Login

Poznámky k obecním znakům. IV.

Bánov, o. Uherské Hradiště
České Meziříčí, o. Rychnov nad Kněžnou
Řečany, o. Pardubice
Staré Město, o. Pardubice
Zbýšov, o. Vyškov
Žilov, o. Plzeň-sever


Bánov, okres Uherské Hradiště, kraj Zlínský


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 51 ze dne 04. 06. 1998.

Schválený popis znaku:
V červeném štítě se stříbrným lemem posázeným červenými růžemi stříbrný, na zeleném návrší doleva
vykračující kohout se zlatou zbrojí (lalok i hřeben rovněž zlatý).

Poznámky:
Počet růží v lemu (12) by snad měl být hlášen, neboť v opačném případě by mohl být libovolný. Dále musí být hlášeno, že růže mají stříbrné semeníky a zelené lístky. Kohout nestojí na návrší ale jednou nohou uvnitř návrší, proto by měla část popisu znít takto: „ ... v červeném štítě se zeleným návrším ...". Zbrojí se u kohouta rozumějí hřeben, zobák, lalok, pařáty a v tomto případě i nohy, je proto zbytečné klást do závorky vysvětlující poznámku o laloku a hřebenu. Kohout má černé drápy, což není v popisu uvedeno; odlišnou tinkturu drápů nelze považovat za „autorovu výtvarnou licenci".
Zobrazená vlajka není originální autorskou kresbou ale vexilologickou „překresbou", na níž má kohout žluté drápy a bílý lalok, tedy v rozporu s kresbou ve znaku a jeho popisem a to i s popisem vexilologickým.

Heraldický popis:
V červeném štítě se stříbrným lemem, posázeném dvanácti červenými růžemi (4, 2, 2, 2, 2) se stříbrnými semeníky a zelenými kališními lístky, a sníženým zeleným návrším stříbrný doleva vykračující kohout se zlatou zbrojí a s černými drápy.

30. 07. 2013                                                                                                                    © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou, kraj Královéhradecký


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 54 ze dne 27. 03. 2000.

Schválený popis znaku:
V modrém štítě šikmo položená stříbrná pravá železná rukavice držící na zlaté udici, se zlatým vlascem a háčkem, stříbrnou rybu.

Poznámky:
Ve schváleném popisu jsou věcné i pravopisné chyby.
Obecná heraldická figura RUKAVICE jako součást brnění byla v předchozích třech znacích (Kurovice 1999, Nový Ples 2005, Přeskače 2005) popsána jako „rukavice (plechovice)" nebo „rukavice-plechovice". Je politováníhodné, že při popisu relativně obvyklé heraldické figury je ad hoc opět vymyšlen nový termín, který sice není věcně nesprávný, avšak nadbytečně rozšiřuje synonymitu terminologických popisů. Rukavice je správně popsána jako „šikmo položená", přestože by stačilo hlásit pouze „šikmá", avšak v popisu není hlášena její orientace, poněvadž tato poloha rozhodně není konvenčně definována jako standardní.
Ryba má být popsána jako „dolů prohnutá", poněvadž standardní polohou je „doprava plovoucí ryba".
Zobrazení rukavice na vlajce je odlišné od zobrazení ve znaku; odlišnost zřejmě pochází z trapných vexilologických úprav (překreseb) původních autorských originálů, čímž databáze REKOS ztrácí na důvěryhodnosti, jak jsem již několikráte uvedl. Na manžetách jsou znázorněny čtyři nýty a dlaňová část rukavice je žlutá, aniž by oboje bylo ve vexilologickém popisu hlášeno; rovněž zobrazení ryby je odlišné; v jiných případech se vexilologické popisy vyznačují popisováním podrobností, které by mohly být považovány za výtvarnou licenci - nikoli však v tomto případě.
Domnívám se, že není ku prospěchu české komunální symboliky, aby obce používaly svévolně upravované symboly, jejichž podoba se nadto neshoduje se schváleným popisem.
Pravopisnou chybou je absence čárky za slovem „rukavice" a naopak čárky za slovy „udice" a „háčkem"; přídavné jméno slovesné (adjektivum verbale) „držící", odvozené od ženského tvaru přechodníku přítomného, zastupuje vztažné zájmeno „která" a tím vlastně vedlejší větu.
Jsem toho názoru, že heraldické popisy mají být konstruovány v souladu se základními mluvnickými pravidly, vyloženými v každé učebnici české mluvnice, která by měla být povinnou výbavou tvůrců heraldických popisů.

Heraldický popis:
V modrém štítě šikmá pravá, dlaní dolů obrácená stříbrná rukavice-plechovice, držící na zlaté kosmo vztyčené udici se zlatým vlascem a háčkem stříbrnou dolů prohnutou rybu.

30. 07. 2013                                                                                                                    © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Řečany nad Labem, okres Pardubice, kraj Pardubický


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 24 ze dne 25. 11. 2011.

Schválený popis znaku:
V červeno-modře sníženým zúženým vlnitým břevnem děleném štítě nahoře dóza na mast provázená
liliovými hůlkami, dole ryba, vše stříbrné.

Poznámky:
Ryba má být hlášena jako „dolů do oblouku prohnutá", poněvadž tato poloha rozhodně není standardní; takto nedostatečný popis se vyskytuje u více znaků.

Heraldický popis:
V červeno-modře sníženým zúženým vlnitým břevnem děleném štítě nahoře dóza na mast provázená
liliovými hůlkami, pod břevnem dolů do oblouku prohnutá ryba, vše stříbrné.

30. 07. 2013                                                                                                                    © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Staré Město, okres Svitavy, kraj Pardubický


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 15 ze dne 19. 01. 2007.

Schválený popis znaku:
V červeném štítě ze zelené paty vyrůstající stříbrná kostelní věž. V patě stříbrná dubová větev se
dvěma odvrácenými listy a třemi žaludy.

Poznámky:
Popis věže je zcela nedostatečný. Věž je pravděpodobně zobrazena podle skutečné podoby věže kostela sv. Kateřiny z roku 1563 v pozdně goticko-renesanční přestavbě. Ve znaku zobrazená věž je čtyřpatrová, jednotlivá patra jsou viditelně oddělena římsami, oblouková střecha s lucernou a s cibulovitou věžičkou s žerdí. V popisu nejsou hlášena černá okna, v přízemí černá gotická brána a na levé straně přístavek.
Dubové listy mají být hlášeny jako položené.
Popis figury v patě štítu má přednost obdobně jako popis figur v hlavě štítu.
Navrhovaný popis se může zdát nadbytečně podrobný, avšak zobrazil-li výtvarník věž téměř podle skutečné podoby, potom podrobný popis je zdůvodnitelný, poněvadž obecná figura „kostelní věž" by musela být též „obecně" zobrazena. Ostatně v jiných typově shodných případech jsou u věží, obecně u budov, hlášeny tvary střech, okna, jejich počet a umístění, dveře, brány apod.
Na vlajce je z nepochopitelných důvodů zobrazena pouze silueta a gotická brána je hlášena jako prázdná, tzn., že má barvu listu praporu.
Lze pochybovat, zda by autor nakreslil takto rozdílné návrhy.
Znak měl být odmítnut, poněvadž popis „kostelní věž" jednak neodpovídá kresbě a jednak na ní není vůbec nic „kostelního".

Heraldický popis:
V červeném štítě ze zelené paty, v níž je položena dubová větev s dvěma odvrácenými a třemi (1, 2) žaludy, vyrůstající čtyřpatrová věž s římsami, obloukovou střechou s lucernou a s cibulovitou věžičkou s žerdí, čtyřmi černými okny pod sebou (1, 1, 2), horní gotické a s černou gotickou branou, na levé straně do výše třetího patra přístavek, vše stříbrné.

30. 07. 2013                                                                                                                    © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbýšov, okres Vyškov, kraj Jihomoravský


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 21 ze dne 21. 06. 1999.

Schválený popis znaku:
V zeleném štítě klobouk se třemi pavími pery a rozvázaným šňůrovým podbradníkem, provázený vpravo radlicí a vlevo vinným hroznem, vše zlaté.

Poznámky:
Pominu-li nepopsatelný tvar klobouku, který lze benevolentně považovat za „autorovu výtvarnou licenci", nejsou na jeho vrcholu paví pera ani omylem či náhodou ale standardně zobrazovaná pera pštrosí. Radlice má být popsána jako postavená a ostřím obrácená doleva. Tvar tuleje lze skutečně považovat za výtvarnou licenci, neboť v obdobných případech bývá zpravidla zobrazována v podobě „klínu".

Heraldický popis:
V zeleném štítě klobouk se třemi pštrosími pery, krajními odkloněnými, a dole obtočený rozvázaným šňůrovým podbradníkem, vpravo provázený postavenou doleva obrácenou radlicí a vlevo svěšeným vinným hroznem, vše zlaté.

30. 07. 2013                                                                                                                    © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žilov, okres Plzeň-sever, kraj Plzeňský


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 47 ze dne 14. 01. 2000.

Schválený popis znaku:
V černo-bílo-červeně děleném štítě uprostřed modrá pravěká ryba Acrolepis gigas.

Poznámky:
V české komunální heraldice zcela ojedinělá obecná heraldická figura inspirovaná fosilním nálezem pravěké paprskoploutvé ryby (období karbonu, mladší prvohory) v roce 1872 v katastru obce Žilova, okres Plzeň-sever.
V popisu je chybně hlášena tinktura - bílá místo stříbrné.
Popis znaku na úředních internetových stránkách obce je odlišný od stanoveného v PPHV:
„Trojdílný štít černý, stříbrný a červený, ve stříbrném poli modrá pravěká ryba Acrolepis gigas, (největší ryba mladších prvohor, asi 270 milionů let stará)"
Jsem toho názoru, že obce by měly zachovávat dikci popisu, který byl stanoven v PPHV. Pokud s popisem z nějakého důvodu nesouhlasí, mohou se na PPHV obrátit se žádostí o opravu / úpravu. Svévolné změny publikované na úředních dokumentech však považuji za nepřípustné.
Popis uvedený na úředních internetových stránkách obce je nadto projevem naprostého heraldického diletantismu. Tzv. „trojdílný štít" může totiž být „trojdílným" čtyřmi odlišnými způsoby: vodorovně, svisle, kosmo, šikmo. Do heraldického popisu rovněž nepatří žádné vysvětlující texty, ty jsou předmětem ikonografického popisu znaku. Takže v závorce uvedený údaj je sice paleontologicky jednak zajímavý, jednak nesporný, avšak do heraldického popisu nepatří a to ani tehdy, usneslo-li se na tomto znění obecní zastupitelstvo.

Heraldický popis:
V černo-stříbrno-červeně děleném štítě uprostřed modrá pravěká ryba Acrolepis gigas.

30. 07. 2013                                                                                                                                           © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting