Login

Poznámky k obecním znakům. III.

Nadryby, okres Plzeň-sever
Ostrá, okres Nymburk
Rohov, okres Opava
Rybitví, okres Pardubice
Sirá, okres Rokycany
Suchonice, okres Olomouc

Nadryby, okres Plzeň-sever, kraj Plzeňský


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 33 ze dne 18. 05. 2012.

Schválený popis znaku:
Ve stříbrno-modře vlnitě děleném štítě nahoře loďka převýšená lilií a kosmo přeložená bidlem, vše modré, dole stříbrná ryba.

Poznámky:
Za základní podobu / polohu je považována doprava plovoucí ryba, proto má být v popisu hlášeno, že je prohnutá nahoru do oblouku nebo pouze jen nahoru prohnutá.

Heraldický popis:
Ve stříbrno-modře vlnitě děleném štítě nahoře loďka převýšená lilií a kosmo přeložená bidlem, vše modré, dole stříbrná nahoru prohnutá ryba.

06.05.2013                                                                                                                                             © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostrá, okres Nymburky, kraj Středočeský


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 100 ze dne 14. 03. 2002.

Schválený popis znaku:
V modrém štítě ze zeleného návrší vyrůstající na jednom stonků tři zlaté obilné klasy, nad nimi stříbrná ryba, provázená v rozích štítu dvěma zlatými hvězdami.

Poznámky:
Obdobně jako se v heraldickém popisu hlásí zúžená nebo rozšířená hlava nebo pata štítu, je nutné též hlásit snížené návrší. Za základní podobu / polohu je považována doprava plovoucí ryba, takže v v tomto případě je nutné hlásit, že je prohnutá nahoru do oblouku nebo jen nahoru prohnutá. Její reálná podoba i poloha ve znaku zobrazená nemůže být dostatečně přesně popsána, resp. snad by popsána být mohla, ale popis by byl neobvyklý - plovoucí ryba s ocasní částí dolů prohnutou. Neobvyklou polohu ryby bych přisoudil spíše výtvarnému neumětelství než výtvarné licenci. V popisu není třeba opakovat, že hvězdy jsou „v rozích štítu", stačí popsat v rozích; byly-li by na jiném místě štítu, bylo by jejich umístění nutno hlásit, např. po stranách nebo dole.
Použití tvaru „vyrůstající" v této větné konstrukci není vhodné, lépe je použít aktivního slovesa ve tvaru 3. osoby množného čísla.

Heraldický popis:
V modrém štítě ze sníženého zeleného návrší vyrůstají na společném stonku tři zlaté obilní klasy, nad nimi nahoru prohnutá ryba, provázená v rozích dvěma zlatými hvězdami.

06.05.2013                                                                                                                                             © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohov, okres Opava, kraj Moravskoslezský


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 85 ze dne 12. 1. 1996. 

Schválený popis znaku:
V červeném štítě stříbrná šachová figura zvaná roh.

Poznámky:
Zobrazená šachová figura je v české heraldické terminologii nazývána jednoslovným termínem ROCH; název pochází z perštiny. Plnohodnotným synonymním termínem je ŠACHOVÁ VĚŽ. Proti výtvarně variabilnímu zobrazování nelze nic namítat.
V obecním znaku byla tato figura použita zcela nesmyslně, poněvadž tvůrce znaku, neznaje zřejmě pravopisnou formu slova, se domníval, že vytváří mluvící znamení a jeho názorem se dal zmást i Podvýbor pro heraldiku a vexilologii; v popisu je figura nesprávně nazvána „roh". Obec tak používá ikonograficky nesmyslný znak, poněvadž její vztah k šachové hře je pravděpodobně nedoložitelný.

Heraldický popis:
V červeném štítě stříbrný roch.

29. 4. 2013                                                                                                                                             © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rybitví, okres Pardubice, kraj Pardubický


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 99 ze dne 03. 04. 1996.

Schválený popis znaku:
Zlato-modře dělený štít, nahoře černý pluh (ruchadlo) se stříbrnou radlicí, dole tři (3,2,1) stříbrní plovoucí kapři, spodní doleva.

Poznámky:
Pluh i ruchadlo patří do skupiny zemědělského orebního nářadí, nelze je však zaměňovat, poněvadž jejich konstrukce je odlišná. Patnáct různých typů středověkých pluhů je zobrazeno na s. 48 v knize „Přemyslovci" (rozsáhlá práce českých historiků, nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009), pluhy lze rovněž nalézt v knize „Homo Faber" (autoři Václav Husa, Josef Petráň, Alena Šubrtová, nakladatelství Academia, Praha 1967, s. [49-53]). Ruchadlo je podrobně popsáno a vyobrazeno v „Ottově slovníku naučném", díl XXII, s.89-90, heslo Ruchadlo, obr. č. 3606.
V popisu poloh ryb je chyba zřejmě zaviněná písařskou nepozorností - údaj v závorce má být (2, 1).

Heraldický popis:
Ve zlato-modře děleném štítě nahoře černé ruchadlo se stříbrnou radlicí, dole tři (2, 1) stříbrní plovoucí kapři, spodní doleva.

06.05.2013                                                                                                                                             © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sirá, okres Rokycany, kraj Plzeňský

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 16 ze dne 9. 12. 2002.

Schválený popis znaku:
Ve stříbrno-zeleně polceném štítě vpravo vykořeněný smrk přirozené barvy, vlevo postavená palice a vztyčený krumpáč obojí stříbrné s násadami přirozené barvy.

Poznámky:
Kovové části nářadí jsou popsány stříbrné, ale zobrazeny jsou černé. V popisu není uvedeno, že palice překrývá tloukem násadu krumpáče a ten zase pravým hrotem násadu palice. Z nedostatečného popisu vyplývá, že nářadí je zobrazeno samostatně vedle sebe.
Za slovem „krumpáč" má být čárka.

Heraldický popis:
Ve stříbrno-zeleně polceném štítě vpravo vykořeněný smrk přirozené barvy. Vlevo postavená palice překrývající tloukem násadu vztyčeného krumpáče, který pravým hrotem překrývá násadu palice; obojí černé na násadách přirozené barvy.

29. 4. 2013                                                                                                                                             © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suchonice, okres Olomouc, kraj Olomoucký.


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 52 ze dne 25. 3. 2005. 

Schválený popis znaku:
V modro-červeně kosmo čtvrceném štítě kosmý zlatý listnatý stvol křížem přeložený vztyčeným stříbrným mečem se zlatým jílcem, nahoře knížecí čepice ozdobená křížkem.

Poznámky:
Listnatý stvol je botanickým nesmyslem a tudíž i nesmyslem v heraldickém popisu. V botanice je definován jako „bezlistý stonek, nesoucí zpravidla v úžlabí listenů květy nebo květenství, anebo ukončený jediným květem nebo květenstvím, např. stvol tulipánu, hyacintu." (Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1987, díl V., s. 921, heslo Stvol; obdobně definuje stvol Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia, Praha 1978, s. 528, heslo Stvol). Zobrazenou figuru je proto nutno popsat jako rovnou kosmo vztyčenou listnatou větévku.
U meče, jako obvykle v obdobných případech, chybí popis záštity a hrušky či hlavice. Jak bylo podrobně vyloženo v Terminologickém souboru MEČ (HTK / Obsah HTK / Část speciální / Terminologické soubory), jílec v české heraldické terminologii rozhodně není zástupným či společným termínem pro tuto část meče, jak se pošetile domnívají někteří heraldici.

Heraldický popis:
V modro-červeně kosmo čtvrceném štítě rovná kosmá zlatá listnatá větévka šikmo přeložená vztyčeným stříbrným mečem se zlatou záštitou, jílcem a hlavicí. Nahoře knížecí čepice ozdobená křížkem.

8. 4. 2013                                                                                                                                               © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting