Login

JE - ZTS

JEDLE
Obecná figura.
Za základní vyobrazení považujeme štíhlý JEHLIČNATÝ STROM, jehož podobu lze snadno zaměnit se SMRKEM. Doporučujeme proto pro oba stromy termín JEHLIČNATÝ a pouze v konkrétních případech použít druhového označení.
Jedle může být zobrazena s kmenem UŤATÝM nebo VYKOŘENĚNÝM, v heraldickém popisu je nutno vždy hlásit.
» Terminologická poznámka:
Poněvadž oba jehličnaté stromy, jedli i smrk, lze obtížně rozlišit např. podle tvaru šišek a rovněž jejich exteriér je v heraldické kresbě stěží rozlišitelný, doporučili jsme neutrální termín JEHLIČNATÝ STROM, druhově neurčený, obdobně jako rovněž druhově neurčený LISTNATÝ STROM.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl III., s. 180, heslo Jedle, obr.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEDNOROŽEC
Obecná figura.
Bájné zvíře zobrazované s koňským tělem a hlavou s kozí bradou, z jejího čela vyrůstá ROH, ten může být rovný nebo spirálovitý - jeho tvar nemusí být předmětem heraldického popisu. Tělo je zakončeno lvím nebo kravským OCASEM - rovněž není nutné v popisu uvádět. Doporučujeme, aby ZBROJ - roh, vyplazený jazyk, kopyta a ocas - měla odlišnou tinkuru. Za základní polohu považujeme JEDNOROŽCE VE SKOKU, odlišné polohy je nutno popsat.
» Literatura:
Buben, Encyklopedie heraldiky, Libri, Praha 1997, s.176.
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl III., s. 181, heslo Jednorožec, obr.
Štorm, Báječná zvířata, obludy a nestvůry, Otto F.Babler (Svatý Kopeček u Olomouce) a Bohuslav Durych (Olomouc), 1935, obr 5, text za obrazovou částí.
Herout: Staletí kolem nás. Panorama, Praha 1981, tab. IV/11.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEHLICE
Obecná figura.
Termín JEHLICE je významově mnohoznačný, takže v heraldických popisech je nutné použít rozlišovacích přívlastků, shodných i neshodných, např. rostliny - jehlice trnitá, jehlice plazivá, jehlice borovicových větví; živočichové - jehlice rohozubá; pracovní nebo ozdobné předměty - jehlice pletací, jehlice do kravaty apod.
Jehlice se vzhledem k svému tvaru pravděpodobně neuplatní jako samostatná figura; termín uvádíme jako možnou součást heraldických popisů.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl III., s. 187, heslo Jehlice 1., 2., 3.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEHNĚ
Obecná figura.
Společný název pro beránka a jehničku - pohlavně rozdílná mláďata ovce, která jsou v heraldické kresbě obtížně rozlišitelná; termín „jehnička" v HTK samozřejmě nedoporučujeme. Výjimku v zobrazení tvoří pouze BERÁNEK BOŽÍ (Agnus Dei) s příslušnými atributy.
V HTK doporučujeme, aby v heraldických popisech byla dávána přednost termínům BERÁNEK nebo OVCE; termín JEHNĚ považujeme za tolerovaný v ikonograficky zdůvodnitelných případech.
» Poznámka:
Termín JEHNĚ byl použit při popisu nově uděleného znaku obce Jehnědí, o. Ústí nad Orlicí, 2001, se snahou vytvořit „mluvící znak". Etymologicky však nemá název obce s jehnětem žádnou souvislost - to by se obec musela jmenovat Jehněčí.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl III., s. 187, heslo Jehně.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEHNĚDA
Obecná figura.
Květenství některých stromů, např. břízy, olše. Botanicky se rozlišují jehnědy samčí a samičí, které jsou rozdílných podob - samčí podlouhlé, samičí téměř kulaté.
V heraldice se uplatňují jako markanty březových a olšových větévek.
Rozhodne-li se heraldický výtvarník jehnědy nakreslit, měl by se s jejími podobami seznámit v některém z botanických atlasů a kresbu přiměřeně stylisovat.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl III., s. 187, heslo Jehnědovité.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JELEN
Obecná figura.
Za základní polohu považujeme STOJÍCÍHO JELENA s mohutným PAROŽÍM.
Počet výsad se zpravidla neudává, pokud k tomu není důvodu. Obvykle bývá vyobrazen v PŘIROZENÝCH BARVÁCH, ZBROJ může mít odlišnou tinkturu.
» Terminologická poznámka:
Parohy mají VÝSADY, nikoli výběžky, výrůstky, špice apod., jak se lze dočíst v některých "heraldických popisech".
» Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s.176-177.
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl III., s. 187-188, heslo Jelen, obr.
Sedláček: Českomoravská heraldika I. Praha 1902, s.175, též HLAVA JELENA, ROHY [!!] JELENA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEPICE
Obecná figura.
V českých zemích se vyskytuje zejména jepice obecná, která patří k největším druhům ve svém řádu. V heraldice se zobrazuje obvykle v přirozených barvách v čelním pohledu ROZKŘÍDLENÁ s dvěma páry nestejně velkých křídel, hlava má dvě tykadla a konec článkovaného těla je zakončen několika štěty rovněž v podobě tykadel.
Rozhodne-li se heraldický výtvarník tento hmyz nakreslit jako obecnou heraldickou figuru, měl by se s jeho podobou seznámit v některém z odborných atlasů a kresbu přiměřeně stylisovat.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie, Academia, Praha 1986, díl III., s.193, heslo Jepice, obr.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEŘÁB
Obecná figura.
Za základní polohu považujeme JEŘÁBA STOJÍCÍHO na jedné noze, druhou má zdviženou a v PAŘÁTU drží kámen čili tzv. "bdělost" (vigilance). Obvykle bývá vyobrazen v PŘIROZENÝCH BARVÁCH, ZBROJ může mít odlišnou tinkturu, také kámen by měl mít tinkturu odlišnou.
» Poznámka:
Podle loveckých tradic nebo pověstí nejstarší jeřáb, jako vůdce hejna, hlídá hejno před nebezpečím a pokud by usnul, kámen mu upadne o on se probudí.
V každém případě představuje kámen atribut, podle něhož můžeme jeřába určit.
» Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s.178.
Černý - Drchal: Ptáci. Aventinum, Praha 1997.
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl III., s. 197, heslo Jeřáb 2., obr., Jeřábovití.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEŘABINA
Obecná figura.
Jasně červeně zbarvený bobulovitý plod - peckovice stromu jeřáb, rostoucí z olistěných větviček v klenutých chomáčích.
Rozhodne-li se heraldický výtvarník tuto rostlinu nebo její část nakreslit jako obecnou heraldickou figuru, měl by se s její podobou seznámit v některém z botanických atlasů a kresbu přiměřeně stylisovat.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JESTŘÁB
Obecná figura.
V českých zemích se vyskytuje jestřáb lesní.
Za základní polohu považujeme SEDÍCÍHO JESTŘÁBA, sedí např. na VĚTVI. V heraldice bývá zobrazován zpravidla v přirozených barvách.
Rozhodne-li se heraldický výtvarník tohoto ptáka nakreslit jako obecnou heraldickou figuru, měl by se s jeho podobou seznámit v některém z ornitologických atlasů a kresbu přiměřeně stylisovat.
» Literatura:
Černý - Drchal: Ptáci. Aventinum, Praha 1997.
Malá československá encyklopedie, Academia, Praha 1986, díl III., s.199, heslo Jestřáb, obr.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JEŠTĚRKA
Obecná figura.
V Evropě, severní Africe a v západní Asii žije asi 35 druhů; jejich rozlišování není pro heraldickou kresbu podstatné.
Za základní polohu považujeme JEŠTĚRKU zobrazenou SHORA, hlava směřuje k hornímu okraji štítu / pole, ocas zahnutý doprava, viditelné nohy, zobrazována bývá zpravidla v přirozených barvách.
Rozhodne-li se heraldický výtvarník toto zvíře nakreslit jako obecnou heraldickou figuru, měl by se s jeho podobou seznámit v některém z odborných atlasů a kresbu přiměřeně stylisovat.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl III., s. 200, hesla Ještěrka 1., obr., Ještěrkovití.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JETEL
Obecná figura.
Je známo asi 300 druhů; jejich rozlišování není pro heraldickou kresbu podstatné. Za základní polohu doporučujeme považovat VYKOŘENĚNÝ JETEL, buď jednotlivou rostlinu nebo trs, v heraldickém popisu nutno uvést, rovněž je-li VYRŮSTAJÍCÍ nebo UŤATÝ.
Rozhodne-li se heraldický výtvarník tuto rostlinu nebo její část nakreslit jako obecnou heraldickou figuru, měl by se s její podobou seznámit v některém z botanických atlasů a kresbu přiměřeně stylisovat.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl III., s. 200, heslo Jetel, obr., Jeteloviny.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEZEVEC
Obecná figura.
Za základní polohu považujeme STOJÍCÍHO JEZEVCE. Charakteristická protáhlá hlava, zavalité tělo a mohutný ocas. V heraldice se zpravidla zobrazuje v přirozených barvách, zbroj nebývá barevně odlišována.
Rozhodne-li se heraldický výtvarník toto zvíře nakreslit jako obecnou heraldickou figuru, měl by se s jeho podobou seznámit v některém z odborných atlasů a kresbu přiměřeně stylisovat.
» Literatura:
Sedláček: Českomoravská heraldika I., Praha 1902, s.179, heslo Jezevec.
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl III., s. 203, heslo Jezevec, obr.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEŽEK
Obecná figura.
Za základní polohu považujeme STOJÍCÍHO JEŽKA. Počet bodlin ani jejich velikost se neudává. Obvykle bývá vyobrazen v PŘIROZENÝCH BARVÁCH.
» Literatura:
Sedláček: Českomoravská heraldika I., Praha 1902, s.179.
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl III., s. 203, heslo Ježek, obr.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting