Login

Základní Terminologický Slovník (ZTS)

Základní Terminologický Slovník (ZTS) - úvodní poznámka

V polovině února roku 2012 jsem na portálu HTK založil modul ZTS, do něhož jsem vložil většinu z tehdy zpracovaných termínů z Terminologického Slovníku (TS) v částečně redukované podobě. Poté, co jsem se rozhodl zpřístupnit celý portál HTK bez nutnosti registrace jednotlivých návštěvníků, jsem modul ZTS dočasně uzavřel, neboť za uplynulé tři roky jsem zpracoval dalších cca 300 termínů, takže se ukázala nutnost provést ve struktuře TS určité změny. Všechny termíny budou postupně vkládány do TS (většinou bohužel bez obrazové dokumentace) a následně do modulu ZTS. Zatímco modul TS má podobu samostatných / jednotlivých kartotéčních lístků, modul ZTS je textový ve formátu textového editoru WORD a jednotlivé skupiny termínů lze vytisknout. Poněvadž v současné době (a pravděpodobně ani v budoucnu) není reálná naděje, že by ZTS mohl být vydán jako samostatná heraldická publikace, poskytuje tento modul jedinou možnost, aby si heraldická veřejnost učinila představu o práci směřující ke kodifikaci české heraldické terminologie. Na tomto místě znovu a opakovaně zdůrazňuji, že třetím slovem projektu HTK je slovo „konvence". Toto slovo nikterak nezavazuje českou heraldickou veřejnost k povinnosti používat doporučené heraldické termíny. Řada vědních disciplin má již po mnohá desetiletí vypracovanou terminologickou soustavu (souběžně s bibliografií a metodologií), česká heraldika však mezi ně bohužel nepatří. Část heraldické veřejnosti používá více-méně terminologii Královu či Kolářovu-Sedláčkovu, tedy soustavu, která reflektuje stav a úroveň českého jazyka před více než sto lety a další část heraldické veřejnosti používá v heraldických popisech termíny vymýšlené „ad hoc" a také tak uplatňované; soustavná excerpce heraldických popisů za posledních více než 20 let tento stav potvrzuje. Pro vědní discipliny jsou takové přístupy terminologicky nepřijatelné. Bohužel v České republice neexistuje ani na úrovni akademické ani na úrovni filosofických fakult, na nichž je heraldika přednášena jakou součást studia pomocných věd historických, autorita, která by byla schopna českou heraldickou terminologii kodifikovat. Názory o „marginální problematice ujednocování" je nutné odmítnout jako naprosto neprofesionální.

Nově koncipovaný ZTS má obdobnou grafickou strukturu jako další modul na portálu HTK - Klíč Heraldických Figur (KHF).
Grafická výstavba ZTS.
1/  Základním kritériem je abecední pořadí, bez zřetele na klasifikační zařazení heraldické figury - heroldské figury, obecné heraldické figury, kříže.
2/  Pod písmenem abecedy je uvedena abecední podskupina (viz níže).
3/  V abecední podskupině jsou v abecedním pořádku uvedeny konkrétní heraldické termíny:
→   Aktivní - názvy termínů, které definují základní podobu a polohu heraldické figury.
→   Pasivní - názvy heraldických figur: heroldských figur, obecných heraldických figur, křížů.
Tato grafická výstavba ZTS, založená na samohláskovém principu, přihlíží k technickým možnostem používaného počítačového programu a umožňuje průběžné doplňování abecedních podskupin o další excerpované termíny. V mezních případech, kdy by byla překročena kapacita abecední podskupiny, budou do ZTS zařazovány doplňky k jednotlivým abecedním podskupinám.
Příklad:
D       abecední pořadí
DA    abecední podskupina (1)
DE    abecední podskupina (2)
DI     abecední podskupina (3)
DO    abecední podskupina (4)
DU    abecední podskupina (5)
DY    abecední podskupina (6)

Čísla uvedená v závorkách jsou interní technickou pomůckou pro vytvoření abecedních podskupin a jejich zařazení ve struktuře ZTS. Pro uživatele nejsou podstatná a při otevření jednotlivé podskupiny se neobjeví.
Citace literatury u jednotlivých termínů.
Tato část výstavby TS, resp. ZTS, je časově velmi náročná a může být realisována jen postupně. Již na počátku realisace projektu HTK byl proto v modulu "HTK - obecná část" vytvořen samostatný modul "Literatura", rozdělený tématicky do jednotlivých oddílů. Jedná se o literaturu, která byla průběžně používána při definování standardů jednotlivých termínů. Tento odstavec je odpovědí na otázky návštěvníků portálu HTK - proč nejsou u všech termínů uvedeny odkazy.
K obsahu ZTS jakož i TS, event. dalších modulů, lze vyjádřit relevantní názor prostřednictvím mailové adresy, uvedené na Hlavní straně portálu HTK.
24.05.2015                                                                                                                                        © Pavel Palát


Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting