Login

Poznámky k obecním znakům. V.

Hrádek, okres Klatovy, kraj Plzeňský


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 29 ze dne 24. 2. 2012.

Schválený popis znaku:
V modrém štítě volný stříbrný kvádrovaný hrádek se dvěma věžemi na soklech uprostřed spojenými hradbou. Každá věž má černé okno a červenou kuželovou střechu. Nad hradbou kosmo rošt, pod hradbou karafa se zátkou, vše zlaté.

Poznámky:
Ve znaku není zobrazena obecná heraldická figura HRAD, natož pak „hrádek". Je zobrazena volná kvádrovaná městská hradba, oboustranně zakončená kvádrovanými věžemi. Poněvadž jsou zobrazeny jako hranaté, nemohou mít kuželovou střechu, mají obvyklou stanovou; mohly by mít i střechu valbovou. Věže stojí na kónických hladkých, tedy nekvádrovaných, soklech, což v popisu není hlášeno. Rošt má být hlášen jako kosmo postavený. Figura pod hradbou je popsána jako karafa, ovšem rovněž by mohla být popsána jako „baňatá nádoba s dlouhým úzkým hrdlem". Poněvadž tvar karafy je obtížné jednoznačně definovat, lze popis s touto výhradou akceptovat.
Termín „vše zlaté" není v tomto případě vhodný, poněvadž zlaté jsou pouze dvě provázející figury, čili měly být hlášena jako „obojí zlaté".
Závažný problém však spočívá v ikonografii znaku, neboť obec Hrádek nikdy nebyla městem, takže použití městské symboliky je nepatřičné a tudíž nesmyslné. Autor návrhu, proti jehož výtvarnému provedení nelze nic namítat, se domníval, že použitou figurou vytváří tzv. mluvící znak a heraldičtí experti v PPHV jeho úmysl schváleným popisem záměrně podpořili.

Heraldický popis:
Uprostřed modrého štítu volná hradba ukončená po stranách věžemi na hladkých kónických soklech, s černým oknem a červenou stanovou střechou, vše stříbrné a kvádrované. Nad hradbou kosmo postavený rošt, pod hradbou karafa se zátkou, obojí zlaté.

05.07.2014                                                                                                                                              © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dubné, okres České Budějovice, kraj Jihočeský

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 46 ze dne 5. 12. 2012.

Schválený popis znaku:
Modro-zlatě polcený štít se stříbrnou vlnkovitou patou s černou lilií. V pravém poli kosmo vztyčený zelený dubový list, v levém poli zlatá věž s černým gotickým oknem pod hodinami a černou valbovou střechou.

Poznámky:
Štít není polcený modro-zlatě ale zlato-modře; i tzv. laický zájemce o heraldiku ví, že štít se popisuje v případě polcení (heraldicky) zprava doleva, v případě dělení shora dolů.
Heraldičtí experti PPHV vymysleli ad hoc, zřejmě pod vlivem vexilologické terminologie, další heraldický terminologický nesmysl - vlnkovitou patu. Takto konstruovaný řez se „odjakživa" v heraldice nazývá TRNITÝM ŘEZEM a jeho obrácená poloha ŘEZEM OBLOUČKOVÝM.
V budoucích heraldických popisech se nabízejí obdobné terminologické varianty - „vlnkovatý, vlnkovaný, vlnkový, zvlněný" a pod. Důvodně se domnívám, a excerpce stovek heraldických popisů jakož i vyobrazených znaků mně potvrzuje, že heraldický popis si vystačí s jedním universálním termínem - VLNITÝ, aniž by byly zkoumány výška vln, hloubka prohlubní nebo jejich počet.
K termínu PATA: Je-li již tohoto termínu v popisu použito, musí být hlášeno, že se jedná o PATU ZVÝŠENOU nebo naopak o SNÍŽENÉ DĚLENÍ TRNITÝM ŘEZEM.
Také nelze pochopit, proč je černá lilie opatřena vnitřním „bílým" lemem, resp. linkami, obdobně jako modré pole a pata štítu, přičemž v obou případech jsou linky neúplné; pravděpodobně se jedná o „nevýtvarnou licenci" autora tohoto obrázku.
Věž musí být hlášena jako vyrůstající, poněvadž standardní obecné heraldické figury jsou volné; u neživotných figur však lze doporučit spíše termín vynikající.
Považuji za nutné zdůraznit, že heraldičtí experti PPHV mají vytvářet terminologické standardy, zatím však naopak přispívají k další rozkolísanosti české heraldické terminologie.

Heraldický popis:
Zlato-modře polcený štít se zvýšenou trnitou patou. V pravém poli kosmo vztyčený zelený dubový list, v levém poli zlatá vynikající věž s černým gotickým oknem pod hodinami a černou valbovou střechou.

05.07.2014                                                                                                                                              © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čečelovice, okres Strakonice, kraj Jihočeský

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 42 ze dne 4. 10. 2012.

Schválený popis znaku:
V červeno-zeleně polceném štítě snížené stříbrné obloukové břevno, nad ním kosmo sekera šikmo podložená kosou, obojí stříbrné se zlatými násadami, dole volný dvojitý, spojený řecký a ondřejský kříž v kruhu, vše zlaté.

Poznámky:
Figuru popsanou jako „snížené stříbrné obloukové břevno", kromě toho není hlášeno zúžení, by bylo vhodnější popsat jako „snížený zúžený oblouk".
V heraldické terminologii existuje několik případů, v nichž určitou figuru lze popsat dvěma odlišnými termíny, aniž by bylo výrazně terminologicky pochybeno. V Terminologickém slovníku na portálu HTK jsme definovali oblouk takto:
OBLOUK
Heroltská figura.
Vznikne dvěma souběžnými OBLOUKOVÝMI ŘEZY, které vytvoří ve štítě / poli plochu odlišné tinktury. OBLOUK nelze zaměňovat za OBLOUKOVÝ ŘEZ, jak je v mnoha popisech nesprávně uváděno; je proto nutné rozlišovat OBLOUK jako heraldickou figuru a „oblouk" jako architektonický pojem. Za základní podobu / polohu považujeme takový OBLOUK, který je pravidelně KLENUTÝ NAHORU a je položen přibližně UPROSTŘED štítu / pole.Ostatní polohy, ZVÝŠENÝ, SNÍŽENÝ, KOSMÝ, ŠIKMÝ, DOLŮ OBRÁCENÝ či DOPRAVA / DOLEVA POSTAVENÝ, je nutno popsat doporučenými termíny. Obdobně jako BŘEVNO může být i OBLOUK ZÚŽENÝ / ROZŠÍŘENÝ, příp. může mít další neobvyklé tvary, které je nutno popsat.
» Poznámka:
V této souvislosti považujeme za nutné podotknout, že nedoporučujeme, aby OBLOUK byl popisován jako „obloukové břevno".
Přestože v heraldické kresbě zpravidla vystačíme s dvěma typy oblouků - pravidelným a lomeným, považujeme za účelné zmínit některé architektonické varianty, uvedené pod kódy TS 1 až TS 8.
» Viz: Terminologické soubory, soubor ŘEZY.

Zřejmě správně předpokládám, že terminologické definice, veřejně dostupné na portálu HTK v modulu Základní Terminologický Slovník (ZTS), nemusí být nejen závazné ale ani doporučující. Přispívá-li tento stav k vývoji české heraldiky, resp. jejího komunálního segmentu, nechť posoudí ti, pro něž je heraldická terminologie „marginální problematikou ujednocování".

Heraldický popis:
V červeno-zeleně polceném štítě snížený zúžený oblouk, nad ním zkříženy sekera a kosa, obojí stříbrné se zlatými násadami, pod ním volný dvojitý, spojený řecký a ondřejský, kříž v kruhu, vše zlaté.

05.07.2014                                                                                                                                              © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Borová, okres Svitavy, kraj Pardubický
Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 33 ze dne 18. 5. 2012.

Schválený popis znaku:
Stříbrno-červeně polcený štít s modrou patou. Vpravo vykořeněná borovice přirozené barvy, vlevo vyrůstající zlatý kotouč převýšený stříbrnou hvězdou, v patě štítu stříbrné břevno.

Poznámky:
Každý průměrně poučený heraldik (dokonce snad i tzv. laický zájemce) ví, že heroldské figury mají v heraldickém popisu přednost. Proto je nutno hlásit nejprve patu štítu (což je v první větě uvedeno), poté břevno v patě štítu a teprve poté figury v pravém a levém poli.
Zlatý kotouč vyniká z paty štítu od poloviny - to je nutno výslovně hlásit, poněvadž může vynikat i v jiné poloze; při popisu neživotných figur lze doporučit spíše termín vynikající.
Heraldické popisy mají mít i náležitou větnou stavbu. Jestliže bylo stříbrné břevno v patě štítu popsáno jako poslední, měla popis tvořit samostatná věta.

Heraldický popis:
Stříbrno-červeně polcený štít s modrou patou, v ní stříbrné břevno. V pravém poli vykořeněná borovice přirozené barvy, v levém poli z paty štítu od poloviny vynikající zlatý kotouč převýšený stříbrnou hvězdou.

05.07.2014                                                                                                                                              © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blevice, okres Kladno, kraj Středočeský

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 42 ze dne 4. 10. 2012.

Schválený popis znaku:
V zeleném štítě pod stříbrnou cimbuřovou hlavou šikmo zlaté housle.

Poznámky:
Zobrazenou figuru nelze popsat jako housle ani omylem či náhodou. Poněvadž chybí houslové příslušenství - žalud na dolním lubu, na který je pomocí struny připevněn struník, kobylka, hmatník a struny - lze figuru popsat pouze jako „skelet houslí", vzhledem k relativní velikostní proporci spíše jako „skelet violy".
Figuru HOUSLE mají ve znaku tyto obce: Huslenky 1998, Svatobořice-Mistřín 1998, Osice 2001, Křečovice 2003, Býchory 2003, Nový Kostel 2006. Při projednávání návrhů uvedených znaků nebyly vzneseny v PPHV žádné námitky týkající se tzv. „naturalisace kresby".
Původní návrh, dle sdělení pana dr. Zbyška Svobody, člena vexilologické expertní skupiny PPHV, skutečně zobrazoval housle, avšak členové heraldické expertní skupiny jej shledali příliš „naturalistickým" a požadovali „zjednodušení", takže vznikla tato heraldická zrůdnost. Proti stylisaci obecných heraldických figur nelze samozřejmě nic namítat, avšak i heraldická stylisace musí mít racionální meze; v daném případě byla mez stylisace nepřípustně překročena.
K současné úrovni posuzování návrhů znaků a jejich popisů dodávám následující: Domnívají-li se experti v PPHV, že odstraněním funkčního houslového příslušenství, které tvoří nástroj nástrojem, odstranili tzv. „naturalisaci kresby", potom je nutné jejich počínání kvalifikovat jako stav heraldické nepříčetnosti. Podivuji se tomu, že autor návrhu akceptoval tento „diktát" a že členové obecního zastupitelstva takto „zjednodušený" návrh rázně neodmítli přijmout jako obecní znak.

Heraldický popis:
V zeleném štítě pod stříbrnou cimbuřovou hlavou šikmo zlatý skelet houslí.
[Jsem si vědom bizarnosti tohoto popisu, avšak heraldickými experty PPHV takto „schválenou" figuru nelze popsat jinak.]

05.07.2014                                                                                                                                              © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Běleč, okres Tábor, kraj Jihočeský

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 33 ze dne 18. 05. 2012.

Schválený popis znaku:
Ve zlatém štítě pod modrou cimbuřovou hlavou černá kančí hlava se stříbrnými kly.

Poznámky:
Nesčetněkráte jsem upozorňoval, že kanec nemá kly ale zuby, z nichž dolní se nazývají páráky a horní klektáky; jedná se o podobný nesmysl jako „kulatý čtverec". Členové expertní heraldické skupiny jsou zřejmě nepoučitelní a zaplevelují českou heraldickou terminologii věcnými nesmysly.
Kančí hlava je tradičně zobrazována buď jako UTRŽENÁ nebo UŤATÁ. V prvním případě musí být zobrazena srst v místě utržení, ve druhém případě musí být barevně zobrazeno místo utětí. V tomto případě „heraldický výtvarník" zobrazil jakousi hlavu, údajně kančí, která je navíc defektní, poněvadž v otevřené tlamě není zobrazen jazyk, takže heraldičtí experti vytvořili významově neurčitý termín „kančí hlava".

Heraldický popis:
Ve zlatém štítě pod modrou cimbuřovou hlavou černá kančí hlava se stříbrnými zuby a bez jazyka v otevřené tlamě.
[Tento popis se může zdát nesmyslný, avšak jednou z neoddiskutovatelných zásad heraldického popisu je, že figura má být popsána jednoznačně a tak, jak je zobrazena. Má-li např. hlava zubra v nozdrách, resp. v nozdře, pouze půl houžve, je nutné ji takto v popisu hlásit. Obecně - jsou-li některé heraldické figury (heroldské i obecné) výtvarně deformovány, musí být takové deformace předmětem heraldického popisu; a to je právě případ zobrazené kančí hlavy.]

06.07.2014                                                                                                                                             © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bečice, okres České Budějovice, kraj Jihočeský

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 33 ze dne 18. 5. 2012.

Schválený popis znaku:
V červeném štítě pod černou hlavou se zkříženými, závity dolů otočenými, zlatými berlami se stříbrnými sudarii polovina stříbrného koně se zlatými kopyty a uzděním.

Poznámky:
Polovina koně má být hlášena buď „ve skoku" nebo „běžící", poněvadž přední nohy vyjadřují pohyb. [Typologicky shodné jsou figury ve znaku měst Borotína, Hlinska a Pardubic. V borotínském a hlinském znaku lze polohu poloviny koní hlásit tak, jak jsem naznačil výše; v pardubickém znaku je polovina koně „vykračující".]

Heraldický popis:
V červeném štítě pod černou hlavou se zkříženými, závity dolů otočenými zlatými berlami se stříbrnými sudarii polovina stříbrného koně ve skoku se zlatými kopyty a uzděním.

06.07.2014                                                                                                                                             © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdobín, okres Trutnov, kraj Královéhradecký

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 16 ze dne 26. 5. 2011

Schválený popis znaku:
Polcený štít, v pravém zeleném poli položená osekaná větev, z níž vyrůstá větévka s dvěma žaludy nad dvěma dubovými listy, pod větví prázdná osmihrotá hvězda, vše zlaté. Levé pole stříbrno-červeně dělené, nahoře červený korunovaný lev s modrou zbrojí, dole stříbrný tlapatý kříž.

Poznámky:
Popis figur v zeleném poli musí být polohově hlášen, tj. osekaná větev musí být hlášena nahoře, poněvadž obecné figury bývají zpravidla umístěny uprostřed štítu / pole tak, aby jejich plochu optimálně vyplňovaly. Je pravdou, že poloha hvězdy je popsána „pod větví", avšak až v následné části popisu, který musí mít vnitřní polohovou logiku.
Lva v levém horním poli je nutno popsat jako „vzpřímeného kráčejícího", poněvadž obě dolní končetiny má téměř ve stejné rovině a vyjadřují pohyb „kroku".
Naopak je nutno pochválit členy heraldické expertní skupiny, že stříbrný kříž v dolním levém červeném poli popsali jako tlapatý a nikoli jako maltézský, jak se lze dočíst v obdobných popisech tohoto typu kříže.
Samostatný problém, a bohužel v mnoha případech závažný, tvoří mluvnická stavba věty. Základním konstatováním popisu je způsob rozdělení štítu, proto úvodní věta, oddělená dále čárkou, musí být větou samostatnou, kde slovo „štít" je holý podmět a slovo „polcený" je přísudek jmenný bez spony. Tento mluvnický tvar se odborně nazývá „věta holá s přísudkem jmenným bez spony" (přísudek jmenný je zde vyjádřen tvarem přídavného jména v 1. pádě jednotného čísla).
Druhá věta, náledující za čárkou, musí být samostatná a proto začínat velkým písmenem. Jedná se o souvětí souřadné, přičemž na první větě je závistá věta vedlejší, která je uvozena předložkou „z" a vztažným zájmenem „jež" ve tvaru ženského rodu 2. pádu jednotného čísla. Další části popisu by mohly tvořit samostatné věty s nevyjádřeným přísudkem, ovšem se zřetelem na logickou stavbu popisu je tato větná konstrukce vhodná. Poslední věta tvoří souvětí souřadné, složené ze tří vět s nevyjádřenými přísudky, které by mohly existovat, bez ztráty významu, samostatně; ovšem se zřetelem na logickou výstavbu popisu je tato větná konstrukce vhodná, jak jsem uvedl výše.
[Omlouvám se za obsáhlejší výklad, avšak znění některých heraldických popisů je právě z hlediska mluvnické stavby neuvěřitelné v souvislosti s jejich autory.]

Heraldický popis:
Polcený štít. V pravém zeleném poli nahoře položená osekaná větev, z níž vyrůstá větévka s dvěma žaludy nad dvěma dubovými listy, pod větví prázdná osmihrotá hvězda, vše zlaté. Levé pole stříbrno-červeně dělené, nahoře červený korunovaný vzpřímený kráčející lev s modrou zbrojí, dole stříbrný tlapatý kříž.

06.07.2014                                                                                                                                             © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cekov, okres Rokycany, kraj Plzeňský

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 16 ze dne 26. 5. 2011.

Schválený popis znaku:
V modro-červeně polceném štítě zlatá podkova převýšená stříbrným lososem. Uprostřed podkovy zlatý zvon.

Poznámky:
Jednou z heraldických zásad je pořadí popisu figur ve štítě / poli. Jedná-li se o obecné heraldické figury, nadto významově rovnocenné, popisuji se shora dolů nebo zprava doleva, podle jejich poloh.
V daném případě musí být nejdříve popsán stříbrný losos a určena jeho poloha - prohnutý dolů (do oblouku). Poté je popsána podkova se zvonem; zvon má mít hlášen závěs, neboť v jiných obdobných případech je tak popisován. Pokud by bylo toto pořadí zachováno, nemusely by být dolní figury popisovány odděleně.
Zvon není uprostřed podkovy ale uvnitř podkovy.
Byla-li by akceptována velikost použitých figur, která je v heraldice relativní, nebo byla-li by akceptována dominance podkovy se zvonem, mohl by popis znít podle druhé varianty.


Heraldický popis:
1/ V modro-červeně polceném štítě nahoře stříbrný, dolů prohnutý losos, pod ním podkova se zvonem se závěsem uvnitř, obojí zlaté.
2/ V modro-červeně polceném štítě podkova uvnitř se zvonem se závěsem, obojí zlaté a převýšené stříbrným dolů prohnutým lososem.

07.07.2014                                                                                                                                            © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Březová, okres Beroun, kraj Středočeský

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 13 ze dne 24. 2. 2011.

Schválený popis znaku:

Poznámky:
Domnívám se, že by bylo správnější popsat štít jako červeno-stříbrně zvýšeně dělený, především se zřetelem na vynikající věže. Druhou možností je hlásit hlavu štítu jako sníženou, poněvadž plocha hlavy štítu bývá obecně užší, než je zde nakreslena.
Nicméně popis je v mezích terminologické konvence.

Heraldický popis:
1/ Ve stříbrném štítě pod sníženou červenou hlavou s korunou mezi dvěma vynikajícími věžemi s cimbuřím, vše zlaté, svěšený zelený březový dvojlist.
2/ Červeno-stříbrně zvýšene dělený štít. Nahoře koruna mezi dvěma vynikajícími věžemi s cimbuřím, vše zlaté, dole svěšený zelený březový list.

07.07.2014                                                                                                                                             © Pavel Palát
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting