Login

Index - M -

Index - M -

z Massburku, Mašek, t. Maschek

2237

De Fresacher Anna.

ČRSČ, XIII./1941, č. 3, s. 94.

Hledá se rok a místo narození manžela Václava Maška z Maasbuku (t. Maschka von Maasburg). PP

 

z Mackovic, Tišnovský

2238

Přibyl, Alois:

Neznámé erby několika českých a moravských vladyckých a erbovních rodů z 16. a 17. století.

GHL, 1972, díl II., č.20, s. 21, obr. e. č. 15 na s. 17.

Bratři Matyáš a Jan Tišnovští z Mackovic nobilitováni císařem Rudolfem II. dne 17. 7. 1597. Popis erbu dle Saalbuchu 12a, fol. 583b – 574b. PP

 

de Magna Jesen  v. z Velké Jeseně

 

Magnis

2239

[Hanáček, Jiří]:

Z brněnských kostelů a klášterů.

Kalendář, 1977, s. [15-16], obr. e. 1.

František hrabě Magnis. Původce soustředění všech moravských zemských úřadů do Brna Pochován v kostele sv. Tomáše. Popis erbu, který je umístěn nad portálem Ústavu šlechtičen. PP

 

z Machovic, Kunáš

2240

Štěch, Václav:

Heraldická tvorba v průběhu staletí.

Heraldika, IX./1976, č. 3-4, s. 26, obr. e. č. 35.

Kunáš z Machovic. Kresba ve stylu Justa Amana, 1580. PP

 

Maier

2241

Kolowrat, Zdeněk:

Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.

Chrám sv. Tomáše v Praze III.

ČRSČ, III./1931, č. 2-3, s. 82, obr. e. na tab. 5, č. 47, 48.

Guilhelmo Maier a Grossenaw. Přepis latinského textu dle klášterního rukopisu, 1628. PP

 

z Makova, Makovský

2242

Lintner, Jan:

Z historie soběslavských rodin.

ČRSČ, III./1931, č.1, s. 20.

Makovští z Makova. Vavřinec Makovský z Makova nobilitován dne 21. 9. 1551. Genealogické údaje o jeho potomcích v 16. století uvedeny dle Sedláčka: „Českomoravská heraldika“ II., s. 520-521.  PP

 

z Maldic

2243

Matásek, Ladislav:

Hlídka heraldická.

SJSČR, V./1934, č. 3-4, s. 40.

Z Maldic. Popis bronzového znakového pečetidla. PP

 

z Malé Krasejovky, Bartochovský

2244

Přibyl, Alois:

O znacích několika českých a moravských rodů.

Heraldika, IX./1976, č.1-2, s. 18-19, obr. e. na tab. II, č. 2, s. 17, pozn. č. 5.

Bartochovští z Malé Krasejovky. Matěj Bartochovský nobilitován císařem Rudolfem II. dne 11. 11. 1609. Popis erbu dle vidimusu z rokz 1612 uloženém v Archivu Národního muzea c Praze. Další neúplné údaje o Bartochovských z okolí Jindřichova Hradce z poloviny 17. století. PP

  z Malého Rychnova  v. z Glosku na Zdislavicích

z Malejova, Dobříkovský

2245

Dobříkovský.

GHL, 1970, č. 8, s. 23.

Hledají se zprávy o Petru Dobříkovském z Malejova, exulant, Lešno. PP

 

Malobitský

2246

Pilnáček, Josef:

Malobitský ...

ČRSČ, XVI./1944, č. 1-2, s. 33.

Zpráva o listině ze dne 9. 2. 1619, v níž uvedení slovenští zemané potvrzují urozený původ kněze Jana Malobitského a jeho bratra Pavla ze starobylého zemanského rodu rytířů Kotěšovských. Popis erbu, který měl rytíř Kotěšovský dostat od krále Ludvíka v roce 1354. Zpraováno dle archiválií v Zemském archivu v Brně, Nová sbírka, rukopis bez data, signatura 54/6. PP

 

z Malovic, Malovec

2247

Teplý, František:

Záhada rodokmenu Malovců z Malovic.

ČRSČ, I./1929, s. 73-75, pozn. 2.

V křestní matrice fary ve Šlapanově chybí křestní zápis Františka Arnošta Josefa Malovce z Malovic. PP

 

2248

Chromý, Mojmír:

Využití náhrobníků jako pramenů heraldiky.

SPO, 1980, s. 69-73, obr. e. 5, prameny a lit. 8.

V rámci širšího metodologického pojwednání jsou uvedeny konkrétní doklady odlišností klenotů v erbech Malovců z Malovic a Malešických z Černožic (16. století). PRP

 

2249

Znaky a osobnosti.

Heraldika, XI./1978, č. 3, s. 96, obr. e. na s. 98.

Malovcové z Malovid. Popis erbu. (Pozn.: Nesprávně uvedený predikát.) PP

 

von Malstatt, Řezníček

2250

Sedlák, Vladimír Jan:

Soupis nobilitačních diplomů v Okresním muzeu v Litomyšli.

GHL, 1971, č. 12, s. 17.

Josef Řezníček Edler von Malstatt, nobilitován císařem Františkem Josefem I. dne 25. 2. 1895. Popis diplomu a erbu. PP

 

z Maltzanu

2251

[Milde, Josef]:

Restaurace heraldické památky.

HD, 1944, č. 6, s. 2.

Erby Václava Vojtěcha hraběte ze Šternberka a jeho manželky Kláry Bernardy z Maltzanu se  nacházejí na morovém sloupu sv. Vojtěcha z roku 1699 v Nepomuku. PP

 

z Mannsfeldu

2252

Vyšín, Karel:

O znaku v Doubravníku.

Heraldika, V./1972, č. 3, s. 78, obr. e. 2.

V doubravnickém kostele [Pozdvižení svatého Kříže] se nachází znak, který lze přisoudit hrabatům z Mannsfeldu. Současná podoba je nesprávná, na což autor upozorňuje, avšak není vyřešena otázka důvodu umístění mannsfeldského erbu v tomto kostele. PP

 

2253

Wierer, Alfred:

Heraldika třicetileté války.

ES, 1970, č. 6-7, s. 6, obr. e. na s. 21.

Mannsfeld. Petr Arnošt hrabě z Mannsfeldu. Popis erbu. PP

von Mannsschwerdt und Helfenbur, Vltavský;  čes. z Manšvertu a Helfenburku

2254

Boháč, Dobroslav a Hynek – VJS. [Vladimír Jan Sedlák]:

[Náhrobník Vltavských z Manšvertu v Kostele sv. Václava v Heřmani.]

Heraldika, XIII./1980, č. 2, s. 72-[75], obr. e. na s. [75].

Popis náhrobníku z konce 17. století, obdobný náhrobník v nedalekém Uhrově. Předek rodu Václav Albrecht Vltavský ze Schlagenfeldu povýšen v roce 1649 do rytířského stavu s přídomkem „von Mannsschwerdt und Helfenburg“. Dějiny rodu a jeho majetkové poměry. Starožitný rytířský stav potvrzen rodu v roce 1715. Popis erbu. SH

 

Margelík

2255

Schwarzenberg, Karel:

Královská korunovace před 150 lety.

EK, 1941, s. 37, obr. e. na s. 38.

Václav Margelík, strážce koruny, účastník korunovace krále Leopolda II. Popis erbu. PP

 

Markvartici

2256

Beránek, Jaroslav – Roup. Radomír – Sedlík, Vladimír Jan:

Zpod vrchovišť Jizery a Labe.

Heraldika, XI./1978, č. 4, s. 105-144, obr. 4, lit. 59.

Pojizeří – úuemí ovládané mocným rodem erbu lva, Markvartici. Hypotézy o původu z někdejších kmenů z úsvitu českých dějin. Heřman z Markvartic (1175 – 1197) jako úspěšný královský dvořan. Heraldická a terminologická problematiky markvartického erbu – lev, lvice a tzv. levínský kocour. Rpzchod Markvarticů do tří linií v roce 1228 a vývoj jednotlivých erbů. Kolonizace horního Polabí a jeho historická topografie. Založení vrchlabského probošství v 1. polovině 13. století a založení města Hostinného ve 2. polovině 13. století. Záhada rodu z Turgova (de Turgow), rekapitulace dosavadních genealogických znalostí, vznik majetkového komplexu a jeho rozpad po roce 1400. Popis kamenného tympanonu v kostele Nejsvětější Trojice v Hostinném a výklad jeho symboliky – významná památka na dobu Krušinů z Lichtenburgu. Držitelé Hostinného po vymření Tugovců, Markvartici-Valdštejnové majiteli města od roku 1521. Topografie Valdštejnů v poříčí Jizery a Jizerky. Vývoj valdštejnského erbu, vznik čtvrcení, neustálená poloha lvů, zbarvení, doklady na hmotných nebo písemných památkách a jejich rozbor. Genealogie Valdštejnů a rodů s nimi spřízněných. Konečná podoba valdštejnského erbu dle diplomu královny Marie Terezie ze dne 16. 8. 1758. PP

 

2257

Donek, Edmund:

Poznámky k legendám, tradicícm a pověstem erbovním na Litoměřicku.

EK, 1941, s. 76-78.

Tzv. levínský kocour, vyobrazený na svorníku kostela Pozdvižení sv. Kříže v Levíně u Úštěku, je ve skutečnosti lvice – erbovní figura Markvarticů.Stručná rekapitulace dosavadního literárního zpracování. PP

 

z Markvartovic

2258

Hrbáček, Karel:

Náhrobky Bzenců v Klimkovicích.

ZOGHSP, III./1980, č. 1, s. 4-9, obr. e. 4, obr. 2, gen. tab. 1.

Popis tří náhrobníků Bzenců z Markvartovic z let 1576 – 1600. Přepisy textů a přehled příslušníků rodu v 2. polovině 16. století. PRP

z Martinic, Bořita Smečenský, Poduška

2259

Kolowrat, Zdeněk:

Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.

Chrám sv. Tomáše v Praze III.

ČRSČ, III./1931, č. 2-3, s. 71-74.

Helena Barbara hraběnka z Martinic, rozená Kostomlatská z Vřesovic a Jaroslav hrabě z Martinic. Přepis latinského textu. PP

 

2260

Bezděka, Jindřich V.:

Šlechta a erbovníci z nejstarší gruntovní knihy příbramské 1512-1553.

GHL, 1970, č. 10, s. 16.

Z Martinic. Majetko-právní údaje z roku 1537. PP

 

2261

Wierer, Alfred:

Heraldika třicetileté války.

ES, 1970, č. 6-7, s. 6, obr. e. na s. 21.

Martinicz. Jaroslav Bořita Smečesnký z Martinic. Popis erbu. PP

 

2262

Jareš, Jiří:
Dvorský okruh krále Václava IV.

II. část – [osoby a jejich erby].

ZGHSP, 1980, 7. ř., č. 2, s. 87, obr. e. v Zásobníku znaků č. 170.

Štěpán Poduška z Martinic. Zastávané úřady. Popis erbu. PP

 

2263

Sedlák, Vladimír Jan:

Milci mladého krále.

JM, 1979, s. [20], obr. e. 1, lit. v textu.

Štěpán Poduška z Martinic, králův komorník. Ostatní údaje dle Sedláčka. Popis erbu. PP

 

Mathiolli

2264

Palivec, Viktor:

Tělesní lékaři českých králů.

GHL, 1976, 4. ř., seš. 3, s. 73.

Petr Ondřej Mathiolli, lékař Ferdinanda Tyrolského a císaře Maxmiliána II. Nobilitován v roce 1562. PP

 

Mattencloitt

2265

Markl. Vladimír:

Orlovský zámek 1765 – 1980.

ZOGHSP, III./1980, č. 1, s. 9-14, obr. e. 1, prameny a lit. 13.

 

Mattoni

2266

Buben, Milan:

[Heinrich Kaspar Mattoni.]

HR, 1979, s. 22, obr. e. na s. [13], lit. 2.

Stručné údaje o propagaci léčebných minerálních vod v Čechách. Mattoni nobilitován císařem Františkem Josefem I. dne 3. 1. 1890. Popis erbu. PP

 

von Mauschwicz

2267

Zrůbek, Rudolf:

Neslyšný hlas zvonů.

GHL, 1975, 3. ř., seš. 9, s. 22.

V rámci kampanologického průzkumu Podorlicka jsou popsány některé zvony, na nichž autor zjistil heraldickou výzdobu. Neratov, zvon z roku 1603 v kostele Nanebevzetí Panny Marie (zanikl v roce 1945).

 

z Mayern

2268

Přibyl, Alois:

Znaky a pečetě českých duchovních ze 17. a 18. století.

ES, 1969, č.2, s. 19-20, obr. e. na s. 20.

Daniel Josef Ignác Mayer z Mayern (1656 – 10. 4. 1733).Stručná biografie, církevní a světské hodnosti. Popis erbu a užívaných pečetí. PP

 

z Mayerswaldu

2269

Zemek, Metoděj:

Náhrobky v metropolitním kostele sv. Václava v Olomouci.

Rodokmen, III./1948, č. 4, s. 119, pozn. č. 147.

Nedochovaný náhrobek rytíře Jana Bernarda z Mayerswaldu. Přepis latinského textu, v poznámce biografické údaje. PP


 z Mečkova  v. z Kasalic

z Medlan, Medlanský

2270

Pilnáček, Josef:

Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.

ČRSČ, XVI./1944, č. 1-2, s. 16.

Medlanský z Medlan. Popis erbu dle dochovaných pečetí, upozornění na rozdílný klenot. Genealogické údaje dle citovaných pramenů z 15. století. PP

 

Mensdrorff-Pouilly

2271

Davídek, Václav:

Nastin vývoje rodů hrabat ze Sternbergu a z Mensdorff-Pouilly.

ČRSČ, XIII./1941, příloha Rodopisná galerie, V., s. 27-35 (11-19), obr. 1, pozn.

Francouzský hraběcí rod Mensdorff-Pouilly, genealogie z let 1337 – 1907. JJ

 

Meraviglia-Crivelli

2272

Pokorný, Pavel R. – Zenger, Zdeněk M.:

Erby českých heraldiků.

ES, 1970, č. 8, s. 6, obr. e. na s. [8].

Rudolf Jan hrabě Meraviglia-Crivelli. Stručná biografie, Popis erbu. PP

 

z Mergu

2273

Zemek, Metoděj:

Náhrobky v metropolitním kostele sv. Václava v Olomouci.

Rodokmen, III./1948, č. 4, s. 118-119, pozn. č. 146.

Nedochovaný náhrobek barona Ferdinanda Františka z Mergu. Přepis latinského textu. PP

 

Merkle

2274

Marek, Petr:

Znaky hejtmanů panství Lanškrounsko-Lanšperského.

ZGHSP, 1979, č. 1-2, (GHL, 1979, 7. ř., leden), s. 1.

Jakub Merkle, 1586. Erb neudán. PP

 

z Merklína, Merklínský

2275

Dr. Karl Anton v. Merklin.

ČRSČ, XII./1940, č. 2, s. 72.

Hledají se doklady o možném českém původu rodu. PP

 

2276

Vaníčková, M.:

Merklínští z Merklína.

ČRSČ, XII./1940, č. 3-4, s. 119.

Několik rodopisných údajů. PP

Metichen

2277

Kolowrat Krakowský, Zdeněk:

Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.

Chrám P. Marie pod řetězem v Praze III.

ČRSČ, IV./1932, č. 1, s. 10, obr. e. na tab. 1, č. 2.

Johannes a Metichen baro in Glesen et Ratibor. Přepis latinského textu. PP

 

Metternich

2278

Kuttelvašerová, Eva:

Metternišské rodové vývody z let 1620 – 1787.

GHL, 1970, č. 9, s. 7-17, schéma, obr. e. 64, pozn. 4.

Stručný nástin vzniku rodového archivu Metternichů, původně v Kynžvartu, později v Plasích, nyní ve fondu Státního ústředního archivu Praha. Popis 14 inventárních jednotek (inv. č. 2856 – 2869), obsahujících kreslené rodové vývody. Podrobný popis rodového vývodu in. č. 2860 – Karla Jindřich Metternicha z roku 1679, překresleno schéma a jednotlivé erby. Zevrubné zhodnocení tohoto pramene pro české dějiny a pro oblast dolního Pomoselí a Rýna. Nástin dalších možných badatelských úkolů. (podrobně  v. záznam 1007) PP

 

2279

A. C. W. R. [Alfred Wierer]:

Velká pardubická steeple-chase v heraldice.

ES, 1971 č. 9, s. 3-9, obr. e. na s. 8, popis na s. 6.

Metternich. K 80. výročí založení světoznámého koňského dostihu jsou stručně připomenuty osoby v minulosti s ním spojené. PP

 

Metzburg

2280

[Hanáček, Jiří]:

Brněnské náhrobky a portály.

Ročenka, 1979, s. [14-15], obr. e. 1.

Erb prvního brněnského poštmistra Jana Jiřího Metzburga. Poštovnictví na Moravě v 16. a 17. století, zřízení stálých poštovních stanic v roce 1610 a jmenování Metzburga poštmistrem. Nobilitován v roce 1690 do říšského rytířského stavu. Popis erbu dle dochovaného náhrobku v kostele sv. Jakuba v Brně. PP

 

z Mezilesic, Hroch

2281

K českým deskám zemským od r. 1541.

ČRSČ, IV./1932, č. 2, s. 100.

Zpráva o vydání jmenných a místních rejstříků, jejichž autorem je Josef Hroch z Prahy, potomek Hrochů z Mezilesic. Výčet dalších publikovaných prací a rodopisné činnosti. PP

 

z Michalovic, Michalec

2282

Jareš, Jiří:
Dvorský okruh krále Václava IV.

II. část – [osoby a jejich erby].

ZGHSP, 1980, 7. ř., č. 2, s. 81, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 150.

Jan Michalec z Michalovic. Účast v protikrálovské koalici. Popis erbu. PP

 

2283

Kasík, Stanislav:

Děčínská heraldika doby starší.

Heraldika, XII./1979, č.1, s. 12.

Ješek z Michalovic, držitelem hradu Děčína v letech 1278 – 1283. JJ

 

2284

Pokorný, Pavel R.:

Poprava na Staroměstském náměstí.

ES, 1971, č.10, s. 19, obr. e. na s. 21, pramen 1, pozn.

Bohuslav starší rytíř z Michalovic na Rvenicích a Novém Sedle. Zastávané úřady. Popis erbu. PP

Mikuláš

2285

Palivec, Viktor:

Tělesní lékaři českých králů.

GHL, 1976, 4. ř., seš. 3, s. 73.

Matouš Mikuláš, císařský bradýř. Nobilitován dne 2. 6. 1606. PP

 

z Milbergu, Stachel

2286

Palivec, Viktor:

[Stachelové z Milbergu.]

GHL, 1978, 6. ř., květen, s. 107.

Hledají se uvedené údaje. PP

 

Milde

2287

Pokorný, Pavel R.:

Opomenuté erbovní listiny.

HR, 1978, s. 57-58, pozn. 1.

Erbovní list pro bratry Jiřího, Jáchyma, Eliáše a Jana Milde vydaný dne 4. 3. 1562 králem Ferdinandem I. Popis diplomu a erbu. Upozornění na podané žádosti o renobilitaci. PP

 

z Milého, Stan

2288

Novák, Luděk:

Obnovení znaku Stana z Milého a barokního kostela sv. Michala se zvony v Milém na Rakovnicku.

Heraldika, V./1972, č. 4, s. 132, obr. razítek 2.

K příležitosti obnovení kostela sv. Michala bylo zhotoveno pamětní razítko s erbem Stana z Milého. PP

 

z Milešovky, Horák, Mráz

2289

Kolowrat Krakowský, Zdeněk:

Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.

Chrám P. Marie pod řetězem v Praze III.

ČRSČ, IV./1932, č. 1, s. 10, obr. e. na tab. 1, č. 1.

Anna dcera Matouše Horáka z Milešovky. Přepis českého textu, 1586. PP

 

2290

Donek, Edmund:

Poznámky k legendám, tradicícm a pověstem erbovním na Litoměřicku.

EK, 1941, s. 65-66.

Erb na portálu „Domu pod bání“ náleží rodu Mrázů z Milešovky. Nesprávně vyobrazená figura lva, upozornění na náhrobní kameny dalších členů rodu, genealogická poznámka. PP

 

z Miletic

2291

Bezděka, Jindřich V.:

Šlechta a erbovníci z nejstarší gruntovní knihy příbramské 1512-1553.

GHL, 1970, č. 10, s. 16.

Z Miletic. Majetko-právní údaje z roku 1536. PP

z Milhauzu, Klebsatl, Myllner,  t. Milner, Müldner

2292

Štafl, Ivan K. J.:

K erbům rodin královéhradeckých.

GHL, 1972, díl II., č.18, s. 3-4, obr. e. 1, pozn. 10.

Klebsatl z Milhauzu. Popis erbu z torsa vítací číše – vilkumu, komparace s konfirmačním listem císaře Rudolfa II. ze dne 17. 7. 1596 a s dalšími prameny či literaturou. Vilkum uložen ve sbírkách Krajského muzea v Hradci Králové. PP

 

2293

Milner-Milhauz, Fr.:

O šlechtictví sekretáře Jana Myllnera z Mylhauzu a nové objevy o Milnerech.

SJSČR, V./1934, č. 3-4, s. 32-36, pozn. 1.

Rod Milnerů. původ, linie. Otázka údajného erbovního listu z rokuz 1474 – 1475 a jeho potvrzení císařem Rudolfem II. Archivní prameny. SH

 

2294

Müldner, Josef:

Jiří Myllner z Milhauzu, pán na Mimoni, Děvíně a Zvoleněvsi.

SJSČR, XII./1947, č. 1-2, s. 1-9, pozn. 1.

Rod z Milhauzu nevymřel, jak mylně uvádí Sedláček v „Ottově slovníku naučném“, XVII., s. 357. Osudy členů rodu během třicetileté války do roku 1663. PP

 

2295

Müldner, Josef:

Kateřina Chotková z Milhauzu.

SJSČR, XIII./1949, č. 1-2, s. 1-15.

Historicko-genealogická studie s podrobnějšími odkazy do desk zemských. PP

 

z Milheimu

2296

Jareš, Jiří:
Dvorský okruh krále Václava IV.

II. část – [osoby a jejich erby].

ZGHSP, 1980, 7. ř., č. 2, s. 90, obr. e. v Zásobníku znaků, č. 183.

Jan z Milheimu. Stručné biografické údaje, upozornění na změnu příjmení a predikátu u potomků – Hoškové z Mulheima. PP

 

z Milhostic na Kolodějích, Vojkovský;  v. z Vojkova;  v. t. z Javořice

 

z Milmštatu, Příbramský

2297

Přibyl, Alois:

Neznámé znaky několika českých a moravských rodů.

GHL, 1970, č. 7, s. 16, 20, obr. e. na s. 19, pozn. 2.

3) Příbramský z Milmštatu. Nobilitace Václava Příbramského císařem Rudolfem II. dne 4. 10. 1600. Popis erbu dle českého erbovního listu. Příbuznost k rodu Příbramských z Palauffel není doložena. PP

 

Mingonius

2298

Palivec, Viktor:

Erbovní lékaři českých velmožů.

ZGHSP, 1979, 7. ř., č. 3-4, s. 35-36.

Thomas Mingonius, osobní lékař Dona Julia d´Austria. Majetková držba v Čechách. PP

z Minkvic, Mikovec

2299

Matásek, Ladislav:

Hlídka heraldická.

SJSČR, IV./1933, č. 2, s. 26, obr. e. na s. 25, č. 5.

Mikovec z Minkvic. Popis erbu dle nedatovaného železného pečetidla. Komparace s literaturou. PP

 

z Minsterberka

2300

Novák, Josef:

K 750 letům Chocně.

ZGHSÚ, 1977, č. 4, s. 36-37, pozn.

Po stručném úvodu, v němž je upozorněno na nedostatečné zpracování přehledných dějin Chocně, je přetištěna dle „Archivu českého“, VIII., Registra Kladská, s. 391-392, listina ze dne 14. 6. 1490, jíž Jindřich starší kníže z Minsterberka potvrzuje dědičná privilegia choceňské rychty rychtáři Jiříkovi. V poznámce stručné údaje o osobách v listině jmenovaných. PP

 

z Mitrova a Nemyšle, Mitrovský

2301

Mornstein-Zierotín, Karel:

Mitrovští z Mitrovic [správně má být z Mitrova] a Nemyšle.

GHL, 1974, 3. ř., seš. 4, s. 7.

Oprava údajů o původu rodu (v GHL, 1973, č. 25, s. 21). Základní údaje o české a moravské větci rodu v rozmezí 14. – 19. století. PRP

 

2302

[Hanáček, Jiří]:

Brněnské náhrobky a portály.

Ročenka, 1979, s. [18-19], obr. e. 1.

Erb Mitrovských z Nemyšle. Jan Křtitel a Antonín Bedřich Mitrovští z Nemyšle – mecenáši brněnského kulturního života. Popis erbu dochovaného na portálu bývalého paláce Mitrovských, nyní umístěn v nádvoří Moravského muzea. PP

 

z Mitrovic, Vratislav

2303

K. [Rudolf Kryl]:

Jihočeský hraběcí rod Wratislawů z Mitrovic.

ČRSČ, XV./1943, č. 2-3, s. 66.

Josef Oswald hrabě Wratislaw z Mitrovic zpracoval na základě pramenů rodového archivu dějiny rodu, v nichž je podchyceno 366 členů z 27 větví. Rukopis má být knižně vydán po válce. PP

 

2304

Oehm, Vincenc:

Z křestních matrik Chotovinských.

ČRSČ, IV./1932, č. 2-3, s. 153-154.

Záznamy a narození a křtech dětí ze šlechtického rodu Vratislavů z Mitrovic. Časový rozsah 1670 – 1689. PP

 

2305

Sedlák, Vladimír Jan:

Jílovští heraldici na zájezdu.

Heraldika, X./1977, č. 2, s. 57-65, obr. e. 2, pozn. 1.

V rámci tématického zájezdu navštíveno Horní Bukovsko; kostel sv. Štěpána pohřebištěm Vratislavů z Mitrovic, popisy náhrobníků, genealogické údaje též o rodech s Vratislavy z Mitrovic příbuznými. PP

 

2306

Lifka, Bohumír:

Maxmilián hrabě Wratislaw z Mitrovic.

EK, 1941, s. 105.

Zpráva o úmrtí dne 9. 4. 1940. PP

 

2307

Ryneš, Václav:

Jesuitští spisovatelé ze starých českých rodů a jejich erby.

EK, 1940, s. 75-77, obr. e. na s. 76.

P. Kryštof Vratislav z Mitrovic T. J., 1609. Působení v řádu Tovaryšstva Ježíšova – mariánský ctitel, literární činnost. Popis erbu. PP

 

2308

Šírl, František:

Řitka. Statek karlštejnských manů.

Heraldika, XIII./1980, č. 3, s. 90.

Jan Věžský z Limuz, v letech 1571 – 1601 držitelem Řitky; připomíná se soudní spor s Vratislavy z Mitrovic ve věci neprávem provozované krčmy. PP

 

2308

Na obálce ...

EK, 1939, s. 97.

Na obálce Erbovní knížky na rok 1939 je aplikován erb Vratislavů z Mitrovic. PP

 

z Mladějovic, Černý;  v. t. z Olbramovic

2310

Bezděka, Jindřich V.:

Šlechta a erbovníci z nejstarší gruntovní knihy příbramské 1512-1553.

GHL, 1970, č. 10, s. 15.

Černý z Mladějovic. Majetko-právní údaje  z let 1511 – 1547. PP

 

z Mnichu  v. z Olbramovic

z Modliškovic, Chřepický

2311

Vavroušková, Anna:

Rodinné zápisy Chřepických z Modliškovic.

ČRSČ, VI./1934, s. 1-18, pozn. 152.

Přepis rodinných zápisů, údaje z let 1637 – 1716. V komentáři popis originálu, který je vyzdoben erby Vojslavů Branišovských z Branišova a Chřepických z Modliškovic. Originál uložen ve Strahovské knihovně, sign. D H IV 3. JJ

 

2312

Šírl, František:

Řitka. Statek karlštejnských manů.

Heraldika, XIII./1980, č. 3, 108, obr. e. na s. [101].

Václav Chřepický z Modliškovic. V letech 1650 – 1652 držitelem Řitky.

(Pozn.: Rozdíný popis erbu na s. 108 a 113.) PP

 

z Modrovičů

2313

Karolina z Modrovičů – Ignác Babuška.

GHL, 1975, 3. ř., seš. 11, s. 39.

Hledají se zprávy o rodině. PP

 

z Modřejovic

2314

Bezděka, Jindřich V.:

Šlechta a erbovníci z nejstarší gruntovní knihy příbramské 1512-1553.

GHL, 1970, č. 10, s. 16.

Z Modřejovic. Majetko-právní údaje z roku 1551. PP

 

z Mohelna  v. z Jevíčka a Mohelna.

 

z Mohelnice, Brus, Ebrspach, Hain, Medek, Šmíd

2315

Pelikán, Vojtěch Jaromír:

Hlídka heraldická.

SJSČR, IV./1933, č. 1, s. 10.

Medkové z Mohelnice. Bratři Tomáš, Václav a Jan Medkové, strýcové Albrecht Šmíd, Ondřej Hain a Matěj Ebrspach nobilitováni dne 28. 10. 1589. Popis erbu dle Saalbuchu XIIa, fol. 242. Upozornění na chybné tinktury u Sedláčka i Krále. PP

 

2316

Pokorný, Pavel R.:

K znakům pražských arcibiskupů Brusa a Medka.

Heraldika, III./1970, č. 3, s. 37-38, res. něm.

Popis erbu Antonína Brusa z Mohelnice jako arcibiskupa pražského; Antonín Brus je členem českého rodu z Mohelnice, který byl nobilitován dne 3. 9. 1554. K tomuto rodu nepatří Medkové z Mohelnice a jejich strýcové, kteří byli nobilitováni dne 28. 10. 1589.

(Pozn.: Článek je replikou na chybné údaje v Turnwaldově článku „Nejstarší vyobrazení znaku olomouckého biskupství“, tamtéž, II./1969, č. 5-6.) PP

 

a Monte Argenteo, Paminondas

2317

Lifka, Bohumír:

Jiří Barthold Pontan z Braitenberka jako znakový tvůrce.

EK, 1938, s. 25-26, pozn.

Paulus Paminondas, emuazský opat, nobilitován asu v roce 1594. Popis erbu dle kopiáře, odkaz na literaturu. PP

 

de Monte Ron, Birago

2318

Wisinger, J.:

Rytíř Carl Birago de Monte Ron.

ČRSČ, III./1931, č. 2-3, s. 126.

Hledají se uvedené údaje. PP

 

Morava

2319

Pilnáček, Josef:

Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.

ČRSČ, XVI./1944, č. 1-2, s. 16.

Morava. Popis erbu brněnských měšťanů dle dochovaných pečetí z 15. století, genealogické údaje dle citovaných pramenů. (Pozn.: Z článku není patrné, zda rodina byla erbovní, či zda užívali jednotliví členové rodu znakových pečetí svémocně.) PP

 

z Moravice

2320

Chocholatý, František:

Hrad Vikštejn a jeho držba v údobí opavských Přemyslovců.

ZOGHSP, II./1979, č.4, s. 88-92, lit. a pozn. 8.

V rámci podrobného rozboru majetkové držby v letech 1377 – 1473, založeném na studiu dochovaných písemných památek, jsou připomenuty a genealogickými přehledy doloženy rody: z Vikštejnu, ze Schawsteinu, z Buku; Kosíř z Litultovic; z Moravice. (v. záznam 1398) PP

z Moravotic, Vaňas

2321
Přibyl, Alois:
O znacích několika českých a moravských rodů.Heraldika, IX./1976, č.1-2, s. 25-27, obr. e. na s. 25, pozn. č. 14, 15. Vaňasové z Moravotic (v orig. Wanias z Morawoticz). Zikmund Vaňas nobilitován králem Rudolfem II. dne 14. 3. 1583. Popis erbu dle Saalbuchu 12a, fol. 62. PP

z Mornbachu, Mouřin; t. Morin, Maurzin
2322
Pilnáček, Josef:
Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.
ČRSČ, XVI./1944, č. 1-2, s. 16.
Mouřin (Morin, Maurzin) z Mornbachu. Popis erbu Kristiana Mouřina z Mornbachu, nobilitovaného císařem Rudolfem II. dne 13. 10. 1589. Odkaz na prameny. PP


de Morzin
2323
Kolowrat, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám sv. Tomáše v Praze III.
ČRSČ, III./1931, č. 2-3, s. 71, pozn. 1.
Rudolphus comes de Morzin. Přepis latinského textu. V poznámce uvedeno, že na náhrobku jsou erby Žofie Kyšperské z Vřesovic a Sidonie Hrzánové z Harasova, manželek bratří Rudolfa a Pavla hrabat Morzinů. PP

z Mosern, Moser
2324
Moserové.
ČRSČ, XII./1940, č. 3-4, s. 118.
Hledají se uvedené údaje. PP

de la Motte
2325
Nesměrák, Bořivoj:
Rodopis.
SJSČR, I./1930, č. 3, s. 8-9.
Stručné údaje o francouzské hraběcí rodině de la Motte, jejíž někteří členové emigrovali za napoleonských válek do Čech, podává Jaroslav Arséne de la Motte, redaktor z Prahy.  PP

Motýl
2326
K. [ryl, Rudolf]:
Rod hrabat Motýlů ...
ČRSČ, XVI./1944, č. 1-2,, s. 37.
Stručná zmínka o rodu, jehož větec byla v 15. století na Moravě. Různé psaní jména. Zchudnutí a přechod do selského stavu. Citace z matrik narozených fary Zábřeh - Moravská Ostrava z roku 1874.  PP

Mráz
2327
Pilnáček, Josef:
Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.
ČRSČ, XVI./1944, č. 1-2, s. 1-2, č. 16-17.

Mráz. Genealogické údaje o starém mravském rodu, z něhož pocházel olomoucký biskup Jan Mráz v letech 1398-1403. Užívání erbu orlice se traduje. Mikuláš Mráz, biskupův bratr, užíval predikátu "ze Skočic" (lat. de Skoczecz), dále připomínán Václav Mráz z Lužic a jeho manželka Anna. Odkazy na prameny.  PP

2328

Dvorský okruh krále Václava IV.
II. část - [osoby a jejich erby].
ZGHSP, 1980, 7. ř., č. 2, s. 79.
Jan Mráz, biskup olomoucký v letech 1397-1403. Erb údajně neznámý.  PP

z Mrdic
2329
Bernard, Václav:
[Páni z Mrdic.]
GHL, 1974, 3. ř., seš. 3,, s. 35.
Hledají se údaje před rokem 1325.  PP

z Mukoděl, Kusý, Pšovlcký, Šafalický; viz t. ze Žerotína
2330
Pilnáček, Josef:
Šafalický (Pšovlcký) a Kusý z Mukoděl.
ČRSČ, III./1931, č. 4, s. 154.
Hledají se uvedené údaje.  PP

2331
Pšovlčtí z Mukoděl.
ČRSČ, IV./1932, č. 2, s. 96.
Původně moravský rod, nyní lenní hrabata v Dánsku. Zpráva o pověření Josefa Pilnáčka zpracováním rodové genealogie.  PP

z Mulheimu, Hošek;  viz z Milheimu

z Mydlovar, Roudnický
2332
[Roudničtí z Mydlovar.]
Heraldika, XIII./1980. č. 3, s. 86-[87] obr. e. na s. [87]
Neúplná citace erbovního listu z 28. 10. 1561, jímž je Cypriánovi, Janovi a Mikuláši bratřím Roudnickýcm udělen erb. Podle materiálu Státního ústředního archivu Praha, S. -B 287.  PP

z Mylhauzu  viz z Milhauzu

Mylius
2333
Palivec, Viktor:
Erbovní lékaři českých velmožů.
ZGHSP, 1979, 7. ř., č. 3-4, s. 30.
Samuel Mylius, původně asi z Norimberka. V roce 1595 připomínán jako lékař v rodině Ladislava Popela z Lobkovic.  PP

z Mysliče, Škvor
2334
Nesměrák, Bořivoj:
Rodopis.
SJSČR, I./1930, č. 3, s. 9.
O potomcích rodu Škvorů z Mysliče na Benešovsku a v obci Mysliči podává zprávu Václav Borchánek z Drahušovic.  PP

z Mysovic, Visinger
2335
Potomci domněle vymřelých starých známých rodů v Čechách usedlých.
Herald, I./1901, č. 1, s. 5.
Visingerové z Mysovic. Dne 18. 5. 1611 byl nobilitován Kryštof Visinger do vladyckého stavu, jeho syn Vincenc Martin obdržel dne 8. 5. 1634 rytířský stav. Další genealogické údaje. Popis erbu.  JJ

z Mýta  viz ze Slatiny

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting