Login

Manuál HTK

Výklad některých technických pojmů: 

Abecedník
Horizontální řada písmen, která se zobrazí při otevření Abecedního Rejstříku Termínů (ART) HTK – obecné části a při otevření Terminologického slovníku (TS)HTK – speciální části. V obou případech je uplatněn abecedník český, tj. s českou diakritikou.
 

Dialogové okno
Plocha, resp. rámeček, do něhož lze vepsat určitý příkaz a jeho odeslání potvrdit kliknutém myši nebo stisknutím klávesy Enter. Není podstatné, zda je příkaz napsán velkými (versálkami) nebo malými písmeny.
 

Horizontální
Umístění modulů nebo textů ve vodorovné poloze.
 

Ilustrace – zvětšení / zmenšení
HTK je každý doporučený termín provázen ilustrací čili vyobrazením. Ilustrace rozdělujeme do dvou skupin:
a/ Ilustrace základní, označené alfanumerickým kódem, které zobrazují podobu či polohu definovaného termínu.
b/ Ilustrace doprovodné, označené numerickým kódem, konkrétní znaky / erby, které zobrazují podobu definovaného termínu při praktickém použití. Oba typy ilustrací jsou vloženy do sekce Vyobrazení. Kliknete-li na ilustraci myší, zobrazí se ve zvětšeném měřítku v samostatném okně. Okno lze zavřít kliknutím na symbol X v kolonce nad zobrazenou ilustrací.
 

Kód
Pro označení ilustrací používáme v HTK dvou typů kódů:
a/ Kód alfanumerický – skládá se z písmen TS a pořadového čísla pro označení ilustrací základních.
b/ Kód numerický – pořadové číslo pro označení ilustrací doprovodných.
 

Kolonka
Plocha, resp. rámeček pro název termínu. 
 

Klipart
Symbol pro označení určitého stavu či funkce konkrétního termínu. V HTK používáme kliparty „ozubené kolečko“ (trvale rozpracovaný termín), zeleně orámovaný čtverec a v něm zelené zatržítko (dokončené zpracování termínu) a „lupu“ (otevření příslušného termínu v TS).
 

Lišta
Červeno-hnědý nápisový pruh vymezující jednotlivé sekce terminologické karty.Obdobný nápisový pruh se zobrazí po kliknutí na zvolené písmeno abecedníkuART nebo v TS.
 

Modul
Název pro jednotlivé části HTK – Hlavní strana, Nápověda atd.  Další výklad viz Tlačítko.
 

Posuvník
Horizontálně / vertikálně umístěný „jezdec“ umožňující posouvání obsahu plochy v uvedených směrech. V HTK se zobrazí při otevření terminologické karty jako celku a rovněž v jednotlivých sekcích terminologické karty, pokud rozsah sekce přesahuje standardně vymezený rámec.
 

Řetězec znaků
Posloupnost písmen vepsaná do dialogového okna sloužící v tomto případě k vyhledání heraldického termínu. 
 

Sekce
Plocha na terminologické kartě pod jednotlivými lištami sloužící pro souvislý text nebo soubor ilustrací. 
 

Terminologický blok
Název pro útvar, který se zobrazí po kliknutí na zvolené písmeno abecedníkuART nebo v TS. V záhlaví terminologického bloku se zobrazí lišta a pod ní jednotlivé kolonky s názvy termínů.
 

Tlačítko
Projektu HTK jsou jednotlivá tlačítka před svým názvem opatřena značkou v podobě malého trojhranu (rovnostranného trojúhelníka, „šipky“) ve dvou barvách a polohách. Po stisknutí tlačítka s červeným trojhranem směřujícím doprava se zobrazí obsah modulu. Po stisknutí tlačítka s černým trojhranem směřujícím dolů se zobrazí další stromová struktura modulu.
 

Úprava velikosti / čitelnosti textu a ilustrací
Po otevření kteréhokoliv modulu HTK lze upravit jeho velikost na obrazovce opakovaným stisknutím kombinace kláves Ctrl +  nebo  Ctrl –  . Totéž platí i o ilustracích.
 

Vertikální
Umístění modulů ve svislé poloze. Kromě tří horizontálních modulů, které jsou umístěny trvale nad názvem právě otevřeného modulu, jsou všechny další moduly umístěny u levého okraje obrazovky.Po otevření HTK – části speciální se v levé části stránky objeví v současné době [květen 2009] čtyři vertikálně seřazené moduly: Manuál HTK (který máte právě otevřen, doporučujeme vytisknout), Terminologický slovník (TS), Terminologické soubory (TSb) a Terminologické rešerše (TR).
 

Terminologický slovník.

Po jeho otevření se objeví český abecedník, nad ním dialogové okno Hledání podle slova a vpravo příkaz hledat, na který kliknete (příkaz lze rovněž potvrdit stisknutím klávesy Enter). Chcete-li vyhledat konkrétní termín, napíšete do dialogového okna jeho název a kliknete na příkaz. Je lhostejné, zda název napíšete malými nebo velkými písmeny. Doporučujeme však, abyste název hledaného termínu vypsali celý, poněvadž naprostá většina obdobných vyhledávacích nástrojů, stejně jako ten, který je implementován do stránek HTK, vyhledává slova podle zadaného řetězce znaků a to i takových znaků, které jsou uprostřed slova. Je-li termín v TS obsažen, zobrazí se pod abecedníkem  informace o výsledku hledání a současně se zobrazí terminologický blok s lištami Název hledaného termínu, Stav, Poslední aktualizace, Detail. Pod nimi jsou v jednotlivých kolonkách zobrazeny jeden nebo více termínů. Lišty Stav a Poslední aktualizace informují o průběhu zpracování každého termínu Zatímco údaj o Poslední aktualizaci je proměnný, klipart „ozubené kolečko“ se nemění, poněvadž předpokládáme, že jednotlivé termíny budou podle potřeby doplňovány jak textem tak ilustracemi, takže považujeme za zbytečné a zavádějící označovat konkrétní termín jednou jako zpracovaný a po čase jako rozpracovaný. Pod lištou Detail je klipart „lupa“. Kliknete-li na ni, otevře se úplná terminologická karta s jednotlivými lištami a sekcemi, jejichž obsah vyložíme níže.

Terminologickou kartu lze rovněž otevřít tak, že kliknete na název konkrétního termínu.

Chcete-li vyhledávat termíny pomocí abecedníku, kliknete na zvolené písmeno. Poté se zobrazí výše popsaný terminologický blok a pod abecedníkem naleznete informaci o celkovém počtu zobrazených termínů. Při velkém počtu termínů se na pravém okraji monitoru objeví posuvník, jehož pomocí lze postupně prohlížet obsah terminologického bloku.

Otevírání terminologických karet je shodné s výše popsaným postupem. 

Popis terminologické karty.

Terminologická karta je vertikálně rozdělena na dvě části: levou textovou, pravou obrazovou.

Textová část obsahuje pět sekcí.

Pod lištou Doporučený název / termín je uveden jedno- nebo víceslovný název termínu, který doporučujeme v HTK používat v heraldických popisech. 

Pod lištou Komentář je uveden výklad doporučeného termínu, zejména definování základní podoby či polohy především u obecných heraldických figur. Pod výkladem je citace literatury, případně odkazy na jiné / příbuzné termíny nebo odkazy na moduly Terminologické soubory (TSb) a Terminologické rešerše (TR). 

Pod lištou Dosud užívané názvy / termíny (nedoporučené) uvádíme při terminologických excerpcích zjištěné názvy termínů, které nedoporučujeme v heraldických popisech užívat.

[Na tomto místě znovu pociťujeme nutnost zdůraznit, že v žádném případě nehodláme vnucovat naše představy o podobě české heraldické terminologie. Vedla nás pouze snaha vytvořit relativně ucelený systém založený zejména na excerpci popisů konkrétních znaků vytvářených po dobu téměř 20 let v Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.] 

Pod lištou Modifikace termínu jsou uvedeny popisy doporučených termínů, které se odlišují od definované základní podoby / polohy. Zde musíme upozornit na dvě důležité skutečnosti: 

1/ V pravé části terminologické karty jsou pod lištou Vyobrazení uvedeny ilustrace. Ty, které jsou označeny alfanumerickým kódem složeným z písmen TS (= Terminologický slovník) a pořadového čísla jsou ilustracemi, které mají přímý vztah k modifikaci daného termínu. Ty, které jsou označeny pouze prostým pořadovým číslem, jsou ilustracemi doprovodnými – jedná se o konkrétní znaky / erby, které jsou popsány v levé části TS pod lištou Popisy erbů / znaků. [Zde je nutné zdůraznit, že všechny kresby pod lištou Vyobrazení jsou autorskými kresbami Stanislava Kasíka. S respektem k znění autorského zákona jsme odmítli používat či spíše zneužívat kresebné kreace jiných heraldických výtvarníků. Výjimky mohou nastat pouze v případech, kdy je nutné doložit kresebný vývoj konkrétního znaku / erbu. V takových případech samozřejmě uvedeme úplnou citaci.] 

2/ Při zpracování této části terminologické karty jsme však narazili na problém, který lze nazvat „přehlednost výkladového textu“. Vzhledem k použitelné ploše této sekce, kterou lze sice rozšířit pomocí vertikálního posuvníku, se rozsah vkládaného textu stává značně nepřehledným, nemluvě již o základních ilustracích. Rozhodli jsme se proto vytvořit samostatný modul Terminologické soubory (TSb), v nichž výkladový text i základní ilustrace jsou přehledně seřazeny.

[Podrobnější výklad o modulu TSb bude uveden na příslušném místě.]

terminologické kartě zůstávají pod lištou Modifikace termínu samozřejmě základní údaje i příslušné modifikační ilustrace pod lištou Vyobrazení. Domníváme se, že toto řešení je, vzhledem k programovým možnostem Projektu HTK, optimální. 

Pod lištou Popisy erbů / znaků jsou uvedeny heraldické popisy doprovodných ilustrací vložených  v pravé části terminologické karty pod lištou Vyobrazení. Průběžné číslování heraldických popisů je shodné s čísly pod jednotlivými znaky / erby. 

Obrazová část obsahuje tři sekce.

Pod lištou Vyobrazení jsou vloženy v určitém pořadí základní a doprovodné ilustrace označené alfanumerickým nebo pouze numerickým kódem (viz výše). Kliknete-li na kteroukoliv ilustraci, zobrazí se ve zvětšené podobě v samostatném okně. Její velikost lze dále upravovat pomocí kláves Ctrl+  nebo Ctrl – [Je nutné použít kláves + a – v numerické části klávesnice]. 

Do sekce označené lištou Reálie hodláme postupně vkládat fotografickou dokumentaci, např. řemeslných nástrojů, architektonických prvků apod. se stručným popisem. 

Z technických důvodů jsme museli do této obrazové části zařadit sekci Poznámky. Na liště vedle stejnojmenného nápisu je dialogové okno s nápisem Přidat poznámku. Kliknete-li na něj, zobrazí se plocha, do níž můžete napsat krátký text, který se však musí vztahovat pouze k obsahu terminologické karty, kterou máte právě otevřenou. Napsaná poznámka bude viditelná pouze pro autora a administrátora stránek HTK. Její zobrazení pro všechny přistupující může být umožněno administrátorem za předpokladu, že obsah poznámky bude relevantní. 

Terminologické soubory.
Jednotlivé soubory tohoto modulu představují rozšířený a přiměřeně podrobný výklad o výtvarně modifikovaných podobách / polohách jednotlivých doporučených termínů, které jsou uvedeny v modulu Modifikace termínu. Ilustrace, které jsou integrální součástí každého terminologického souboru, jsou samozřejmě vloženy i do sekce Vyobrazení, avšak v sekci Modifikace termínu je uveden pouze jejich jmenný výčet s příslušným alfanumerickým kódem.
 

Terminologické rešerše.
Při excerpci heraldických (ale i tzv. heraldických) popisů jsme dospěli k názoru, že by bylo vhodné a užitečné věnovat pozornost některým skupinám heraldických figur v konfrontaci s jejich reálným výskytem a použitím. Pro rešeršní soubory je, podle našeho názoru, nutné prostudovat nejen odbornou literaturu, ale též prameny buď v reálné podobě nebo v jejich literárním zpracování.
[Zde máme na mysli např. publikace „Staletí kolem nás“, „Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské“, „Homo faber“, „Zbroj a zbraně“ apod. jakož i reálie uložené v musejních exposicích. Pouze pro povrchního a tzv. laického zájemce o heraldiku se mohou tato doporučení jevit jako zbytná, neboť „vše je již řečeno v Sedláčkovi nebo Královi“ – opak však je pravdou, neboť i tito zakladatelé české heraldiky, jejichž význam nehodláme zpochybňovat, mohli vycházet z informací a znalostí ne vždy zcela relevantních.]
 

Jsme proto přesvědčeni, že význam terminologických rešerší ocení především ti, kteří se hodlají věnovat heraldice na poněkud vyšší než jen konsumní úrovni.
Zpracováno 31.05.2009                                                                                                                      © Pavel Palát

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting