Login

Soupis sfragistických termínů

Když jsem v předchozích desetiletích zpracovával písemnosti různých původců a různé provenience, nacházel jsem občas zajímavé materiály nejen heraldické, ale též materiály z ostatních disciplin pomocných věd historických. V jednom z takto objevených materiálů jsem nalezl strojopisný soupis termínů, které se vyskytují při zpracování a popisech pečetí. Soupis není datovaný ani signovaný. Podle abecedního uspořádání měl zřejmě sloužit jako metodická pomůcka pro odborný popis pečetí. Poněvadž sfragistika je s heraldikou velice úzce provázána, jak lze ostatně vidět v současné době při vzniku nových komunálních znaků a vlajek, domnívám se, že otištění tohoto soupisu není samoúčelné. Sfragistická terminologie, obdobně jako heraldická, není jednoznačně konstituována, avšak není, dle mého názoru, natolik vystavena negativním vlivům zejména z toho důvodu, že sfragistika se nestala „majetkem" neodhadnutelného počtu tzv. laických zájemců, kteří by si vytvářeli jakési virtuální prostředí sfragistické terminologie.
Původní strojopis jsem pouze graficky upravil tak, aby byly zřetelně odlišeny jednotlivé termíny od výkladového textu. Jeho přepis je původní i s případnými chybami, event. moje opravy či doplňky jsou vloženy do hranatých závorek a psány kursivou.
06.04.2012    Pavel Palát
ALTERA PARS SIGILLI
Rub (revers) mincové pečeti.


AVERS
Líc, přední strana pečeti.

BARVA VOSKU
Vosk nezbarvený - vosk přirozené barvy světlého/tmavého tónu.

IN BIANCO
Zpečetění - připevnění pečeti k nepopsané látce, z níž má být vyhotovena písemnost.
Viz: Zpečetění písemnosti.

BULA [bulla]
Tak se nazývá kovová pečeť.

BULA BIANCA /defectiva - dimidia - dimidiata - plana/
Bula poloviční.
Viz: Poloviční bula.

BULA INTEGRA
Úplná bula, t. j., která má pečetní obraz na svých obou stranách a o stejném průměru.

BULA POLOVIČNÍ
Viz: Poloviční bula.

BULA ÚPLNÁ
Viz: Úplná bula.

BULÁTOR
Viz: Sigilátor.

CALEFACTOR CERAE
Viz: Sigilátor.

CAPSULA
Viz: Krabička pečetní.

CARENCIA SIGILLI
Označení, že nějaká osoba nemá vlastního pečetidla nebo je dočasně nemá při sobě.

CERARIUM
Viz: Taxa za zpečetění.

CIRCUMFERENCIALES LITERE
Viz: Opis pečeti.

CIRCUMSCRIPTIO
Viz: Opis, legenda pečeti.

CLONA PAPÍROVÁ
Kousek papíru, jejž zpečeťující, když jej byl dříve navlhčil, položil na vosk nakapaný na písemnost a teprve přes něj otiskl pečetidlo.

CONTRASIGILLUM
Rubní pečeť.

CUSTODES SIGILLORUM
Viz: Sigilátor.

ČÁST PEČETIDLA
(Pečeti), na níž je vyryt pečetní obraz.
Viz: Pečetidelní plocha.


DAMASKOVÁNÍ
Výzdoba pečetního pole - mřežování, tečkování, křížky, růžice, rostlinné rozviliny, větévky a pod.
[V některých heraldických popisech je kosmé mřížování popisováno jako „mřežování". Podle mého názoru nemá toto podstatné jméno slovesné (substantivum verbale) oporu v podstatném jménu „mřež", takže de facto je tento termín vytvořen zcela uměle. V heraldické terminologické konvenci jej klasifikujeme jako termín nedoporučený, nikoli zakázaný, poněvadž si neosobujeme právo autoritativně rozhodovat o věcné správnost či nesprávnosti jednotlivých termínů; proto pouze doporučení.
Obdobně je zde ve výkladovém textu uveden termín „růžice" - zřejmě ve významu růžička čili malá růže. Významový rozdál mezi termíny „růžice" a „růžička" je zřejmý a nelze je zaměňovat.
Určit jednoznačnou podobu miniaturních vrypů v malé ploše pečetního pole představuje mnohdy problém a může být výsledkem subjektivního vnímání včetně názoru, že tvůrce pečetidla zamýšlel „nějakým způsobem" vyplnit prázdnou plochu pečetního pole a to i z důvodu zcela praktického - aby nemohlo být dodatečně rytecky upravováno.]

DÍLY PEČETI
a) vlastní pečeť - Viz: Pečeť vlastní.
b) podložka pečeti.

DIMIDIA PARS SIGILLI
Líc mincové pečeti.

DVOJPEČEŤ
Viz: Pečeť mincová.

DVOUSTRANNÁ PEČEŤ
Viz: Pečeť dvoustranná

EXERGUE
Viz: Obrubový nápis (Randschrift).

FRATRES BARTBATI
Viz: Sigilátor.

FRATRES DU BULLA
Viz: Sigilátor.

CHAUFFE-CIRE
Viz: Sigilátor.

HLAVA PEČETI
Nejhořejší část pečeti u její svislé osy.

INSCRIPTIO
Viz: Nápis.

INSCHRIFT
Viz: Nápis.

JEDNOSTRANNÁ PEČEŤ
Viz: Pečeť jednostranná.

JEZDECKÁ PEČEŤ
Viz: Pečeť jezdecká - a) rytířská, b) obecná, c) pseudorytířská


KONTRASIGIL
Rubní pečeť.

KONTRATYPÁŘ
Viz: Pečeť rubní.

KOVOVÁ PEČEŤ
Se nazývá bula.

KRABIČKA PEČETNÍ (capsula)
Pouzdro na pečeť dřevěnné [dřevěné], kovové (mosaz, stříbro, plech zlato), zpravidla vyhlazené, vysoustruhované, mořené, ozdobené různými ornamenty, cizelované atd. Mělo chránit pečeť před poškozením.

KRÁLOVSKÁ PEČEŤ
Viz: Pečeť královská.

KRYT PAPÍROVÝ
Viz: Clona papírová

LEGENDA PEČETI
Na pečeti písmem vyznačený nositel příslušné pečeti. Často uvádí také druh pečeti (pečeť větší, sekret). Někdy se vztahuje k pečetnímu znamení nebo obsahuje průpověď, biblické přísloví či devizu.
Rozeznává se: a) opis, b) nápis.

LÍC PEČETI
Přední strana pečeti, avers. Líc mincové pečeti se zve: dimidia pars sigilli.

LIGATURA
Spojení dvou písmen v dvojpísmeno.

LITERE CIRCUMFERENCIALES
Viz: Opis pečeti.

LITTERAE CUM FILO SERICO
Papežské listiny s pečetěmi přivěšenými na hedvábných nitích.

[LITTERAE] CUM FILO CANAPIS
Papežské listiny s pečetěmi přivěšenými na konopném provázku.


MAJESTÁTNÍ PEČEŤ
Viz: Pečeť majestátní.

MANDORLA
Od poloviny 14. století bylo oblíbeno orámovat pečetní znamení třemi, čtyřmi i více obloučky mezi sebou spojenými nejčastěji do kruhu. jindy do podoby kříže a j. Toto ohraničení se zve mandorla.

MENŠÍ PEČEŤ
Viz: Sekret.

MINCOVÁ PEČEŤ
Viz: Pečeť mincová.

MISKA PEČETNÍ
Vosková hmota pečeti, v níž je uložena vlastní pečeť. Vznikla buď tím, že zpečeťující vtlačil pečetidlo více či méně hluboko do vosku, při čemž [přičemž] vosk kol něho přetekl. Nebo byla zhotovena zvlášť, odděleně od zhotovení vlastní pečeti. Je různě masivní, s různě širokými okraji, hladkými rozbrázděnými. Různě hluboká.

MISKOVITÁ PEČEŤ
Viz: Pečeť miskovitá.

NÁPIS (INSCRIPTIO, INSCHRIFT)
Jsou to slova vyrytá v pečetním poli. Většinou vysvětlují pečetní znamení nebo je to průpověď, která se k němu vztahuje.

NÁPIS OBRUBOVÝ
Viz: Obrubový nápis.

NÁPISOVÁ PEČEŤ
Viz: Pečeť nápisová.

NEJSPODNĚJŠÍ ČÁST PEČETI
U její svislé osy.
Viz: Pata pečeti.

NĚMÁ PEČEŤ
Viz: Pečeť němá.

NITĚ HEDVÁBNÉ
Upevňovací prostředek pečeti (viz ještě proud hedvábných nití).

OBRAZ PEČETNÍ
Viz: Pečetní obraz.

OBRAZOVÁ PEČEŤ
Viz: Pečeť obrazová.

OBRUBOVÝ NÁPIS (exergue, Randschrift)
Většinou průpověď, vyrytá (jako u mincí) na hraně dvoustranné mincové pečeti. Nečastý.

OHRANIČENÍ OPISU NA PEČETI
Jednou jednoduchou linkou či více linkami stejně silnými či o nestejné tlouštce - perlovcem (v. perlovec) nebo kombinací linky (linek) a perlovcem-věncovím (v. věncoví) či způsobem z těchto prvků různě kombinovaným.

OPIS PEČETI (circumscriptio, litere circumferenciales, Umschrift)
Na pečeti písmem vyznačený nositel příslušné pečeti. Ve středověku zpravidla umístěn při obvodu pečeti, od 15. století se stuhami, jež se vinuly vlnitě nebo rozmanitě obklopovaly pečetní znamení. Opis uvádí někdy také druh pečeti (pečeť větší, sekret). Někdy se vztahuje k pečetnímu znamení nebo obsahuje průpověď, biblické přísloví či devizu.

OPLATKA
Pečeť, zhotovená z neskysané [nezkysané] pšeničné mouky, většinou bílá, méně často jiných barev.

ORÁMOVÁNÍ PEČETNÍHO ZNAMENÍ
Viz: Mandorla.

OSOBA ZPEČEŤUJÍCÍ PÍSEMNOST
Pečetitel.

OTISKY V ZÁDI PEČETI
Otisky prstů, různých předmětů i již tvarovaných nebo konečně přímo razidel s různými obrazci.

PAPEŽSKÉ PEČETI
Viz: Bula - rybářský prsten.

PAPEŽSKÉ LISTINY - NÁZVY
Litterae cum filo serico - cum filo canapis.

PAPÍROVÝ KRYT
Viz: Clona papírová.

PATA PEČETI
Nejspodnější části pečeti u její svislé osy.

PEČEŤ:
- dvoustranná - má na svých obou stranách otisk pečetidla
a) s pečetním obrazem na obou stranách stejně velkým (mincovní pečeť
b) na rubu větší pečeti (trůnní, jezdecké, královské td.) otištěna menší pečeť (sekret).
- jednostranná - hmota, z níž je pečeť zhotovena, nese pouze otisk pečetidla jen na jedné straně. Druhá strana, záď, je hladká nebo jsou v ní různé zářezy, důlky či otisky rozmanitých předmětů.
- jezdecká - pečeť, jejímž pečetním znamením je jezdec na koni
a) jezdecká pečeť rytířská - na níž je jezdec - rytíř zpravidla v plné zbroji
b) jezdecká pečeť obecná - mající obrazem muže nebo ženu jedoucí na koni na vycházku, lov apod.
c) pseudojezdecká pečeť, kde jezdec je jen částí obrazu pečeti, kterým se zobrazuje myšlenka zcela jiná - sv. Jiří, který sedě na koni bojuje s drakem.
Jezdeckých pečetí užívali panovníci, drobnější vládcové nebo někteří členové vyšší světské feudality.
- kovová - Viz: bula [bulla]
- královská - (sigillum regale, das kunigliche Insigel) je větší pečeť panovnická znakového typu.
- majestátní - (sigillum maiestatis), trůnní (u duchovních osob zvaná pontifikální, má svým znamením obraz nositele pečeti sedícího na stolci, trůnu. Obvykle se pod trůnní pečetí rozumí panovnická pečeť tohoto druhu. Ale zvou se tak i takové pečeti biskupů (zvané pontifikální), opatů, abatyš [abatyší].
Panovník sedí na trůně a drží odznaky svého důstojenství - majestátu - jablko a žezlo. Panovníci jich užívali až od své korunovace.
Biskup sedí na stolci, pravicí žehná, v levé drží berlu. Opat sedí na prostém stolci, maje v pravici opatskou hůl.
- mincovní - Pečeť dvoustranná, u níž otisky pečetidel na lícu [líci] i rubu jsou stejných rozměrů.
Zve se také dvojpečeť - sigillum duplex. Její líc označuje se jménem „dimidia pars sigilli", rubní strana jako „altera pars sigilli" nebo „sigillum secundum. Je příznačná pro panovníky.
U mincových pečetí voskových je nejčastěji na líci pečeť trůnní, na rubu jezdecká pečeť téže osoby, méně často na obou stranách pečeť jezdecká.
U nás do korunovace Přemysla Ot. II. mají mincové pečeti panovnické lícem obraz panovníka, sedícího na trůnu, na rubu sv. Václava, jenž rovněž sedí na trůnu. Potom do poloviny vlády Jana Lucemburského pečeť trůnní, na rubu jezdeckou. Od druhé poloviny kralování Jana Lucemburského používání voskové mincové pečeti českými panovníky do doby vlády krále Ladislava ustalo. Mincová pečeť králů Ladislava, Vladislava II. a Ludvíka nese na líci obraz sedícího panovníka na královském trůnu, na rubu je pečeť znaková. Král Jiří mincové pečeti neužíval.
- miskovitá - pečeť, kdy otisk pečetidla má kolem sebe vyšší či nižší vrstvu vosku (zpečeťující vtlačil pečetidlo více méně hluboko do vosku, otisk pečetidla se nachází v prohlubni, učiněné pečetidlem ve vosku)
nebo je připevněn na dně skutečné misky z vosku, zhotovené zvlášť, mimo vlastní pečeť.
pečetidlo více méně hluboko do vosku, otisk pečetidla se nachází v prohlubni, učiněné pečetidlem ve vosku) nebo je připevněn na dně skutečné misky z vosku, zhotovené zvlášť, mimo vlastní pečeť.
- nápisová - rozumí se jí pečeť, jejímž obrazem je nápis nebo jméno nositele,
- němá - pečeť bez opisu, pouze s pečetním znamením. Nejčastěji mezi pečetěmi světských feudálů. Především v novověku.
- obrazová - má znamením nejrozmanitější věci kol nás, skutečné i neskutečné, zvířata, rostliny, nástroje, výjevy ze života , symbolické obrazy a pod. a kombinace všeho tohoto. Pečetěmi obrazovými jsou všechny pečeti kromě podobiznových, znakových a nápisových.
- podobiznová - má ve svém poli obraz (portrét), jenž má být portrétem nositele pečeti. Nejde však o skutečný portrét, nýbrž schématický obraz osoby. Ta stojí, sedí, klečí, je zobrazena celá, z poloviny či pouze poprsí, hlava. Podobiznovou pečetí není pečeť, která má svým znamením podobiznu jiné osoby než nositele pečeti (obraz svatých). Tyto pečeti se řadí mezi pečetě obrazové.
- pontifikální - pečeť biskupů (velmi zřídka opatů) nesoucí obraz biskupa sedícího na stolci, s mitrou na hlavě a s biskupskou berlou v levici, a pravou rukou žehnajícího.
- portrétní - Viz: Pečeť podobiznová.
- prstenová - charakterizuje a určuje její název. Ve středověku bývala otiskována na rubu větší pečeti téže osoby a jen výjimkou visí u listiny nebo je k ní přitištěna jako pečeť samostatná. Ponejvíce se jí však užívalo k zpečetění (k uzávěře) posélacího listu.
- přilbicová - má jako pečetní znamení přilbu s klenotem, event. pouze klenot, někdy doprovázená ještě různými obrazovými doplňky. Přilbice a klenot jsou buď na štítu nebo volně v pečetním poli. Zobrazeny čelně nebo bočně. Jsou doloženy od 30tých let 13. století. Patří jako pododdělení mezi pečetě znakové.
- přitištěná - pečeť připevněná k listině (písemnosti) přitlačením tvárného vosku pečetidlem na psací látku, při čemž se pečetidlo otisklo do nakapaného vosku.
- přivěšená - pečeť připevněná k listině pomocí nějakého závěsu, jako pergamenového proužku, hedvábných nití, provázku, šňůry, stuhy.
Způsob připevnění je rozmanitý. Liší se nejen připevnění pečeti pergamenovým proužkem od připevnění hedvábnými nitěmi, ale i použití stejného připevňovacího prostředku nejsou pečeti k listině přivěšeny všechny stejně. Totéž leckdy bývá, když je k listině přivěšeno více pečetí.
- rubní - (contrasigillum, contrasigil, kontratypář) - otisk pečetidla (menšího rozměru, zpravidla sekretu) v zádi (rubu, reversu) jiné pečeti (větších rozměrů (majestátní, jezdecké, větší-královské).
- trůní - majestátní - Viz: Pečeť majestátní.
- větší - (sigillum maius, u panovníků sigillum maiestatis, sigillum regale, sigillum autenticum, capitale) u pečetitelů, kteří užívali více pečetí současně, protějšek menší pečeti - sekretu.
- visutá - termín užívaný občas v době od 15. století pro pečeť přivěšenou. Dnes je to již archaismus.
- vlastní - otisk pečetidla ve voskové (kovové) hmotě (bez podložky, misky).
- zavěšená - pečeť připevněná k listině pergamenovým proužkem, který vznikl nastřižením listiny u jejího spodního okraje, zpravidla od její (heraldicky) levé strany k pravé a téměř až k samému jejímu pravému okraji.
Jestliže zpečeťující měl připevnit pečetí více, opakoval tuto proceduru u každé z nich. Druhé nastřižení listiny a vzniklý proužek jsou kratší než v případě prvém a závěs druhé začíná o něco výše než závěs pečeti prvé. Zpečeťující kromě toho nad nastřižením pravého postranního okraje listiny udělal do listiny ještě zářez, kterým nastřižený proužek pergamenu protáhl a teprve potom na něm pečeť upevnil.
- znaková - pečeť, jejímž znamením je znak (nebo více jich) jednotlivé osoby nebo osoby právní.

PEČETIDELNÍ PLOCHA
Ona část pečetidla, v níž je negativně vyryt pečetní obraz.

PEČETIDLO
(typář, Siegelstempel, Matrize, Typar).
Rozeznává se na něm:
a) pečetidelní plocha
b) rukojeť.
Jeho vzhled podléhal stylu doby a způsobu zpečeťování, zda se vosk do pečetidla vtlačoval nebo pečetidlo se otiskovalo do vosku. Proto možno rozeznávat jeho starší a novější typ: pečetidlo s hmotným držadlem a pečetidlo se závěsem nebo malým sklopným držadlem. Stylu doby podléhalo držadlo i závěs.

PEČETITEL
Osoba, jejíž pečeť je opatřena písemnost (listina).

PEČETNÍ KRABIČKA
Viz: Krabička pečetní.

PEČETNÍ MISKA
Viz: Miska pečetní.
         obraz - Rytba na pečetidelní ploše pečetidla. Dělí se na pečetní znamení - obrazová část rytby na pečetidle (jeho otisku) - legendu -                       nejčastěji opis, zřídka nápis.
         pole - Viz: Pole pečetní.
         znamení - Viz: Znamení pečetní.

PERGAMENOVÝ PROUŽEK
Upevňovací prostředek pečeti.

PERLOVEC
Křivka, oddělující opis od okraje pečeti, jindy od pečetního znamení nebo s [z] obou stran, vyrytá jako řada bodů, perliček.
Vnější perlovec ohraničuje opis od okraje pečeti - vnitřní odděluje opis od pečetního znamení.

PLIKA
Po celé délce spodního okraje psací látky vzhůru přehnutá část této látky. Byla dělána proto, aby se pergamen, v tomto případě v úvahu především přicházející psací látka, tíhou pečeti neroztrhl.
Do takto zpevněných míst psací látky byly učiněny otvory a jimi protaženy upevňovací prostředky.

PLOCHA PEČETI
Její části - Viz: Pečetidelní plocha - Pečetní pole.
         pečetidelní - Viz: Pečetidelní plocha.

PLUMBATORES
Viz: Sigilátor.

PODLOŽKA PEČETI
a) U jednostranných pečetí nemiskovitých je to hmota vosku, na niž byly při zhotovování pečeti položeny upevňovací prostředky. Na podložku přitlačená druhá vrstva vosku, v níž se nachází otisk pečetidla, se zve vlastní pečeť.
b) U pečetí, u nichž je otisk pečetidla ve slabé vrstvě vosku zbarveného, je vlastní pečetí tato část, vše ostatní podložkou.

POLOVIČNÍ BULA
(bulla blanca, defectiva, dimidia, dimidiata, plana)
Papežská olověná bula, kterou papežové dávali zhotovovat a které užívali na počátku svého pontifikátu v době mezi jejich zvolením a korunováním. Měla otisk pečetidla jen na jedné straně - s obrazem apoštolů Petra a Pavla. Druhá strana, na níž jinak bývá vyznačeno jméno papeže, je prázdná.

PONITIKÁLNÍ PEČEŤ
Viz: Pečeť pontifikální.

PORTRÉTNÍ PEČEŤ
Viz: Pečeť portrétní, podobiznová.

POUZDRO PEČETI
Viz: Krabička pečetní.

PRESSULA PERGAMENI
Pergamenový proužek (na němž se přivěšovala pečeť k písemnosti).

PROUD HEDVÁBNÝCH NITÍ
Šňůrka, volné hedvábné nitě, na něž byla pečeť upevňována k písemnosti, byly při zpečeťování pečetícím rozděleny na několik částí - proudy. Nitě vstupují do pečeti jedním proudem, vycházejí z ní dvěma/třemi proudy.

PRSTEN RYBÁŘSKÝ
Papežská pečeť s pečetním znamením apoštola Petra, stojícího v loďce a roztahujícího síť na ryby. Opisem je jméno papeže.

PRSTENOVÁ PEČEŤ
Viz: Pečeť prstenová.

PŘEDNÍ STRANA PEČETI
Avers.

PŘILBICOVÁ PEČEŤ
Viz: Pečeť přilbicová.

PŘIPEVNĚNÍ PEČETI
Viz: Závěs.

PŘITIŠTĚNÁ PEČEŤ
Viz: Pečeť přitištěná.

PŘIVĚŠENÁ PEČEŤ
Viz: Pečeť přivěšená.

PŘIVĚŠENÍ PEČETI
Připevnění pečeti k písemnosti.

PSEUDOJEZDECKÁ PEČEŤ
Viz: Pečeť jezdecká.

RANDSCHRIFT
Viz: Obrubový nápis.


REVERS
Viz: Rubní, zadní strana pečeti.

RUB PEČETI
(revers) Zadní strana pečeti, záď jednostranné pečeti.

RUBNÍ PEČEŤ
(kontrasigil, kontratypář) Viz: Pečeť rubní.

RYBÁŘSKÝ PRSTEN
Viz: Prsten rybářský.

ŘEZ / DO LISTINY /
Otvor (různých tvarů - okrouhlý, trojúhelníková a j.) učiněný v písemnosti pro přivěšení pečeti šňůrkami z hedvábných nití, pergamenovým proužkem, motouzem a j. či naříznutí listiny (písemnosti) učiněné k připevnění pečeti pergamenovým proužkem.

RYTBA NA PEČETI
Její části - Viz: Pečetidelní plocha - Pečetní obraz - Pečetní znamení.

RYTBA NA PEČETIDELNÍ PLOŠE PEČETIDLA
Viz: Pečetní obraz.

SEKRET
Menší pečeť (sigilum minus, secretum, sigillum secretum, sigillum parvum, sekret, sekryt).
Pečetitel ji užíval vedle své větší pečeti buď samostatně (k zpečeťování písemností menší důležistosti) nebo jako rubní pečeť v zádi větší pečeti,

SEKRETACE
Akt, kdy vydavatel písemnosti přitiskne svůj sekret k čistopisu jím vydané a zpečetěné písemnosti.

SIGILÁTOR
Osoba, jež prováděla zpečetění písemnosti (calefactor cerae, custodes sigillorum, fratres barbari, fratres de bulla, chauffe-cire, plumbatores).

SIGILLUM AUTENTICUM
Viz: Pečeť větší.

SIGILLUM DUPLEX
Viz: Pečeť mincová.

SIGILLUM MAIESTATIS NOSTRE
Majestátní pečeť.

SIGILLUM MINUS
Viz: Sekret.

SIGILLUM PARVUM
Viz: Sekret

SIGILLUM REGALE
Větší pečeť panovnická znakového typu.

SIGILLUM SECRETUM
Viz: Sekret.

SIGILLUM SECUNDUM
Viz: Rubní strana pečeti mincové.

SIGNET
Viz: Pečeť prstenová.

SLOVA VYRYTÁ V PEČETNÍM POLI
Viz: Nápis.

SPOJENÍ DVOU PÍSMEN V DVOJPÍSMENO
Ligatura.


ŠPANĚLSKÝ VOSK
Označení pro vosk nazývaný dnes pečetní (lakovaný) vosk. Jeho složení se v prvých dobách lišilo od složení dnešního pečetního vosku.

TAXA ZA ZPEČETĚNÍ
(cerarium, Siegelgeld, Siegeltaxe).
Poplatek vydavatelům písemnosti za její zpečetění (eventuelně [eventuálně] i za její vyhotovení.

TRŮNNÍ PEČEŤ
Viz: Pečeť majestátní.


TVAR PEČETI
Okrouhlý, oválný, zašpičatělý-oválný, štítovitý, hruškovitý, čtvercovitý, vícehranný.

TYPÁŘ
Pečetidlo.

UPEVNĚNÍ A UPEVŇOVACÍ PROSTŘEDKY PEČETI
Pergamenový proužek, hedvábné nitě, provázek, šňůrka, stuha, kožený řemínek.

ÚPLNÁ BULA
Bula, která má pečetní obraz na svém líci a rubu a o stejném průměru.


VELIKOST PEČETI
Rozměry otisku pečetidla, tedy rozměry pečetního obrazu. Průměrem pečeti okrouhlé je průměr kruhu, tvořeného vnějším perlovcem (linkou), atd., rozměry pečetí ostatních tvarů určuje vnější perlovec (linka).

VĚNCOVÍ
Pás, vyrytý v podobě vavřínového věnce, který odděluje opis od okraje pečeti, jindy od pečetního znamení, jindy s [z] obou stran.

VĚTŠÍ PEČEŤ
Viz: Pečeť větší.

VISUTÁ PEČEŤ
Viz: Pečeť visutá.

VLASTNÍ PEČEŤ
Viz: Pečeť vlastní.

VRCH PEČETI
Viz: Znamení vrchu.

ZÁĎ PEČETI
Rub jednostranné pečeti.

ZÁŘEZ V LISTINĚ
Otvor v písemnosti (listině) pro upevňovací prostředky.

ZÁVĚS PEČETI
Prostředek, kterým je pečeť k písemnosti připevněna. Jsou jím: pergamenový proužek (pressula pergameni), nitě a) hedvábné b) konopné c) vlněné, tkanice, stuhy, kožené proužky řemínky.


ZAVĚŠENÁ PEČEŤ
Viz: Pečeť zavěšená.

ZHOTOVENÍ PEČETI
Její části - Viz: Pečeť vlastní - Podložka pečeti - Miska pečetní.

ZNAKOVÁ PEČEŤ
Viz: Pečeť znaková.

ZNAMENÍ PEČETNÍ
Obrazová část rytby na pečetidle/pečeti.
Znamení podobiznové (obraz člověka všeobecný, schematický, nebo pokus o skutečný portrét jednotlivce - hlava, poprsí, po kolena, stojící - sedící - celá postava - klečící, ležící, jezdecká pečeť).
[Znamení] symbolické - vše ostatní kromě portrétu a nápisu (městská hradba, výjev ze života, vyobrazení lidské činnosti, znak a pod.).
Nápis.
[Znamení] smíšené (panovník sedící na trůně (podobizna) a vedle trůnu znaky jeho zemí (symbol) - Je to znamení nejčastější.

ZNAMENÍ VRCHU
Křížek, hvězdička či jiné znaménko vyryté na pečetidle, aby pečetní obraz byl při pečetění dán do správné polohy.

ZPEČETĚNÍ PÍSEMNOSTI
Připevnění pečeti/pečetí k písemnosti (přivěšení nebo přitištění)
a) k vyhotovené nebo skoro vyhotovené písemnosti
b) k nepopsané psací látce, z níž má být vyhotovena písemnost (listina) - je to zpečetění in bianco.
Osoba, zpečeťující písemnost, se zve pečetitel.

ZPEČEŤUJÍCÍ
Osoba, která vyhotovila pečeť a tou opatřila písemnost.


Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting