Login

Nápověda

V í t e j t e    n a    i n t e r n e t o v ý c h   s t r á n k á c h 

Heraldické   Terminologické   Konvence 

Právě jste otevřeli první stránku Heraldické Terminologické Konvence (HTK – CZ), na níž je umístěno osm modulů (čtyři horizontálně, čtyři vertikálně), o nichž vám podáváme následující informace. 

Čtyři horizontální moduly: Aktuální informace, Napište nám, Mapa stránek, Registrace subjektu, jsou umístěny nad nápisem Hlavní strana.
Po otevření modulu Aktuální informace se dozvíte, jaké změny a doplňky byly v HTK provedeny, zejména ve speciální části HTK, která je přístupná pouze registrovaným uživatelům.

Po otevření modulu Napište nám se zobrazí kolonky – Vaše jméno/firma, Váš e-mail, Váš text, Kontrolní kód, Odeslat. Do kolonky Váš text můžete vložit  zprávu v rozsahu, který je limitován vertikálním posuvníkem.

Po otevření modulu Mapa stránek se zobrazí úplná aktuální struktura HTK-CZ. Jednotlivé zobrazené moduly této struktury, s výjimkou těch, které podléhají registraci subjektu, můžete otevřít kliknutím myši.

Modul Registrace subjektu obsahuje informační text o postupu registrace a kolonky, které je nutno vyplnit, aby subjekt mohl být registrován a aby mu byl umožněn přístup do speciální části HTK – CZ, která podléhá registraci.

 

Projekt HTK – CZ je rozdělen do dvou částí. První část, v níž se právě nacházíte, je neomezeně přístupná každému subjektu, který do adresního řádku v horní části svého internetového prohlížeče napíše adresu: heraldika-terminologie.cz . Druhá část, o níž podáme informaci níže, je přístupná pouze těm subjektům, které se podle uvedených pokynů zaregistrují a zaplatí registrační poplatek. 

Čtyři vertikální moduly v levé části monitoru: Hlavní strana, Informace o autorech, Nápověda, Obsah HTK.

U každého modulu je tlačítko v podobě trojhranu ve dvou barvách – červené a černé.

Je-li u modulu červené tlačítko, otevře se po jeho stisknutí obsahově příslušný text. Je-li u modulu černé tlačítko, otevře se po jeho stisknutí struktura dalších modulů, které můžete postupně dále otevírat.

 

Modul Hlavní strana obsahuje údaje o autorech Projektu HTK – CZ.  Na uvedených kontaktech můžete s autory telefonicky, faxově nebo elektronicky komunikovat. Autoři Projektu HTK – CZ  doufají, že komunikace bude především věcná, že bude vedena snahou vyřešit nebo podrobněji rozebrat problémy, které mohly uniknout naší pozornosti. Autoři Projektu zde veřejně deklarují, že nehodlají vést nekonečné diskuse s těmi, jejichž znalosti ustrnuly na úrovni poznatků konce 19. a první poloviny 20. století.

Komunikovat lze třemi způsoby:

1/ Použitím některých z kontaktů uvedených na  Hlavní stránce.

2/ Použitím modulu  Napište nám.

3/ Na každé terminologické stránce v modulu Terminologický Slovník (TS) naleznete lištu Poznámky.  Pomocí myši  přesuňte pod tuto lištu kursor do volného pole a můžete začít psát.

Poté nám na e-mailovou adresu sdělíte, u jakého termínu jste text napsal. Vámi napsaný text bude viditelný pouze pro Vás (při opětovné aktivaci téže stránky v TS) a pro nás, zatímco ostatní subjekty jej nebudou moci aktivovat. V případě, že Váš text bude závažný, zařadíme jej do příslušné terminologické karty.

!!! Pozor !!!  Tato komunikace je umožněna pouze registrovaným subjektům se zaplaceným registračním poplatkem a musí se týkat výhradně konkrétního termínu, k němuž máte relevantní připomínky nebo doplňky.

 

Modul  Informace o autorech  přináší základní údaje o autorech Projektu HTK – CZ.

 

Nápověda  (modul, který máte právě otevřen) vás zevrubně informuje o celkové struktuře Projektu HTK – CZ a o způsobu manipulace s jednotlivými moduly.

 

Modul Obsah HTK  má dvě části: HTK – část obecná, HTK – část speciální.

 

Modul HTK – část obecná   je neomezeně přístupná všem subjektům, které pomocí výše uvedené adresy otevřou stránky HTK – CZ. Zde naleznou další submoduly: Úvod do HTK, Dodatky k Úvodu do HTK, Texty, Recenze. Po stisknutí černých tlačítek se zobrazí další struktura.

 

Dalším důležitým modulem této neomezeně přístupné obecné části HTK je Abecední Rejstřík Termínů (ART), v němž předkládáme soupis/seznam termínů, vzniklý především excerpcí popisů znaků, které vzešly z činnosti Heraldické komise České národní rady / Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

[Je proto zcela zbytečné upozorňovat autory Projektu, že v ART chybí ten či onen termín. ART resp. TS bude průběžně doplňován o další termíny včetně příslušného výkladu a ilustrací.] 

Neregistrovaný subjekt si může ART pouze pasivně prohlížet. Po otevření tohoto modulu se objeví český abecedník. Kliknete-li myší na libovolné písmeno, objeví se abecedně seřazený seznam termínů v podobě tří sloupců: Název hledaného termínu, Stav, Poslední aktualizace.

[Ve sloupci Stav je klipart „ozubené kolečko“. Tento symbol znamená, že definitivní zpracování termínu není ukončeno. „Ozubené kolečko“ ponecháváme standardně u všech termínů, neboť předpokládáme jejich průběžné doplňování jak textem tak ilustracemi.]

Ve sloupci Poslední aktualizace se automaticky objevuje datum, kdy byl termín doplněn buď textem nebo ilustracemi.

Nad abecedníkem je dialogové okno Hledání podle slova. Napíšete-li do něj název termínu, který hledáte a kliknete-li na příkaz „hledat“, hledaný termín se zobrazí samostatně, ovšem pouze v režimu pasivního prohlížení ART.

 

Do modulu Literatura jsou vloženy bibliografické citace použité literatury, příp. i samostatných článků, statí či studií, na něž odkazujeme u jednotlivých termínů v TS; v něm jsou citace zkráceny a doplněny odkazem na příslušné strany, příp. též na vyobrazení. 

 

Do modulu  Apendix  jsme se rozhodli vložit modifikovaný obsah publikace, která s heraldickou terminologií bezprostředně nesouvisí – Bibliografie české práce heraldické I, která byla vydána zásluhou Klubu genealogů a heraldiků v Ostravě v roce 1983.

[Tato publikace byla vydána v omezeném nákladu jako sešitová příloha Zpravodaje Klubu genealogů a heraldiků v Ostravě.] 

Modul HTK – část speciální  je v plném rozsahu přístupná pouze registrovaným subjektům, které pomocí výše uvedené adresy otevřou stránky HTK – CZ. V pravém horním rohu otevřené stránky je klipart „klíč“. Kliknete-li na něj myší, objeví se tři kolonky. Do horní kolonky napíšete své zvolené uživatelské jméno, do prostřední přihlašovací heslo a poté myší kliknete na kolonku „přihlásit“. Vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem se budete přihlašovat k přístupu na stránky pokaždé, když se tak rozhodnete učinit. Doporučujeme Vám, abyste si své údaje zaznamenali a uložili je na vhodné místo

[V případě potíží se obraťte pomocí uvedených kontaktů na administrátora Projektu.] 

Speciální část HTK obsahuje v současné době [květen 2009] čtyři moduly:

 

V modulu Manuál HTK, který doporučujeme vytisknout, předkládáme návod, jak pracovat s dalšími moduly.

 

Modul  Terminologický Slovník (TS). Po otevření tohoto modulu se objeví český abecedník. Kliknete-li na libovolné písmeno, objeví se abecedně seřazený seznam termínů v podobě čtyř sloupců: Název hledaného termínu, Stav, Poslední aktualizace, Detail. První tři sloupce jsou obsahově shodné s modulem ART. Čtvrtý sloupec – Detail umožňuje otevřít Terminologickou Kartu (TK).

[Terminologickou Kartu lze rovněž otevřít tak, že kliknete na název termínu.] 

Terminologická Karta (TK) je graficky rozdělena na osm částí.

Velikost terminologické karty lze modifikovat pomocí klávesového příkazu Ctrl+ (= terminologická karta se po opakovaném příkazu zvětšuje) nebo Ctrl – (= terminologická karta se po opakovaném příkazu zmenšuje).

Obdobným způsobem lze modifikovat velikost vyobrazených erbů / znaků. Kliknete-li myší na zvolený erb / znak, zobrazí se na monitoru zvětšeně v samostatném okně. 

Popis jednotlivých částí Terminologické Karty (TS): 

Doporučený název / termín.

Zde je uveden název / termín heraldické figury / znamení, které doporučujeme v HTK používat při heraldických popisech. 

Komentář.

Zde je uveden výklad doporučeného názvu / termínu a příp. odkaz na literaturu.

[Odkazy na literaturu budou podle potřeby průběžně doplňovány.] 

Dosud užívané názvy / termíny (nedoporučené).

Zde jsou uvedeny názvy / termíny, s nimiž jsme se setkali při terminologické excerpci heraldických popisů, resp. které byly, a mnohdy stále jsou, užívány. 

Modifikace termínů.

Zde jsou uvedeny možné varianty (modifikace) základní podoby / tvaru doporučeného termínu. Jednotlivé modifikace jsou uvedeny označením TS (= terminologický slovník) a pořadovým číslem, které se vztahuje k ilustraci v části Vyobrazení. 

Popisy erbů / znaků.
Zde jsou uvedeny heraldické popisy konkrétních erbů / znaků. Jednotlivé popisy jsou průběžně číslovány (1., 2., atd.) a k nim jsou přiřazeny erby / znaky v části Vyobrazení. 

Vyobrazení.

Vyobrazení, která jsou označena alfanumerickým kódem (TS 1, TS 2, atd.), se vztahují k výkladu jednotlivých termínů a jejich případných modifikací.

Vyobrazení, která jsou označena pouze numerickým kódem (1, 2, atd.), se vztahují k heraldickým popisům jednotlivých konkrétních erbů / znaků.

[ Všechny ilustrace, s výjimkou dobových vyobrazení historických erbů, jsou autorskými kresbami Stanislava Kasíka a vztahuje se na ně zákon č. 121/2000 Sb. o ochraně autorských práv . Kopírování a zejména komerční využívání je bez písemného souhlasu autora zakázáno.  Nerespektování tohoto zákazu bude stíháno právními prostředky.] 

Reálie.

Do této části hodláme průběžně vkládat fotografie předmětů, nástrojů, přístrojů apod., které se mohou uplatnit jako heraldické figury.

 

Poznámky.

Tato část TK slouží registrovaným subjektům pro napsání krátké relevantní poznámky či připomínky ke konkrétnímu termínu (viz výklad o možnosti komunikace s autory HTK). 

Modul Terminologické soubory.

Při zpracování termínů na jednotlivých kartách TS jsme vytvořili u některých termínů text natolik rozsáhlý, že by jeho vložení do TK – Komentář bylo na újmu přehlednosti. Proto jsme se rozhodli, že pro takové případy vytvoříme modul Terminologické soubory a do něho budeme ukládat podrobně zpracované termíny včetně ilustrací. Ilustrace v Terminologických souborech se shodují s ilustracemi ve Vyobrazení na Terminologických Kartách, včetně shodného alfanumerického kódu. V TS naleznete u takových termínů odkaz na modul Terminologické soubory s názvem konkrétního termínu. 

Modul Terminologické rešerše.

K založení tohoto modulu nás přivedlo zjištění, že obecné a tudíž relativně samozřejmé používání mnoha termínů mohlo vzniknout z následného nepochopení jejich původního významu. Zde máme na mysli především případy, kdy pro některá heraldická znamení jsou používány termíny, které jsou ve věcném rozporu s reálnou skutečností.


!!!!!  Důležité upozornění  !!!!!Autoři HTK důrazně upozorňují registrované i neregistrované subjekty, že všechny texty a všechna vyobrazení jsou opatřena © autorů. Jejich použití, zejména pro komerční účely, je možné pouze s písemným souhlasem autorů. Nelegální manipulace s textovými a kresebnými materiály bude stíhána podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.


Zpracováno 30.05.2009                                                                                                       © Pavel Palát


Poněvadž jsou do projektu HTK průběžně vkládány nejen nové materiály ale též nové moduly, doporučujeme uživatelům, aby pravidelně sledovali modul Aktuální informace.
10.07.2010

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting