Login

Schéma BČH

S c h é m a  BIBLIOGRAFIE ČESKÉ PRÁCE HERALDICKÉ  1901 - 1980

Reediční poznámka - 2011.
Přestože po postupné aktivaci jednotlivých tlačítek lze schéma BČH zobrazit, rozhodl jsem se jej zde umístit jako samostatný modul. Při reedici 2011 byly provedeny drobné změny a úpravy, které se však věcné stránky BČH nedotýkají, zejména v excerpovaných záznamech a jejich anotací. Ze zde uvedeného schématu byly odstraněny ilustrace k jednotlivým bibliografickým skupinám. Návštěvníkům a uživatelům lze doporučit, aby se při event. práci s BČH nejprve seznámili s tímto schématem.

0.00
    Heraldika jako věda a její vztah k jiným oborům - příbuzné obory heraldiky
0.10
   Obecné teoretické otázky a problémy
0.20
   Bibliografie a soupisy literatury
0.30
   Metodologie
0.40
   Terminologie
0.41
   Teoretické práce
0.42
   Termíny
0.50
   Písemnictví
0.51
   Základní oborová literatura
0.52
   Příručky a rukověti
0.53
   Tisk - almanachy, časopisy, ročenky, sborník
0.53.01
   Literatura o heraldickém tisku
0.54
   Index a rejstříky k heraldickým pracím
0.55
   Zprávy o heraldickém písemnictví a společenská rubrika

1.00
    Dějiny a rozvoj heraldické práce
1.01
   Dějiny české práce heraldické
1.02
   Program české práce heraldické
1.03
   Vznik heraldických organizací - obecně
1.04
   Spolupráce s institucemi a ústavy
1.05
   Propagace heraldické práce
1.06
   Badatelská informační služba
1.06.01
   Aukce
1.06.02
   Inzerce
1.07
   Odborná školní výuka
1.09
   Různé
1.09.01
   Řád Čestného odznaku heraldického
1.10
   Spolky, společnosti, instituce, ústavy
1.11
   Spolky a společnosti s heraldickým zaměřením práce
1.11.01
   Československý klub heraldický v Praze 1933
1.11.02
   Heraldický odbor při Jednotě starých českých rodů v Praze 1944 - 1947
1.11.03
   Heraldická společnost 1947 - 1949
1.11.04
   Heraldická sekce Klubu vojenské historie při Vojenském historickém ústavu v Praze 1967 - 1972
1.11.05
   Heraldická sekce při Muzeu těžby a zpracování zlata (Okresním muzeu Praha-západ) v Jílovém u Prahy 1968-1980
1.11.06
   Heraldický klub České numismatické společnosti = Česká numismatická společnost, pobočka Heraldika 1974 - 1980
1.11.07
   Heraldická sekce Vlastivědné společnosti při Slezském muzeu v Opavě 1975
1.12
   Spolky a společnosti s rodopisně-genealogickým zaměřením práce
1.12.01
   Historicko-genealogický spolek „Herald" 1900 - 1902
1.12.02
   Rodopisná společnost československá v Praze 1929 - 1949
1.12.03
   Schönhengster Heimatforscher 1929
1.12.04
   Deutsche Verein für Familienkunde für di Tschechoslowakische Republik 1930
1.12.05
   Jednota potomků pobělohorských exulantů-pokutníků a přátel rodopisu v Praze = Jednota starých českých rodů 1930 - 1949
1.12.06
   Genealogická komise slovenská 1933
1.12.07
   Volné sdružení rodopisců na Klatovsku 1936
1.12.08
   Rodopisný kroužek v Praze 1938
1.12.09
   Svaz přátel rodopisu v Praze 1938 - 1949
1.12.10
   Rodopisný odbor při Vlasteneckém spolku musejním v Olomouci 1938
1.12.11
   Genealogická a heraldická společnost v Praze 1969 - 1980
1.12.12
   Kroužek přátel rodopisu a heraldiky při Městském archivu v Plzni 1969
1.12.13
   Klub genealogů a heraldiků Ostrava
1.13
   Instituce a ústavy
1.13.01
   Rodopisný úřad pro Čechy a Moravu
1.13.02
   Ústředí krajanských rodáckých spolků
1.14
   Spolky, společnosti, instituce a ústavy nepřímo podporující heraldickou a rodopisnou práci
1.14.01
   Historický spolek
1.14.02
   Muzejní spolek pro Železnici a okolí
1.14.03
   Sdružení pro povznesení venkova
1.14.04
   Sdružení venkovských kronikářů
1.14.05
   Společnost přátel starožitností
1.14.06
   Spolek rodáků města Unhoště
1.14.07
   Heraldika - námětová sekce při Komisi námětové filatelie Svazu českých filatelistů
1.15
   Zahraniční heraldické, genealogické a oborově příbuzné spolky, společnosti, instituce a ústavy
1.20
   Kongresy, sjezdy, konference
1.30
   Přednášky, kursy, semináře
1.40
   Výstavy
1.50
   Jednotlivci

2.00
    Dějiny a vývoj heraldiky
2.10
   Československo
2.30
   Ostatní státy / země

3.00
    Heraldické prameny a pomůcky
3.10
   Písemné prameny - obecně
3.20
   Písemné prameny - druhy písemných pramenů, jednotlivosti, bez udání i s udáním lokace
3.21
   Fondy archivů, muzeí, knihoven
3.22
   Erbovní listiny Znaková privilegia Vidimáty Kopiáře
3.23
   Erbovníky
3.24
   Heraldika v knižní kultuře
3.24.01
   Rukopisy se znakovou výzdobou Knižní iluminace
3.24.02
   Knižní grafika a grafické listy
3.24.03
   Exlibris a supralibros
3.25
   Vývody a rodokmeny
3.26
   Znakové sbírky
3.30
   Hmotné prameny - obecně
3.31
   Evidence heraldických památek
3.32
   Devastace hmotných památek
3.32.01
   Náhrobníky
3.40
   Hmotné prameny - druhy hmotných pramenů, jednotlivosti, bez udání i s udáním lokace
3.41
   Nemovité památky
3.41.01
   Tvrze, hrady, zámky, fortifikace
3.41.02
   Sakrální stavby
3.41.03
   Domy, paláce
3.42
   Movité památky
3.42.01
   Kachle
3.42.02
   Liturgické památky
3.42.03
   Funerální památky - náhrobníky, hrobky, pohřební štíty aj.
3.42.04
   Pomníky a sochy
3.42.05
   Tkaniny
3.42.06
   Dřevořezby
3.42.07
   Mezníky
3.42.08
   Cechovní a firemní štíty
3.42.09
   Klenoty
3.42.10
   Stolní náčiní a nádobí
3.42.11
   Zvony
3.42.12
   Astronomické a kartografické památky
3.42.13
   Pamětní desky
3.43
   Erby a znaky a numismatickém materiálu
3.44
   Heraldika vojenská, uniformy
3.45
   Domovní znamení
3.49
   Různé užití heraldických motivů
3.49.01
   Propagační a upomínkové materiály
3.49.02
   Poštovní známky
3.49.03
   Značky různých řemesel Značky firemní a obchodní
3.50
   Heraldické pomůcky
3.51
   Kartotéky, rejstříky, inventáře soupisy
3.52
   Knihovny
3.52.01
   Heraldická knihovna Josefa Milde (HKJM)

4.00
    Znakové právo Právní záležitosti
4.10
   Heroltské úřady
4.20
   Instituce udělující a registrující znaky
4.30
   Palatinát
4.40
   Podvody a falzifikace
4.41
   Milánský erbovní ústav
4.42
   Pražská znaková kancelář


5.00
    Teorie Heraldiky
5.10
   Heraldické tinktury
5.20
   Tvary a druhy štítu
5.21
   Erby a znaky alianční
5.30
   Štít a jeho obsah
5.31
   Heroltské figury
5.32
   Kříže
5.33
   Obecné figury
5.33.01
   Nadpřirozené
5.33.01.01
   Antické a křesťanské
5.33.01.02
   Obludy a nestvůry
5.33.02
   Přirozené
5.33.02.01
   Člověk a jeho části
5.33.02.02
   Zvířata a části zvířecího těla
5.33.02.03
   Rostliny a jejich části
5.33.02.04
   Umělé předměty
5.33.02.05
   Nebeská tělesa
5.40
   Přilby a pokrývky
5.41
   Tvary a druhy přileb
5.42
   Koruny a točenice
5.43
   Klenoty
5.44
   Pokrývky
5.50
   Honosné kusy
5.51
   Strážci a štítonoši
5.52
   Pláště a stany
5.53
   Pokřiky, hesla devisy
5.54
   Příznaky
5.55
   Řádové dekorace
5.56
   Odznaky úřadu
5.57
   Odznaky stavu
5.60
   Výklad znaků
5.61
   Znaková symbolika
5.62
   Popisy znaků
5.63
   Historizování znaků
5.64
   Erbovní pověsti
5.70
   Heraldická kurtoazie

6.00
    Heraldika speciální
6.10
   Znaky zemské
6.10.01
   Barvy zemské
6.11
   Země a léna Koruny české
6.11.01
   Čechy
6.11.02
   Morava
6.11.03
   Slezsko
6.11.04
   Česká vévodství
6.12
   Slovensko
6.13
   Ostatní země
6.20
   Znaky státní
6.21
   České království
6.22
   Československo
6.22.01
   Československo v letech 1939 - 1945
6.23
   Ostatní státy
6.30
   Erby a rody panovnické a dynastické
6.31
   České království
6.32
   Znaky kurfiřtů Svaté říše římské
6.33
   Ostatní státy
6.40
   Erby a rody šlechtické
6.41.01
   Právní záležitosti šlechtictví
6.41
   Země Koruny české
6.41.01
   Index rodů a rodin
6.42
   Slovensko
6.42.01
   Index rodů a rodin
6.43
   Erby a rody šlechtické ostatních zemí
6.44
   Erby osob a rodů podle profesí a úřadů
6.50
   Znaky měst a městeček
6.51
   Československo
6.51.01
   Index znaků měst a městeček v Čechách a na Moravě
6.51.02
   Index znaků měst a městeček na Slovensku
6.53
   Ostatní státy
6.60
   Znaky obcí
6.61
   Československo
6.61.01
   Index znaků obcí v Čechách a na Moravě
6.63
   Ostatní státy
6.70
   Znaky cechů, společenstev, spolků, institucí a ústavů
6.71
   Znaky cechů a společenstev
6.71.01
   České království
6.71.01.01
   Znaky cechů a společenstev podle profese
6.71.01.02
   Znaky cechů a společenstev podle lokace
6.71.02
   Slovensko
6.71.03
   Ostatní státy
6.72
   Znaky spolků, institucí a ústavů
6.72.01
   České království / Československo
6.72.01.01
   Exekutiva československých vojáků
6.72.01.02
   Heraldická sekce Klubu vojenské historie
6.72.01.03
   Heraldická sekce Vlastivědné společnosti při Slezském museu v Opavě
6.72.01.04
   Ústav šlechtičen u sv. Andělů v Praze
6.72.03
   Ostatní státy
6.80
   Znaky církevní
6.81
   Znaky nejvyšších církevních hodnostářů
6.81.01
   Znaky papežů
6.81.02
   Znaky kardinálů
6.82
   Znaky arcibiskupů a arcibiskupství
6.82.01
   České země
6.82.01.01
   Praha
6.82.01.02
   Olomouc
6.82.03
   Ostatní státy
6.83
   Znaky biskupů a biskupství
6.83.00
   Biskupové titulární
6.83.01
   České země
6.83.01.01
   Praha
6.83.01.02
   Olomouc
6.83.01.03
   Litomyšl
6.83.01.04
   Litoměřice
6.83.01.05
   Hradec Králové
6.83.01.06
   Brno
6.83.01.07
   České Budějovice
6.83.02
   Slovensko
6.83.03
   Ostatní země
6.84.
   Znaky ostatních církevních hodnostářů a kněží
6.84.01
   České země
6.84.02
   Slovensko
6.84.03
   Ostatní státy
6.85
   Znaky kapitul a jejich členů
6.85.01
   České země
6.86
   Znaky řeholních institucí
6.86.01
   Znaky mužských řeholních institucí
6.86.02
   Znaky ženských řeholních institucí
6.87
   Znaky klášterů a jejich členů
6.87.01
   České země
6.88
   Znaky menších církevně-správních úřadů
6.88.01
   České země
6.88.02
   Slovensko
6.90
   Znaky a rody nešlechticů
6.91
   České království / Československo
6.91.01
   Index osob
6.91.02
   Svobodníci
6.93
   Ostatní státy

7.00
    Výtvarná stránka heraldiky
7.10
   Heraldická kresba a malba
7.11
   Diskuse o znakokresbě
7.20
   Vývoj výtvarného projevu
7.30
   Jednotlivci


Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting