Login

DE - ZTS

DEKORACE
Obecná figura.
Obecně čestná ozdoba erbu / znaku.
ŘÁDOVOU DEKORACÍ (stuhou, řetězem) může být štít OBTOČEN nebo je řádová dekorace na stuze / řetězu pod štítem ZAVĚŠENA (např. Zlaté rouno).
U dekorace Dračího řádu doporučujeme používat obratu ŠTÍT JE OBTOČEN DRAKEM DRAČÍHO ŘÁDU.
» Poznámka:
Rozhone-li se heraldický výtvarník zobrazit některou z řádových dekorací, musí se obeznámit se řádovými reáliemi.
» Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s.99.
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s.375-376, (heslo ŘÁDOVÉ DEKORACE).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DĚLENÍ / DĚLENÝ / DĚLENĚ
Heroldská figura / Aktivní termín.
DĚLENÍ je HEROLTSKÁ FIGURA, která vodorovným ŘEZEM dělí na dvě části ŠTÍT, POLE ŠTÍTU, heraldické znamení ve štítě, v poli štítu nebo KLENOT.
Základním tvarem je vodorovný přímý ŘEZ, který se v heraldickém popisu ERBU / ZNAKU neuvádí. Všechny ostatní modifikace DĚLENÍ je nutno pojmenovat a náležitě popsat podle doporučených termínů HTK. Dělením vzniklé části mají mít dvě rozdílné TINKTURY. Existují však doložitelné případy, kdy štít je dělen dvěma stejnými tinkturami. Takové případy jsou však historicky podmíněny a nelze je považovat za nesprávné. Při DĚLENÍ se mohou dotýkat dvě BARVY nebo dva KOVY.
» Dosud užívané názvy / termíny (nedoporučené): rozdělený, poloviční / polovičný, napříč rozdělený / dělený / poloviční / polovičný, dělený pokosem / pošikem, napokos / napošik
» Viz t. termín: ROZDĚLENÝ.
» Viz: Terminologické soubory, soubor DĚLENÍ.
» Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s. 100.
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s. 219, heslo KOSMÉ DĚLENÍ.
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s. 406, heslo ŠIKMÉ DĚLENÍ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DĚLENÝ / POLCENÝ
Heroldská figura / Aktivní termín.
SLOŽENÁ DĚLENÍ A POLCENÍ ŠTÍTU
Složená dělení a polcení štítu mají mnoho variant / modifikací, které lze popsat pomocí termínů uvedených v předchozích heslech Terminologického Slovníku (TS). Při popisu takto komponovaných ŘEZŮ dáváme přednost tomu řezu, který je úplný, při rovnosti dáváme přednost DĚLENÍ před POLCENÍM. Důležité je rovněž pořadí popisu vzniklých polí. Zásadně popisujeme pole zprava doleva a shora dolů. Pokud by se pořadí popisu polí odlišovalo nebo pokud by byla možnost různého výkladu, stanovíme pořadí u každého doporučeného termínu. V heraldickém popisu erbu / znaku je nutno veškeré odchylky hlásit.
» Viz: Terminologické soubory, soubor DĚLENÍ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELFÍN
Obecná figura.
Za základní polohu považujeme DO OBLOUKU PROHNUTÉHO DELFÍNA. Jeho charakteristická HLAVA směřuje do pravého horního rohu štítu / pole, tělo má výraznou hřbetní a ocasní ploutev. Pokud mají ploutve odlišnou TINKTURU, popíšeme je jako ZBROJ. Odlišné polohy je nutno v popisu hlásit.
» Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s.100.
Herout: Staletí kolem nás. Panorama, Praha 1981, tab. IV/11.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DĚLÍCÍ
Aktivní termín.
Termín pro označení vodorovného, kosmého nebo šikmého vedení ŘEZU, ten může mít různé tvary: VLNITÝ, OBLAKOVÝ, CIMBUŘOVÝ aj.
Opačným termínem je POLTÍCÍ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DĚLO
Obecná figura.
Je-li použito ve štítě jako heraldické znamení, má ustálenou podobu - na ESOVITĚ PROHNUTÉ OKOVANÉ LAFETĚ s VOZOVÝMI KOLY, která mohou být různého tvaru a provedení, spočívá dělová doprava mířící HLAVEŇ zesílená OBJÍMKAMI, vzadu na horním okraji s pánvičkou a uzavřená tvarovanou zátkou.
Je-li použito jako TROFEJ ve výzdobě ERBOVNÍHO LISTU, může být stylizováno podle soudobého vzhledu různých typů děl.
Z hlediska vojenské terminologie je samozřejmě rozdíl mezi KANONEM a DĚLEM. Pro heraldické účely není však podstatný.
» Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s.100.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESKA
Obecná figura.
Předmět různého tvaru, čtvercový, obdélníkový, oválný, kulatý, nepravidelný, kreslený buď lineárně nebo trojrozměrně (perspektivně). Slouží zpravidla jako součást klenotů nebo podklad, podesta pro umístění jiné figury, též se vyskytuje pod štítem jako tzv. půda [nedoporučený termín] pro umístění ŠTÍTONOŠŮ / STRÁŽCŮ. V takovém případě může být ozdobena nebo OBTOČENA rostlinným ornamentem.
Šachovanou desku, např. 4x4, 5x5 atd., nelze popsat jako šachovnici, ta má 64 pole a patří do skupiny obecných heraldických figur.
Při použití ve štítě / poli může být zaměněna s tvarově příbuznými figurami - CIHLA, ČTVEREC, OVÁL, KOTOUČ apod.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting