Login

Tajné znaky

V srpnu loňského roku jsem od jednoho z návštěvníků portálu HTK dostal zajímavý dotaz, který se týkal existence, resp. oficiálního užívání, znaků někdejších okresů České republiky. Dotaz se týkal konkrétně znaku okresu Bruntál. Tazatel v e-mailu píše:
„... chtěl bych se zeptat na jednu zajímavost a to na znak okresu Bruntál (okres od roku 1960). Dle českých zákonů neměly znaky, ale já jsem našel, že okresní úřady (OkÚ) používaly okresní znaky. Většinou to byl mírně upravený znak okresního města (okres Opava, okres Šumperk). Okres Bruntál je zajímavý tím, že se znak vůbec nepodobá znaku města Bruntálu. Tento znak používal OkÚ na svých webových stránkách, na úředních obálkách byla jeho černo-bílá (resp. červenobílá) varianta, dále se objevil na pohlednicách a turistických propagačních materiálech, které vydával OkÚ v Bruntále. Okres Bruntál měl asi od poloviny 90. let do zrušení okresních úřadů partnerství s okresem Wetterau (německy Wetteraukreis) v Hesensku v Německu a při této příležitosti byl údajně znak vymyšlen. Symbolyzovaly [psáno tak v originálu] 3 hvězdičky dřívější okresy Bruntál, Krnov a Šumperk? Jsou modrá barva a žluté hvězdičky symboly Krnovska? Je kopec Praděd se starou rozhlednou? Je to znak okresu Bruntál nebo to byl znak Okresního úřadu v Bruntále? Kdy a jak byl zaveden (např. nějakou vyhláškou OkÚ v Bruntále)? Bylo to dílo okresního shromáždění? Kdo je autorem tohoto znaku? Co znak symbolizuje?"
V e-mailu dále následují odkazy na webové stránky okresních úřadů v Bruntálu, Opavě a Šumperka.

Na dotaz jsem odpověděl následovně a považoval jsem případ za uzavřený:
Dobrý den,
k Vašemu dotazu sděluji toto: Podle platných právních předpisů
před- i polistopadových nemohly okresní národní výbory a po jejich formální
transformaci na okresní úřady užívat znak ani prapor / vlajku. Poněvadž v
zákoně o obcích z roku 1990 a ve znění pozdějších změn a předpisů nejsou
výslovně uvedeny žádné sankce za neoprávněné užívání těchto symbolů, platí
zřejmě pravidlo "co není výslovně zakázáno, je dovoleno". Z tohoto vágního
právního výkladu vycházeli zřejmě autoři "okresního znaku". Domnívám se, že
vytvoření "znaku okresu Bruntál" bylo inspirováno partnerstvím s uvedeným
německým okresem, poněvadž v Německu samozřejmě platí jiné právní normy.
"Znak okresu Bruntál" tedy nelze považovat za znak oficiální a to ani
tehdy, byl-li jeho vznik podložen usnesením okresního zastupitelstva; znak
má charakter pouhého emblému, či dokonce firemního loga či značky. Německým
partnerům to samozřejmě může být jedno, poněvadž ti nebudou zkoumat jeho
právní irelevanci.
Pro zajímavost ještě uvádím, že v České republice
existuje několik desítek, možná i stovek obcí nebo jejich částí (které
mohly být v minulosti obcemi samostatnými a jejich někteří obyvatelé se
nesmířili s integrací do tzv. střediskové obce), které užívají heraldické a
vexilologické symboly svévolně, aniž by jim za takové počínání hrozila
nějaká sankce. Na tvorbě těchto "znaků" se zpravidla podílejí naprostí
laikové, diletanti a heraldičtí neumětelové, jimž scházejí základní
heraldické a vexilologické znalosti a vědomosti. To se projevuje nejen na
zpracování barevném ale zejména na výběru "obrázků" a jejich zpracování
výtvarného.
Podvýbor pro heraldiku a vexilologii PS PČR, jehož jsem byl
členem od roku 1991 do roku 2008, zamítal obdobné laické pokusy a návrhy
směřující k schválení a udělení znaku a vlajky. Pokud však v některých
obcích vypukla "znako-vlajková hysterie", která se projevovala naprostou
neústupností obecních zastupitelů a jejich neochotou přijmout kompromisní
návrhy, obci sice nebyly znak a vlajka schváleny a uděleny, ale obec je
přesto používá a to i v úředním styku (např. oficiální internetové stránky,
hlavičkové papíry a obálky apod.

Znak okresu Bruntál

Před několika dny (27. června 2014) jsem od téhož tazatele dostal dokument, který je překopírován nad textem
(zvětšit na potřebnou čitelnost lze kliknutím myši).
Tazateli jsem odpověděl takto:
Děkuji za zaslání velezajímavého dokumentu, pod nímž je podepsán tehdejší i současný ředitel Zemského archivu v Opavě dr. Müller, který je rovněž členem expertní heraldické skupiny Podvýboru pro heraldiku a vexilologii. Vyjádření, které jsem Vám tehdy poslal, platí v plné míře, neboť skutečně neexistuje žádný český právní předpis na úrovni zákona, který by umožňoval, aby okresy, které de iure neexistují, avšak v některých případech jejich deriváty ano (např. okresní zdravotní pojišťovny, okresní správy sociálního zařízení aj., což považuji za projev státní schizofrenie, oficiálně používaly znaky. Vyjádření Dr. Müllera je nutno považovat za flagrantní porušení pravomocí, které mu byly svěřeny jednak jako řediteli Zemského archivu v Opavě (což je státní úřad) a jednak jako členu expertní heraldické skupiny tehdejší Heraldické komise, nyní Podvýboru pro heraldiku a vexilologii PS PČR.
Müllerův přípis je nutno posoudit ze dvou rovin - 1/ heraldické, 2/ právní.
1/ Z heraldického hlediska nelze proti návrhu znaku uplatnit žádné námitky či výhrady, neboť je vytvořen v souladu s nepsanými heraldickými (zvykovými) předpisy; rovněž proti popisu znaku nelze mít výhrady.
2/ Z právního hlediska se však jedná o akt zcela nelegální, který nejenže nemá oporu v zákoně, ale navíc Dr. Müller nedisponuje žádným zákonným pověřením, které by jej predestinovalo k "doporučování a schválování znaků" buď jako soukromníka-heraldika, nebo jako člena Podvýboru pro heraldiku a vexilologii - tento orgán rozhoduje na základě kolektivního koncensu, či dokonce jako ředitele státního úřadu. Dovětek "přestože s užíváním znaků okresů dosavadní legislativa nepočítá" sice na právní skutečnost upozorňuje, což však, dle mého názoru, nebránilo či dosud nebrání tohoto neoficiálního znaku užívat více-méně oficiálně při kontaktech s německým partnerským okresem. Tento, možná nepodstatný, úlet pouze dokládá, opět dle mého názoru, katastrofální právní povědomí nejen u obyčejného občana ale především u konkrétního úředníka státní správy. Vyvození odpovědnosti z takového počínání je bohužel v tomto státě na úrovni "pia desideria" - čili zbožného přání.
-------------------------------------------
Nezkoumal jsem, zda i OkÚ v Opavě a v Šumperku užívaly neoficiálního znaku na oficiálních dokumentech a pokud ano, nehodlám zde spekulovat o důvodech. Nicméně byla by to zajisté jen shoda náhod, že se tak dělo právě v tomto regionu. V roce 1994 jsem byl členem Heraldické komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a nepamatuji se, že by na některém ze zasedání byl návrh "znaku okresu Bruntál", příp. další "okresní znaky" projednávány, schváleny a doporučeny k udělení podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Rovněž ve svém soukromém heraldickém archivu nemám uloženy žádné materiály, které by se problematiky "okresních znaků" týkaly.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.07.2014                                                                                                                                             © Pavel Palát

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting