Login

Reedice BČH - 2011

Když byl v roce 1983 v šesti sešitech vydán I. díl BČH, bylo tím završeno několikaleté úsilí čtyřčlenného autorského kolektivu o podrobné zmapování české heraldické literární produkce za posledních osmdesát let (1901 – 1980). Pouze pro úplnost podotýkám, že současně byly excerpovány a anotovány články, statě a studie z ostatních disciplin pomocných věd historických, zejména rodopisu-genealogie a sfragistiky; ty jsou dosud uloženy v pracovních kartotékách a nebyly zatím souhrnně publikovány.

Technický způsob zpracování jednotlivých kartotéčních záznamů byl poplatný tehdejším tiskovým možnostem tzv. interních tiskovin, které byly vydávány jednotlivými zájmovými sdruženími pouze pro členy, mnohdy péčí osobních iniciativ několika jednotlivců a s uměle vytvářenými administrativními překážkami.

Poněvadž jsem připravoval jednotlivé sešity pro výsledný tiskový výstup, považuji za prospěšné vydat o této práci svědectví.

K přepisu jednotlivých kartotéčních záznamů jsem používal mechanického psacího stroje CONSUL s tzv. knižním typem písma. Pro texty psané tzv. perličkou jsem použil mechanického psacího stroje ZETA. Jednotlivé záznamy, průběžně číslované, jsem psal dvousloupcově na kancelářské listy formátu A-3, „perličkové“ texty byly na příslušná místa vlepovány. Takto připravené podklady byly předány k dalšímu technickému zpracování do malotirážní tiskárny; ta vyhotovila i obálky pro jednotlivé sešity. Klub genealogů a heraldiků v Ostravě, jako vydavatel, zajistil distribuci abonentům. Na tomto místě musím upřímně poděkovat kolegovi Vladimíru Kejlovi, tehdejšímu předsedovi Klubu, za účinnou pomoc.

Možnosti grafických úprav byly velmi omezené, jak je ostatně patrné, rovněž čitelnost některých liter není dostatečná. Výsledek byl úměrný tehdejším technickým možnostem pro tento typ tiskovin.

S překotným vývojem výpočetní techniky, kopírovacích přístrojů, tiskáren a samozřejmě internetu v průběhu 90. let 20. století a prvního desetiletí 21. století se diametrálně změnily publikační možnosti.

Před časem jsem objevil na internetu projekt nazvaný „prozatímní heraldická knihovna“, jehož smyslem je zpřístupňovat heraldickou literární produkci v elektronické podobě.. Provozovatelé skenují jednotlivé práce z dostupných zdrojů, mnohdy bez ohledu nejen na kvalitu původních předloh ale i na právní konsekvence. Poněvadž se mezi skenovanými pracemi objevila též BČH, bez mého výslovného souhlasu, v tiskovém provedení 80. let, požádal jsem provozovatele, aby BČH odstranili, případně aby umístili pouze bibliografickou citaci.

Kompletní BČH, s nutnými formálními úpravami, avšak s využitím současných technických možností, je badatelům i zájemcům k disposici na stránkách HTK jako samostatný modul veřejně přístupný. Vkládání jednotlivých záznamů, čili úplný přepis celé BČH, provádím postupně, nakonec budou vloženy i všechny rejstříky.

V souvislosti s reedicí BČH bych se ještě rád zmínil o osudu tohoto projektu.

Především jsme hodlali uskutečnit excerpci včetně anotace z oborových tiskovin vydaných do roku 2000, neboť tyto tiskoviny jsme měli všichni k disposici. Dále jsme hodlali provést excerpci vlastivědných, regionálních a obecně historických tiskovin , včetně Archivního časopisu a Sborníku archivních prací, z let 1951 – 1975. Zde jsme však narazili na problém dostupnosti v tom smyslu, že knihovny nebyly ochotny, ve smyslu svých interních předpisů, půjčovat periodické tiskoviny mimo studovny či badatelny a do těch nebylo možno si přinést vlastní psací stroj za účelem vyhotovení jednotlivých kartotéčních lístků. Neméně důležitou však byla skutečnost, že u členů autorského kolektivu se postupně vytrácel zájem o bibliografickou práci v dosavadním náročném rozsahu; asi v letech 1985 – 1986 ustala bibliografická práce úplně.

Slabou útěchou budiž, že v současné době lze potřebné informace získat na internetu, neboť nezanedbatelné množství tiskovin je presentováno v elektronické podobě, některé dokonce výhradně. Lze se proto důvodně domnívat, že období „klasických“ oborových bibliografií skončilo.

02.06.2011                                                                                                                                     Pavel Palát

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting