Login

Znaková aliance Černín - Orsini v Benešově nad Ploučnicí

ZNAKOVÁ ALIANCE ČERNÍN  - ORSINI V BENEŠOVĚ NAD PLOUČNICÍ

 

Při zavraždění Albrechta z Valdštejna v Chebu 25. února 1634, přišel o život také tehdejší držitel Teplic, České Kamenice, Benešova nad Ploučnicí, Lipové a dalších statků, Vilém hrabě Kinský z Vchynic a Tetova. Jeho spolupráce s Valdštejnem byla hodnocena jako spiknutí proti císaři. Proto byl všechen jeho majetek zkonfiskován a nakonec rozprodán. Teplice a Benešov nad Ploučnicí s Dolním zámkem získal generál Jan z Aldringenu. Po jeho smrti dědila dcera Anna vdaná za Jeronýma hraběte z Clary. Jejich potomci přijali jméno Clary - Aldringen. I když se hlavním rodovým sídlem staly společensky exponované lázně Teplice, zůstal Benešov n. Pl. v jejich držení až do roku 1856. Tehdy koupil Dolní zámek MUDr. Karel Lumbe šlechtic z Malonic, manžel Anny (1812 - 1885), dcery hraběte Františka Antonína z Thun-Hohensteinu, který byl majitelem Horního zámku v Benešově n. Pl. V roce 1877 prodal MUDr. Lumbe Dolní zámek Aloisii hraběnce Černínové z Chudenic.

 

Aloisie (1832 - 1907), dcera Rudolfa hraběte z Morzinu, pána na Vrchlabí, a Filipiny hraběnky ze Sweertsu, se v roce 1853 vdala za Heřmana hraběte Černína z Chudenic (1819 - 1892), držitele panství Kysibl. Syn narozený 8. ledna 1855, obdržel jméno Rudolf po otci matky. 22. 6. 1878 se Rudolf oženil s Emmou (8. 7. 1858 - 6. 7. 1905), dcerou Josefa hraběte z Orsini-Rosenbergu a Idy Grimaudové hraběnky z Orsay, a převzal dolnozámecké panství v Benešově nad Ploučnicí, které bylo s největší pravděpodobností matčiným svatebním darem.

Aloisie Černínová dala k Dolnímu zámku přistavět pseudorenesanční budovu s bránou. Užité tvarosloví opakuje renesanční vzory sousedních zámeckých budov. Na severní straně schodišťového přístavku, při hraně pod podkrovní římsou, jsou vsazeny dvě shodně veliké pískovcové desky. Do horní z nich byl vytesán pamětní nápis a do druhé alianční znak.

 

Německy znějící nápis ve čtyřech řádcích, doplněný letopočtem, vypovídá o tom, kdo dům (č. p. 44) postavil a kdy byla stavba ukončena:

 

Gebaut von

Aloisia Gräfin von Czernin

geb. Gräfin Morzin

1878

    

Alianční znak na desce pod nápisem je totožný obsahem i výtvarným pojetím se znakem na bráně vedle domu. Pseudorenesanční brána, ústící do náměstí, má nástavec ohraničený volutami. V nástavci je mezi pilastry vytesána perlová hraběcí koruna a pod ní dva k sobě přikloněné štíty. Z nich pravý překrývá horní pravý roh levého štítu. Pro vyznačení tinktur jsou znaky, i když nepřesně, heraldicky šrafovány.

 

Erbem Černínů z Chudenic je červeno-modře polcený štít s červeným, knížecí korunou korunovaným, středním štítkem se stříbrným břevnem, ve kterém  je zlatá iniciála F III. Vlevo tři stříbrná břevna, na každém z břeven jedna zlatá unciála - F, M a R. Alianci doplňuje erb hrabat z Orsini-Rosenbergu, kterým je červená růže se zlatým semeníkem ve stříbrném štítu. Právě v případě posledně jmenovaného znaku je použito kolmé šrafování platné pro červenou barvu k naznačení tinktury štítu a nikoliv růže. A to jak ve znaku na bráně, tak i ve znaku pod pamětní deskou na domě č. p. 44. V minulosti byl znak s růží mylně přisuzován Morzinům, zřejmě na základě znění zmíněného pamětního nápisu. Morzinové vedli znak zcela odlišný. Mouřenín, hlavní figura morzinovského znaku, byl znamením tzv. mluvícím.

 

V Benešově n. Pl. se zachovala ještě jedna kamenná znaková aliance Černín-Orsini. Do nedávné doby ležela u jižní ohradní zdi nádvoří Horního zámku. Počítá se s jejím přemístěním na příhodnější místo a snad i s její opravou, protože je částečně poškozená rozlomením v dolní části. Přes použité pseudobarokní tvarosloví a heraldické šrafování figur, je zřejmé, že plastika dvou kartuší sdruženého znaku musí být současná ostatním aliancím. Rudolfův sňatek nebyl prvním spojením Černínů s hrabaty z Orsini-Rosenbergu. Z téhož rodu pocházela Rudolfova otcovská babička Marie Terezie, manželka Evžena hraběte Černína z Chudenic na Jindřichově Hradci (1796 - 1868). Můžeme odmítnout představu, že naposledy jmenovaná znaková aliance by mohla být odrazem naznačených starších genealogických vztahů, a že do Benešova n. Pl. byla přivezena odjinud a zde druhotně použita pro znakovou totožnost s novým rodovým vztahem. Logické původní umístění při Dolním zámku nebylo dosud verifikováno. Snad byl tento znak sejmut při změně majitelů v roce 1888, kdy Dolní zámek koupili benešovští průmyslníci Grohmannové. Nebo byl odstraněn s puristických důvodů, aby nebyla narušena slohová čistota renesanční budovy Dolního zámku.

 

První roky manželství prožil Rudolf Černín se svou ženou Emmou nepochybně v Benešově n. Pl. 10. května 1879 se zde narodilo jejich první dítě, dcera Marie. Místa narození dalších dětí již byla jinde. V roce 1908 dědil Rudolf po matce panství Vrchlabí. Zároveň přijal erb a jméno vymřelých hrabat z Morzinu a začal se psát Černín-Morzin.     

 

Literatura:

Gall F.: Österreichische Wappenkunde. Wien - Köln 1977.

Konopásek E.: Černínská aliance na zámku v Jindřichově hradci. Hrady a zámky v Čechách a na Moravě 1991/1. Bulletin SÚPP v Praze, Praha 1991.

Neder E.: Die geschichtliche Kunstdenkmale der Stadt Bensen in Nordböhmen. Bensen 1931. 

Pouzar V.: Almanach českých šlechtických rodů. Praha 1996.

Sedláček A.: Českomoravská heraldika II. Praha 1925.


Nepublikováno


Zpracováno 1. 5. 2010                                                                                                                    ©Stanislav Kasík

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting