Login

BŘEVNO

BŘEVNO
                                                  

Jedna ze základních HEROLTSKÝCH FIGUR. Vznikne tak, že ŠTÍT je dvakrát vodorovně, kosmo nebo šikmo dělený, nejčastěji přímými řezy, příp. řezy různých tvarů (vlnitý, ostrvový, cimbuřový apod.). Ve štítě musí být minimálně dvě a maximálně tři rozdílné tinktury. Velikost (šířku) BŘEVNA ani jeho modifikace v popisu neuvádíme v měrných jednotkách. Některá heraldická kompendia uvádějí, že BŘEVNO má být široké jednu třetinu nebo jednu sedminu výšky štítu.

Za základní polohu považujeme přiměřeně široké BŘEVNO umístěné v ideálním středu štítu a dotýkající se jeho okrajů.

Odkazujeme na komentář u termínu DĚLENÝ DVAKRÁT.

TS 1: DVĚ BŘEVNA, TŘI BŘEVNA  apod.

Do štítu lze umístit libovolný počet břeven, ten je omezen pouze čitelností erbu / znaku. Se zvyšujícím se počtem břeven se úměrně zmenšuje jejich šířka, aniž by byla popisována jako ZÚŽENÁ. Připomínáme, že je nutno dodržovat následující konvenci: Při sudém počtu řezů vznikají BŘEVNA, při lichém počtu řezů se jedná o NĚKOLIKANÁSOBNÉ DĚLENÍ štítu / pole.

TS 1: TŘI BŘEVNA

Považujeme za prospěšné upozornit heraldické výtvarníky, že větší počet BŘEVEN by měl být ve štítě umístěn symetricky; totéž samozřejmě platí i o KŮLECH. Pokud je jejich komposice atypická, musí být v heraldickém popisu uvedena [případně by měl být připojen ikonografický výklad].

TS 2: BŘEVNO KOSMÉ, DVĚ, TŘI ... BŘEVNA KOSMÁ

Kosmé břevno je vedeno z pravého horního rohu štítu k jeho dolnímu levému okraji, přibližně pod úhlem 45 stupňů. Osa kosmého břevna je vedena ze středu pravého horního rohu. Kosmé břevno může být samozřejmě zvýšené, snížené apod., což je nutno v popisu uvést. Osa břevna je v takovém případě posunuta. Dvě a více břeven jsou ve štítě symetricky rozložena. Odlišné polohy je nutno v popisu uvést.

Měrné hodnoty se v popisu zásadně neuvádějí.

TS 2: DVĚ BŘEVNA KOSMÁ

TS 3: BŘEVNO ŠIKMÉ, DVĚ, TŘI ... BŘEVNA ŠIKMÁ

Šikmé břevno je vedeno z levého horního rohu štítu k jeho dolnímu pravému okraji, přibližně pod úhlem 45 stupňů. Osa šikmého břevna je vedena ze středu levého horního rohu. Šikmé břevno může být samozřejmě zvýšené, snížené apod., což je nutno v popisu uvést. Osa břevna je v takovém případě posunuta. Dvě a více břeven jsou ve štítě symetricky rozložena. Odlišné polohy je nutno v popisu uvést.

TS 3: DVĚ BŘEVNA ŠIKMÁ

TS 4: BŘEVNO ZVÝŠENÉ, BŘEVNO SNÍŽENÉ

Břevno je výrazně posunuto k hornímu / dolnímu okraji štítu.

TS 4: BŘEVNO SNÍŽENÉ

         

TS 5: BŘEVNO ZÚŽENÉ / ÚZKÉ, BŘEVNO ROZŠÍŘENÉ / ŠIROKÉ

Břevno je výrazně zúžené / úzké nebo rozšířené / široké. Konkrétní zobrazení je závislé na celkové komposici.

TS 5: BŘEVNO ROZŠÍŘENÉ / ŠIROKÉ

      

TS 6: BŘEVNO ODSAZENÉ NAHORU VPRAVO / VLEVO

Břevno je uprostřed POLCENÉ a jeho pravá / levá polovina je od horního okraje břevna odsazena nahoru o celou jeho šířku. [Je nutno však uvést, že při excerpci značného množství erbů / znaků nebyla tato figura zjištěna. Uvádíme ji jako jednu z modifikací, kterou nelze vyloučit. Toto platí i pro některé z dalších zde uvedených modifikací.]

TS 6: BŘEVNO ODSAZENÉ NAHORU VLEVO

         

TS 7: BŘEVNO ODSAZENÉ DOLŮ VPRAVO / VLEVO

Břevno je uprostřed POLCENÉ a jeho pravá / levá polovina je od dolního okraje břevna odsazena dolů o celou jeho šířku.

TS 7: BŘEVNO ODSAZENÉ DOLŮ VLEVO

      

TS 8: BŘEVNO STUPŇOVITĚ VPRAVO / VLEVO

Břevno je uprostřed posunuto přibližně o polovinu své šířky.

TS 8: BŘEVNO STUPŇOVITĚ VLEVO

        

TS 9: BŘEVNO ZKRÁCENÉ ZPRAVA / ZLEVA / OBOUSTRANNĚ

Břevno je výrazně zkráceno od pravého / levého okraje štítu, avšak zkrácení nedosahuje do optimálního středu štítu. Břevno je výrazně zkráceno od okrajů štítu.

TS 9: BŘEVNO ZKRÁCENÉ ZLEVA         

TS 9: BŘEVNO ZKRÁCENÉ OBOUSTRANNĚ

        

TS 10: BŘEVNO ZAHROCENÉ ZPRAVA / ZLEVA / OBOUSTRANNĚ

Zahrocené konce se dotýkají pravého / levého / obou okrajů štítu. Nelze však vyloučit případy, kdy břevno může být zároveň ZKRÁCENÉ.

TS 11: BŘEVNO CIMBUŘOVÉ NAHORU / DOLŮ

Dolní / horní okraj břevna je rovný, horní / dolní okraj břevna má cimbuří / stínky. V heraldickém popisu neuvádíme, pokud to není významově nutné, počet stínek a už vůbec ne počet mezer mezi stínkami. Rovněž neuvádíme, zda krajní stínky jsou úplné či zda vyrůstají z okrajů štítu. Komposici cimbuří ponecháváme na výtvarné licenci autora.

TS 11: BŘEVNO CIMBUŘOVÉ DOLŮ

           

TS 12: BŘEVNO CIMBUŘOVÉ OBOUSTRANNĚ

Horní i dolní okraj má cimbuří / stínky, které jsou symetricky proti sobě.

TS 13: BŘEVNO CIMBUŘOVÉ STŘÍDAVĚ OBOUSTRANNĚ

Horní i dolní okraj má cimbuří / stínky, které jsou asymetricky proti sobě.

           

TS 14: BŘEVNO NASEKANÉ

Do horního i dolního okraje jsou provedeny záseky zprava - to považujeme za základní podobu. Jsou-li opačně, popíšeme ... břevno zleva nasekané. Počet, tvar ani velikost záseků se v heraldickém popisu neuvádí.

TS 15: BŘEVNO ROUTOVÉ

Břevno je složeno z libovolného počtu POSTAVENÝCH ROUT. Pokud jsou routy POLOŽENÉ, je nutno to v popisu uvést.

TS 16: BŘEVNO ROUTOVANÉ

Uvnitř břevna je nejméně jedna řada POSTAVENÝCH ROUT. Větší počet řad v popisu uvedeme ... dvěma / třemi / ... routované břevno. Pokud by routy zanikaly v okraji břevna, popíšeme jej jako břevno routami POSYPANÉ / POSETÉ bez uvedení řad nebo počtu rout. ROUTY POLOŽENÉ je rovněž v popisu nutno uvést.

Pokud jsou ROUTY v břevnu volné, nejedná se o BŘEVNO ROUTOVANÉ ale o břevno, v němž jsou VOLNĚ umístěny libovolné HEROLTSKÉ nebo OBECNÉ FIGURY.

TS 17: BŘEVNO ŠACHOVANÉ

Uvnitř břevna jsou nejméně dvě řady šachovnicových polí, jejich počet se neuvádí. Toto vyobrazení považujeme za základní. Větší počet řad v popisu uvedeme ... břevno třemi, čtyřmi ... řadami šachované. Odlišné polohy a tvary je nutno v heraldickém popisu uvést.

TS 18: BŘEVNO VLNITÉ

Velikost, počet a tvar vln či dokonce prohlubní v heraldickém popisu zásadně neuvádíme.

TS 19: Břevno může být tvořeno různými tvary řezů - OSTRVOVÝM, OBLAKOVÝM, PILOVITÝM, LOMENÝM, VĚTVIČKOVÝM, TRNITÝM, OBLOUČKOVÝM, BERLIČKOVÝM apod. V heraldickém popisu je vždy nutno uvést. Zde BŘEVNO SEDMKRÁT NAHORU LOMENÉ.

TS 19: BŘEVNO OSTRVOVÉ

TS 19: BŘEVNO PILOVITÉ

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting