Login

Index - L -

Index - L -


z Laberonu, Trnka
2113
Elznic, Václav:
Znaky českých nositelů rakouských řádů v 19. a 20. století.
GHL, 1978, 6. ř., květen, s. 96, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 39, s. 121.

z Labouně
2114
Sirotek, Jiří:
Universita Karlova a její erbovní rektoři.
JM, 1978, s. [28-29], obr. e. 1, popis na s. [52].
Zdeněk z Labouně, původem ze staré české vladycké rodiny. Stručná biografie. Zastávané úřady na dvoře krále Václava IV. v letech 1402-1413, v. roce 1409 rektorem pražské university. PP

z Lamberka
2115
Bartůněk, Václav:
Pražský arcibiskup Lamberk a Kladsko počátkem XVII. století.
Rodokmen, I./1946, č. 2, s. 60-61, pozn. 5.
Karel hrabě z Lamberka zvolen arcibiskupem dne 14. 10. 1606, konsekrován 7. 10. 1607, zemřel 18. 9. 1612. Obraz náboženských poměrů. PP

2116
Bartůněk, Václav:
Místo posledního odpočinku pražského arcibiskupa K. Lamberka.
Rodokmen, I./1946, č. 4, s. 92, pozn. 2.
Zpráva o nálezu tělesných pozůstatků, které byly identifikovány jako pozůstatky arcibiskupa Karla z Lamberka. Nález pochází z roku 1705 při otevření krypty kostela [Bolestné Matky Boží] v Bohosudově. PP

2117
Bartůněk, Václav:
Pražský arcibiskup Karel Lamberk (1606-1612) ve víru starostí a společenských závazků.
Rodokmen, II./1947, č. 2, s. 42-49, pozn. 18-20-12; č. 3, s. 86-9, pozn. 30; č. 4, s. 109-113, pozn. 9-17.
Rodokmen III./1948, č. 1, s. 9-12, pozn. 40.
Arcibiskupova sociální a charitativní činnost. Povinnosti spjaté s hodností velmistra křižovníků. Hospodářská činnost. Spory s poddanými. Hmotné starosti. Služebnictvo. Příbuzenské a společenské vztahy. Styky s řezenským biskupem. Názory na Rudolfův Majestát. SH

Lamboy-Dessener
2118
Chromý, Mojmír - VJS. [Vladimír Jan Sedlák]:
[Alianční erb na bývalé piaristické koleji v Benešově u Prahy.]
Heraldika, XIII./1980, č.2, s.[63]-[71], obr.e.1 na s.[67].
Hraběnka Anna Františka Lamboy-Dessener, 1. manželka Františka Karla Přehořovského z Kvasejovic, zakladatele koleje. Stručné genealogické údaje a erb v souvislosti s určením aliance. SH

z Lamštejna, Floryn, t. čes. Florián
2119
Palivec, Viktor:
Tělesní lékaři českých králů.
GHL, 1976, 4. ř., seš. 3, s. 72, pozn. č. 24.
Florýn Michal z Malštejna, potomek Volfa Florýna, nobilitován dne 3. 12. 1558. Popis erbu.
(Poznámka: Autor uvedl osobu s neexistujícím predikátem „z Malštejna"; Sedláček v „Českomoravské heraldice" II., s. 410, uvádí Floryna z Lamšteina, datum nobilitace i popis erbu jsou shodné; Král v „Heraldice", s. 267, uvádí predikát z Lamsteina. Rovněž v následujícím záznamu uvedený predikát „z Lampštejna" je chybný.) PP

2120
Palivec, Viktor:
Erbovní lékaři českých velmožů.
ZGHSP, 1979, 7. ř., č. 3-4, s. 30-31.
Florián z Lampštejna, připomínán v roce 1568, výčet lékařských povinností, honorář. PP

z Landštejna
2121
VJS |Vladimír Jan Sedlák]:
Erby českých paní.
Heraldika, XIII./1980, č. 2, s. 80, obr. e. na 1. s. obálky.
Popis pečeti se třemi erby z roku 1356 Anežky z Landštejna, ovdovělé z Kuenringu a podruhé ovdovělé ze Žlebů. Šest pečetí svědků: z Drachkova, z Lipoltic, z Vícemilic, z Heřmanic, ze Semic. SH

2122
Jareš, Jiří:
Dvorský okruh krále Václava IV.
II. část - [osoby a jejich erby].
ZGHSP, 1980, 7. ř., č. 2, s. 82, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 154.
Z Landštejna: Vítek, Vilém, Jan, Vilém, Litold, Mikuláš. Stručné údaje. Popis erbu.

z Langenbergu, Lang
2123
Potomci domněle vymřelých starých známých rodů v Čechách usedlých.
Herald, I./1901, č. 1, s. 4.
Z Langenbergu, také z Langenburku, Langové z Langenberku. Původně německý rod příbuzný s knížecí rodinou Hohenlohe. Zchudli. Popis erbu neuveden. JJ

Lanna
2124
Lifka, Bohumír:
Znak Vojtěcha Lanny.
EK, 1937, s. 36-39, obr. e. na s. 37.
Dvojí nobilitace Lannů spojena s udělením a polepšením erbu: roku 1868 do rakouského rytířského stavu, roku 1908 do stavu svobodných pánů. Popis a symbolika erbu, jeho praktické užití na Lannově majetku. PP

z Lanova, Provázek
2125
Šamšiňák, Karel:
Provázkové z Lanova.
GHL, 1976, 4. ř., seš. 1, s. 14-16, obr. e. na s. 15, lit. 6.
Genealogické údaje z let 1654-1915. Nobilitace v roce 1893. Osobnost přírodovědce Stanislava Provázka. Popis erbu. JJ

z Lanškrouna, Todtenwolf
2126
Marek, Petr:
Znaky hejtmanů panství Lanškrounsko-Lanšperského.
ZGHSP, 1979, č. 1-2, (GHL, 1979, 7. ř., leden), s. 1-3, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 70.
Todtenwolf z Lanškrouna. Vavřinec 1649-1661. Popis erbu. PP

Lapic
2127
Pilnáček, Josef:
Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.
ČRSČ, XVI./1944, č. 1-2, s. 15.
Lapic (Lapitz). Popis erbu podle dvou pamětních desek nacházejících se v slezském zámku Waystadt, vztahujících se k osobě Chritiny von Lappecz (Loppez), manželky Bernarda Pražmy z Bílkova. Desky datovány k letům 1576 a 1595. PP

z Larisch-Nimbsdorfu
2128
Petr, Boh.:
Lanžovský kostel, matriky a šlechta.
ČRSČ, IV./1932, č. 3-4, s. 118-120, pozn. 2.
VII. Z Larisch-Nimbsdorfu, z Kotulína a Křížkovic. Záznam o zasnoubení Baltazara Ludvíka z Larisch-Nimbsdorfu s Magdalenou Engelburgk rozenou Kotulínskou z Kotulína a Křížkovic, 1695. Záznam o úmrtí Františka Karla hraběte z Kotulína a Křížkovic. PP

Lassau
2129
Palivec, Viktor:
Tělesní lékaři českých králů.
GHL, 1976, 4. ř., seš. 3, s. 73.
Michal Lassau, císařský bradýř. Nobilitován dne 10. 8. 1610. PP

de Latour, Baillet
2130
Lifka, Bohumír:
Egon hrabě Krakowský-Liebsteinský z Kolowrat.
EK, 1941, s. 117-118.
Zpráva o sňatku s Evženií hraběnkou Baillet de Latour. Popis erbu. PP

de Laval de Gouget
2131
Marek, Petr:
Trubka v heraldice.
ZGHSP, 1980, 7. ř., č. 1, s. 5.
Francouzský rod de Laval de Gouget. Neuvedený člen rodu byl ve službách knížete z Liechtensteinu na jižní Moravě. Popis erbu, tinktury údajně nejsou známy. PP

z Lazník
2132
Pilnáček, Josef:
Kdo byl Jiskrův polní hejtman pan Matúš?
ČRSČ, XII./1940, č. 3-4, s. 78-81, pozn. 25.
Původ Matúše - člen vladyckého rodu z Velkých Lazník u Lipníka. Nejstarší členové rodu připomínáni k roku 1373, erb z roku 1466, lokace pobytu dalších členů rodu do roku 1543. JJ

z Lažan, Bechyně, Lefl
2133
Bezděka, Jindřich V.:
Šlechta a erbovníci z nejstarší gruntovní knihy příbramské 1512-1553.
GHL, 1970, č. 10, s. 15.
Bechyně z Lažan. Majetko-právní údaje z let 1511-1536. PP

2134
Bezděka, Jindřich V.:
Skorotín - zaniklá ves u Příbramě.
Příspěvek k dějinám rodu Bechyňů z Lažan.
GHL, 1971, č. 11, s. 7-8.
Topografické a historické údaje, strategický význam tvrze. Nejstarší zprávy z roku 1359, vladykové ze Skorotína a genealogické nejasnosti. Bechyňové z Lažan od roku 1515, písemné doklady o majetkové držbě. Zánik lokace pro roce 1581. Skorotínský ovčín jako součást dušnického statku v roce 1741. Filologický výklad jména Skorotín. PP

2135
Němec, Emanuel:
Jindřich Lefl z Ležan. [spr. z Lažan]
Heraldika, VI./1973, č. 1, s. 1-[4], obr. e. 2 (obálka a s. [4]).
Genealogické a demografické údaje z let 1347-1420. JJ

2135
Jareš, Jiří:
Dvorský okruh krále Václava IV.
II. část - [osoby a jejich erby].
ZGHSP, 1980, 7. ř., č. 2, s. 85, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 163.
Jindřich Lefl z Lažan. Zastávané úřady. Popis erbu. PP

2136
Bezděka, Jindřich V.:
Filip Adam Bechyně z Lažan. Bechyně. Budiš.
GHL, 1973, díl II., č. 24, s. 35.
Hledají se uvedené údaje. PP

2136a
Štěch, Václav:
Heraldická tvorba v průběhu staletí.
Heraldika, IX./1976, č. 3-4, s. 24, obr. e. č. 19.
Bechyně z Lažan.Popis erbu. PP

z Ledce, Rečka, Červenka
2137
Z Ledec.
Heraldika, VI./1973, č. 2-3, obálka.
Hledají se uvedené údaje o Janu Rečkovi a Oldřichu Červenkovi z let 1436-1465. PP

Lederer
2138
Kolowrat, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám sv. Tomáše v Praze III.
ČRSČ, III./1931, č. 2-3, s. 82, obr. e. na tab. 5, č. 46.
Christoph Lederer. Přepis německého textu dle klášterního rukopisu, 1665. PP

z Ledské, Absolon, Chorynský, t. Chorinský
2139
Lifka, Bohumír:
Bailli Fra Mikuláš hrabě Chorinský, ...
EK, 1940, s. 116, obr. e. na s. 115.
Zpráva o úmrtí († 20. 5. 1939). Důstojenství a hodnosti. Popis erbu. Literatura k dějinám rodu. PP

2140
Lifka, Bohumír:
Marie Anna hraběnka Chorinská.
EK, 1941, s. 116.
Zpráva o sňatku s dr. Štěpánem hrabětem Csákym u Körösszegh a Adorján. Popis erbu hrabat Csáky. PP

2141
Marek, Petr:
Znaky hejtmanů panství Lanškrounsko-Lanšperského.
ZGHSP, 1979, č. 1-2, (GHL, 1979, 7. ř., leden), s. 1-3, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 61.
Absolon z Ledské. Jan Absolon z Ledské, 1580. Popis erbu. PP

z Leskovce, Leskovec
2142
Hauner, Emanuel:
Želiv a Leskovci.
EK, 1941, s.45-56, obr. 4, pozn. 1.
Vývoj a vzájemný vztah erbu Leskovců z Leskovce a želivské kanonie sledovaný na základě studia literatury a želivského archivního materiálu. PRP

2143
Jareš, Jiří:
Heraldika a genealogie Leskovců z Leskovce.
GHL, 1977, 5. ř., prosinec, s. 156-175, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 15-26, s. 237-248, pozn. 8, gen. tab. a tab. v textu.
Zevrubné zhodnocení práce akademika Josefa Dobiáše o rodu Leskovců z Leskovce zpracované v rámci monumentálních dějin města Pelhřimova, úvaha o možnostech obdobných rodových studií pro připravovaný genealogický a heraldický atlas rodů a rodin v českých zemích v letech 1453-1945.
Vývoj rodu Leskovců z Leskovce a jejich místo v českých dějinách. Genealogické a historické údaje o všech známých členech rodu a jejich rodinách, rodová statistika, popis erbu. PP

z Lesonic, Drh
2144
Marek, Petr:
Trubka v heraldice.
ZGHSP, 1980, 7. ř., č. 1, s. 5.
Drh z Lesonic, 1370. Dvě trubky v klenotu, erb neznámý. PP

z Lestkova
2145
Jareš, Jiří:
Dvorský okruh krále Václava IV.
II. část - [osoby a jejich erby].
ZGHSP, 1980, 7. ř., č. 2, s. 90, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 182.
Jan z Lestkova. Zastávané úřady. Popis erbu. PP

z Lešan, Kitlic
2146
Pilnáček, Josef:
Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.
ČRSČ, XVI./1944, č. 1-2, s. 14.
Kitlic z Lešan. Popis erbu Fabiana Kitlice z Lešan dle pečeti z 21. 6. 1518. Odkaz na prameny. PP

z Lešehradu, Lešetický
2147
Lifka, Bohumír:
Znaky českých spisovatelů.
EK, 1939, s. 59-60, obr. e. na s. 59.
Rakouský důstojník Josef Lešetický nobilitován dne 10. 5. 1889, predikát "z Lešehradu". Popis erbu, odkazy na literaturu. Praktické použití erbu jako štukové aplikace na Lešehradově vile v Praze na Smíchově. PP

z Leyensteinu, Leyendecker
2148
Husmann, K.:
Husmann. Leyendecker z Leyensteinu.
ČRSČ, II./1930, č. 1-2, s. 74.
Hledají se rodopisné zprávy pro rodinný archiv. PP

z Lhoty, Boryně, Oleška, Řitka
2149
Ryneš, Václav:
Jesuitští spisovatelé ze starých českých rodů a jejich erby.
EK, 1940, s. 81-83, obr. e. na s. 81, lit. 6.
P. František Boryně ze Lhoty (1662-1722). Působení v řádu Tovaryšstva Ježíšova jako misionář v Jižní Americe. Literární činnost. Popis erbu. PP

2150
Šírl, František:
Řitka. Statek karlštejnských manů.
Heraldika, XIII./1980, č. 3, s. [88]-89.
Vaněk Řitka ze Lhoty. V roce 1416 držitelem Řitky.
Matouš Oleška ze Lhoty. V roce 1456 držitelem hořejšího dvora v Řitce, v roce 1474 zdědil též dolní dvůr. PP

zu Lhota
v. von Eisenstein und zu Lhota

z Liběchov, Liběchovský
2151
Šviha, Lev:
Tvrze a hrady a jejich držitelé na Jílovsku (výběr článků).
Heraldika, VII./1974, č. 1-2, s. 12-14, obr. e. na s. 13.
Václav Liběchovský z Liběchova, 1566. Majetkové údaje, popis erbu, upozornění na odlišná vyobrazení. PP

z Libína, Horn, Khüfer, Mělnický, Pacovský, Táborský
2152
Marek, Petr:
Méně známé znaky z Lanškrounska z let 1267-1780.
GHL, 1977, 5. ř., prosinec, s. 154-155, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 8, s. 230.
Khüfer z Libína. Bohumil, 1642. Popis erbu. JJ

2153
Janderová, Helena:
Perkmistři a písaři hor Viničných v Praze (1547-1618).
ZGHSP, 1980, č. 3, s. 31, popis erbu na s. 34-35, obr. e. b Zásobníku znaků, č. 127, s. 40.
Samuel Lavín Mělnický z Libína. Písařem v letech 1581-1583. Popis erbu dle privilegia ze dne 17. 2. 1587, jímž byli nobilitováni Samuel Lavín Mělnický, Jan Pacovský, Pavel Táborský a Jan Horn. PP

2154
Pelikán, Vojtěch J.:
Hlídka heraldická.
SJSČR, IV./1933, č. 1, s. 10.
Pacovští z Libína. Jiřímu Pacovskému potvrzeno šlechtictví dne 21. 2. 1598 a polepšen erb, popis dle vyobrazení v Saalbuchu, XII b, fol. 596. Antonín Pacovský, krajský hejtman v Chrudimi, nobilitován dne 14. 6. 1765. Popis erbu dle vyobrazení v Kvaternu tržním kropenatém, sv. 40, fol. II 1. Příbuznost není doložitelná. PP

z Libiše, Čepec
2155
VJS [Vladimír Jan Sedlák]:
[Erby svobodných mistrů řemesel a patricijských rodin.]
Heraldika, XI./1978, č. 1, s. 1, obr. e. č. 5 na 2. s. obálky.
Vladykové z Libína. Ctibor Čepec z Libína držel před rokem 1411 hrad Jenštejn. PP

2156
Tomeš, Jarolím - VJS:
[Erby na gotickém portálu kostela sv. Jakuba Většího v LIbiši.]
Heraldika, XIII./1980, č. 2, s. 72, obr. e. 1.
Popis dvou stejných erbů - vladykové z Libiše. Popis štítu dle Sedláčka - podle pečeti. Proměnlivost kosmého a šikmého dělení štítu ve středověku. SH

z Libnova, Bureš
2157
Přibyl, Alois:
Neznámé znaky několika českých a moravských rodů.
GHL, 1970, č. 7, s. 20, obr. e. na s. 21, pozn. 1.
4) Bureš z Libnova. Jan Bureš nobilitován císařem Rudolfem II. dne 15. 5. 1601. Popis erbu dle českého erbovního listu; erb dosud nepopsán a nevyobrazen. Rody Burešů z Lešan a Buršů z Buršova nejsou s tímto rodem příbuzné. PP

z Libočan, Hájek
2158
Pokorný, Pavel R.:
Odkud znal Král z Dobré Vody barvy znaku Hájkova?
Heraldika, VIII./1975, č. 4, s. 144-146, lit. 3, pozn. 1.
Rozbor problematiky barev znaku podle iluminace exemplářů "České kroniky". Tinktury neprokázané. JJ

2159
Přibyl, Alois:
Václav Hájek z Libočan, jeho život a význam.
Heraldika, II./1969, č. 2, s. 24-26, pozn. a lit. 6, res. něm.
Biografie, genealogie, popis erbu. Literární činnost, "Kronika česká" - okolnosti vzniku a její význam. SH

z Libře
2160
Šviha, Lev:
Tvrze a hrady a jejich držitelé na Jílovsku (výběr článků).
Heraldika, VII./1974, č. 1-2, s. 26, obr. e. 1.
Heřman z Libře, 1381 a Jaroš z Libře, 1395. Popis erbu. PP

z Lideřova
2161
Zemek, Metoděj:
Náhrobky v metropolitním kostele sv. Václava v Olomouci.
Rodokmen, III./1948, č. 4, s. 117, pozn. č. 141
Nedochovaný náhrobek Kateřiny z Lideřova, manželky Jana Zvolského ze Zvole. Přepis latinského textu. PP

z Liechtensteinu
2162
[Hanáček, Jiří]:
175. výročí bitvy u Slavkova.
Ročenka, 1980, s. [36-37], obr. e. 1.
Jan Josef kníže Liechtenstein. Účast ve slavkovské bitvě v hodnosti velitele V. spojenecké kolony. Prostředníkem mírových jednání mezi císařem Františkem a Napoleonem. Popis knížecího erbu. PP

2163
Wierer, Alfred:
Heraldika třicetileté války.
ES, 1970, č. 6-7, s. 6, obr. e. na s. 20.
Liechtenstein. Karel kníže z Liechtensteinu. Popis erbu. PP

2164
Zemek, Metoděj:
Náhrobky v metropolitním kostele sv. Václava v Olomouci.
Rodokmen, III./1948, č. 1, s. 23, pozn. č. 54.
Nedochovaný náhrobek biskupa Karla hraběte z Lichtenštejna, v poznámce biografické údaje. PP

z Lichnova
v. z Nové Cerekve

z Lichtenburgu, Bítovský, Krušina
2165
Sedlák, Vladimír Jan:
Erbovní vývod v kostele ledečském.
GHL, 1971, č. 14, vložka, s. 1-12, obr. e. na s. 5.
Václav Bítovský z Lichtenburka. (podrobně v. záznam 1008)  PP

2166
Jareš, Jiří:
Dvorský okruh krále Václava IV.
II. část - [osoby a jejich erby].
ZGHSP, 1980, 7. ř., č. 2, s. 80, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 148.
Jan Krušina z Lichtenburka na Opočně a Kumburku. Zastávané úřady. Popis erbu. PP

z Lichtenštejna
v. z Liechtensteinu

z Lilienkronu, Steinmetz
2167
Palivec, Viktor:
Tělesní lékaři českých králů.
GHL, 1976, 4. ř., seš. 3, s. 73, pozn. č. 35.
Johann Steinmetz z Lilienkronu, lékař a císařský palatin. V roce 1632 udělil pražským bradýřům do znaku figuru divého muže. PP

z Limuz, Handsch, t. Hansch, Věžský
2168
Palivec, Viktor:
Tělesní lékaři českých králů.
GHL, 1976, 4. ř., seš. 3, s. 72, pozn. č. 22, 23.
Jiří Handsch z Limuz, lékař arciknížete Ferdinanda Tyrolského a jeho manželky Filipiny Welserovny. Nobilitován dne 4. 5. 1556. Popis erbu. PP

2169
Palivec, Viktor:
Erbovní lékaři českých velmožů.
ZGHSP, 1979, 7. ř., č. 3-4, s. 35.
Jiří Hansch z Limuz. Další údaje shodné s předchozím záznamem. PP

2170
Šírl, František:
Řitka. Statek karlštejnských manů.
Heraldika, XIII./1980, č. 3, s. 90, obr. e. na s. 98, popis na s. 112.
Jan Věžský z Limuz. V letech 1571-1601 držitelem Řitky. Soudní spor s Vratislavy z Mitrovic v záležitosti neprávem provozované krčmy. PP

z Lindenberka, Petrici
2171
Pilnáček, Josef:
Petrici z Lindenberka.
ČRSČ, II./1930, č. 3-4, s. 127.
Slezská novoštítná rodina nobilitována dne 29. 4. 1638 - Mikuláš Petrici z Lindenberka. Zpráva o archivním materiálu, uloženém v ústředním archivu řádu Německých rytířů ve Vídni, týkajícím se náhrobku, který se nalézal v Nových Mokrolazech na Opavsku. PP

von Lindenhagen, Randa
2172
Skoussen, Fin:
Randa.
ČRSČ, IX.-X./1937-38, č. 1, s. 45.
Tajemník dánského konsulátu v Kolíně nad Rýnem hledá zprávy o předcích své matky. PP

z Lipé  v. t. z Dubé a Lipého
2173
[Hanáček, Jiří]:
Z brněnských kostelů a klášterů.
Kalendář, 1977, s. [3-4], obr. e. 1.
Jindřich z Lipé. Stručné biografické údaje. Popis erbu. PP

2174
Jareš, Jiří:
Dvorský okruh krále Václava IV.
II. část.
ZGHSP, 1980, 7. ř., č. 2, s. 80, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 148.
Hanuš z Lipé. Zastávané úřady. Popis erbu.

z Lipého  v. z Dubé a Lipé

z Lipky  v. ze Zubří a Lipky

z Lipoltic  v. z Landštejna

z Lipovic, Chval, Lipovský
2175
Starý, Václav:
Listina Petra Vlacha z Březí z roku 1435.
GHL, 1976, 4. ř., seš. 1, s. 27-28, pozn. 6, příl. 1.
Popis pečetě Chvala z Lipovic. (v. záznam 1525) PP

2176
Teplý, František:
Poslední rodu Lipovských z Lipovic v Čechách.
ČRSČ, IX. - X./1937-38, č. 2-4, s. 124-126, pozn. 2.
Jindřich Lipovský z Lipovic (5. 12. 1827 - 6. 4. 1894). Biografie, pobyt v zahraničí a jeho práce ve prospěch českých vystěhovalců. Stručná genealogie nejbližších příbuzných. Mecenáš Národního muzea v Praze. PP

de Lippa
2177
Kolowrat Krakowský, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám Panny Marie pod řetězem v Praze III.
ČRSČ, IV./1932, č. 1, s. 13, obr. e. na tab. 2, č. 9.
Baron de Lippa. Přepis latinského textu, 1634. PP

de Lipparow, Nezbeda
2178
Přibyl, Alois:
Palatin Tomáš Jan Pešina z Čechorodu a erbovní listy vydané jím v létech 1668 - 1680.
Heraldika, VII./1974, č. 3-4, s.62, obr. e. na s. 63.
Matyáš Ignác Ferdinand Nezbeda de Lipparow. Nobilitován dne 23. 4. 1676. Popis erbu. PP

z Lipska, Kunrát
2179
Palivec, Viktor:
Erbovní lékaři českých velmožů.
ZGHSP, 1979, 7. ř., č. 3-4, s. 30.
Jindřich Kunrát z Lipska. V roce 1591 připomínán jako lékař Viléma z Rožmberka. PP

z Lípy, Trčka
2180
Sedlák, Vladimír Jan:
Erbovní vývod v kostele ledečském.
GHL, 1971, č. 14, vložka, s. 1-12, obr. e. na s. 4.
Žofie Trčkovna z Lípy, manželka Jana Ledeckého z Říčan. (podrobně v. záznam 1008) PP

2181
Zrůbek, Rudolf:
Neslyšný hlas zvonů.
GHL, 1975, 3. ř., seš. 9, s. 22, 23.
V rámci kampanologického průzkumu Podorlicka jsou popsány některé zvony, na nichž autor zjistil též heraldickou výzdobu.
Přepychy u Opočna, zvon z roku 1553 v kostele sv. Prokopa. Přepis české legendy, erb Trčků z Lípy.
Vysoký Újezd nad Dědinou, zvon z roku 1552 v kostele sv. Jakuba. Přepis české legendy, erb. Trčků z Lípy. PP

2182
Wierer, Alfred:
Heraldika třicetileté války.
ES, 1970, č. 6-7, s. 8, obr. e. na s. 29.
Trčka. Adam Trčka z Lípy. Popis erbu. PP

2183
Kasík, Stanislav:
Děčínská heraldika doby starší.
Heraldika, XII./1979, č. 1, s. 14.
Z Lípy. Mikuláš mladší Trčka z Lípy, držitelem Děčína v letech 1511-1515. JJ

z Lisonu, Miseron
2184
Skřivánek, Miloslav a František:
Vývoj znaku Miseronů z Lisonu.
Heraldika, XIII./1980, č. 1, s.
[1]-19, 33, obr. e. 6, pozn. 11.
Původ rodu a jeho vliv na umění českého baroka. Význačná díla Miseronů. Genealogická data, dějiny rodu. Dvojí potvrzení erbu: roku 1608 a 1653. Popis erbu a původ přídomku. Miseronové správci sbírek Pražského hradu. Zhodnocení významu jejich díla. SH

2185
J. P.
[Jaromír Prusík]:
Vzpoura ... na panství hradu Krašova ...
GHL, 1973, díl II., č. 22, s. 19.
Norbert Adolf Miseroni zastřelil v roce 1673 vůdce vzpoury kováře Václava Prusíka z Bílova.
Sňatek Miseronovy vnučky s blíže neuvedeným rytířem Skřivánkem. Miseronové prodali v roce 1678 panství i hrad klášteru v Plasích. PP

2186
Steigerová, Jarmila:
[Rod Miseronů v Čechách.]
GHL, 1975, 3. ř., seš. 7, s. 31.
Hledají se veškeré údaje. PP

Liška
2187
Marek, Petr:
Znaky hejtmanů panství Lanškrounsko-Lanšperského.
ZGHSP, 1979, č. 1-2 (GHL, 1979, 7. ř., leden), s. 1.
Martin Liška, 1497 - 1500. Erb neudán. PP

z Litic   v. z Bubna a Litic

z Litultovic, Košíř
2188
Chocholatý, František:
Hrad Vikštejn a jeho držba v údobí opavských Přemyslovců.
ZOGHSP, II./1979, č. 4, s. 88-92, lit. a pozn. 8.
V rámci podrobného rozboru majetkové držba v letech 1377 - 1473, založeném na studiu dochovaných písemných památek jsou připomenuty a genealogickými přehledy doloženy rody: z Vikštejnu, ze Schawsteinu, z Buku; Košíř z Litultovic; z Moravice. (podrobně v. záznam 1398)
PP

z Litvic

2189

Pilnáček, Josef:

Litvicové v Čechách a na Moravě.

ČRSČ, VI./1934, s. 60-61, pozn. 2.

Doplnění a částečná oprava „Staromoravských rodů“, údaje o jednotlivcích z let 1540 – 1662. JJ

 

z Litvínovic, Vlčovský

2190

Janderová, Helena:

Perkmistři a písaři hor Viničných v Praze (1547-1618).

ZGHSP, 1980, č. 3, s. 31.

Benjamin Vlčovský z Litvínovic. Písařem v letech 1610 – 1613. PP

 

ze Lnář

2191

Štěch, Václav:

Heraldická tvorba v průběhu staletí.

Heraldika, IX./1976, č. 3-4, s. 27, obr. e. č. 47.

Ze Lnář. Popis erbu. Kresba ve stylu Krále z Dobré Vody. PP

z Lobkowicz, Chudý

2192

Kolowrat, Zdeněk:

Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.

Chrám sv. Tomáše v Praze III.

ČRSČ, III./1931, č. 2-3, s. 74.

Hrobka knížat z Lobkowicz. Přepis latinského textu, 1733. PP

 

2193

Lobkowiczová, Marie – PRP [Pavel R. Pokorný]:

Vývoj znaku pánů z Lobkowicz.

HR, 1980, s. 62-73, obr. e. 6, lit. 5.

Vývojové fáze erbu od roku 1449 do poslední změny v roce 1659 doplněn základním genealogickým přehledem a několika konkrétními doklady jeho užití. PRP

 

2194

Sedlák, Vladimír Jan:

Valdštejnský vývod v Dobrovici.

Heraldika, XIII./1980, č. 4, s. 154-171, obr. e. 6, pozn. 4.

Podrobný genealogický výklad erbovních vývodů vyobrazených na kasetovém stropu v dobrovické radnici a v tamním kostele sv. Bartoloměje. Základní biografické údaje o jednotlivých osobách. (podrobně v.  záznam 1009) PP

 

2195

Schwarzenberg, Karel:

Královská korunovace před 150 lety.

EK, 1941, s. 33.

August kníže z Lobkovic, vévoda roudnický, nejvyšší zemský maršálek, účastník korunovace krále Leopolda II. PP

 

2196

Lifka, Bohumír:

JUDr. Jan kníže z Lobkowicz.

EK, 1940, s. 123, obr. e. v EK 1937 na s. 59.

Zpráva o zvolení předsedou Česko-italské ligy. PP

 

2197

Lifka, Bohumír:

Ing. Jan princ z Lobkowicz.

EK, 1941, s. 117.

Zpráva o sňatku s hraběnkou Gabrielou Kerssenbrockovou. PP

 

2198

Lifka, Bohumír:

Josef Ferdinand princ z Lobkowicz.

EK, 1941, s. 118-119.

Zpráva o sňatku s Gabrielou hraběnkou Czerninovou. PP

 

2199

Štorm, Břetislav:

Bedřich Strachwicz – Marie Antoinetta z Lobkowicz.

EK, 1937, s. 58-60, obr. e. 2.

Zpráva o sňatku s JUDr. Bedřichem Strachwitzem. Popis erbů. PP

2200

Jareš, Jiří:
Dvorský okruh krále Václava IV.

II. část – [osoby a jejich erby].

ZGHSP, 1980, 7. ř., č. 2, s. 90, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 179.

Mikuláš Chudý z Lobkovic. Zastávané úřady. Popis erbu. PP

 

2201

[Kryl, Rudolf]:

Předseda Rodopisné společnosti, Moric princ Lobkowicz, mrtev.

ČRSČ, XVI./1944, č. 3-4, s. 66.

Zemřel dne 7. 8. 1944 v Telči. Základní biografické údaje, činnost v Rodopisné společnosti. PP

 

2202

Úmrtím Mořice prince z Lobkowicz ...

HD, 1944, č. 12, s. 1.

Dne 7. 8. 1944 zemřel předseda Rodopisné společnosti v Praze. PP

 

2203

Wierer, Alfred:

Heraldika třicetileté války.

ES, 1970, č. 6-7, s. 6, obr. e. na s. 20.

Lobkowicz. Zdeněk Popel z Lobkowicz, nejvyšší kancléř království. Popis erbu. PP

 

2204

Štěch, Václav:

Heraldická tvorba v průběhu staletí.

Heraldika, IX./1976, č. 3-4, s. 25, obr. e. č. 30.

Páni z Lobkovic. Rodový erb rozmnožen o erbovní znamení pánů ze Žirotína [nikoli Žerotína !!]. Volná kresba ve stylu Dürera. PP

 

2205

„Lobkowicz“ anebo „z Lobkowicz“?

ČRSČ, I./1929, s. 162-163.

Zpráva o vedení soudního sporu Ferdinanda Zdeňka Lobkowicze o uřívání rodového jména. Spor veden od roku 1919, konečný rozsudek zatím nevynesen. JJ

 

2206

„Lobkowicz“ anebo „z Lobkowicz“?

ČRSČ, II./1930, č.1-2, s. 71.

Citace, jako příspěvek k problému, z Larousseova lexikonu, z článku „Titres nobiliares“. JJ

z Lobšic, Lobšic

2207

Pilnáček, Josef:

Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.

ČRSČ, XVI./1944, č. 1-2, s. 15.

Lobšic z Lobšic. Popis erbu Benjamina Lobšice z Lobšic nobilitovaného králem Maxmiliánem II. dne 1. 9. 1562. Odkaz na prameny. PP

 

z Lokšan, Lokšan

2208

Štěch, Václav:

Heraldická tvorba v průběhu staletí.

Heraldika, IX./1976, č. 3-4, s. 25, obr. e. č. 28.

Lokšan z Lokšanu. Popis erbu. Kresba dle nástěnné malby ve věžní kobce na zámku v Březnici. PP


 
z Lomnice  (vladycký rod)

2209

Zemek, Metoděj:

Náhrobky v metropolitním kostele sv. Václava v Olomouci.

Rodokmen, III./1948, č. 2, s. 55, pozn. č. 62.

Nedochovaný náhrobek kapitulního probošta Jana z Lomnice. Přepis latinského textu, v poznámce další údaje. PP

 

2210

Král, A. B.:

Neznámé znaky v areálu Porta Coeli v Tišnově II. -  Předklášteří.

Heraldika, XII./1979, č.4, s. 128, obr. náhrobníku na s. 127.

Abatyše Markéta z Lomnice. Abatyší od roku 1498, zemřela v roce 1504. Původem z vladyckého rodu. Popis erbu. JJ

 

z Lomnice, Mezeříčský

2211

Sedlák, Vladimír Jan:

Erbovní vývod v kostele ledečském.

GHL, 1971, č. 14, vložka, s. 1-12, obr. e. na s. 1, 4, 5, 9.

Erb příslušníků rodu z Lomnice: Zdeňka Mezeříčského z Lomnice a na Ledči, Markéty z Lomnice, Kateřiny Mezeříčské z Lomnice, Magdaleny Mezeříčské z Lomnice. Vztah těchto osob k ostatním nositelům erbů v kostele vymalovaných. (podrobně v.  záznam 1008) PP

z Lomu, Kerunk
2212
Bezděka, Jindřich V.:
Šlechta a erbovníci z nejstarší gruntovní knihy příbramské 1512-1553.
GHL, 1970, č. 10, s. 16.
Kerunk z Lomu. Majetko-právní údaje z roku 1517. PP

de Longueval, Buquoy

2213

K obrazu na str. 31 – hrabě Buquoy.

Heraldika, XII/1979, č. 1, s. 30, obr. e. na s. 31

Popis erbu. PP

 

2214

Wierer, Alfred:

Heraldika třicetileté války.

ES, 1970, č. 6-7, s. 4, obr. e. na s. 11.

Buquoy. Popis erbu. PP

 

Lonyay de Nagy Lonya et Vasáros Námény

2215

Petr, Boh.:

Lanžovský kostel, matriky a šlechta.

ČRSČ, IV./1932, č. 3-4, s. 123, pozn. 1.

XI. Z Lonyay de Nagy Lonya et Vasáros Námény. Záznam o sňatku Alberta z Lonyay s princeznou Marií Henriettou Eleonorou Aloisií Johannou Karolinou z Hohenloha, 1885. PP

 

z Lorec

2216

Pilnáček, Josef:

Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.

ČRSČ, XVI./1944, č. 1-2, s. 16.

Z Lorec. Popis erbu Jakuba a jeho syna Jiřího z Lorec nobilitovaných králem Ferdinandem I. Rod přijat do rytířského stavu Moravy roku 1547. Odkaz na prameny. PP

 

z Losu, Otto

2217

Pokorný, Pavel R.:

Poprava na Staroměstském náměstí.

ES, 1971, č.10, s. 19, obr. e. na s. 20, lit. 1.

Jindřich rytíř Otta z Losu a na Komárově. Zastávané úřady. Popis erbu, poznámka k erbovní figuře. PP

 

z Loun, Lounský

2217  (v originálu omylem stejné číslo záznamu, s. 139)

Pilnáček, Josef:

Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.

ČRSČ, XVI./1944, č. 1-2, s. 15-16.

Lounský z Loun. Popis erbu Mikuláše Lounského z Loun nobilitovaného císařem Ferdinandem I. dne 16. 8. 1548. Odkaz na prameny. PP

 

z Loutkova, Vrchotický

2218

Lintner, Jan:

Z historie soběslavských rodin.

ČRSČ, III./1931, č.1, s.19.

Vrchotičtí z Loutkova. V letech 1587 – 1589 se připomíná v Soběslavi Jindřich Vrchotický z Loutkova, manžel Doroty rozené z Podolí jako majitelé domu. PP

 

2219

Slováček, Zdeněk:

Kohout v české heraldice.

ZGHSP, 1980, č. 3, s. 64, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 209, s. 70.

Z Loutkova. Ctibor Vrchotický z Loutkova. Popis erbu, upozornění na pečetě několika členů rodu. PP

z Lovčovic  v. z Kojetic

 

z Löwenbergu, Nitsch

2220

Zemek, Metoděj:

Náhrobky v metropolitním kostele sv. Václava v Olomouci.

Rodokmen, III./1948, č. 3, s. 86, pozn. č. 95.

Nedochovaná deska vztahující se k osobě kanovníka Řehoře Nitsche z Löwenbergu (v latinském textu „de Lemberg“). Přepis latinského textu, v poznámce biografické údaje. PP

 

z Löwenhausu a Husenic, Hotowetz

2221

Z. P. [Zdeněk Peyrek]:

Hotovec. Hottovec. Hotowetz (Hotowetz z Löwenhause a Husenic).

ČRSČ, XVI./1944, č.1-2, s. 44.

Hledají se jakékoliv zprávy, literatura a prameny. PP

 

z Löwenmachtu, Macht

2222

Přibyl, Alois:

Znaky a pečetě českých duchovních ze 17. a 18. století.

ES, 1969, č.2, s. 18-19, obr. e. na s. 20.

Matěj Vojtěch Macht z Lewenmachtu († 10. 5. 1719). Stručná biografie. Popis erbu dle otcova nobilitačního diplomu z roku 1669, popis užívané pečeti. PP

 

2223

Sirotek, Jiří:

Erbovní primátoři Starého Města pražského.

JM, 1980 [spr. 1981], s. 53, obr. e. na s. 52, popis na s. 64.

Matěj Maxmilián Macht z Löwenmachtu. Stručná biografie, do vladyckého stavu povýšen v roce 1648, do rytířského s predikátem „z Löwenmachtu“ císařem Leopoldem I. dne 1. 7. 1669. Úřad primátora vykonával v letech 1678 – 1680. PP

 

z Löwensteinu, Löw

2224

Palivec, Viktor:

Tělesní lékaři českých králů.

GHL, 1976, 4. ř., seš. 3, s. 73, pozn. č. 36

Mikuláš Löw z Löwesteinu, lékař a alchymista. Konfirmace erbu dne 25. 2. 1591. PP

 

ze Lstiboře  v. z Pokratic

 

z Lub, Ježovský, Loubský, Kunrát řečený Syntro

2225

VJS [Vladimír Jan Sedlák]:

Ježovští a Loubští z Lub.

Heraldika, XII./1979, č. 1, s. 29-30, obr. e. na 1. straně obálky.

Příbuznost původního erbu Lubských a Ježovských z Lub s erbem Sobětických ze Sobětic na podkladě komparace údajů Koláře, Sedláčka a náhrobníků ve Starých Prachaticích a ve Mšeně. JJ

 

2226

Mager, Jan Antonín:

K erbu rodu z Lub.

Heraldika, XII./1979, č. 4, s. 117

Popis pečeti s erbem Kunráta řečeného Syntra z Lub z 2. poloviny 14. století. JJ

 

z Ludanic

2227

Skutil, Jan – VJS [Vladimír Jan Sedlák]:

Král Ječmínek a páni z Ludanic.

Genealogické jádro v moravské pověsti o králi Ječmínkovi. Exkurs o moravské větvi pánů z Ludanic.

Heraldika, XI./1978, č. 2, s. 33-43, obr. 1, obr. e. na s. 39; s. 44-45, 49.

Stručný obsah pověsti a její literárně-historický rozbor z roku 1940. Význam města Chropyně v moravských dějinách. Spor Václava z Ludanic s králem Ferdinandem I. v roce 1527 jako možný základ pověsti o Ječmínkovi. Genealogické, heraldické a topografické údaje o rodu z Ludanic od roku 1241 do 16. století z Moravy a z Uher. Vliv uherských motivů na jádro pověsti. Možné odvození erbu pánů z Ludanic z maďarského názvu husy. JJ

 

z Ludmansdorfu

2228

Pilnáček, Josef:

Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.

ČRSČ, XVI./1944, č. 1-2, s. 16.

Z Ludmansdorfu. Popis erbu dle náhrobníku Markéty z Ludmansdorfu z roku 1494 v Badenu u Vídně. Další údaje dle citovaných pramenů. PP

 

z Luftenštejna, Lukšan  v. z Výškovic

 

z Lukavce, Kuneš, Lukavecký

2229

Šírl, František:

Řitka. Statek karlštejnských manů.

Heraldika, XIII./1980, č. 3, s. 90, obr. e. na s. 99, popis na s. 112.

Jan Kuneš z Lukavce. V letech 1601 – 1617 držitelem Řitky. (Terminologie !!) PP

 

2230

Marek, Petr:

Trubka v heraldice.

ZGHSP, 1980, 7. ř., č. 1, s. 5, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 110, popis na s. 9-10.

Lukavečtí z Lukavic. Upozornění na dochované náhrobky ze 16. – 17. století v Klukách u Čáslavi v kostele sv. Jana Křtitele. (Pozn.: Nesprávně uvedený predikát.) PP

 

z Lukonos, Švik;  v. t. z Val a na Lukonosích

2231

Šviha, Lev:

Tvrze a hrady a jejich držitelé na Jílovsku (výběr článků).

Heraldika, VII./1974, č. 1-2, s. 29, obr. e. 1.

Daniel Švik z Lukonos, 1623. Popis erbu. PP

 

Lušíček

2232

Matásek, Ladislav:

Hlídka heraldická.

SJSČR, V./1934, č. 3-4, s. 40.

Lukšíček. Popis erbu dle pečetě čáslavského komisaře Františka Karla Lukšíčka z roku 1767. PP

 

z Lunkvic, Jílovský;  t. z Lungwic

2233

Holejšovský, Antonín Vlastimil:

Není Jíloví jako Jílové.

Heraldika, X./1977, č. 4, s. 148-149, pozn. 11.

Jan Jílovský z Lunkvic, písař menších desk zemských, připomíná se k roku 1521 a dále jako držitel Všebořic a Chuderova, zemřel roku 1546. PP

 

z Lužic  v. Mráz

 

ze Lvovic, Karásek Lvovický

2234

Lifka, Bohumír:

Znaky českých spisovatelů.

EK, 1939, s. 48-50, obr. e. na s. 49.

Nobilitací Jana a Matyáše Karásků dne 24. 2. 1534 povoleno užívat příjmení a predikátu „Lvovický ze Lvovic“ a uděleno mluvící znamení – lví hlava. Popis původního a polepšeného erbu, který je vyobrazen. Odkaz na literaturu. Užití rodového erbu jako stálého emlému na titulních listech spisů Jiřího Karáska ze Lvovoc, též na exlibris. PP

 

2235

Štafl, I. K. J.:

Záhady kol rodu a erbu Karásků (Lvovických) ze Lvovic.

GHL, 1972, díl II., č. 19, s. 9-12, obr. e. 2, lit. 11.

Jan a Matyáš Karáskové nobilitovány v roce 1534. Popis erbu. Rytířský stav od roku 1561. Popis polepšeného erbu z roku 1578, Náhrobek v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové. JJ

 

2236

Popletené křtiny.

ČRSČ, XIII./1941, č. 1-2, s. 39-40.

Zpráva o stejnojmenném článku Jiřího Karáska ze Lvovic otištěném v „Nedělním listu“ ze dne 6. 4. 1941, v němž se humornou formou zabývá otázkou nepsrávného matričního zápisu. PP

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting