Login

FI - ZTS

FIÁLA
Obecná figura.
Stavební prvek v gotické architektuře. Ozdobné zakončení různých architektonických útvarů, např. kostelních lavic, VĚŽÍ, oltářů, PILÍŘŮ apod. Vrchol FIÁLY je zakončen poupětem, pod ním je kytka a horní část FIÁLY je POSTRKÁNA výstupky, které se nazývají KRAB.
» Literatura:
Herout: Staletí kolem nás. Panorama, Praha 1981, tab. III/6, III/17, III/27, III/33.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIGURA
Obecné označení pro heraldická znamení, která se uplatňují buď jako HEROLDSKÉ nebo OBECNÉ FIGURY, souhrnně tedy HERALDICKÉ FIGURY. Heraldickou figurou může být jakýkoliv předmět, věc, zvíře nebo lidská postava, včetně postav a zvířat nadpřirozených, které jsou zobrazitelné podle heraldického popisu, aniž by heraldický výtvarník musel vidět obrazovou předlohu. Heraldickou figurou nemůže být proto konkrétní předmět, věc zvíře nebo lidská postava, ale jejich obecná a v heraldice ustálená podoba - to je jedno ze základních pravidel zobrazování heraldických figur, byť bývá v mnoha případech porušováno. Zobrazení jakékoliv heraldické figury musí být přiměřeně stylizováno, tzn., že musí být zdůrazněny či zvýrazněny takové atributy, které konkrétní heraldickou figuru zobecňují a naopak potlačeny či dokonce zcela pominuty takové, které jsou pouze jedinečné, s výjimkou takových jedinečných detailů, které pojmenování figury umožňují. Podoba a výtvarné pojetí většiny obecných heraldických figur jsou dány tradicí jejich zobrazovaní, z kterého lze odvodit i
obecně platné definice.
Zde se dostáváme k problematice obecně přiměřené heraldické stylizace jednotlivých figur, kterou nelze odbýt laciným odkazem „ať si to každý nakreslí, jak chce", jak se domnívají někteří „heraldici".
Při zobrazení každé heraldické figury musí být definována její základní podoba či poloha, pokud to je, vzhledem k charakteru figury, možné, aby v heraldických popisech nemusely být opakovány stále stejné údaje. Vzhled heraldické figury je zpravidla určován různými přívlastky, které podrobněji určují či charakterizují, jak má být stylizovaně zobrazena. Jedná se např. o doporučené / konvenční termíny: PŮL, POLOVINA, VYRŮSTAJÍCÍ, VYNIKAJÍCÍ, VYRÁŽEJÍCÍ, LETÍCÍ apod., čili značně rozsáhlou a rozmanitou skupinu tzv. „aktivních termínů". Při použití těchto aktivních termínů musíme mít na zřeteli, jakou figuru jimi budeme určovat. [Zatímco u sousloví VYSKAKUJÍCÍ JELEN se jedná o figuru, která je viditelná přibližně ze dvou třetin, nelze tohoto termínu použit u figur neživotných, např. u RADLICE.] Použití „aktivních termínů" pro jednoznačný popis vzhledu heraldických figur závisí na celkové heraldické gramotnosti každého konkrétního heraldika.
Heraldické figury mohou „hlavní" nebo „vedlejší", též „provázející. Tato klasifikace ovšem neznamená, že hlavní figura ve znaku / erbu je automaticky relativně velká, zatímco vedlejší / provázející figury jsou automaticky relativně malé. Kresebná kompozice znaku / erbu má být řešena tak, aby všechny uplatněné figury byly ve výtvarně-harmonickém souladu a aby plocha štítu / pole byla optimálně vyplněna tak, aby nevznikala tzv. hluchá či prázdná místa.
» Poznámka:
V současné heraldické kresbě (přelom 20. a 21.století) jsou však mnohé z těchto zásad flagrantně porušovány, neboť kresbě znaků / erbů se věnuje každý, kdo udrží v ruce tužku nebo si pořídí nějaký grafický software. Výsledky jsou vskutku katastrofální, jak ukazují mnohé navrhované a bohužel i schválené komunální znaky Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
» Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s.281-283, (heslo OBECNÉ FIGURY).
» Poznámka:
Heraldické figury a jejich členění do základních skupin bylo v minulosti definováno za použití různých termínů.
Termíny „heroltské figury" a „obecné figury" používá Vojtěch Král z Dobré Vody - Heraldika, Praha 1900.
Pojem „kusy" pro označení heroldských figur a „obecná erbovní znamení" pro obecné heraldické figury použili Martin Kolář a August Sedláček v Českomoravské heraldice I. Praha1902.
„Heroltská znamení" a „obecná znamení" jsou termíny užívané Karlem Schwarzenbergem - Heraldika, Praha 1941.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIGURA KLOUNOVÁ
Obecná figura.
Plastika různého tvaru zakončující přední vaz na přídi lodi. Vzhledem k variabilitě doporučujeme podrobnější popis.
V heraldice se může vyskytnout jako samostatná heraldická figura nebo jako součást zobrazení lodě.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIGURA ŠACHOVÁ
Obecná figura.
Šachové figury - král, královna, střelec, kůň, věž, pěšec - se mohou v heraldice uplatnit jako obecné heraldické figury. Z uvedených pouze věž, v heraldické terminologii nazývaná ROCH, má ustálenou stylizovanou podobu. Ostatní šachové figury, vzhledem k výtvarné, slohově či stylově podmíněné variabilitě, mohou mít různé podoby, které nelze jednoznačně definovat. Doporučujeme proto, aby v heraldických popisech byly jednotlivé figury uváděny takto: šachová figura - král, šachová figura - královna apod. Konkrétní podobu šachových figur ponecháváme na výtvarné licenci autora.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FILIGRÁN
Miniaturní kovotepecká dekorace vyrobená z drátků zpravidla ušlechtilých kovů. Tvar FILIGRÁNU doporučujeme přiměřeně popsat.
Při výrobě značkového papíru se FILIGRÁN uplatnil jako průsvitka dokládající výrobce.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIMBRIE
Obecná figura.
Dva pruhy látky, různé šířky, délky a tvaru, ty nejsou předmětem heraldického popisu, které jsou součástí MITRY. Bývají stříbrné a na koncích mohou mít zlaté třepení, které doporučujeme hlásit; rovněž doporučujeme hlásit případné další zdobení.
» Poznámka:
V encyklopediích a výkladových slovnících má tento termín význam anatomický.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FLEK
Obecná figura.
Kožená hornická zástěra. V heraldice se uplatňuje jako součást hornického pracovního oděvu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting