Login

Index - K -

Index - K -

z Kácova, Černčický
1951
Sedlák, Vladimír Jan:
Valdštejnský vývod v Dobrovici.
Heraldika, XIII./1980, č. 4, s. 154-171, obr. e. 6, pozn. 4.
Podrobný genealogický výklad erbovních vývodů vyobrazených na kazetovém stropu v dobrovické radnici a v tamním kostele sv. Bartoloměje. Z rodu Černčických z Kácova byla Apolena manželkou Viléma z Valdštejna Biografické údaje o jednotlivých osobách. (podrobně v. záznam 1009) PP


z Kadova
1952
Štěch, Václav:
Heraldická tvorba v průběhu staletí.
Heraldika, IX./1976, č. 3-4, s. 24, obr. e. č. 16.
Vladykové z Kadova. Popis erbu. Kresba dle Scheiblerscher Wappenbuch. PP

von Kaiserlieb, Guta
1953
Svátek, Josef:
Šlechtické náhrobky na vojenském hřbitově v Praze na Hradčanech.
HD, 1943, č. 3, s. 1.
Josef Guta Edler von Kaiserlieb. Citace náhrobního nápisu, popis erbu. PP

Kalánek
1954
Pilnáček, Josef:
Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.
ČRSČ, XVI./1944, č. 1-2, s. 14.
Kalánek. Jan Alexander Kalánek. Nobilitován císařem Leopoldem I. v roce 1697. Stručné genealogické údaje. Popis erbu. Odkazy na prameny. PP

z Kalchrejtu
1955
Štěch, Václav:
Heraldická tvorba v průběhu staletí.
Heraldika, IX./1976, č.3-4, s. 26, obr. e. č. 33.
Rytíři z Kalchrejtu, 1560. Popis erbu. PP

z Kalů v. z Chlévského

z Kamence a na Vojnově, Kokoř
1956
Slováček, Zdeněk:
Kohout v české heraldice.
ZGHSP, 1980, č.3, s. 64, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 206, s. 69.
Z Kamence. Václav Kokoř z Kamence a na Vojnově. Popis dvou variant erbu. PP

z Kamene
1957
Šviha, Lev:
Tvrze a hrady a jejich držitelé na Jílovsku (výběr článků).
Heraldika, VII./1974, č.1-2, s. 24, obr. e. 1.
Petr z Kamene. Popis erbu. PP

z Kamenné Vody, Modlišovský
1958
Přibyl, Alois:
Neznámé znaky několika českých a moravských rodů.
GHL, 1970, č.7, s. 24, obr. e. na s. 23, pozn. 3.
6) Modlišovský z Kamenné Vody. Kryštof Modlišovský, mostecký měšťan, nobilitován císařem Rudolfem II. dne 30. 6. 1602. Popis erbu podle českého erbovního listu. PP

z Kampu, Gansneb Tengnagel
1959
Kolowrat Krakowský, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám P. Marie pod řetězem v Praze III.
ČRSČ, IV./1932, č. 1, s. 10, obr. e. na tab. 1, č. 3.
Frāciscus Gansneb dict Tengnagel de et in Camp. Přepis latinského textu, 1573. PP

z Kandorské Hory, Kandorský
1960
Donek, Edmund:
Poznámky k legendám, tradicícm a pověstem erbovním na Litoměřicku.
EK, 1941, s. 62-65.
Kamenný portál, umístěný nyní na domě čp. 162, nese erb rodu Kandorských z Kandorské Hory, nikoli erb Bienerů z Bienenberka. Popis erbu, upozornění na neodbornou restauraci. PP

z Kaňkovic, Kaňkovec, Žákovský
1961
Přibyl, Alois:
Neznámé znaky několika českých a moravských rodů.
GHL, 1970, č.7, s. 20, obr. e. na s. 22, pozn. 1.
5) Kaňkovec a Žákovský z Kaňkovic. Jan Kaňkovský, libochovický hejtman, a Matyáš Pavlovec Žákovský nobilitováni císařem Rudolfem II. dne 2. 2. 1601. Popis erbu dle erbovního listu. PP

z Kapí Hory, Severin, Severýn
1962
Pokorný, Pavel R.:
Mistři černého umění.
ES, 1969, č.2, s. 26-27, obr. e. na s. 27.
Pavel Severýn z Kapí Hory († 1553/1554), knihtiskař. Stručná biografie, tiskařské dílo. Nobilitace není přesně doložena. Popis erbu. PP

1963
Znaky a osobnosti.
Heraldika, XI./1978, č. 3, s. 96, obr. e. na s. 99.
Severinové z Kapí Hory. Popis erbu. PP

Kapoun
1964
Pokorný, Pavel R.:
Opomenuté erbovní listy.
HR, 1978, s. 54, obr. e. na s. [55].
Erbovní list pro císařského radu Jakuba Kapouna, vydaný císařem a krále Ferdinandem III. dne 10. 1. 1648. Popis diplomu a erbu, upozornění na zcela neheraldické provedení. Diplom uložen v Archivu hlavního města Prahy, sign. Perg. I 74. PP

1965
Kapoun.
ČRSČ, XIV./1942, č. 1-2, s. 43.
Zpráva o rytíři Jakubu Kapounovi, připomínaném v roce 1657 v Sebranicích u Litomyšle. PP

z Kaprštejna, Kapr
1966
Janderová, Helena:
Perkmistři a písaři hor Viničných v Praze (1547-1618).
ZGHSP, 1980, č.3, s. 29, popis e. na s. 34, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 121, s. 37.
Jan Kapr z Kaprštejna. Perkmistrem v letech 1590-1595. (Poznámka: Popis erbu je téměř doslova opsán - jako ostatně většina v tomto článku - ze Sedláčkovy „Českomoravské heraldiky" II., s. 465-466.) PP

1967
Janovský, Vladimír:
Znaky pražských primátorů.
Rodokmen, 1941, č. 1, s. 14-15, obr. e. 1, gen. tab. 1, pozn. 5.
Rodokmen, I./1946, č. č. 4, s. 93-94, obr. e. na s. 93, gen. tab. 1, pozn. 5.
Pavel Kapr z Kaprštejna. Popis erbu. Stručné biografické a genealogické údaje. Částečný rozrod od Mikuláše Kapra od roku 1514. PP

1968
Sirotek, Jiří:
Erbovní primátoři Starého Města pražského.
JM, 1980 [spr. 1981], s. 43, obr. e. na s. 42, popis na s. 62.
Pavel Kapr z Kaprštejna. Stručná biografie. Nobilitován císařem Maxmiliánem I. dne 10. 10. 1565. Úřad primátora vykonával v letech 1565-1571. PP

z Karlova, Kapoun
1969
Slováček, Zdeněk:
Kohout v české heraldice.
ZGHSP, 1980, č.3, s. 64, obr. e. v Zsobníku znaků, č. 207, s. 69.
Z Karlova. Jan Kapoun z Karlova. Popis erbu. PP

z Karlsperka, Karolides, Mělnický; v. t. z Božetína a Karlsperka
1970
Jásek, Jaroslav:
Karel Mělnický z Karlsperka, nobilitovaný pražský stavitel.
HR, 1980, s. 85-94, obr. e. 2, poznámky, prameny, literatura 41.
Přehled pražského vodárenství. Biografické údaje o Karlu Mělnickém z Karlsperka (1534-1599), výčet potomků a přijatých erbovních strýců v letech 1604-1739. Popis erbů. PRP

1971
Holejšovský, Antonín Vlastimil:
Žila Vestonie v Jílovém?
Heraldika, VIII./1975, č. 2, obr. e. na s. [47], popis na s. 49.
Jiří Karolides z Karlsperka. PP

z Kasalic, Bořita, Kasalický, Mrzák, Zálabský
1972
Saitl, Vilém:
Rod Kasalických z Kaštic.
SJSČR, XI./1946, č. 3-4, s. 67-80.
Rod Kasalických z Kasalic není spřízněn s rodem Kasalických z Kaštic. Nedostatek zpráv o rodu z Kasalic nedovoluje prokázat jednoznačně spojitost a příbuzenské svazky členů rodu. Diviš Mrzák z Kasalic v roce 1415 svědkem na kupní smlouvě mezi Půtou z Častolovic a Kunešem z Konojed. Doklad o Diviši Mrzákovi v dopise z roku 1450, zmínky o Petru Zálabském k roku 1450 a Janu z Kasalic, svědku z roku 1466. Mikuláš Bořita z Kasalic na Týnci pohání roku 1490 před soud komorní. Salomena z Mečkova, vdova po Václavu Kasalickém, 1504. Petr Kasalický, purkrabí na Hluboké v letech 1528-1530, zemřel mezi léty 1550-1556, manželka Anna z Úloha. Koupě pustého dvora Hodkova v roce 1550. (srovnej zde záznam 1975) SH


z Kasejovic
1973
Štěch, Václav:
Heraldická tvorba v průběhu staletí.
Heraldika, IX./1976, č.3-4, s. 27, obr. e. č. 47.
Z Kasejovic. Popis erbu. Kresba ve stylu Krále z Dobré Vody. PP

Kaska
1974
Císařské znaky Rakouska a Mexika v českém erbu.
Z časopisu The Augustan, 79th Issue, July 1976, přeložil a upravil PhDr. Milan Buben.
HR, 1980, s. 81-84, obr. e. 1, pozn. 6.
František Kaska (1834 - † 10. 5. 1907), stručná biografie. Členem rakouského dobrovolnického vojenského sboru císaře Maxmiliána ve funkci vrchného lékárníka a císařova osobního lékaře. Pobyt v Mexiku po Maxmiliánově smrti [zastřelen dne 19. 6. 1867 popravčí četou mexické republikánské armády vedené Benitem Juárezem, pozdějším mexickým presidentem] v období republiky. Udělené řády a vyznamenání, povýšení do stavu rakouských svobodných pánů dne 8. 8. 1901 [rakousko-uherským císařem Františkem Josefem I.]. Popis erbu dle diplomu z 31. 8. 1902. Kaskova pozůstalost v Národním muzeu v Praze. V pozn. č. 1 další údaje ke Kaskově biografii. PP

z Kataru a Rubinsteina, Katarýn
1976
Honc, Jaroslav:
Falešný moravský rytíř Pavel Katarýn z Kataru a Rubinsteina a konfrontace české kanceláře v Praze a moravských stavů 1588-1613.
GHL, 1977, 5. ř., červen, s. 68-84, obr. e. na s. 78, gen. tab. na s. 81, pozn. 69.
Základní údaje: Narozen asi roku 1555 - † 23. 2. 1600. Dne 4. 6. 1599 potvrzen císařem Rudolfem II. původní rytířský stav pro České království a zároveň povýšen do stavu panského Českého království, erb polepšen. Souhrn rodových, biografických a majetkových údajů komparací dosavadní literatury a pramenů. Význam tohoto studia pro poznání hospodářských dějin Moravy v 16. století. Vytvoření feudálního velkostatkového komplexu v letech 1588-1600 rozhodnými a výhodnými nákupy sedmi velkostatků z rozpadávající se pernštejnské enklávy, údaje o jednotlivých lokalitách, nákupní ceny v souhrnu kolem 100 000 moravských zlatých, vysoké hypotéční zatížení. Situace po úmrtí Pavla Katarýna - poručnická správa majetku na základě závěti, počátek rozprodeje majetku z finančních důvodů. Podrobné vylíčení vzniku, průběhu a výsledku soudního sporu v letech 1601-1605, v němž moravský nejvyšší komorník Ladislav Berka z Dubé a moravský prokurátor Jakub starší Vojsko z Bogdunčovic obvinili jménem krále Rudolfa II. zemřelého Pavla Katarýna z nepravého šlechtictví a tím i neprávem nabytého majetku. Spor skončil neúspěchem pro žalobu, nástupci Pavla Katarýna předložili postačující doklady. Charakter osobnosti Pavla Katarýna jako zemského purkrabího a zemského místopísaře. Povýšení do panského stavu, popis erbu dle Saalbuchu 12b, fol. 633. Rozbor důvodů k nařčení z podvodného šlechtictví - náboženské smýšlení Pavla Katarýna, spor s Ladislavem Berkou z Dubé - možnost konfiskace majetku.Rozbor minulosti Pavla Katarýna za účelem potvrzení řádného udělení rytířského stavu pro České království. Definitivní zánik majetkového komplexu v letech 1602-1613 rozprodejem z finančních příčin. Stručné údaje o Václavu Katyrýnovi, otci Pavla Katarýna. Zhodnocení studie pro připravovaný atlas českých rodů. PP

z Katlova, Katlovský
1977
Pilnáček, Josef:
Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.
ČRSČ, XVI./1944, č.1-2, s.14.
Katlovský z Katlova. Genealogické údaje o několika členech rodu z let 1549-1631, odkaz na prameny. PP

z Kavkovic, Kavka
1978
V. Z.:
Kavka Jan.
ČRSČ, XV./1943, č. 2-3, s. 72.
Hledají se uvedené údaje o Janu Kavkovi, event. Kavkovci či Kaňkovi, nobilitovaném od císaře Rudolfa II. PP

1979
V. Z.:
[Jan Kavka z Kavkovic.]
ČRSČ, XV./1943, č. 2-3, s. 77.
Zpráva o libochovickém hejtmanovi a upozorněné na náhrobek v tamním kostele Všech svatých. PP

Keil
1980
Straka, František:
Keil, Kail.
ČRSČ, XII./1940, č.3-4, s. 119.
Zpráva o úmrtí Františka šlechtice Keila v Kolíně v roce 1865. PP

1981
Sekyrka, Zdeněk:
Keil.
ČRSČ, XIII./1941, č.1-2, s. 42.
Zpráva o náhrobním kameni s erbem Franze von Keila, † 1868, na hřbitově u sv. Václava v Písku. PP

Kelbich
1982
Marek, Petr:
Méně známé znaky z Lanškrounska z let 1267-1780.
GHL, 1977, 5. ř., prosinec, s.154-155, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 7, s. 229.
Fridrich Stanislav Kelbich, 1642. Popis erbu. JJ

Kerssenbrock
1983
Lifka, Bohumír:
Kliment hrabě Kerssenbrock.
EK, 1941, s. 117, obr. e. na s. 118.
Zpráva o sňatku s Marií Opočenskou. Zpráva o promoci Terezie hraběnky Kerssenbrockové doktorkou filozofie. Popis erbu. PP

Khünel
1984
Svátek, Josef:
Erby z dvorské kanceláře frýdlantského vévodství.
HR, 1977, s. 72, 74, obr. e. na s. [75], pozn. č. 9.
Baltazar Leopold Khünel, hejtman na panství Nové Zámky a Lípa. Nobilitován císařským palatinem Albrechtem z Valdštejna roku 1631. Popis erbu. PP

Kilian
1985
Kolowrat Krakowský, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám P. Marie pod řetězem v Praze III.
ČRSČ, IV./1932, č. 1, s. 12, obr. e. na tab. 2, č. 7.
Franciscus Antonius Kilian. Přepis latinského textu, 1762. PP

Kinský   v. z Vchynic a Tetova

z Kinšperka, Cetrys
1986
[Hanáček, Jiří]:
Brněnské náhrobky a portály.
Ročenka, 1979, s. [22-26], obr. e. na s. 2.
Rozbor vývodů na náhrobnících Anny Marie Cetrysové z Konšperka a Jana Haugwice z Biskupic z roku 1568 v kostele sv. Jakuba v Brně. (podrobně v. záznam 2551) PP

Klaudy
1987
Šírl, František:
Řitka. Statek karlštejnských manů.
Heraldika, XIII./1980, č.3, č. 3, s. 108, obr. e. na s. [109], popis na s. 113.
Dr. Karel Leopold rytíř Klaudy, v letech 1870-1890 držitelem Řitky. (Terminologie, kresba !) PP

z Klausenburgu, Jordán
1988
[Hanáček, Jiří]:
Z brněnských kostelů a klášterů.
Kalendář, 1977, s. [11-12], obr. e. 1.
Tobiáš Jordán z Klausenburka. První zemský lékař na Moravě, nobilitován v roce 1573. Pohřben na neznámém místě v kostele sv. Janů [Křtitele a Evangelisty]. Popis erbu. PP

z Klebelsbergu
1989
Schwarzenberg, Karel:
Královská korunovace před 150 lety.
EK, 1941, s. 33-34, obr. e. na s. 33.
Vojtěch Václav hrabě z Klebelsbergu, nejvyšší komoří, účastník korunovace krále Leopolda II. Popis erbu. PP

von Kleinmühl, Schertzer
1990
Genttner, Viktor:
Některé zatoulané erby.
GHL, 1969, č. 3, s. 8, obr. e. 2.
Znakové pečeti barona Josefa Schertzera von Kleinmühl z 20. 11. 1740 a baronky Appolonie Schertzerové von Kleinmühl ze 4. 4. 1750 na nadačních listinách; Státní ústřední archiv, fond Piaristický archiv. PP

z Klenče, Ouštitský, Klenecký, Valatka
1991
Přibyl, Alois:
Neznámé erby několika českých a moravských vladyckých a erbovních rodů z 16. a 17. století.
GHL, 1972, díl II., č.20, s. 8, obr. e č. 2 na s. 10, pozn. č. 6-8.
Jakub Ouštitský z Klenče nobilitovaný králem Ferdinandem I. dne 10. 3. 1534. Popis erbu dle zkráceného opisu diplomu v registrech majestátů z let 1531-1538, Saalbuch 283, fol. 58. Upozornění na odlišný erb u vladyk Kleneckých z Klenče a téměř shodný erb s Valatky z Klenče - možnost erbovního strýcovství s částečně pozměněným erbem. PP

z Klenové
1992
Ryneš, Václav:
Jesuitští spisovatelé ze starých českých rodů a jejich erby.
EK, 1940, s. 85-86, obr. e. na s. 85, lit. 4.
P. Jan Josef z Klenové (1726-1802). Působení v řádu Tovaryšstva Ježíšova, literární činnost. Popis erbu. PP

z Klimkovic, Klimkovský
1993
Marek, Petr:
Trubka v heraldice.
ZGHSP, 1980, 7. ř., č.1, s. 5, popis erbu na s. 9, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 108.
Klimkovský z Klimkovic. PP

z Klimpely, Eyszel
1994
Zrůbek, Rudolf:
Starý hřbitov v Rychnově n. Kn.
GHL, 1976, 3. ř., seš. 12, s. 28, 32.
Na rychnovském hřbitově jsou pohřbeny Klementina Stračovská rozená Eyszelová šlechtična z Klimpely (17. 5. 1817. - 24. 12. 1899), Josefa Eyszelová šlechtična z Klimpely (29. 3. 1825 - 28. 1. 1901) a její syn Heřman (8. 10. 1852 - 26. 8. 1872). Opisy náhrobníků, bez erbů. PP

z Klobouk
1995
[Hanáček, Jiří]:
Z brněnských kostelů a klášterů.
Kalendář, 1977, s. 1-2], obr. e. 1.
Lev z Klobouk, zakladatel premonstrátského kláštera v Zábrdovicích u Brna v roce 1209. Popis erbu, který je vytesán nad vchodem kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně-Zábrdovicích. PP

z Klokočova, Kolkočovský
1996
Nesměrák, Bořivoj:
Rodopis.
SJSČR, I./193, č. 3, s. 10.
O rodu Klokočků z Doubloviček u Sedlce a jejich údajném původu vladyckého rodu Klokočovských z Klokočova podává zprávu Vojtěch Klokočka z Přestavlk. PP

z Kněžic
1997
Z Holsteina ... Kněžic ... a jiné větve tohoto hraběcího rodu.
ČRSČ, XIV./1942, č. 3, 2. s. obálky.
Hledají se uvedené údaje. PP

z Kněžmostu, Valečovský
1998
Šviha, Lev:
Tvrze a hrady a jejich držitelé na Jílovsku (výběr článků).
Heraldika, VII./1974, č.1-2, s. 12-13, 14.
Vaněk Valečovský z Kněžmostu, 1448. Majetkové údaje, popis erbu. Václav Malečovský z Kněžmostu. Upozornění na odlišný erb. PP

de Kobach, Gnisen
1999
Kolowrat Krakowský, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám P. Marie pod řetězem v Praze III.
ČRSČ, IV./1932, č. 1, s. 11, pozn. 1.
Melchior Gnisen de Kobach a jeho manželka Johanna de Hoierstok. Přepis latinského textu, 1627. PP

z Kobersberku, Kober
2000
Jandová, Oldřiška:
Rod protestantského direktora Kryštofa Kobra z Kobersberku po Bílé hoře.
GHL, 1972, č. 12, s. 5-15, obr. e. na s. 13, pozn. 83.
Odkaz na předchozí literární zpracování osobnosti Kobra z Kobersberku. Potomstvo v 17. - 18. století, osudy jednotlivých osob, majetkové poměry, účast ve veřejném životě. Údaje o spřízněných rodech - Flavín z Rottenfeldu, Korálek z Těšína, Eimer z Valtířova, vladyka Sloupek, Čejka z Olbramovic, Neumann z Puchholce ad. PP

2001
Pokorný, Pavel R.:
Poprava na Staroměstském náměstí.
ES, 1971, č.10, s. 29, obr. e. na s. [23], prameny 2.
Kryštof Khober z Khobersberku. Zastávané úřady. Popis erbu. PP

z Kobylého, Kobylský
2002
Pilnáček, Josef:
Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.
ČRSČ, XVI./1944, č.1-2, s. 14.
Kobylský z Kobylého. Popis erbu Václava Kobylského z Kobylého dle náhrobku ve Ždánicích z roku 1615; v letech 1590-1592 připomínán na svobodném mlýně v Bohuslavicích Jakub Kober z Kobylého. Odkazy na literaturu. PP

z Kočova
2003
Štěch, Václav:
Heraldická tvorba v průběhu staletí.
Heraldika, IX./1976, č.3-4, s. 28, obr. e. č. 49.
Z Kočova. Popis erbu. Kresba ve stylu Krále z Dobré Vody. PP

Kochijinský
2004
Svátek, Josef:
Erby z dvorské kanceláře frýdlantského vévodství.
HR, 1977, s. 74, pozn. č. 11.
Jiří Kochijinský, úředník. Požádal v roce 1623 o udělení erbu. Nobilitace není známa. PP

z Kojetic
2005
Pilnáček, Josef:
Vladykové z Kojetic ...
ČRSČ, IV./1932, č-3-4, s. 154.
Upozornění na správný erb vladyckého rodu z Kojetic: stříbrný vzlétající holub v modrém štítě, nikoli orlice. Stejného erbu jsou příbuzné rody vladyk z Lovčovic, z Bačkovic, z Police. PP

z Kojkovic, Skočovský
2006
Marek, Petr:
Trubka v heraldice.
ZGHSP, 1980, 7. ř., č. 1, s. 4, popis e. na s. 7, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 98.
Václav Skočovský z Kojkovic, 25. 1. 1561. (Poznámka: Na s. 4 nesprávně uvedeno z Kojovic.) PP

z Kojšic
2007
Marek, Petr:
Trubka v heraldice.
ZGHSP, 1980, 7. ř., č. 1, s. 3.
Kunrát z Kojšic. Pečeť se znamením trubky, 1463. PP

z Kokořova, Kokořovec
2008
Obrátil. K. J.:
Kokořové z Kokořova.
HD, 1944, č. 8, s. 2.
Starý český rytířský rod, nejstarší zprávy k roku 1123. Data o významných členech rodu, účast ve druhém protihabsburském odboji. Hraběcí stav v roce 1680. Prokop posledním členem rodu († 1878). Popis erbu. SH

2009
Šaroch, Josef:
K žlutickému votivnímu obrazu Kokořovců z Kokořova.
Heraldika, II./1969, č. 5-6, s. 63-65, obr. e. 1, pozn. 5, res. něm.
Pokus o identifikaci devíti osob z votivního obrazu; jedná se o členy rodiny Petra Kokořovce († 1593) a nejbližší příbuzné. Popis erbu Kokořovců z Kokořova a jeho doklady z literárních i hmotných památek. SH

z Koldic
2010
Sedlák, Vladimír Jan:
Milci mladého krále.
JM, 1979, s. [40-42], obr. e. na s. [40], lit. v textu.
Tíma z Koldic. Rod původem z Míšeňska doložen počátkem 12. století. Tíma z Koldic ve službách císaře Karla IV. a krále Václava IV. zastával významné úřady - podmaršálek, hornolužický fojt, vratislavský hejtman aj. Jeho syn Albrecht též vysokým zemským úředníkem. Podoba erbu komparována dle dokladu na hradě Laufu s domácí literaturou (Kolář, Sedláček). PP

2011
Jareš, Jiří:
Dvorský okruh krále Václava IV.
II. část - [osoby a jejich erby].
ZGHSP, 1980, 7. ř., č. 2, s. 78-79, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 145.
Tiema (Těma, Týma) z Koldic a Albrecht z Koldic na Bílině. Stručná biografie, zastávané úřady. Popis erbu. PP

z Koldína, Krystyan, Jelínek
2012
Slováček, Zdeněk:
Kohout v české heraldice.
ZGHSP, 1980, č. 3, s. 64, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 208, s. 70.
Z Koldína. Pavel Krystyan a Jan Jelínek. Popis erbu dle privilegia ze dne 8. 4. 1557 s polepšeným klenotem Matyáše Krystyana ze dne 7. 3. 1570. PP

Kolkovic, Rejsa Kolkovský, Kolkovský; t. Reysa, Reys, Reussa, Reuss
v. t.: z Barutvice a Kolkovic, z Kolovsi, z Kolku
2013
Rejsa-Kolkovský, Jan:
Rejsové z Kolkovic ve Slezsku.
SJSČR, VI./1935, č. 3-4, s. 37-40, fotokopie „Listu Erbovního do Knížectví Slezského", obr. e. 3.
Genealogické, topografické a majetkové údaje o jednotlivých členech rodu v 16. - 17. století, emigrace ze Slezska, Rejsové v Čechách. Filologický výklad příjmení. Erbovním listem ze dne 16. 2. 1579 obnoven Adamovi Rejsovi Kolkovskému z Kolkovic erb, údaje o kopii a originálu. Polepšení erbu v roce 1604, odlišná varianta z roku 1660. Upozornění na literaturu, v níž se vyskytují zmínky o členech rodu. PP

2014
Rejsa-Kolkovský, Jan:
Erbovní list Adama Reysy Kolkowského z Kolkowicz.
SJSČR, VII./1936, č. 1, s. 9-11, 2 fotokopie erbovního listu.
Přepis diplomu císaře Rudolfa II. ze dne 16. 2. 1579, popis listiny a erbu. Diplom uložen ve fondu Schlesisches Museum für Kunstgewerbe und Altertümer, Breslau. PP

2015
Rejsa, Jan:
Starolužický kmen Reysů-Reussů a jeho vztahy k Čechám.
SJSČR, VIII./1937, č. 1, s. 6-12, obr. e. 1.
Filologický rozbor rodového jména. Příspěvek k dějinám rodu a jednotlivých větví. Vyobrazeny erby Jindřicha V. Reussy z Plavna ze Žlutického kancionálu. PP

2016
Rejsa, Jan:
Dopis svobodného pána Mikuláše z Kolštejna vicekancléři Ottovi Nosticovi ve věci Wáclawa Reysy na Malých Pavlovicích.
SJSČR, VIII./1937, č. 2, s. 26-31, příl. faksimile dopisu.
Wáclaw Reysa si zakupuje dům ve Vratislavi a žádá prostřednictvím Mikuláše z Kolštejna vicekancléře Ottu z Nostic, aby nemusil podléhat městskému právu. Údaje o zmiňovaných osobách. Přepis dopisu. PP

2017
Rejsa, Jan:
Znak Kolkowskich v Polsku.
SJSČR, VIII./1937, č. 3, s.41-43, obr. e. na s. 42.
Popis vyobrazeného erbu s uvedením pramenů a literatury. PP

2018
Rejsa-Kolkovský, Jan:
Rejsové-Kolkovští v matrikách Kolkovic-Kojkovic u Těšína a matrikách těšínských.
SJSČR, X./1939, č. 1, s. 12-17, gen. tab. 1.
Obměny názvu vsi Kolkovice. Lužičtí kolonisté zakladateli Kolkovic (Holkovic) u Fyštátu. Matriky Kolkovic a výskyt jména Rayss a Koikowsky. Jiří Reyssa Kolkovský z Kolkovic a jeho manželka Anna Barutková ze Sunavy, 1625. Výskyt Kolkovských u Lubína, 1660, odstěhovaných kol roku 1560 z Těšína. Ostatní členové rodu ve Slezsku. Těšínské prameny výskytu Kolkovských. Prameny z farního archivu v Puncově. Rodokmen Reyssů v Kojkovicích dle matrik - sedm generací. Obměny jména Reyss v matrikách Těšína v letech 1629-1704. Příbuznost Reyssů a Kojkovských, vliv reformace a rekatolizace na osudy těchto rodů. Původní usedlosti Kojkovských a majetky Rejsů Kolkovských v Těšíně. SH

2019
Lifka, Bohumír:
Znaky českých spisovatelů.
EK, 1939, s. 52-53, obr. e. na s. 53.
Dr. Jan Rejsa z Kolkovic. Starý slezský rod s mluvícím erbem dvou zkřížených rýžových klasů. Polepšení erbu dne 16. 2. 1579 a udělení predikátu „z Kolkovic". Zevrubný odkaz na literaturu, zejména na rodopisná bádání provedená spisovatelem. Užití obou erbů jako ilustrace či na razítku. Vyobrazen původní rodový erb. PP

2020
Matina, Vincenc Jan:
PhDr. Jan Rejsa.
SJSČR, VII./1936, č. 3-4, s. 31-32.
50. výročí narození (16. 9. 1886) Rodové kořeny, stručná biografie, vědecké práce, činnost v Jednotě starých českých rodů v Praze. PP

2021
Rejsa-Kolkovský, Jan:
Kolkovský (Golkovský).
ČRSČ, II./1930, č. 3-4, s. 131.
Hledají se jakékoliv zprávy o rodu Rejsů-Kolkovských. PP

2022
Serii 6 pěkných pohlednic ...
HD, 1945, č. 22, s. 2.
Dr. Jan Rejsa z Kolkovic vydal pohlednice s reprodukcemi erbů a písemných památek svého rodu. Stručný popis jednotlivých pohlednic. PP

z Kolku, Kalenický
2023
Přibyl, Alois:
Neznámé erby několika českých a moravských vladyckých a erbovních rodů z 16. a 17. století.
GHL, 1972, díl II., č.20, s. 19, obr. e. č. 8 na s. 13, pozn. č. 18-22.
Jan Kalenický z Kolku nobilitován králem Ferdinandem I. dne 14. 5. 1538. Popis erbu dle Saalbuchu 283, fol. 178v-179. Upozorněn na další rody s erbovním znamením havířských motyk. PP

z Koloděj, Štefek
2024
Pokorný, Pavel R.:
Poprava na Staroměstském náměstí.
ES, 1971, č.10, s. 19, 29, obr. e. na s. 22, pramen 1.
Tobiáš Štefek z Koloděj. Zastávané úřady. Popis erbu. PP

na Kolodějích   v. z Milhostovic

z Kolovsi, Kolka, Kolovský
2025
Potomci domněle vymřelých starých známých rodů v Čechách usedlých.
Herald, I./1901, č. 1, s. 4.
Kolkové také Kolovští z Kolovsi. Rytířská rodina z Písecka. Připomenuti: Adam Kolka z Kolkovic nobilitován dne 16. 2. 1579; Jiří Kolka z Kolku - udělen rytířský stav dne 30. 12. 1647; Jan Kolka z Kolovsi, místosudí dvorský a držitel statku Dřínov od 2. 3. 1549. (Poznámka: Údaje jsou zřejmě zmatené a vztahují se na osoby jiných rodů, v. záznam 2014.) JJ

z Kolovrat, Novodvorský
2026
Šviha, Lev:
Tvrze a hrady a jejich držitelé na Jílovsku (výběr článků).
Heraldika, VII./1974, č.1-2, s. 25, obr. e. 1.
Marjana Mrakšová rozená Novodvorská z Kolovrat. Popis erbu. PP

z Kolowrat, Krakowský-Liebsteinský
2027
Orlice.
EK, 1935, s. 47-50, obr. e. 1
Stručný přehled jednotlivých rodových větví Kolowratů se základními údaji o jejich erbech. PRP

2028
Lifka, Bohumír:
Tři sta let vlády Kolowratů v Rychnově n/Kněžnou.
EK, 1940, s. 111.
Významné osobnosti Libštejnských a Krakowských a jejich vliv na zvelebení panství. PRP

2029
Zrůbek, Rudolf:
Neslyšný hlas zvonů.
GHL, 1975, 3. ř., seš. 9, s. 22.
V souvislosti s kampanologickým průzkumem Podorlicka jsou popsány některé zvony, na nichž autor zjistil heraldickou výzdobu. Náchod, zvon Umíráček z roku 1703 v kostele sv. Vavřince. Přepis latinské legendy, aliance Piccolomini-Pieri-Kolovrat. PP

2030
Bohuslav Kolowrat Krakowský-Libštejnský.
EK, 1935, s. 47, obr. e. na s. 48.
Zpráva o úmrtí († 26. 8. 1934), důstojenství. Popis erbu. PRP

2031
Lifka, Bohumír:
Egon hrabě Krakowský-Liebsteinský z Kolowrat.
EK, 1941, s. 117-118, obr. e. v EK 1935 na s. 48 a na obálce EK 1940.
Zpráva o sňatku s Evženií hraběnkou Baillet de Latour. Popis erbu hrabat Baillet de Latour. PP

2032
mfawb [Milan Buben]:
In memoriam.
ES, 1971, č. 12, s. 70.
Egon Krakowský-Liebsteinský z Kolowrat (14. 12. 1889 - 26. 6. 1971), zpráva o úmrtí. PP

2033
Lifka, Bohumír:
Zdeněk hrabě z Kolowrat-Krakovský-Libštejnský, předseda Rodopisné společnosti, šedesátníkem.
ČRSČ, XIII./1941, č. 1-2, s. 1-8.
Genealogické údaje o rodu z let 1649-1940.Velmi podrobný životopis hraběte Zdeňka z Kolowrat (narozen v roce 1881), studium, práce kulturní, politická, osvětová, genealogická a knihovnická. Soupis rodové obrazové galerie. JJ

2034
[Davídek, Václav]:
Zdeněk hrabě Kolowrat Krakovský Libštejnský zemřel dne 19. listopadu 1941.
ČRSČ, XIII./1941, č. 4, s. 152.
Zpráva o úmrtí, účast na pohřbu a na zádušní mši. PP

2035
Ryneš, Václav:
Jesuitští spisovatelé ze starých českých rodů a jejich erby.
EK, 1940, s. 72-74, obr. e. na s. 73, lit. 3.
Ferdinand Vilém z Kolowrat (1581-1639). Biografie se zřetelem na působení v řádu Tovaryšstva Ježíšova. Literární činnost. Popis erbu. PP

2036
Schwarzenberg, Karel:
Královská korunovace před 150 lety.
EK, 1941, s. 35-36.
Leopold hrabě Krakovský z Kolowrat, nejvyšší kancléř, účastník korunovace krále Leopolda II. Popis erbu. PP


2037
Lifka, Bohumír:
Odhalení pomníku Hanušovi hraběti z Kolowrat v Březnici.
EK, 1940, s. 111-112.
Zpráva o slavnosti konané dne 23. 7. 1939. Vydaný sborník obsahuje rodové materiály se vztahem k oslavenci, zvláště upozorněno na sdružený erb Hanuše z Kolowrat a Jeníšků z Újezda. PP

2038
Šírl, František:
Řitka. Statek karlštejnských manů.
Heraldika, XIII./1980, č. 3, s. 108, obr. e. na s. [104].
Krakovští z Kolovrat. Jmenovitě neuvedení členové rodu držiteli Řitky od roku 1780. PP

2039
Kolowrat, Zdeněk:
Prosím o bližší data ...
ČRSČ, II./1930, č. 3-4, s. 131.
Hledají se údaje o šlechtických osobách, které byly spřízněny s Kolowraty. PP

2040
Štěch, Václav:
Heraldická tvorba v průběhu staletí.
Heraldika, IX./1976, č. 3-4, s. 28, obr. e. č. 50.
Z Kolovrat. Popis erbu. Kresba ve stylu Krále z Dobré Vody. PP

2041
Z Kolowrat a Zručtí z Chřenovic na Jílovsku.
Heraldika, VI./1973, č. 2-3, s. 27, obr. e. 1.
Vyobrazená erbu bez popisu a bez souvislostí k textu. PP

z Kolsdorffu, Mencl, Mencelius
2042
Kolowrat, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám sv. Tomáše v Praze III.
ČRSČ, III./1931, č. 2-3, s. 75, obr. e. na tab. 3, č. 23.
Joannes Mencelius de Kolsdorff, Dorothea de Glauchaw. Přepis latinského textu, 1676. PP

z Komárova, Pešík
2043
Bezděka, Jindřich V.:
Šlechta a erbovníci z nejstarší gruntovní knihy příbramské 1512-1553.
GHL, 1970, č. 10, s. 17.
Majetko-právní údaje z let 1517-1551. PP

2044
Štěch, Václav:
Heraldická tvorba v průběhu staletí.
Heraldika, IX./1976, č. 3-4, s. 24, obr. e. č.20.
Pešík z Komárova. Popis erbu. PP

z Konecchlumí, Konecchlumský
2045
Pokorný, Pavel R.:
Poprava na Staroměstském náměstí.
ES, 1971, č.10, s. 19, obr. e. na s. 21, pramen 1.
Vilém rytíř Konecchlumský z Konecchlumí. Zastávané úřady. Popis erbu. PP

z Konojed, Kuneš   v. z Kasalic

z Kopidlna, Stráník
2046
Potomci domněle vymřelých starých známých rodů v Čechách usedlých.
Herald, I./1901, č. 1, s. 4.
Stráníkové z Kopidlna. Rytířský rod, první zmínka k roku 1339. Genealogické údaje. Popis erbu. JJ

Kořistka
2047
Elznic, Václav:
Znaky českých nositelů rakouských řádů v 19. a 20. století.
GHL, 1978, 6. ř., květen, s. 92-93, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 31, s. 113.
Karel František Eduard rytíř Kořistka, Ing. Dr. h. c. (7. 2. 1825 - 1906). Stručné biografické údaje. Popis erbu. JJ

2048
Pokorný, Pavel R.:
Dr. Karel Kořistka.
HR, 1977, s. 83-85, obr. e. 1, lit. 4.
V souvislosti s výročím významného českého geografa je vedle základních biografických údajů popsán jeho erb. PRP

z Kostelce, Kostelecký
2049
Přibyl, Alois:
Neznámé znaky několika českých a moravských rodů.
9) Několik doplňků a oprav k znakům rodů již popsaných v různých spisech českých heraldiků.
GHL, 1970, č. 7, s. 27, pozn. 2.
c) Kostelecký z Kostelce. Oprava popisu erbu uvedeného Pilnáčkem PP

z Košině
2050
Dušek, Tomáš R.:
Majitelé lanškrounského panství.
ZGHSÚ, 1977, č. 3, s. 6-7, 81, obr. e. 1.
Z Košině (1450-1451). Popis erbu. PP

z Kotnova, Hubatý, Hubatius
2051
Přibyl, Alois:
Palatin Tomáš Jan Pešina z Čechorodu a erbovní listy vydané jím v létech 1668-1680.
Heraldika, VII./1974, č. 3-4, s. 60, obr. e. 2 na s. 61.
Ludvík Václav Hubatý-Hubatius z Kotnova. Nobilitován dne 10. 10. 1672, erb polepšen v roce 1758 císařovnou Marií Terezií. Popis původního erbu. PP
[V poznámce č. 13 je autorem uvedeno: „Erb rozhojněn císařovnou Marií Terezií r. 1758 ..." Marie Terezie byla manželkou Františka Štěpána Lotrinského, císaře římsko-německého Františka I. (1745-1765), avšak nebyla korunována na císařovnu; sousloví „císařovna Marie Terezie" je v české historické i beletristické literatuře běžně užíváno, neodpovídá však právně-historické skutečnosti. PP - 2012.]

z Kotulína a Křížkovic, Kotulínský    v. t. z Larisch-Nimbsdorfu
2052
Petr, Boh.:
Lanžovský kostel, matriky a šlechta.
ČRSČ, IV./1932, č. 3-4, s. 116, 118, 119-120, pozn. 5.
VI. Kotulínští z Kotulína a Křížkovic. Záznam z lanžovské matriky o pokřtění dvou dcer Fridricha Leopolda Kotulínského z Kotulína a Křížkovic a Alžběty Ludmily rozené hraběnky z Valdštejna - Marie Anny Alžběty, 1690 a Marie Barbary Renaty 1691. Uvedeni kmotři a kmotry. Záznam o úmrtí Františka Karla hraběte Kotulínského z Kotulína v roce 1748 a jeho pohřbení v lanžovské rodinné hrobce. PP

2053
Marek, Petr:
Znaky hejtmanů panství Lanškrounsko-Lanšperského.
ZGHSP, 1979, č. 1-2, (GHL, 1979, 7. ř., leden), s. 1-3, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 62-64. PP

z Kouby, Lehnar
2054
Palivec, Viktor:
Tělesní lékaři českých králů.
GHL, 1976, 4. ř., seš. 3, s. 72, pozn. č. 19-21.
Adam Lehnar z Kouby, lékař císaře Ferdinanda I., nobilitován v roce 1575. Popis erbu. PP

z Kounic
2055
[Hanáček, Jiří]:
Brněnské náhrobky a portály.
Ročenka, 1979, s. [6-7], obr. e. 1.
Stručný přehled působení řádu dominikánů v Brně. Obnova klášterního kostela sv. Michala Lvem Vilémem hrabětem z Kounic ve 2. polovině 17. století. Popis erbu umístěného nad portálem kostela - aliance Lva Viléma hraběte z Kounic a jeho manželky Eleonory z Dietrichsteinu. PP

z Kováně
2056
Sedlák, Vladimír Jan:
Valdštejnský vývod v Dobrovici.
Heraldika, XIII./1980, č. 4, s. 154-171, obr. e. 6, pozn. 4.
Podrobný genealogický výklad erbovního vývodu vyobrazeného na kasetovém stropu dobrovické radnice a v tamním kostele sv. Bartoloměje. Základní biografické údaje o jednotlivých osobách. (v. záznam 1009) PP

z Kovařova, Rynárt
2057
Šviha, Lev:
Tvrze a hrady a jejich držitelé na Jílovsku (výběr článků).
Heraldika, VII./1974, č.1-2, s. 29, obr. e. 1.
Domka, vdova po Rynártovi z Kovařova, 1412. Popis erbu. PP

z Kozarowicz, Kozarski
2058
Pilnáček, Josef:
Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.
ČRSČ, XVI./1944, č.1-2, s. 15.
Kozarski z Kozarowicz. Rod polského původu z kraje Rawského; k roku 1358 připomínán Tomáš a jeho bratr Mikuláš, kancléř polského krále Zikmunda I. PP

z Kozího, Kozský
2059
Lintner, Jan:
Z historie soběslavských rodin.
ČRSČ, III./1931, č.1, s.18-19.
Kozští z Kozího. Původem z Kozího Hrádku, v Soběslavi od roku 1432, Vilém z Kozího majitel domu a rožmberský správce. PP

2060
Štěch, Václav:
Heraldická tvorba v průběhu staletí.
Heraldika, IX./1976, č. 3-4, s. 23, obr. e. č. 8.
Kozský z Kozího. Volná kresba dle vyobrazení na radničním zvonu v Mylhúzách, 14. století. PP

de Köeler
2061
Gierowski, Wlodzimierz:
De Köeler.
ČRSČ, IX.-X./1937-38, č. 1, s. 44.
Pátrá se po původu Františky de Köeler, narozené v Praze kol roku 1765. PP

2062
De Köeler.
ČRSČ, XI./1939, č. 1, s. 29.
Arnošt Köhler se dle dokladů ze Schwarzenberského archivu v Třeboni vyskytoval v Kladsku v letech 1665-1666. PP

von Königstein, Stubick
2063
Kolowrat, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám sv. Tomáše v Praze III.
ČRSČ, III./1931, č. 2-3, s. 71, obr. e. na tab. 2, č. 13.
Hrobka hraběcí rodiny Stubick von Königstein (česky Štubíků z Kynygštejna). Přepis latinského textu, 1678. PP

z Körösszegh a Adorján, Csáky
2064
Lifka, Bohumír:
Marie Anna hraběnka Chorinská.
EK, 1941, s. 116.
Zpráva o sňatku s dr. Štěpánem hrabětem Csákym z Körösszegh a Adorján. Popis erbu hrabat Csáky. PP

z Kraftheimu, Crato, t. Krato
2065
Palivec, Viktor:
Tělesní lékaři českých králů.
GHL, 1976, 4. ř., seš. 3, s. 72, pozn. č. 15, 16.
Jan Krato z Kraftheimu, lékař králů Ferdinanda I., Maxmiliána II. a Rudolfa II. Nobilitován císařem Maxmiliánem II. dne 18. 9. 1567. Popis erbu. PP

2066
Palivec, Viktor:
Erbovní lékaři českých velmožů.
ZGHSP, 1979, 7. ř., č. 3-4, s. 25.
Jan Crato z Kraftheimu, lékař mnoha českých rodů i v rodině habsburské. Popis erbu. PP

z Krajku, Krajíř
2067
Jareš, Jiří:
Dvorský okruh krále Václava IV.
II. část - [osoby a jejich erby].
ZGHSP, 1980, 7. ř., č. 2, s. 84, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 161.
Konrád Krajíř z Krajku. Zastávané úřady. Popis erbu. PP

z Královic, Strachota
2068
Marek, Petr:
Méně známé znaky z Lanškrounska z let 1267-1780.
GHL, 1977, 5. ř., prosinec, s. 154-155, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 12. s. 234.
Strachota z Královic. Jan Strachota z Královic. Popis erbu. PP

z Kranichsfeldu, Písecký
2069
Znak Píseckých z Kranichsfeldu.
Heraldika, VIII./1975, č. 1, s.29, obr. e. na s. 30 a na 4. s. obálky.
Popis erbu, který byl umístěn na domě čp. 443 v Praze-Smíchově. JJ

z Kraselova
2070
Lintner, Jan:
Z historie soběslavských rodin.
ČRSČ, III./1931, č.1, s.18.
Z Kraselova. Anna z Kraselova, manželka Markvarta z Bukšic. Připomíná se v Soběslavi v letech 1444-1445. PP

2071
Jareš, Jiří:
Heraldika a genealogie Leskovců z Leskovce.
GHL, 1977, 5. ř., prosinec, s. 175, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 24.
Marie Anna z Kraselova. Popis erbu. PP

2072
Štěch, Václav:
Heraldická tvorba v průběhu staletí.
Heraldika, IX./1976, č. 3-4, s. 27, obr. e. č. 44.
Z Kraselova. Popis erbu. Kresba ve stylu empíru. PP

z Krásné Hory, Jílovský, Pech, Zelotín
2073
Holejšovský, Antonín V.:
Pseudonym Elišky Pechové Krásnohorské.
Heraldika IX./1976, č. 1-2, s. 1-7, obr. e. 1.
Popis erbu Václava Zelotína a Tomáše Jílovského z Krásné Hory (od 23. 10. 1570). Genealogické, demografické a hospodářské údaje o rodu Pechů z Krásné Hory z let 1589-1812. Vznik pseudonymu „Krásnohorská". JJ

z Krásného Dvora    v. Fremut

Krause
2074
Kolowrat, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám sv. Tomáše v Praze III.
ČRSČ, III./1931, č. 2-3, s. 77-78, obr. e. na tab. 3, č. 30.
Moyses Krause. Přepis německého textu, 1656. PP

z Kravař, Strážnický, Tvorkovský
2075
Hrbáček, Karel:
Náhrobky Bzenců v Klimkovicích.
ZOGHSP, III./1980, č. 1, s. 7-8, obr. e. na s. 7.
Ester Tvorkovská z Tvorkova a Kravař, dcera Kateřiny Děhýlovské z Děhýlova a jejího 1. manžela Václava Tvorkovského z Tvorkova († 1596). Popis náhrobníku, přepis textu. PRP

2076
Pilnáček, Josef:
Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.
ČRSČ, XVI./1944, č.1-2, s. 14.
Z Bischofswerde. Lacek z Kravař prodal v roce 1406 ves Hrubčice Güntherovi z Bischofswerde, odkazy na prameny. PP

2077
Jareš, Jiří:
Dvorský okruh krále Václava IV.
II. část - [osoby a jejich erby].
ZGHSP, 1980, 7. ř., č. 2, s. 79, 85-86, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 52.
Ladislav (Lacek) z Kravař, biskup olomoucký v letech 1403-1408. Petr Strážnický z Kravař, Lacek z Kravař, Petr z Kravař. Zastávané úřady. PP

z Krayova a Topolya, Kray
2078
Baráthová, Nora:
Rod Kray.
Heraldika, XII./1979, č. 4. s. 134-136, obr. e. na s. [137], gen. tab. na s. 135.
Genealogické a topografické údaje o rodu z let 1624-1932 z Moravy a Slovenska. Pavol Kray od roku 1792 baronem, predikát „z Krayova a Topolya". Spišská větev patrně dodnes v Maďarsku a v USA. Popis erbu neuveden. JJ

2079
Semrád, Otto:
Doplněk k článku o rodu Kray.
Heraldika, XIII./1980, č. 2, s. 62.
Osobnost Štěpána (II.) barona Kraye z Krayova a Topolye, erbovního krále řádu Zlatého rouna (1921). Osobní data. SH

z Krčnovic a na Podnavě, Naz
2080
Pilnáček, Josef:
Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.
ČRSČ, XVI./1944, č.1-2, s. 14.
Jindřich Naz z Krčnovic a na Podnavě. Popis erbu dle pečeti z 1. 1. 1533, odkaz na prameny. PP

z Kremony, Picenard
2081
Zemek, Metoděj:
Náhrobky v metropolitním kostele sv. Václava v Olomouci.
Rodokmen, II./1947, č. 4, s. 121-122, pozn. č. 21, 22.
Znakový epitaf scholastika Jeronyma Picenarda z Kremony, kanovníka olomouckého a kroměřížského. Přepis a překlad latinského textu. PP

von Kronenwall, Lippert
2082
Horáček, K. J.:
Další šlechtické náhrobky na vojenském hřbitově v Praze na Hradčanech.
HD, 1944, č.12, s.1.
Josef Lippert Edler von Kronenwall (1760-1836), Elisabeth von Kronenwall (1755-1825). PP

z Kronlandu, Marci
2083
Marek, Petr:
Méně známé znaky z Lanškrounska z let 1267-1780.
GHL, 1977, 5. ř., prosinec, s. 154-155, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 11, s. 233.
Marek Marci z Kronlandu, lanškrounský rodák, narozen roku 1594. Popis erbu. JJ

2084
Palivec, Viktor:
Erbovní lékaři českých velmožů.
ZGHSP, 1979, 7. ř., č. 3-4, s. 3-4, s. 36.
Jan Markus Marci z Kronlandu, významný učenec, fyzik a profesor lékařské fakulty v Praze. Nobilitován v roce 1654. Popis erbu. PP

z Krsovic, Krsovský
2085
Šviha, Lev:
Tvrze a hrady a jejich držitelé na Jílovsku (výběr článků).
Heraldika, VII./1974, č.1-2, s. 25, obr. e. 1.
Václav Krsovský z Krsovic. Popis erbu. PP

Kruliš-Randa    v. Randa

z Krygelštejna, Přehorský
2086
Přibyl, Alois:
Znaky a pečeti českých duchovních ze 17. a 18. století.
ES, 1969, č.2, s. 17-18, obr. e. na s. 17.
Řehoř Jiří z Krygelštejna (1643-1692), doktor teologie, církevní hodnosti. Popis erbu a pečeti. Nejasnosti kolem nobilitace, příbuznost se stejnojmennými rody není prokázána. PP

z Krygsfeldu, Kunštát
2087
Přibyl, Alois:
O znacích několika českých a moravských rodů.
Heraldika, IX./1976, č.1-2, s. 30-32, obr. e. na tab. V., s. 29, pozn. č. 19, 20.
Kunštátové z Krygsfeldu. Daniel Nathaniel Kunštát nobilitován císařem Ferdinandem III. dne 18. 4. 1653. Popis erbu dle originálu z Archivu Národního muzea v Praze, rozpor mezi textem a skutečným vyobrazením erbu v listině. Nepřesné údaje u Krále, Doerra a Zíbrta. PP

z Krymlova a Hohenfallu, Kropáč
2088
Potomci domněle vymřelých starých známých rodů v Čechách usedlých.
Herald, I./1901, č. 1, s. 4.
Kropáčové z Krymlova a Hohenfallu. Rytířský a baronský rod. Jan Kropáč nobilitován dne 13. 3. 1541, do rytířského stavu Českého království povýšen dne 2. 12. 1563. Jan Ignác Kropáč, dne 1. 7. 1669 potvrzeny erb a rytířský a přidán predikát „z Hohenfallu", erb polepšen. Popis erbu neuveden. PP

z Křikavy a ze Psár, Kolman
2089
Šviha, Lev:
Tvrze a hrady a jejich držitelé na Jílovsku (výběr článků).
Heraldika, VII./1974, č.1-2, s. 12-13.
Kolman z Křikavy a ze Psár, 1398. Majetkové údaje. Popis erbu. PP

z Křinic
2090
Zemek, Metoděj:
Náhrobky v metropolitním kostele sv. Václava v Olomouci.
Rodokmen, II./1947, č. 4, s. 118.
Nedochovaný náhrobek Martina z Křinic. Přepis latinského textu. PP

z Kříšova, Vinarský
2091
Marek, Petr:
Trubka v heraldice.
ZGHSP, 1980, 7. ř., č. 1, s. 5, popis e. na s. 8-9, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 104.
Kryštof Vinarský z Kříšova (t. Kožíšova), 1610. Polský rod. Tinktury erbu neznámé. PP

z Křivce, Křivecký
2092
Pilnáček, Josef:
Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.
ČRSČ, XVI./1944, č.1-2, s. 15.
Křivecký z Křivce. Genealogické údaje o členech rodu ze 16. století. Popis erbu dle pečeti Jiřího Křiveckého z Křivce z 9. 11. 1548. Upozornění na nesprávně uvedený erb v Sedláčkově „Českomoravské heraldice" II., s. 155. Odkazy na prameny. PP

z Křivé
2093
Pilnáček, Josef:
Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.
ČRSČ, XVI./1944, č.1-2, s. 15.
Ze Křivé Eliška. Popis erbu dle pečeti ze 6. 3. 1483; Eliška manželkou Jana Pšeničky z Račína. Sedláček v „Českomoravské heraldice" II., s. 294 uvádí odlišný predikát - „z Kajže". PP

z Křížkovic    v. z Kotulína a Křížkovic

z Křtěnovic, Bořkovec
2094
Bořkovec, Bohumil:
Ze zápisů Borzkowců z Krztienowicz.
SJSČR, IV./1933, č. 3-4, s. 41.
Přepis listiny ze dne 16. 1. 1593, uložené v Archivu Národního muzea v Praze, kterou Jiří Bořkovec z Křtěnovic vydává svědectví proti Benjamínovi Helmowi z Worlowa. PP

von Kuchelny, Kapelský
2095
Svátek, Josef:
Erby z dvorské kanceláře frýdlantského vévodství.
HR, 1977, s. 72, obr. e. na s. [75], pozn. č. 8.
Jiří Kapelský, hejtman panství Maxmiliána hraběte z Valdštejna. Nobilitován císařským palatinem Albrechtem z Valdštejna v roce 1631, predikát „von Kuchelny. Popis erbu. PP

z Kuličkova, Veverský
2096
Marek, Petr:
Znaky hejtmanů panství Lanškrounsko-Lanšperského.
ZGHSP, 1979, č. 1-2, (GHL, 1979, 7. ř., leden), s. 1.
Hynek Veverský z Kuličkova, 1631-1635. Erb neudán. PP

z Kunčiny, Medík, t. Šedík
2097
Marek, Petr:
Znaky hejtmanů panství Lanškrounsko-Lanšperského.
ZGHSP, 1979, č. 1-2, (GHL, 1979, 7. ř., leden), s. 1-3, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 14, s. 236.
Medík z Kunčiny. Jan a jeho syn Petr, 1490-1518. Popis erbu. Pilnáček uvádí ve „Staromoravských rodech" t. příjmení Šedík. JJ

z Kundratic, Voříkovský
2098
Janovský, Vladimír:
Znaky pražských primátorů.
Rodokmen, II./1947, č. 3, s. 92-94, obr. e. 2, gen. tab. 1.
Voříkovští z Kundratic. Stručná biografie. Dva primátoři - Václav v letech 1634-1636, Bohuslav Jan v roce 1700. Nobilitace v roce 1620, polepšení v roce 1649. Popis erbu. PP

2099
Voříkovský.
Rodokmen, II./1947, č. 4, s. 128.
Doplněk k článku V. Janovského „Znaky pražských primátorů" se týká Felixe Voříkovského z Kundratic, který zemřel dne 20. 9. 1906 v Plzni jako obecní chudý. PP

2100
Sirotek, Jiří:
Erbovní primátoři Starého Města pražského.
JM, 1980 [spr. 1981], s. 55, obr. e. na s. 54, popis na s. 64.
Jan Bohuslav Voříkovský z Kundratic. Stručná biografie. Erb s predikátem obdržel dne 22. 7. 1604 Václav Voříkovský, do vladyckého stavu s polepšením erbu byl povýšen Václav Karel Voříkový dne 22. 6. 1659, do rytířského stavu s polepšením erbu byl povýšen Daniel František Voříkovský dne 18. 2. 1683. Jan Bohuslav zastával primátora v letech 1699-1723. PP

2101
Schwarzenberg, Karel:
Královská korunovace před 150 lety.
EK, 1941, s. 38, obr. e. na s. 37.
Adam Voříkovský z Kundratic, korouhevník stavu rytířského, účastník korunovace krále Leopolda II. Popis erbu. PP

z Kunovic    v. z Bičova a Kunovic

z Kunštátu a Poděbrad, Boček, v. t. z Obřan
2102
Sedlák, Vladimír Jan:
Valdštejnský vývod v Dobrovici.
Heraldika, XIII./1980, č. 4, s. 154-171, obr. e. 6, pozn. 4.
Podrobný genealogický výklad erbovního vývodu vyobrazeného na kasetovém stropu v dobrovické radnici a v tamním kostele sv. Bartoloměje. Základní biografické údaje o jednotlivých osobách. (v. záznam 1009) PP

2102 [a]
Jareš, Jiří:
Dvorský okruh krále Václava IV.
II. část - [osoby a jejich erby].
ZGHSP, 1980, 7. ř., č. 2, s. 82-83, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 155.
Boček z Kunštátu a Poděbrad. Zastávané úřady. Popis erbu. PP

2103
Šviha, Lev:
Tvrze a hrady a jejich držitelé na Jílovsku (výběr článků).
Heraldika, VII./1974, č.1-2, s. 13, 19-20.
Z Kunštátu. Nesouvislé genealogické údaje. Popis erbu. PP

2104
Polivka, M. Charles:
Páni z Kunštátu a Poděbrad.
ČRSČ, IX.-X./1937-38, č. 1, s. 45.
Pátrá se po předcích pařížského generála de Podiebrad, který odvozuje svůj původ od českého krále Jiřího z Poděbrad. PP

von Kurland    v. Biron, Zaháňský

z Kutendorfu, Kadeřávek
2105
Přibyl, Alois:
Neznámé znaky několika českých a moravských rodů.
GHL, 1970, č. 7, s. 24, obr. e. na s. 25.
7) Kadeřávek z Kutendorfu. Nobilitace chotěbořského měšťana Josefa Kadeřávka císařem Rudolfem II. dne 30. 6. 1603. Popis erbu dle českého opisu v Saalbuchu. PP

z Kvasejovic, Přehořovský
2106
Chromý, Mojmír - VJS. [Vladimír Jan Sedlák]:
[Alianční erb na bývalé piaristické koleji v Benešově u Prahy.]
Heraldika, XIII./1980, č. 2, s. [63]-[71], obr. e. 2 na s. [63,65].
Přehořovský z Kvasejovic. Určení aliančního erbu zakladatele piaristické koleje Františka Karla Přehořovského z Kvasejovic a jeho manželky Juliány Dorothey Jörgerové z Tolletu. Pozn. red. o rodu z Kvasejovic a Kryštofu Karlu Přehořovském. Popis erbu Přehořovských. Stav panský v roce 1643 a citace současného potvrzení erbu, starožitný stav panský v roce 1663, dědičný hraběcí stav v roce 1694. Syn Kryštofa Karla, František, zakladatel koleje; jeho manželky: 1. Anna Františka Lamboy-Dessener; 2. Juliána Dorothea zu Tollet; 3. Anna Františka Pálffyová z Erdödu; stručné genealogické údaje, rodové erby. SH

z Kvítkova, Vlk
2107
Šírl, František:
Řitka. Statek karlštejnských manů.
Heraldika, XIII./1980, č. 3, s. 89, obr. e. na s. [96], popis na s. 112.
Jiří Vlk z Kvítkova. Kol roku 1553 držitelem Řitky. PP

z Kwanczendorfu, Lang, t. Long
2108
Klein, František:
Lang (Long) z Kwanczendorfu.
ČRSČ, VI.1934, s.86.
Hledají se zprávy o uvedených členech rodu. PP

z Kynastu a Greiffensteinu, Schaffgotsch
2109
Mašínová, Leontina:
K rodopisu Schaffgotschů.
ČRSČ, V./1933, č. 1, s. 39-40.
Genealogické údaje z let 1741-1829 dle bělohradských matrik. JJ

2110
[Hanáček, Jiří]:
Brněnská církevní heraldika.
Kalendář, 1978, s. [4-5], obr. e. 1.
Biskup Arnošt Antonín hrabě Schaffgotsch. Úřad vykonával v letech 1842-1870, jeho působení je poznamenáno negativním postojem k českým národnostním snahám o kulturní a hmotné povznesení. Popis erbu dochovaného na pomníku, který je nyní umístěn v kostele sv. Petra a Pavla v Brně. PP

2111
Svátek, Josef:
Erbovní držitelé Bílé Třemešné.
HD, 1944, č.16, s. 1, obr. e. 1.
Schaffgotsch z Kynastu a Greiffensteinu. Popis erbu, vyobrazen pouze štít. PP

z Kynšperka, Plankar
2112
Zemek, Metoděj:
Náhrobky v metropolitním kostele sv. Václava v Olomouci.
Rodokmen, III./1948, č. 4, s. 119, pozn. č. 150.
Nedochovaný náhrobek vladyky Jana Plankara z Kynšperka. Přepis latinského textu, v poznámce genealogické údaje dle Pilnáčka. PP

z Kynygštejna    v. von Königstein

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting