Login

Index - G -

Index - G -


z Gallasu
1737
Wierer, Alfred:
Heraldika třicetileté války.
ES, 1970, č.6-7, s.5, obr.e. na s.17.
Gallas. Jan Matyáš hrabě z Gallasu Popis erbu. PP

Gantin
1738
Svátek, Josef:
Erby z dvorské kanceláře frýdlantského vévodství.
HR, 1977, s.70, obr.e. na s.[71].
Jan Gantin, jízdní důstojník. Polepšení erbu císařským palatinem Albrechtem z Valdštejna dne 3.2.1627. Popis erbu. (Na vyobrazeném erbu je nakreslena přilba kolčí, zatímco v polepšení je uváděna otevřená turnajská přilba.) PP

Gasser
1739
Pilnáček, Josef:
Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.
ČRSČ, XVI./1944, č.1-2, s.14.
Gasser Baltazar. Nobilitován císařem Fedinandem I., v roce 1554 moravský inkolát do rytířského stavu. Popis erbu. PP

z Gelhornu
1740
Marek, Petr:
Trubka v heraldice.
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.1, s.5, popis erbu na s.8, obr.e. v Zásobníku znaků, č.102.
Arnošt hrabě z Gelhornu. Popis původního i v roce 1651 polepšeného erbu, vyobrazen erb polepšený. PP

z Gemsendorfu, Jeník Zásadský
1741
Hájek, Jan:
Jeníkové Zásadští.
ČRSČ, II./1930, č.3-4, s.125.
Zpráva o kupních transakcích Jakuba Jeníka Zásadského v letech 1667-1678. Zpracováno dle gruntovní knihy ondřejovické na panství Český Dub a Frýdštejn. PP

1742
Krejčík, Tomáš:
Tři neznámé erbovní listiny.
HR, 1977, s.77, obr.e. na s.[78], pozn.č.1, 2.
Bratři Mikuláš, Jiří, Matyáš a Václav Jeníkové propuštěni z poddanství a nobilitováni císařským palatinem Albrechtem z Valdštejna, vévodou meklenburským etc. Popis erbu, upozornění na drobné odlišnosti proti pozdějším udělením. PP

z Gemsenfelsu, Weyrych
1743
Schmid, Ludvík:
Václav Weyrych z Gemsenfelsu, regent harrachovského panství.
GHL, 1976, 3.ř., seš.12, s.35, obr.e.1.
Nobilitován pražským arcibiskupem-kardinálem Arnoštem Vojtěchem hrabětem z Harrachu dne 5.1.1647, císařská konfirmace dne 26.9.1652. Popis erbu, poznámka k udělenému predikátu a figuře. Weyrych zemřel v roce 1660. PP

z Gentertheimu, Gottesheim
1744
Dobiášová, H.:
Gottesheim z Gentertheimu.
GHL, 1971, č.13, s.19.
Hledají se veškeré zprávy o rodu. PP

Genthon
1745
Palivec, Viktor:
Erbovní lékaři českých velmožů.
ZGHSP, 1979, 7.ř., č.3-4, s.30.
Jean Jacques Genthon, původem Francouz, v Čechách v roce 1767, šarlatán a mastičkář. PP

z Georgenberka  v. z Pramsova

z Gerlštejna, Gerle
1746
Janderová, Helena:
Perkmistři a písaři hor Viničných v Praze (1547 - 1618).
ZGHSP, 1980, č.3, s.31, popis e. na s.35, obr.e. v Zásobníku znaků, č.128, s.41.
Jiří Gerle z Gerlštejna. Písařem v letech 1583-1585. Stručná biografická poznámka. PP

Gerstener
1747
Elznic, Václav:
Znaky českých nositelů rakouských řádů v 19. a 20. století.
GHL, 1978, 6.ř., květen, s.91, obr.e. v Zásobníku znaků, č.28, s.110.
František Josef rytíř Gerstner (23.2.1756 - 25.6.1832). Stručná biografie. Popis erbu. JJ

1748
Šamšiňák, Karel:
Znak a hrob Františka Josefa rytíře Gerstnera.
GHL, 1977, 5.ř., duben, s.23-24, obr.e.1, pozn.4.
Stručná biografie se zřetelem k odborné činnosti v letech 1799-1832. Popis erbu dle náhrobní desky na hřbitově v Mladějovicích u Sobotky. Nobilitován v roce 1810 na základě udělení Leopoldova řádu. Zřízení čestného hrobu v Chomutově v roce 1932, otázka exhumace a přenesení ostatků nejistá. PP

Gialdi
1749
[Hanáček, Jiří]:
Brněnské náhrobky a portály,
Ročenka, 1979, s.[12-13], obr.e.1.
Giogie Gialdi, italský sochař a měšťam brněnský na přelomu 16. a 17. století, autor řady uměleckých památek, m.j. též výzdoby Schwarzova domu. Popis erbu podle dnes nezvěstného náhrobníku. PP

z Glosku na Zdislavicích, Falkenhon
1750
Marek, Petr:
Trubka v heraldice.
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.1, s.3, popis e. na s.6, obr.e. v Zásobníku znaků, č.89, 90.
Jiří Falkenhon z Glosku na Zdislavicích, 1622. Falkenhon z Glosku (Malého Rychnova), polepšený erb z roku 1689. PP

von Goldbach
1751
Svátek, Josef:
Šlechtické náhrobky na vojenském hřbitově v Praze na Hradčanech.
HD, 1943, č.3, s.1.
Dominik Edler von Goldbach (1776-1844), náhrobek bez erbu. PP

z Goldburgu, Schuster, t.Šustr
1752
Janovský, Vladimír:
Znaky pražských primátorů.
Šustr z Goldburgu.
Rodokmen, I./1946, č.4, s.92, obr.e.1.
Popis erbu. PP

1753
Sirotek, Jiří:
Erbovní primátoři Starého Města pražského.
JM, 1980 [spr. 1981], s.51, obr.e. na s.50, popis e. na s.64.
Karel Felix Schuster z Goldburgu. Stručná biografie, úřad primátora vykonával v letech 1672-1677. Nobilitovaný pražský mincmistr Tobiáš Schuster dne 10.11.1627. PP

z Gostic, Certvan
1754
Marek, Petr:
Znaky hejtmanů panství Lanškrounsko-Lanšperského.
ZGHSP, 1979, č.1-2, (GHL, 1979, 7.ř., leden), s.1-2, obr.e. v Zásobníku znaků, č.59.
Certvan z Gostic. Jonatán Certvan z Gostic, 1564. Popis erbu. PP

z Gothardsfeldu, Schretter
1755
Přibyl, Alois:
Palatin Tomáš Jan Pešina z Čechorodu a erbovní listy vydané jím v létech 1668-1680.
Heraldika, VII./1974, č.3-4, s.62, obr.e. na s.65.
Heraldika, VIII./1975, č.1, 3.s. obálky.
Václav František Antonín Schretter de Gothardsfeld. Nobilitován dne 19.3.1679. Popis erbu. Oprava popisu erbu. PP

von Grafenried, Gerl
1756
Plánský, B.:
Gerl.
ČRSČ, XIV./1942, č.3, 2.s. obálky.
Zpráva o administrátoru hostovského vikariátu D. Josefu Gerlovi von Grafenried z roku 1940. PP

Gramater
1757
Palivec, Viktor:
Erbovní lékaři českých velmožů.
ZGHSP, 1979, 7.ř., č.3-4, s.31.
Tiburcí Gramater, vídeňský lékař. Připomínán ve sporu s Absolonem Sobkem z Kornic o honorář za léčbu Zdeňka z Kornic. PP

von Gränzenstein, Gretzel
1758
Svátek, Josef:
Erbovní držitelé Bílé Třemešné.
HD, 1944, č.16, s.1, obr.e.1.
Gretzel z Grätzensteinu. Popis erbu, vyobrazen pouze štít. PP

z Greifenberka  v. z Firstenfeldu

von Greifenfels,  t. Greiffenfels, Greyffenfels, z Greifenfelsu, Greyfenfelsu
Pelhřimovský, Roudnický, Stránský
1759
Přibyl, Alois:
Neznámé erby několika českých a moravských vladyckých a erbovních rodů z 16. a 17. století.
GHL, 1972, díl II., č.20, s.21, obr.e.č.17 na s.18, pozn.č. 29, 30.
Bratři Vít, Jiří a jejich strýc Václav Pelhřimovští. Nobilitováni králem Ferdinandem III. dne 17.8.1637, predikát „z Greyffenfelsu". Popis erbu podle českého originálu z Archivu Národního muzea v Praze, popis umělecké výzdoby diplomu. PP

1760
Přibyl, Alois:
O znacích několika českých a moravských rodů.
Heraldika, IX./1976, č.1-2, s.32, obr.e. na tab. III, č.2 na s.26, pozn.č.21.
Pelhřimovští z Greifenfelsu. Bratři Vít, Jiří a strýc Vácv nobilitováni králem Ferdinandem II. dne 17.8.1637. Popis erbu podle originálu z Archivu Národního muzea v Praze, popis umělecké výzdoby diplomu.
(Správně má být králem Ferdinandem III. neboť král Ferdinand II. zemřel dne 15.2.1637, viz Emler, „Rukověť chronologie křesťanské", Praha 1876, tab. na s.59; srovnej též Přibylem publikovaný text v článku „Neznámé erby ...", s.21, poslední odstavec; zde záznam č.1759.) PP

1761
Janderová, Helena:
Perkmistři a písaři hor Viničných v Praze (1547-1618).
ZGHSP, 1980, č.3, s.31.
Florian Roudnický z Greyfenfelsu. Písařem v roce 1606. PP

1762
Svátek, Josef:
Erby z dvorské kanceláře frýdlantského vévodství.
HR, 1977, s.72, obr.e. na s.[73].
Kryštof a Michael Stránští. Kryštof úředníkem dvorské kanceláře. Nobilitován císařským palatinem Albrechtem z Valdštejna dne 5.4.1630, predikát „von Greifenfels". Popis erbu. PP

1763
Svátek, Josef:
Šlechtické náhrobky na vojenském hřbitově v Praze na Hradčanech.
HD, 1943, č.3, s.1.
Felix Ritter Stransky von Greiffenfels († 1893), náhrobek bez erbu. PP

z Greiffensteinu  v. z Kynastu a Greiffensteinz

z Greifentalu,  t. z Greiffenthalu
Hanisch
1764
Schwarzenberg, Karel:
Královská korunovace před 150 lety.
EK, 1941, s.37-38, obr.e. na s.36.
František Hanisch rytíř z Greifentalu, strážce koruny, účastník korunovace krále Leopolda II. Popis erbu. PP

1765
Zemek, Metoděj:
Náhrobky v metropolitním kostele sv. Václava v Olomouci.
Rodokmen, II./1947, č.4, s.121-123, pozn.č.23, 24.
Znakový epitaf Martina Václava z Greifenthalu, probošta olomouckého. Přepis latinského textu. Dále se na epitafu nachází erb Claudia svobodného pána ze Sorina, Mantuy a Železné Hory. PP

z Grodce, Grodecký
1766
Petr, Boh.:
Lanžovský kostel, matriky a šlechta.
ČRSČ, IV./1932, č.3-4, s.116, pozn.2.
V. Grodečtí z Grodce. Náhrobek Johany Uršuly Grodecké rozené Zárubové z Hustířan z roku 1638, citace epitafu. O Jiřím Jetřichu Grodeckém z Grodce není jisté, zda zde byl pochován. PP

z Grotic, Piklar
1767
Půhončí z Předmostí.
Heraldika, VI./1973, č.1, obálka.
Ludmila Piklarová z Grotic, vdova po Beneši Pražmovi z Bílkova, od roku 1628 manželkou Martina Půhončího z Předmostí. PP

Groy
1768
Petr, Boh.:
Lanžovský kostel, matriky a šlechta.
ČRSČ, IV./1932, č.3-4, s.123, pozn.1.
X. Z Groyů a Hohenlohe-Bartenstein. Záznam o sňatku Leopolda prince Groye s Rosalií Karolinou kněžnou Hohenlohe-Bartenstein a Jagdstbergu, rozenou hraběnkou ze Šternberka, 1881. PP

von Grünberg
1769
Manochyn, N.:
Von (de) Grünberg.
GHL, 1970, č.10, s.23.
Hledají se uvedené údaje. PP

z Grünbüchle a Střechova, Hoffmann
1770
PRP [Pavel R. Pokorný]:
Ferdinand Hoffmann z Grünbüchle.
ES, 1971, č.11, s.43-45, obr.e.1.
Stručná biografie, popis erbu. PRP

z Gryllova, Gryll, Martinovský, t. Martinides
1771
Kryl, Rudolf:
Grill.
ČRSČ, XIV./1942, č.3, 3.s. obálky.
Zpráva o rakovnickém primátorovi Janu Grillovi (1526-1597), nobilitovaném v roce 1571 a o jeho potomcích. PP

1772
Jandová, Oldřiška:
Příspěvek ke genealogii Gryllů z Gryllova a Martinovských neb Martinidesů z Gryllova.
GHL, 1970, č.6, s.8-17, obr.e.1, gen.tab.1.
GHL, 1970, č.8, s.9-15, obr.1, prameny, pozn., lit.127.
Původ a charakter rodu. Podrobné biografické, genealogické a majetkové údaje o jednotlivých členech, jejich rodinách a příbuzenských vztazích v letech 1515-1805. Rodové větve rakovnická a lounská. Nobilitace: Jan starší Cvrček (1525-1597), nobilitován císařem Maxmiliánem II. dne 17.10.1571, predikát „z Gryllova", popis erbu. Matyáš Gryll nobilitován dne 7.1.1598. Kryštof Rakovnický a Kryštof Martinovic nobilitováni na vlastní žádost dne 26.10.1612, popis erbu zčásti odlišného od předchozí nobilitace. PP

z Grynpychlu  v. z Grünbüchle; v. t. ze Žerotína

Guarinonius
1773
Palivec, Viktor:
Tělesní lékaři českých králů.
GHL, 1976, 4.ř., seš.3, s.73, pozn.31.
Christoph Guarinonius, lékař císaře Rudolfa II. Datum nobilitace neuvedeno. Popis erbu dle pamětní desky v chrámu sv. Víta v Praze na Hradčanech.
Hippolit Guarinonius, moralitní spisovatel. PP

z Gumpendorfu, Muschinger
1774
Pokorný, Pavel R.:
Knižní vazba pro Muschingera z Gumpendorfu.
HR, 1975, s.98-101, obr.1, lit.6.
Vincenc Muschinger z Gumpendorfu, rada a direktor dvorské komory. V Čechách od roku 1623. Popis erbu, který je použit na supralibros v roudnické lobkovické knihovně. Supralibros vyobrazeno. PP

z Gundersdorfu, Teuffel
1775
Marek, Petr:
Trubka v heraldice.
ZGHSP, 1980, 7.ř., č.1, s.3-4, popis e. na s.6-7, obr.e. v Zásobníku znaků, č.93.
Teuffel z Grundersdorfu [správně má být z Gundersdorfu]. PP

z Güntheru
1776
Palivec, Viktor:
Tělesní lékaři českých králů.
GHL, 1976, 4.ř., seš.3, s.74.
Franz rytíř z Güntheru, lékař císaře Ferdinanda V. PP

z Gymnichu, Engels
1777
Zemek, Metoděj:
Náhrobky v metropolitním kostele sv. Václava v Olomouci.
Rodokmen, III./1948, č.2, s.57, pozn.č.72, 73.
Nedochovaný obraz s nápisem vztahujícím se k osobě arcijáhna Theodora Engelse z Gymnichu. Přepis a překlad latinského textu, v poznámce další údaje o jeho činnosti. PP

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting