Login

BŘEVNO A KŮL - terminologická poznámka

Když jsme zpracovávali výše uvedené Terminologické Soubory (TSb), definovali jsme jejich polohy i počet ve štítě / poli, ale nezmínili jsme se o jevu, který je pravděpodobně na hranici reality a teorie. Jedná se o případy, kdy obě heroltské figury mohou být několikanásobné nikoli z hlediska symetrického umístění, tj. dvě, tři, čtyři  ...břevna a obdobně dva, tři, čtyři ...kůly, ve štítě / poli,, ale vzájemně posunuty tak, že je považujeme za jednu několikanásobnou figuru. Demonstrujme na figuře BŘEVNO, s vědomím, že obdobné vyobrazení je platné i pro KŮL.

Za základ vezměme dvě symetricky umístěná břevna ve štítě / poli, která k sobě přiblížíme do středu štítu / pole tak, že plocha mezi dolním okrajem horního břevna a horním okrajem dolního břevna se visuálně výrazně zmenší. Vznikne jedna figura, kterou pojmenujeme BŘEVNO, pro něž doporučujeme termín ZDVOJENÝ.

Postupujeme-li obdobně v případě tří původně symetricky umístěných břeven, doporučujeme termín ZTROJENÝ.

Při větším počtu břeven, čtyři, pět, resp. takovém, aby zobrazená figura měla výtvarný smysl, doporučujeme použít termín, jehož druhá část složeniny je tvořena příponou  „ – NÁSOBNÝ“, tedy BŘEVNO ČTYŘNÁSOBNÉ, PĚTINÁSOBNÉ atd.

Vzhledem k zásadě, že v heraldických popisech nejsou k vyjádření velikosti figur používány měrné jednotky, ať již v absolutním nebo procentním údaji, nemůžeme explicitně stanovit, jak velká má být mezera mezi břevny; musí být toliko visuálně vnímatelná

Rovněž je nutné upozornit, že v heraldickém popisu takovéto figury se vždy jedná o BŘEVNO bez přívlastku, resp. aktivního termínu ZÚŽENÝ.

Při excerpci vyobrazených erbů / znaků jsme se v českém prostředí s těmito figurami nesetkali, jejich výskyt však nelze vyloučit.

Výše popsané figury jsou v základní poloze, tj. v optimálním středu štítu / pole. Mohou však být posunuty k hornímu / dolnímu okraji štítu / pole, mohou být též kosmé a šikmé – při zobrazení BŘEVNA; při zobrazení KŮLU mohou být posunuty k pravému nebo levému okraji štítu / pole.

 

V německém jazykovém prostředí, které je nám teritoriálně nejbližší, jsou pro první dvě uvedené figury použity termíny s předponou (prefixem) „ZWILLINGS – ..., DRILLINGS – ...“, konkrétně Zwillingsbalken, Drillingsbalken, viz cit. publikace  „Wappenbilderordnug“ (v našich materiálech označena zkratkou WBO), díl I., s. 62, 63, obr. 0163, 0164 (pro břevno), 0132, 0133 (pro kůl).

TS 1 – ZDVOJENÉ BŘEVNO

TS 2 - ZDVOJENÉ BŘEVNO ZVÝŠENÉ

TS 3 - ZDVOJENÉ BŘEVNO SNÍŽENÉ

TS 4 - ZDVOJENÉ BŘEVNO KOSMÉ

TS 5 - ZDVOJENÉ BŘEVNO ŠIKMÉ

TS 6 – ZTROJENÉ BŘEVNO

TS 7 – ZDVOJENÝ KŮL

TS 8 - ZDVOJENÝ KŮL VPRAVO

TS 9 - ZDVOJENÝ KŮL VLEVO

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting