Login

Index - N -

Index - N -

z Naptic
2336
Holejšovský, Antonín Vlastimil:
Není Jílové jako Jílové.
Heraldika, X./1977, č. 4. s. 148-149, pozn. 11.
Zemané z Naptic.Držitelé manského statku Jílové u Děčína ve 2. polovině 14. století. Stručné údaje o dalších členech rodu. PP

z Nauměřic, Bacháček
2337
PRP. [Pavel R. Pokorný]:
Martin Bacháček z Nauměřic.
ES, 1971, č. 11, s. 45-46, obr.e. 1.
Stručná biografie. Popis erbu. PRP


2338
Sirotek, Jiří:
Universita Karlova a její erbovní rektoři.
JM, 1978, s. [42-43], obr.e. 1, popis na s. [53].
Martin Bacháček z Nauměřic (1541 - 16. 2. 1612). Stručná biografie, domácí a zahraniční studia, pedagogické působení na různých školách, od roku 1583 na pražské universitě, hodnosti, úřady, vědecká činnost. Nobilitován císařem Rudolfem II. dne 7. 12. 1591. PP

z Neckersberga   viz z Andl

z Nečtin, Beneda
2339
Holejšovský, Antonín Vlastimil:
Bendové z Nečtin na Jílovsku.
Heraldika, VII./1974, č. 3-4, s. 47-52, obr. e. 1.
Nejstarší genealogické údaje z poloviny 12. století, majetková držba na Plzeňsku. Tradice rodové pověsti - Kosmas, Paprocký. Rodový původ od pánů ze Strakonic. Přehled majetkové držby na Jílovsku v letech 1436 - 1557. Obstávka majetku Jana Benedy z Nečtin, nejvyššího berníka království, z důvodů defraudace státních peněz. PP

z Nedabylic, Straka
2340
Jan Petr Straka z Nedabylic ...
ČRSČ, IV./1932, č. 3-4, s. 154.
Zpráva o opravě náhrobku v románském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Libčanech a odkrytí barokní fresky za obrazem na hlavním oltáři. Náhrobek je dílem Braunovy školy z roku 1746. PP

2341
Slováček, Zdeněk:
Kohout v české heraldice.
ZGHSP, 1980, č. 3, s. 64, obr.e. v Zásobníku znaků, č. 210, s. 71.
Z Nedabylic. Jan Karel Straka z Nedabylic, panský stav v roce 1721. Popis erbu. PP

2342
Piwowar, Rudolf:
Cyrany z Bolleshausu a rody spřízněné: ... Straka z Nedabylic ...
GHL, 1976, 3.ř., seš. 12, s. 41.
Hledají se veškeré zprávy pro rodinnou kroniku. PP

z Nedomic, Stanfest, t. Stammfest, Steinfest
2343
Stammfest, Steinfest, Stanfest z Nedomic. Potůček z Přelouče a Stamm z Orpusu.
ČRSČ, XV./1943, č. 2-3, s. 72.
Hledá se badatel zabývající se uvedenými rody, též jakékoliv zprávy o výskytu. PP

z Nedvězí, Nedvězský
2344
Mühlbach, Vladimír:
Nedvězí.
Heraldika, IX./1976, č. 1-2, s. 49, obr. e. na s. 52.
Rod Nedvězských z Nedvězí držel ve 2. polovině 14. století ves Medvězí (t. Nedvězí). Popis erbu. PP

z Nedvídkova
2345
Marek, Petr:
Trubka v heraldice.
ZGHSP, 1980, 7. ř., č. 1, s. 3.
Z Nedvídkova. Vladycký rod, dle Paprockého nosil zlatý roh v modrém. PP

z Nejepína, Nejepínský
2346
Horáček.
ČRSČ, XIV./1942, č. 4, s. 108.
V souvislosti s rodem Horáčků se hledají zprávy o rodu Nejepínských z Nejepína. PP

2347
Nedvěd z Peclínova (z Peclínovce) a Nejepínský z Nejepína.
ČRSČ, XIV./1942, č. 4, s. 109.
Hledají se veškeré zprávy. PP

z Neklsberga   viz z Neckersberga

z Nemyšle, Mitrovský;   viz z Mitrova a Nemyšle

von Nessellradt
2348
Kolowrat, Zdeněk:
Náhrobky a epitafy v pražských kostelích.
Chrám sv. Tomáše v Praze III.
ČRSČ, III./1931, č. 2-3, s. 71, obr. e. na tab. 1, č. 11.
Wilhelm von Nessellradt. Přepis německého textu, 1620. PP

z Nestajova, Žehušický
2349
Král, A. B.:
Neznámé znaky v areálu Porta Coeli v Tišnově II. - Předklášteří.
Heraldika, XII./1979, č.4, s. 120-122, obr. náhrobníku na s. 121.
Náhrobník Adama Sadovského ze Sloupna se čtyřkoutým vývodem. Popisy erbů: Adama Sadovského ze Sloupna, jeho otce Bohuslava, báby Evy z Dobřenic na Sadové, matky Elišky z Nestajova, báby Anny z Dlouhé Vsi a na Svojanově. JJ

2350
Znaky našich měst.
Heraldika, X./1977, č. 4, s. 155-157, obr. e. na s. 156.
Žehušice. Žehušický z Nestajova. V souvislosti s článkem o žehušickém městském znaku jsou připomenuti někdejší držitelé tvrze a pozdějšího města. PP

von Netky, Login
2351
Šebelka, Antonín:
Lock.
GHL, 1970, č. 6, s. 23.
Hledají se údaje o majiteli tvrze v Týnci nad Labem, Loginovi von Netky. PP

z Netolic, Netolický
2352
Pokorný, Pavel R.:
Mistři černého umění.
ES, 1969, č. 2, s. 28-29, obr. e. na s. 28.
Bartoloměj Netolický z Netolic, knihtiskař v 1. polovině 16. století, tiskařské dílo. Nobilitován dne 4. 4. 1537, popis erbu a jeho praktické použití; doloženo kolísání erbovní figury: syrenus versus melusina či ochechule. PP

z Neubergu, Gemrich
2353
Boháč, Dobroslav a Hynek - Tomeš, Jarolím - VJS [Vladimír Jan Sedlák]:
[Gemrichové rytíři z Neuberga.]
Heraldika, XIII./1980, č. 2, s. 76-79, obr. e. na 2. a 3. s. obálky, lit. 1.
Popis chotěbořského náhrobku Jana Gemricha z Neubergu, zmínka o náhrobku Jana Eduarda Gemricha v Mělníku-Chlomku, oba z konce 19. století. Původ rodu, dějiny. Nobilitace v roce 1723. Majetkové poměry. Rytířský stav v roce 1760, stav svobodných pánů v roce 1853. Jan František Gemrich, sběratel starožitností. Genealogické údaje o potomcích Gemrichů z Neubergu dle Gothajských almanachů. Popis rytířského a baronského erbu. SH

z Neudorffu, Brodský, Bukovanský, Murarius
2354
Štafl, Ivan K. J.:
K erbům rodin královéhradeckých.
GHL, 1972, díl II., č.18, s. 4-5, obr. e. 1, pozn. 10.
Murarius z Neudorffu. Zpráva o nálezu neznámé erbovní listiny ve fondu Okresního a Městského archivu v Hradci Králové pro Matouše Muraria z Neudorffu, kterou vydal sekretář České královské komory a palatin Johann Carl von Ellshaim dne 19. 9. 1653. Popis listiny a erbu, upozornění na pohanskou korunu a na nezvykle provedená přikrývadla. PP

2355
Houžvice jinak Houžvička.
ČRSČ, XIV./1942, č. 1-2, s. 41.
Hledají se údaje o Janu Jiřím H. ze Štiřína, Šalamouně roz. Bukovanské u Neudorffu a Floriánovi Brodském z Neudorffu. PP

z Neumětel   viz z Beškovic

z Neveklova, Řepa
2356
Hladeček, František:
Je rakouský zemský znak v erbu Nevekova?
GHL, 1970, č. 5, s. 13, obr. e. 2.
Střední štítek neveklovského městského znaku patří rodu z Neveklova, doloženému zde již k roku 1380. Upozornění na různé predikáty odvozené od skutečné majetkové držby. Erbovní náhrobek Jana Řepy z Neveklova v tamním kostele († 4. 4. 1524), rozpory ve správném určení tinktur, komparace údajů. PP

Nezamyslický
2357
Pilnáček, Josef:
Příspěvky k moravské heraldice a genealogii.
ČRSČ, XVI./1944, č. 1-2, s. 17.
Nezamyslický. Václav Nezamyslický, úředník dvorské kanceláře. Nobilitován císařem Ferdinandem III. dne 22. 2. 1646. Popis erbu. Odkaz na prameny. PP

z Nimiš, Nimiš
2358
Král, A. B.:
Neznámé znaky v areálu Porta Coeli v Tišnově II. - Předklášteří.
Heraldika, XII./1979, č.4, s. 130, 132, obr. náhrobníku na s. 133.
Abatyše Teresie Nimšová. Popis náhrobníku z roku 1711, uloženém v Podhoráckém muzeu v Tišnově. Pilnáček erb Nimišů z Nimiš neuvádí. JJ

na Nosislavě   viz z Bělobost na Nosislavě

z Nové Cerekve a Lichnova, Hejda
2359
Pilnáček, Josef:
Starobylé rody které zapomněly svého původu.
Rodokmen, III./1948, č.1, s. 6, obr. e. 1, pozn. 6.
Hejdové z Nové Cerekve, z Lichnova. Původ rodu. Popis erbu. Prameny k nejstarším předkům. Rustikalizace potomků. SH

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting