PP

Colloredo-Wallsee
1574
Pokorný, Pavel R.:
Znaky olomouckých metropolitů.
HR, 1977, s.26, obr.e. na s.2-3.
Antonín Theodor hrabě Colloredo-Melz-Wallsee, olomoucký arcibiskup-kardinál. Popis erbu. PP

de Crespi
1575
Kolowrat, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám sv. Tomáše v Praze III.
ČRSČ, III./1931, č.2-3, s.76, obr.e. na tab.3, č.25.
Christophoro de Crespi, Samuel de Crespi. Přepis latinského textu, 1622. PP

von der Cron
1576
Kolowrat, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám sv. Tomáše v Praze III.
ČRSČ, III./1931, č.2-3, s.74, obr.e. na tab.2, č.14
Johann Freiherr von der Cron, Margaretha Frein von der Cron, geb. Pirnbachin. Přepis textu, 1663. PP

ze Ctibořic, Sedlovský
1577
Přibyl, Alois:
Neznámé znaky několika českých a moravských rodů.
9) Několik doplňků a oprav k znakům rodů již popsaných v různých spisech českých heraldiků.
GHL, 1970, č.7, s.27-28, pozn.1.
d) Sedlovský ze Ctibořic. Oprava chybného data nobilitace, které uvádí Pilnáček, doplnění popisu klenotu. PP

z Czechenherzu, Czech
1578
Lifka, Bohumír:
Znaky českých spisovatelů.
EK, 1939, s.57-59, obr.e. na s.58.
Josef Czech, pražský policejní hejtman. Nobilitován dne 28.7.1816, predikát „von Czechenherz". Popis erbu. Spisovatel Arnošt Czech z Czechenherzu erbu neužíval. PP

von Czerny
1579
Svátek, Josef:
Šlechtické náhrobky na vojenském hřbitově v Praze na Hradčanech.
HD, 1943, č.3, s.1.
Wincenz Edler von Czerny. Citace náhrobního nápisu, popis erbu. PP

1580
Markus, Antonín:
Erbovní náhrobek na vojenském hřbitově v Praze na Hradčanech.
HD, 1944, č.6, s.1.
Doplněk k Svátkově stati. Popis erbu, datum nobilitace a údaje o vojenské kariéře dělostřeleckého podporučíka Jana Czerného, Wincenzova otce. PP


Index - Č -


Čapek
1581
Pilnáček, Josef:
Čapkové.
ČRSČ, II./1930, č.3-4, s.125.
Vysokomýtská rodina z konce 17. století. Do šlechtického stavu povýšen roku 1766 Jindřich Čapek. Žádaný predikát „ze Storchenfeldu" mu nebyl přiznán. Popis erbu. Čapkové v 1. polovině 19. století. Zpracováno dle Vídeňského šlechtického archivu - Gratialregistratury. PP

z Častolovic, Chrudimský, Kalousovský, Peger, Půta, Šlemer; v. t. z Kasalic
1582
Janderová, Helena:
Perkmistři a písaři hor Viničných v Praze (1547-1618).
ZGHSP, 1980, č.3, s.20, popis e. na s.34, obr.e. v Zásobníku znaků, č.123, s.38.
Tomáš Šlemer. Perkmistrem v letech 1604, resp. 1606-1611. Zastávané úřady, autorem vinařského řádu z roku 1609. Nobilitován dne 10.6.1596 společně s Danielem Kryštofem Chrudimským, Jiljím Pergerem a Pavlem Kalousovským, predikát „z Častolovic". PP

z Čazarova, Čazar
1583
Marek, Petr:
Trubka v heraldice.
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.1, s.4, popis e. na s.7, obr.e. v Zásobníku znaků, č.97.
Čazar z Čazarova.
(Obě uvedené data nobilitae - 8.9. na s.4 a 8.7. na s.7 - se liší od Sedláčka, ČMH II, s.389, kde je uvedeno datum 18.9.1570.) PP

z Čechenherzu v. z Czechenherzu

z Čechorodu, Pešina
1584
Lifka, Bohumír:
Historické rozpomínky.
EK, 1940, s.125.
Jan Tomáš Pešina z Čechorodu. 310. výročí narození (* 19.12.1629) a 260. výročí úmrtí († 2.2.1680). Popis erb. PP

1585
Přibyl, Alois:
Znaky a pečeti českých duchovních ze 17. a 18. století.
ES, 1969, č.2, s.15-17, obr.e. na s.16.
Tomáš Jan Pešina z Čechorodu (19.12.1629 - 3.8.1680). Stručná biografie, literární význam díla, církevní hodnosti, nobilitován mezi lety 1658-1660, císařský palatinát v roce 1668. Popis erbu a užívaných pečetí.
(Údaje o datu úmrtí se liší; Ottův slovník naučný, XIX., s.593 uvádí datum 3.8., Slovník českých spisovatelů, Praha 1964, s.382 uvádí datum 2.2., Dějiny české literatury I, Praha 1959, s.464 pouze rok 1680.) PP

1586
Přibyl, Alois:
Palatin Tomáš Jan Pešina z Čechorodu a erbovní listy vydané jím v létech 1668-1680.
Heraldika, VII./1974, č.3-43, s.57-66, obr.e.9, pozn.13.
Biografické údaje. Popis Pešinova erbu a podrobný popis 5 erbovních listin jím vydaných. JJ

z Čenkova a Treustättu, Stehlík, Flaix
1587
Lifka, Bohumír:
Znaky českých spisovatelů.
EK, 1939, s.54-55, obr.e. na s.55.
Nobilitací Bartoloměje, Mikuláše a Jana Flaixových a Bartoloměje Stehlíka Plzeňského ze dne 29.5.1596 obdrželi jmenovaní predikát „z Čenkova". Popis erbu původního a polepšeného z 3.9.1640, kdy přidán 2. predikát „z Treustättu" (t. Treustetu). Odkazy na literaturu. Užití na exlibris spisovatele Emanuela Stehlíka. PP

1588
Lifka, Bohumír:
JUDr. Emanuel Stehlík rytíř z Čenkova.
EK, 1941, s.109.
Zpráva o úmrtí († 24.6.1940). PP

1589
Polák, Karel:
Falsifikát šlechtictví v rodě Stehlíků „z Čeňkova".
SJSČR, X./1939, č.4, s.104-110, pozn.11.
Sedláčkovy údaje o smečenské větvi Stehlíků z Čeňkova, založené na informaci Václava Stehlíka, nejsou pravdivé. Záhada náhlého sociálního „poklesu" rodu Stehlíků. Citace dopisu Václava Stehlíka z roku 1871 klatovskému děkanovi v souvislosti se žádostí o uznání šlechtictví a nároku na získání Strakovy nadace. Plzeňský patricijský rod Stehlíků nebyl spřízněn s měšťanskou rodinou Stehlíků ze Švihova, doloženo genealogicky. Na základě falšovaných zápisů ve švihovské matrice bylo Antonínu Stehlíkovi - patrně padělateli - uznáno šlechtictví v roce 1822. Falsifikace zjištěna, rozsudek zemského trestního soudu v Praze z 3.9.1903, výnos ministerstva vnitra z 1.6.1905, výnos pražského místodržitelství z 31.12.1912, zápis o padělání do švihovské matriky ze 4.11.1912. Žijící členové švihovských Stehlíků nemohou nadále užívat podvodně získaného šlechtictví. SH/PP

1590
Pokorný, Zdeněk:
Vypůjčený predikát.
Zpráva o tom, jak si t. zv. smečenští Stehlíci přivlastnili predikát plzeňských nobilitovaných měšťanů, Stehlíků z Čenkova a Treustättu.
GHL, 1971, č.15, s.3-16, obr.e.2, pozn.36.
Údaje o plzeňském měšťanském rodu Stehlíků, nobilitovaných v roce 1598, rytířský stav v roce 1640. Podrobný popis padělatelské aféry za účelem získání šlechtictví ve prospěch Stehlíků ze Švihova, tzv. smečenských. Vyšetřování, rozsudky. JJ

z Černčic, Světecký
1591
Markus, Antonín:
Světečtí z Černčic.
Rodokmen, III./1948, č.4, s.127.
Hledají se neznámé a nepublikované archivní prameny. PP

1592
Palivec, Viktor:
Josef Jungmann. (Genealogická miscela.)
GHL, 1973, díl II., č.24, s.30-32, gen.tab. na s.2, pozn.14.
V souvislosti 200. výročí narození Josefa Jungmanna (16.7.1773 v Hudlicích) je pojednáno o rodu Světeckých z Černčic, z něhož pocházela jeho manželka Johanna. Stručné genealogické údaje, popis erbu, který byl bratřím Ignáci, Antonínu a Filipovi Světeckým z Černčic potvrzen císařským diplomem ze dne 6.2.1839. PP

1593
Znaky a osobnosti.
Heraldika, XI./1978, č.1, s.20, obr.e. na s.21.
Světecký z Černčic. Údaje o rodu od konce 15. století do roku 1855 z oblasti Loun a Litoměřicka. Popis erbu. JJ

z Černé, Zahrádka
1594
Marek, Petr:
Trubka v heraldice.
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.1, s.5.
Petr Zahrádka z Černé. Trubka v klenotu, 1539. PP

Černohorský
1595
Matásek, Ladislav:
Hlídka heraldická.
SJSČR, IV./1932, č.2, s.24.
Černohorský. Popis erbu Václava Černohorského dle nedochovaného náhrobku z roku 1562, původně v Betlémské kapli v Praze. Podobnost s erbem Černohorských z Hořiměřic. Komparace s literaturou. SH

z Černožic, Malešický
1596
Chromý, Mojmír:
Využití náhrobníků jako pramenů heraldiky.
SPO, 1980, s.69-73, obr.e.5, prameny a lit.8.
V rámci metodologického pojednání jsou uvedeny konkrétní doklady odlišností erbovních klenotů v erbech Malovců z Malovic a Malešických z Černožic (16. století). PRP

Čert
1597
Vysloužil, Jan:
Heraldická tvorba A. Dürera a jeho školy.
Heraldika, XII./1979, č.3, s.90-92.
Popis návrhu erbu Šebastiána Čerta na Vítkovicích, brněnského měšťana a velitele opevňovacích prací při tureckém obležení města v roce 1529. Autorem návrhu erbu není Albrecht Dürer, jak dokazuje kustod Germánského muzea v Norimberku J. L. A. Ey. PP

1598
[Hanáček, Jiří]:
Brněnské náhrobky a portály.
Ročenka, 1979, s.[16-17], obr.e.1.
Erb brněnského rychtáře Kryštofa Čerta. Brněnská rodina Čertů, Kryštof radní a rychtář, Jan královský stavitel vojenského opevnění. Popis erbu dle dochovaného náhrobku v kostele sv. Jakuba v Brně. PP

Česaný
1599
Svátek, Josef:
Šlechtické náhrobky na vojenském hřbitově v Praze na Hradčanech.
HD, 1943, č.3, s.1.
Vojtěch šlechtic Česaný (1809-1886). Náhrobek bez erbu. PP

z Čičelic
1600
Šviha, Lev:
Tvrze a hrady a jejich držitelé na Jílovsku (výběr článků).
Heraldika, VII./1974, č.1-2, s.4.
Bratři z Čičelic, 1436. Stručné genealogické údaje, zmínka o erbu. PP

z Čímě, Nosák, Rús
1601
Kopáček, Ludvík:
Vladycký rod Čámských z Ostrého.
SJSČR, IX./1938, č.1, s.8-15; č.2, s.25-30; č.3, s.33-40.
V rámci pojednání o rodu Čámských z Ostrého jsou zmíněny rody spřízněné - Nosákové a Rúsové z Čímě. Potvrzení erbu Nosákovcům v roce 1601, polepšení v roce 1615. (Podrobněji v.: z Ostrého, Čámský.) PP

z Činova, Čenský
1602
Pokorný, Pavel R.:
Ferdinand Antonín Čenský.
HR, 1977, s.81-83, obr.e.1.
Základní biografické údaje. Nobilitace vdovy Adolfíny Čenské rozené Wurmové a syna Jaroslava císařem a králem Karlem I. dne 21.10.1918. Popis erbu dle opisu císařského diplomu. PRP.

1602
AKAR:
K nobilitaci Čenských z Činova.
HR, 1980, s.78-80, pozn.11.
Doplnění k předchozímu článku na základě originálu císařského diplomu s poukazem na zvláštnosti jeho provedení. PRP

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting