Login

Klasifikace heraldických znamení

Když jsme v 80.letech 20.století v pobočce Heraldika při České numismatické společnosti v Praze pokračovali ve více-méně pravidelném vydávání "Heraldické ročenky" (první "Heraldickou ročenku na rok 1974" vydal Heraldický klub České numismatické společnosti v Praze), uvědomovali jsem si při redigování příspěvků od jednotlivých autorů, jak je česká heraldická terminologie rozkolísaná a nejednotná. Z těchto poznatků se zrodila myšlenka zřídit naprosto neformální pracovní skupinu - Terminologickou sekci v rámci pobočky Heraldika. Jejími členy se neformálně stali jednak redaktoři ročenky, jednak byli k různým poradám a diskusím zváni i autoři příspěvků, pokud ovšem projevili zájem. Vzájemnými kontakty s členy obdobných zájmových skupin - s ostravským Klubem genealogů a heraldiků a brněnskou Genealogickou a heraldickou sekcí - jsme došli k názoru, že by bylo vhodné ustavit, opět zcela neformálně, jakousi "Meziklubovou Terminologickou Radu" (MTR), jejíž členové by se cílevědomě věnovali problematice české heraldické terminologie.
Autor tohoto článku byl tehdy v telefonickém i písemném kontaktu s významným českým heraldikem, Adolfem F. J. Karlovským, který po srpnové okupaci Československa v roce 1968 emigroval a trvale se usadil ve Švýcarsku. Když v roce 1986 vydalo nakladatelství Bauer u. Raspe v Neustadt an der Aisch první díl odborné heraldické knihy "Wappenbilderordnung" (Jürgen Arndt, Werner Seeger, Lothar Müller-Westphal), autor tohoto článku ji, laskavostí pana Karlovského, získal přímo z uvedeného nakladatelství. Pro práci Terminologické sekce, resp. MTR představovala tehdy tato kniha po odborné stránce neobyčejný přínos.


Obecně přijímaná klasifikace heraldických znamení má následující strukturu:
1. HEROLDSKÉ FIGURY.
2. OBECNÉ FIGURY.
3. KŘÍŽE.


1. Heroldské figury (starší / nedoporučený název "heroldské kusy")
jsou geometrická dělení plochy štítu - jednoduchá, složená / složitá / kombinovaná. Budiž zásadou, aby se heroldské figury dotýkaly okrajů štítu, výjimky z tohoto pravidla jsou v TS náležitě a podrobně vysvětleny.
Jednoduchými heroldskými figurami jsou - DĚLENÍ nebo POLCENÍ plochy štítu, které je uskutečněno pomocí ŘEZŮ (nedoporučený název "linie"), podrobný výklad včetně vyobrazení je uveden pod názvem / termínem ŘEZ.
Složenými / složitými / kombinovanými heroldskými figurami jsou varianty dvou základních tvarů. Vznikají heroldské figury BŘEVNO, KŮL, HROT, KLÍN, ŠTENÝŘ a další - podrobné výklady včetně vyobrazení jsou uvedeny pod jednotlivými názvy / termíny v TS.


2. Obecné figury, jak již sám název napovídá, jsou heraldická znamení vytvořená ustáleným výtvarným stylisovaným projevem konkrétního vyobrazení. Důraz je nutno položit na slovo "stylisovaný". Znamená to, že při vyobrazení konkrétních předmětů jsou zvýrazněny jejich charakteristické vlastnosti, zatímco detaily jsou zákonitě pominuty. Z toho důvodu nemůže být obecnou heraldickou figurou např. konkrétní stavba, výrobek, předmět, zvíře, osoba apod., poněvadž základní podmínkou vyobrazení obecné figury je právě obecná známost a znalost charakteristických vlastností tak, aby figura mohla být nakreslena / namalována pouze podle slovního popisu a nikoli podle obrazové předlohy.
Stylisaci obecných figur budeme věnovat pozornost v samostatném článku v modulu Texty, poněvadž zejména v poslední době se řada výtvarně negramotných "heraldiků" zaštiťuje argumentem, že jejich kresba představuje stylisaci podle jejich vlastního výtvarného pojetí.
Obecné figury jako kategorie heraldických znamení je dále rozdělena či rozčleněna do dalších skupin a podskupin. Podle našeho názoru není nutné, aby heraldik-teoretik nebo heraldik-výtvarník přesně a jednoznačně zařadil každou figuru do věcně příslušné "škatulky", podstatnější je, aby dovedl rozpoznat její charakteristické vlastnosti, aby ji dovedl jednoznačně terminologicky popsat a v případě výtvarníka ji zobrazit tak, aby bylo na první pohled zřejmé, o jakou figuru se jedná.
Obecné figury jsou volně umístěny v ploše štítu nebo jednotlivých polí štítu, tzn., že by se neměly dotýkat jeho / jejich okrajů. Opět jsou však výjimky a to v případech, kdy figura VYRŮSTÁ nebo VYNIKÁ z okraje štítu / pole nebo z dělícího / poltícího řezu. Podrobnosti jsou uvedeny u příslušných názvů / termínů v TS.

V souvislosti s proporcionalitou neboli přiměřenou velikostí obecných figur musíme upozornit na skutečnost, která v poslední době začíná do heraldiky, zřejmě pod vlivem vexilologie a vexilologických popisů, pronikat.
Jakákoliv obecná figura, umístěná do plochy štítu / pole, má tuto plochu přiměřeně vyplňovat tak, aby nevznikala tzv. hluchá či prázdná místa. Přitom je však třeba mít na paměti, že zobrazovaná figura musí mít určité, tj. přiměřené, proporce. V heraldické kresbě / malbě je naprosto nepřípustné, aby byla velikost obecné figury, ale i heroltské figury, udávána v nějakých měřitelných jednotkách, např. v poměru k velikosti štítu / pole nebo procentuálně.

Dále bychom se ze rádi zmínili o tzv. "novotvarech" obecných figur.
Pozorný a poučený heraldik-teoretik i heraldik-výtvarník při studiu heraldických pramenů zajisté postřehl, že zobrazení obecných figur vychází z reálných předmětů, které byly v minulosti zcela běžné v denním životě. Podle našeho názoru je tudíž nejen přirozené ale i naprosto legitimní, aby do skupiny obecných figur pronikala v současné době vyobrazení předmětů, které jsou právě pro současnou dobu charakteristické.
Není dost dobře možné, aby chemický průmysl byl neustále representován vyobrazením středověké alchymistické křivule či baňky, polygrafický průmysl středověkým vyobrazením v kůži vázané knihy s kovovými sponami apod. Jediným problémem, opět podle našeho názoru, bude nalézt přiměřenou míru stylisace, např. nákladního / osobního automobilu, architektury 20. a 21.století, nadzvukového letadla apod., aby vznikla obecně přijatelná heraldická figura.


3. Kříže.
Podle názoru některých heraldiků nebo heraldických škol jsou kříže heraldickými znameními na rozhraní heroltských a obecných figur. Podle našeho názoru není až tak důležitá definice, spíše je důležité, abychom dovedli různé tvary / typy / druhy křížů správně popsat a abychom z nedostatku znalostí a vědomostí nevymýšleli názvy "ad hoc". V různých heraldických publikacích jsou zobrazovány kříže či dokonce jejich fragmenty, které se pravděpodobně nevyskytují nejen ve skutečnosti ale ani v heraldické stylisaci a jsou patrně výplodem fantasie.
Přidržme se proto při pojednání o této skupině heraldických znamení reality a nezavádějme do heraldické terminologie názvy, které nemají ve skutečnosti opodstatnění a pouze přispívají k dosavadní rozkolísanosti české heraldické terminologie.
Do modulu Terminologické soubory jsme zpracovali obsáhlý soubor KŘÍŽE, v němž jsme se pokusili o vytvoření určité systematiky; potenciálním uživatelům stránek HTK jej doporučujeme k prostudování a k případným relevantním připomínkám.


Zpracováno 28.03.2010                                                                                                                          © Pavel Palát

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting