Login

ÚHELNÍK

Definice úhelníku

 

Úhelník je obecná figura sestavená ze dvou stejně nebo nestejně dlouhých ramen, která tvoří pravý úhel (90°). Stejná nebo nestejná délka ramen nemusí být předmětem heraldického popisu. Délka ani šířka ramen se neudává v měrných jednotkách; šířka ramen však musí být u jedné figury nebo skupiny této figury shodná. Ramena mohou být zakončena libovolným tvarem, ten se nemusí stát předmětem heraldického popisu, neboť může být považován za výtvarnou licenci autora.

 

Navrhované definice jednotlivých poloh ÚHELNÍKU:

TS 1 -  POSTAVENÝ ÚHELNÍK [úhlem] DO PRAVA / K PRAVÉMU OKRAJI ŠTÍTU / POLE.

Jedno rameno směřuje souběžně s pravým okrajem šítu, druhé rameno s horním   okrajem štítu. Je-li to nutné, lze v heraldickém popisu určit, které rameno je svislé a které vodorovné s přihlédnutím k jejich nestejné délce.

Tuto polohu doporučujeme považovat za základní; jiné polohy musí být přiměřeně popsány.

TS 2 -  POSTAVENÝ ÚHELNÍK [úhlem] DO LEVA / K LEVÉMU OKRAJI ŠTÍTU / POLE.

TS 3 -  POLOŽENÝ ÚHELNÍK [úhlem] DO PRAVA.

Jedno z ramen je vodorovně položeno nad dolním okrajem štítu, druhé rameno směřuje souběžně s pravým okrajem štítu.

TS 4 -  POLOŽENÝ ÚHELNÍK [úhlem] DO LEVA.

TS 5 -  ÚHELNÍK [úhlem] NAHORU / K HORNÍMU OKRAJI ŠTÍTU / POLE.

Nelze zaměňovat s podobnou figurou VOLNÁ KROKEV.
Poznamenáváme, že ramena úhelníku musí svírat pravý úhel. Není-li tomu tak, popíšeme tuto figuru jako volnou krokev; není ovšem vyloučeno, že i ramena krokve mohou svírat pravý úhel. Tato poznámka platí pro vyobrazení TS 5 až TS 8.

TS 6 -  ÚHELNÍK [úhlem] DOLŮ / K DOLNÍMU OKRAJI ŠTÍTU / POLE nebo ÚHELNÍK DOLŮ OBRÁCENÝ.

Nelze zaměňovat s podobnou figurou OBRÁCENÁ VOLNÁ KROKEV.

TS 7 -  ÚHELNÍK OBRÁCENÝ DO PRAVA / ÚHELNÍK DO PRAVA.

Nelze zaměňovat s podobnou figurou VOLNÁ KROKEV OBRÁCENÁ DO PRAVA / DO LEVA.

TS 8 -  ÚHELNÍK OBRÁCENÝ DO LEVA / ÚHELNÍK DO LEVA.

TS 9 -  ÚHELNÍKY DO KŘÍŽE.

Čtyři PŘIVRÁCENÉ úhelníky, dva položené pod horním okrajem, dva postavené nad dolním okrajem, oddělené mezerami / nebo úhly ku středu. Šířka mezer není udávána v měrných jednotkách.
Poznámka:
Německá heraldická terminologie není při popisování této figury jednotná. Gerd Oswald (Lexikon der Heraldik, Leipzig 1984, s. 371) ji popisuje jako "Sparrenkreuz" (krokvový kříž). WBO (s. 70, tab. 7, obr. 0326) shodné vyobrazení pojmenovává jako "Winkelmaßkreuz" (úhelníkový kříž). Konstatujeme, že zařazení této figury německými autory mezi kříže je nepřesné. Nejde o kříž ve smyslu jeho definice uvedené na jiném místě HTK (viz TSb KŘÍŽE), ale o čtyři figury uspořádané do tvaru kříže. Pro takové a jim podobné kříže lze zavést termín "pseudokříže", resp. "nepravé kříže".

TS 10 - ÚHELNÍKY DO KOSMÉHO KŘÍŽE.­­

Obdobně jako u bodu 9. Nedoporučujeme termín „do ondřejského kříže“.

TS 11 - ÚHELNÍKY DO ČTVERCE.       

TS 12 - Za mezní a spíše nepravděpodobný považujeme ÚHELNÍKY DO KOSOČTVERCE, ovšem  vyloučit nelze nic.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting