Login

Úvod do HTK

Heraldická Terminologická Konvence  -  HTK-CZ

Obsah:           Historie
                      Projekt 
                      Abecední Rejstřík Termínů (ART)
                      Struktura Terminologického Slovníku (TS)
                     
                      H I S T O R I E

Pokud bychom si kladli za cíl zpracovat zevrubnou vědeckou práci o české heraldické terminologii, musili bychom nepochybně zahájit svá bádání excerpcí českých středověkých erbovních listin a nemohli bychom pominout ani erbovní listiny psané latinsky a německy, poněvadž oba tyto jazyky měly na vývoj české heraldické terminologie výrazný vliv. Výsledky takto koncipovaného bádání by měly zajisté význam pro rozvoj heraldiky jako vědní, a toto slovo podtrhujeme, discipliny, avšak z hlediska praktické čili užité heraldiky by pro heraldickou veřejnost, alespoň podle našeho názoru, nebyly zásadním přínosem.


Za zakladatele české heraldiky jako vědního oboru jsou v povědomí heraldické veřejnosti tři jména: Martin Kolář († 1898), Vojtěch Král z Dobré Vody († 1913) a August Sedláček († 1926).


Králova "Heraldika" vyšla v roce 1900, první díl "Českomoravské heraldiky" Martina Koláře posmrtně uspořádal a v roce 1902 vydal August Sedláček, který téměř o čtvrt století později, v roce 1925, vydal stejnojmenný díl druhý. K těmto třem koryfejům české heraldiky lze nesporně přiřadit Karla Schwarzenberga, jehož "Heraldika" vyšla v pražském nakladatelství Vyšehrad v edici Knihy Řádu v roce 1941, Adolfa Karlovského "Základy heraldiky" z roku 1966 a Zdeňka Zengera, jehož útlá knížečka "Heraldika" vyšla v roce 1970.

Po prostudování výše uvedených knih zjistíme, že heraldická terminologie jmenovitě není předmětem samostatné kapitoly až na jednu výjimku, kterou tvoří kapitola "Terminologie" z prvního dílu "Českomoravské heraldiky". Té věnujeme pozornost v 1. dodatku. Třicet devět let od vydání prvého dílu "Českomoravské heraldiky" se objevila na českém knižním trhu "Heraldika" Karla Schwarzenberga. Na tomto místě připomínáme, že Karel Schwarzenberg je autorem zevrubné monografie "Geschichte des reichsständischen Hauses Schwarzenberg", kterou v roce 1963 vydalo nakladatelství Degener u. Co., Neustadt a. d. Aisch. Karel Schwarzenberg zemřel v roce 1986. Jeho dílu a významu pro českou historii a heraldiku byly věnovány tři studie v "Heraldické ročence 1986", z nichž byl sestaven separát s názvem "In memoriam Karla Schwarzenberga". Přední český heraldik Zdirad J. K. Čech nakreslil 23 vyobrazení erbů a 4 genealogické tabule. Schwarzenbergově "Heraldice" věnujeme pozornost ve 2. dodatku.

V historickém přehledu o vývoji české heraldické terminologie musíme uvést i jméno Josefa Milde (13.7.1900 - 19.8.1968).
Při Jednotě starých českých rodů, spolku, který vznikl na počátku 30. let 20. století, byl dne 9.3.1944 na ustavující schůzi založen Heraldický odbor, jehož předsedou byl zvolen Josef Milde. Činnost Heraldického odboru spadá do samého konce války (poslední "protektorátní" schůze se konala 16.4.1945 a její účastníci otevřeně diskutovali o budoucí činnosti v osvobozené republice) a jeho členové, mezi nimi i Dr. František Beneš, přispěli k založení Heraldické společnosti (10.11.1947). 
Josef  Milde se ještě v době války zabýval problematikou heraldické terminologie. Z knih své dosti rozsáhlé heraldické knihovny (ta je nyní uložena v Regionálnim muzeu v Jílovém u Prahy) excerpoval tehdy používané heraldické názvosloví a shromáždil asi 800 termínů. Poněvadž následný společensko-politický vývoj v Československu nebyl příznivý pro rozvoj samostatné spolkové práce, byly podobné aktivity odsouzeny k nezdaru. Ve druhé polovině 60. let 20. století došlo k znatelnému oživení zájmu o heraldiku a rodopis a tento zájem byl vyjádřen i vznikem několika neformálních sdružení, v nichž se scházeli vesměs laičtí zájemci o tyto doposud značně zanedbávané vědní obory. 
Po Mildeho smrti se tehdejšímu řediteli Muzea těžby a zpracování zlata v Jílovém u Prahy, Dr. Miloši Zárybnickému, podařilo získat Mildeho pozůstalost do sbírkového fondu muzea. Zárybnický, kromě řady aktivit v oblasti heraldiky, se pokusil ustavit neformální tým spolupracovníků, kteří by nějakým, bohužel blíže nespecifikovným, způsobem završili Mildeho snahy v oboru heraldické terminologie. Výsledky jejich práce nebyly, alespoň podle našich vědomostí, nikdy publikovány.

Jestliže na tomto místě zmíníme útlou knížečku "Heraldika", jejímž autorem je Zdeněk M. Zenger, činíme tak proto, že byla vydána v roce 1971, tedy čtyřicet let po vydání "Heraldiky" Karla Schwarzenberga. Vzhledem k mnohaleté časové prodlevě, kdy heraldika, genealogie a další příbuzné obory, snad s výjimkou diplomatiky a paleografie, byly vytěsněny na samý okraj historické vědy, a mnohdy až za okraj, nelze očekávat, že by Zengerova práce, rozsahem téměř miniaturní, měla pro rozvoj české heraldiky a tím méně české heraldické terminologie zásadní význam. Upozorníme pouze na předposlední kapitolu - "Slovníček" heraldických názvů a figur, který je doplněn autorovými kresbami, z nichž nepochybně poznáme výtvarný vliv Břetislava Štorma.

Heraldická terminologie v české heraldické literatuře v letech 1901 - 1980.     
                                                                          
V roce 1983 vydal Klub genealogů a heraldiků Ostrava při Domu kultury pracujících Vítkovic první díl "Bibliografie české práce heraldické 1901-1980". V oddílu "Terminologie" bylo excerpováno a podrobně anotováno 12 zánamů, z nich pouze 2 mají zásadní význam, poněvadž informují o záměru vytvoření jednotné terminologie české heraldiky. Setkáváme se zde se jménem Viktora Palivce, který vypracoval koncepci pro zamýšlený projekt.
Jeden záznam se zabývá pohledem na terminologii počínaje Vojtěchem Králem a konče Josefem Milde, ostatní se zabývají konkrétními termíny.
                                                                                    

                              PROJEKT

 

Než přistoupíme k výkladu projektu HTK-CZ, musíme heraldické veřejnosti sdělit několik skutečností, abychom předešli zbytečným připomínkám, kritikám a výhradám, které by se soustředily na nepodstatné jednotlivosti.

 

1/         Název projektu - Heraldická Terminologická Konvence - jsme zvolili záměrně, poněvadž české heraldické veřejnosti v žádném případě nehodláme vnucovat své názory na podobu české heraldické terminologie. Konvence (z lat. conventio = dohoda, úmluva, smlouva) v oblasti heraldické terminologie znamená dohodu v tom smyslu, že budeme výhradně používat při popisech erbů / znaků dohodnuté čili konvenční termíny, které v HTK doporučujeme, zatímco termíny, které uvádíme jako sice existující ale nedoporučené používat nebudeme. Domníváme se, že vývoj českého jazyka za uplynulých sto let doznal změn natolik zásadních, že používání výrazových prostředků z doby Krále, Koláře a Sedláčka představuje v současné době jazykový anachronismus.

            Při výběru konvenčních termínů jsme měli na zřeteli, aby doporučený termín byl jednoznačný a maximálně úsporně popsal určitý heraldický výtvarně provedený jev.

             Příklad: Při popisu dělení štítu byly užívány, mimo jiné, tyto termíny: "půlený", "poloviční". K nim bylo nutné doplnit, zda se jedná o "půlení" vodorovné či svislé, nebo také "nazdél" či  "našíř". Doporučili jsme proto, aby svislé dělení štítu bylo nazváno POLCENÍ, vodorovné pak DĚLENÍ. Podle našeho názoru vycházejí oba doporučené termíny ze dvou možných geometrických variant, jsou jednoznačné a výrazově i popisně maximálně úsporné. 


2/         Základními moduly Projektu HTK jsou:

Abecední Rejstřík Termínů (ART), Terminologický Slovník (TS). 
Základní informace o obou modulech naleznete v modulu Nápověda. 

Abecední Rejstřík Termínů.

V době existence a relativně úspěšné činnosti Meziklubové Terminologické Rady  (MTR), tedy před rokem 1989, jsme se zaměřovali na určité skupiny heraldických figur, které jsme se snažili terminologicky zpracovat tak, abychom heraldické veřejnosti mohli předložit ucelené soubory doporučených názvů / termínů.

Když byla, v souvislosti s přijetím zákona o obecním zřízení, ustavena při Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu … České národní rady „heraldická komise“, jejímž úkolem bylo posuzovat a doporučovat / nedoporučovat návrhy znaků a praporů přicházejících z obcí, které chtěly znak a prapor užívat, naskytla se jedinečná a pravděpodobně neopakovatelná příležitost položit základy pro novodobou českou heraldickou terminologii.

Autor této statě, který se stal stálým členem „heraldické komise“ od jejího založení a byl členem Podvýboru pro heraldiku a vexilologii, začal systematicky excerpovat komisí / podvýborem vytvořené popisy znaků, čímž vznikl Klíč Heraldických Figur (KHF). Právě ten se stal základem pro ART  a následně i pro HTK. Popisujeme zde podrobně tyto skutečnosti proto, abychom předešli případným kritickým výtkám různých „heraldických odborníků“, kteří nám budou předhazovat, že v ART resp. v HTK chybí ten či onen termín, ta či ona figura apod. Mohli jsme samozřejmě zvolit postup zcela jiný. Mohli jsme excerpovat řadu dnes dostupných heraldických publikací, vypsat z nich používané názvy / termíny a poté se snažit „oktrojovat“ české heraldické veřejnosti naši představu o podobě „moderní“ heraldické terminologie. Podle našeho názoru by byl takový postup kontraproduktivní.

Jsme si však vědomi toho, že v některých nově vydávaných heraldických publikacích je, zřejmě z příčin nedostatečné odborné průpravy jejich autorů, používána heraldická terminologie z počátku minulého století. Autoři takových publikací se patrně domnívají, že tím dávají svým výtvorům „vědeckost“, zatímco opak je pravdou. V souvislosti s touto záměrně vloženou poznámkou se v žádném případě nezříkáme průběžné excerpce starší české heraldické literatury z hlediska používané terminologie, poněvadž jsme si vědomi toho, že česká heraldická literatura uplynulých desetiletí je zrcadlem české heraldické práce. Uvítáme proto všechny konstruktivní a odborně relevantní připomínky a náměty, které budou ku prospěchu dalšího vývoje české heraldické práce.

 

Předpokládaný vývoj ART.

ART v současné podobě rozhodně není uzavřeným souborem názvů / termínů, které doporučujeme používat při popisech erbů / znaků. Budeme samozřejmě průběžně excerpovat popisy znaků, které byly projednávány v Podvýboru pro heraldiku a vexilologii, dále bychom chtěli excerpovat  současné základní dílo české komunální heraldiky – Jiřího Čarka „Městské znaky v českých zemích“ (Academie, Praha 1985), poněvadž se domníváme, že podstatnou měrou přispělo k rozkolísanosti české heraldické terminologie v posledním desetiletí 20. století. Rovněž považujeme za nutné excerpovat regionální publikace české komunální heraldiky, které byly vydány před Čarkem nebo téměř současně s ním. V této souvislosti zde veřejně deklarujeme, že publikace vydané Augustinem excerpovat nebudeme, poněvadž jejich narativní hodnotu považujeme za nulovou.

Samostatnými skupinami, které nelze při terminologické excerpci pominout, jsou heraldika státní, rodová, církevní, cechovní a příp. i občanská. Rovněž je nutné věnovat pozornost heraldickým publikacím, které byly vydány za posledních 15 let. Již pouhým listováním a letmou četbou se lze přesvědčit, že problematika české heraldické terminologie je stále aktuální, neboť téměř u každého autora je možno se značnou přesností určit okruh literatury, z níž pramení jeho převratné vědomosti.

 

Struktura ART.

ART je konstruován jako slovník substantivní, tzn., že základem doporučeného názvu / termínu je podstatné jméno. Výjimky jsou uvedeny dále.

Adjektivní odkazy v ART zásadně neuvádíme, poněvadž by se tím jeho rozsah neúměrně rozšířil na úkor přehlednosti.

Výjimky ze substantivního principu.

Jedná se o případy ustálených verbálních konstrukcí, např. ČESKÝ LEV,  MORAVSKÁ ORLICE,  HORNICKÁ KLADÍVKA  apod. Tyto termíny jsou nejen verbálně ustálené ale i výtvarně natolik jednoznačné, že je v heraldickém popisu není nutno podrobně popisovat, neboť jejich podoba je definována.

Dále se jedná o rozsáhlou skupinu tzv. aktivních termínů (v modulu Texty jim bude věnována samostatná kapitola  „Aktivní názvy / termíny“), které z hlediska gramatického představují:

- adjektiva (přídavná jména) typu DĚLENÝ, POLCENÝ, KOSMÝ,

- adjektiva verbale (přídavná jména slovesná) typu BĚŽÍCÍ, VYNIKAJÍCÍ, VYRŮSTAJÍCÍ,

- adverbia (příslovce) typu MEZI, NAHOŘE, VPRAVO.

 

ART je přístupný ve dvou úrovních:

Pro neregistrované uživatele pouze formou prostého prohlížení bez možnosti otevření konkrétního termínu.

(Po otevření tohoto modulu se objeví jeho název, dialogové okno Hledání podle slova a tlačítko Hledat. Pod nimi je český abecedník. Klikne-li neregistrovaný uživatel na vybrané písmeno, zobrazí se na ploše tabulka následující struktury: Název hledaného termínu  obsahuje úplný výčet termínů. Stav – klipart označuje, zda je termín rozpracovaný nebo hotový. [Vzhledem k tomu, že většinu termínů budeme pravděpodobně průběžně doplňovat, ponecháváme symbol rozpracovanosti, tj. ozubené kolečko.]  Poslední aktualizace – datum posledního zpracování.  Pod abecedníkem je informace o počtu nalezených termínů.)

 

Pro registrované uživatele lze prostřednictvím ART otevřít kartu Terminologického slovníku.

Podrobnosti nalezne registrovaný uživatel v modulu Manuál HTK.

Terminologický Slovník.      

Základem pro TS se staly dva hlavní zdroje:    

- Částečná terminologická excerpce starší české heraldické literatury, příp. literatury z jiných oborů (např. architektury).

- Relativně úplná terminologická excerpce popisů znaků, které byly projednány, schváleny a doporučeny na zasedáních Komise pro heraldiku a vexilologii / Podvýboru pro heraldiku a vexilologii  Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky od roku 1991.

(Použil-li jsem slovního spojení relativně úplná, potom z toho důvodu, že zejména z počátků činnosti Heraldické komise nebyly vyhotovovány oficiální zápisy, takže dodatečná excerpce pochází z mých pracovních poznámek, příp. i z jiných zdrojů.)

Terminologický slovník (TS) má charakter slovníku výkladového, tzn., že každý doporučený termín se snažíme stručně a výstižně popsat a, pokud je to nutné, definovat. (Jestliže ovšem výklad kvantitativně přesáhne možnosti sekce KomentářTerminologické kartě, je výkladový text včetně základních ilustrací umístěn do modulu Terminologické soubory pod stejnojmenným názvem termínu.)

Nevymýšlíme samozřejmě „nové“ definice v případech, kdy lze využít textů v předchozí literatuře včetně naučných slovníků. Se zřetelem na korektnost uvádíme na konci výkladového textu příslušné citace.

Podstatnou částí výkladového textu je definování základních tvarů / podob / poloh nebo významu doporučeného termínu tak, aby je v heraldických popisech nebylo nutné znovu a znovu uvádět. To se týká zejména termínů z kategorie obecných heraldických figur.

Považujeme tento postup za významný pro celkové pojetí HTK.


Jsme si vědomi, jak již bylo řečeno výše, že pro účely TS respektive  HTK  nebyly  excerpovány rozsáhlé oblasti heraldiky rodové / šlechtické, církevní, státní, příp. cechovní a v neposlední řadě i heraldiky občanské. Tento deficit zde veřejně deklarujeme, abychom předešli případným kritickým výtkám.

TS se tak stává výrazně flexibilním útvarem, který bude nutně nejen doplňován ale i průběžně korigován.

 

TS je přístupný pouze registrovaným uživatelům se zaplaceným registračním poplatkem. Ti s ním mohou pracovat buď v modulu Terminologický slovník nebo v modulu Abecední rejstřík termínů. Z obou modulů lze otevřít jednotlivé terminologické karty.

 

Podrobnosti nalezne registrovaný uživatel v modulu Manuál HTK.


Zpracováno 30.04.2007                                                                                                                          © Pavel Palát
 

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting