Login

NA -ZTS

NA
Aktivní termín.
Tohoto termínu použijeme tehdy, popisujeme-li polohu nejméně dvou předmětů / věcí, v heraldice nejméně dvou figur, z nichž jedna se na horním konci dotýká druhé. Přijmeme-li tuto základní konvenci, je v heraldickém popisu nadbytečné uvádět, že jedna figura je NA „horním konci" jiné figury. Za určující považujeme podmínku, aby „horní" figura byla úplná, neboť v opačném případě bychom ji museli popsat jako VYNIKAJÍCÍ nebo VYRŮSTAJÍCÍ.
» Viz t. termíny: NAD, POD, V, VE, UVNITŘ, VEDLE.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NABIJÁK
Obecná figura.
Nástroj v podobě tyče různého průměru sloužící k přednímu nabíjení palných zbraní. U ručních palných zbraní, ručnic, mušket, bambitek, pistolí, byl zpravidla jejich integrální součástí - byl upevněn na vhodných místech; u ručnic a mušket zpravidla pod hlavní. Nabijáky pro tzv. hrubé kusy byly mohutnější, na jednom konci zesílené do tvaru palice, na opačném konci opatřené vytěrákem, sloužícím k vyčištění hlavně po každém výstřelu. V heraldice se obvykle nevyskytuje jako samostatná figura, poněvadž ji lze zaměnit např. za HŮL. Pokud jsou však zobrazeny uvedené ruční palné zbraně, měl by být jejich viditelnou součástí; popis doporučujeme dle uvážení. U tzv. hrubých kusů je zobrazení nabijáku možné nikoliv však povinné.
» Literatura:
Ottův slovník naučný. Praha 1901, díl XVII., s. 959-960, heslo Nabiják.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÁBOJ KOLA
Obecná figura.
NÁBOJ je vyroben z jednoho kusu dřeva válcovitého tvaru, s podélně provrtaným kruhovým otvorem, který umožňuje nasazení na hřídel / osu. Do náboje jsou po obvodu vydlabány otvory pro zasazení ramen (nikoliv „špicí" či dokonce „šprušlí"). Tělo náboje je z obou stran opracováno do požadovaných profilů, které jsou na nejmenším průměru za tepla osazeny železnou objímkou, zpevněnou hřeby / šrouby. Náboj kola se vyskytuje též jako samostatná obecná heraldická .(1)
Za základní polohu doporučujeme považovat ČELNĚ POLOŽENÝ NÁBOJ KOLA tak, aby byl viditelný otvor pro nasazení na hřídel / osu. Kování náboje může mít odlišnou tinkturu. Jsou-li do náboje zasazena ramena, je nutné to v popisu uvést, jejich počet rovněž, je-li to významově nutné. Jsou-li do náboje zasazena dvě ramena spojená nahoře částí LOUKOTĚ, vznikne obecná heraldická figura nazývaná v české heraldice KORBEL.
» Poznámka:
V Bubnově „Encyklopedii ..." není tato figura uvedena, ostatně jako mnoho dalších, relativně frekventovaných obecných heraldických figur.
» Viz: Terminologické soubory, soubor KOLO.
» Viz t. termíny: KOLO VOZOVÉ, KORBEL, LOUKOŤ.
» Literatura:
(1) Arndt - Seeger - Müller-Westphal: Wappenbilderordnung. Band I., Neustadt an der Aisch 1986, s. 177, obr. č. 8629, termín Radnabe.
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl IV., s. 391, heslo Náboj kola.
Sulzenbacherová: Zapomenutá řemesla a život na venkově. Slovart, Bratislava 2003, s. 18 - 19.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NAD
Aktivní termín.
Tohoto termínu použijeme při popisu figur, které jsou umístěny tak, že jedna figura, např. HRADBA, je dole a NAD ní je jedna nebo více jiných figur, např. HVĚZDA, buď jedna nebo několik v určitém postavení (1,2 nebo 3,2 nebo 2,1 atd.). V některých případech však může při popisu vzniknout pochybnost, zda figura je NAD nebo UVNITŘ. Je-li např. vyobrazen STOUPAJÍCÍ PŮLMĚSÍC, může být HVĚZDA umístěna NAD ním nebo UVNITŘ. Rozhodující, podle našeho názoru je to, zda HVĚZDA je celá UVNITŘ půlměsíce nebo zda je alespoň její ideální polovina NAD půlměsícem. Obdobná situace je patrná v sekci Vyobrazení, obr. 1, kdy větší část LILIE je nad rozlomeným kolem sv. Kateřiny, nikoli UVNITŘ rozlomeného kola.
» Viz t. termíny: PŘEVÝŠENÝ, UVNITŘ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NAD SEBOU / POD SEBOU
Aktivní termín.
Tohoto termínu použijeme tehdy, popisujeme-li polohu dvou a více předmětů / věcí, v heraldice figur, které jsou umístěny ve vertikální přímce; nelze tedy použít tohoto termínu pro popis poloh figur, které jsou sice umístěny nad / pod sebou, avšak v postavení např. 3-2-1, tzn., že nahoře jsou horizontálně umístěny tři figury, uprostřed dvě a pod nimi jedna.
Oba uvedené termíny jsou věcně rovnocenné, tudíž zastupitelné.
» Stylistická poznámka:
Je-li popisován soubor erbů / znaků, měl by se autor rozhodnout v tomto konkrétním případě pro jeden z termínů a důsledně jej používat.
» Viz t. termín: POD SEBOU / NAD SEBOU.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÁDOBA
Obecná figura:
Dutý předmět různého tvaru, velikosti a objemu sloužící k přenášení / úschově tekutých, sypkých nebo pevných hmot; speciálně vyrobené a tvarované nádoby jsou určeny pro převoz / úschovu plynů. Za základní polohu nádoby jakéhokoliv tvaru považujeme POSTAVENOU NÁDOBU, jejíž dno směřuje k dolnímu okraji štítu / pole. Připomínáme, že v případě popisu poloh jakékoliv nádoby nelze použít termínu VZTYČENÝ; směřovala-li by dnem k hornímu okraji štítu / pole, doporučujeme termín PŘEVRÁCENÁ NÁDOBA..
Doporučujeme přiměřený popis zejména tehdy, chceme-li pojmenovat materiál, z něhož je vyrobena; mějme však na paměti, že popisy typu „hliněná nádoba, plechová nádoba" apod. jsou značně spekulativní, poněvadž heraldický výtvarník by musel opustit princip stylisace a zobrazit konkrétní nádobu. Rovněž doporučujeme přiměřeně popsat případnou výzdobu či jiné odlišnosti od základní podoby, např. počet uch. Případné přívlastky typu „baňatá, vysoká, štíhlá, nízká" aj. nepovažujeme v heraldickém popisu za příliš účelné, neboť takové vlastnosti nelze vyjádřit měrnými jednotkami, jichž heraldika při popisu heraldických figur nepoužívá.
» Viz t. termíny: PINTA, PROSTICE.
» Viz: Terminologické rešerše, soubor BEČVÁŘSKÉ A BEDNÁŘSKÉ VÝROBKY.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NAHOŘE / NAHORU
Aktivní termín.
Použití tohoto termínu určuje, že jedna nebo více figur z celkového počtu figur ve štítě / poli je v horní části štítu nebo v horním poli. Dále tento termín určuje umístění jednotlivých částí heraldické figury.
» Viz t. termíny: DOLE / DOLŮ, NAD SEBOU / POD SEBOU, VEDLE, U, NA a další polohové termíny.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÁHROBEK
Obecná figura.
„... stavební, architektonický nebo sochařský útvar nad hrobem ..." (1). Může být exteriérový nebo interiérový v různých podobách, od prehistorických mohyl až po současné hřbitovní stavby. Použití v heraldice považujeme za značně problematické, poněvadž kresebně lze obtížně vyjádřit, že stavba stojí nad hrobem.
V heraldických popisech je nesprávně zaměňován s NÁHROBNÍKEM.
» Poznámka:
Při excerpci heraldických popisů z databáze REKOS jsme tento termín nezjistili.
» Viz termín: NÁHROBNÍK.
» Literatura:
(1) Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl IV., s. 401-402, heslo Náhrobek.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÁHROBNÍK
Obecná figura.
Deska různého tvaru vyrobená z kamene nebo z kovu, pro heraldickou kresbu není materiál podstatný, zpravidla s textovými a chronologickými údaji, případně výtvarně ozdobená, erb / znak, různé grafické motivy apod.
Za základní polohu považujeme ČELNĚ POSTAVENÝ NÁHROBNÍK. Doporučujeme přiměřený heraldický popis.
» Poznámka:
Při excerpci heraldických popisů z databáze REKOS jsme tento termín nezjistili.
» Tolerovaný termín: NÁHROBNÍ DESKA.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl IV., s. 402, heslo Náhrobník.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁHUBEK
Obecná figura.
Zařízení vyrobené z různého materiálu (drát, kožený řemen, provaz) sloužící k pasivní nebo aktivní ochraně tlamy některých živočichů. Může mít různý tvar, který nemusí být předmětem heraldického popisu; rovněž není nutné uvádět charakter materiálu. V heraldice se zpravidla nevyskytuje jako samostatná heraldická figura, je-li však u některého zvířete náhubek použit, je nutné jej popsat.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÁKONČÍ
Obecná figura.
Ozdobně vypracované aplikace na koňských postrojích, řemenech, opascích, pochvách bodných a sečných zbraní. Pro heraldickou kresbu není podstatné, z jakého materiálu jsou nákončí vyrobena. Vzhledem k tvarové i polohové variabilitě nelze definovat základní podobu ani polohu, doporučujeme přiměřený heraldický popis. Nákončí se obvykle nevyskytuje jako samostatná heraldická figura; termín slouží více-méně k popisu figury, na níž je nákončí aplikováno.
» Poznámka:
Bohatě zdobená a tvarovaná nákončí jsou známa již ve starověku; byla součástí výzdoby výše uvedených předmětů a demonstrovala bohatství i osobní nadřazenost určité vrstvy obyvatel.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl IV., s. 405, heslo Nákončí, obr.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NAKOVADLO
Obecná figura.
Základní technické zařízení / vybavení HAMRŮ. Skládá se z masivního podstavce a z bloku zpravidla v podobě kvádru. V hamru tvoří nakovadlo oddělitelnou část bucharu a je určeno pro hrubé kovářské (hamernické) opracování železných polotovarů.
Lze doporučit, aby nakovadlo bylo provázeno kovářským (hamernickým) nářadím / nástroji.
Pro heraldickou kresbu není podstatné, že podstavec je dřevěný a blok železný; jejich odlišnou hmotu lze vyjádřit pomocí heraldických tinktur.
Za základní polohu doporučujeme považovat NAKOVADLO z bočního pohledu.
» Poznámka:
Nakovadlo nelze zaměňovat s obecnou heraldickou figurou KOVADLINA, která má ustálenou podobu; obě zařízení slouží k obdobným účelům.
» Viz t. termíny: BUCHAR HAMRU, HAMR, KOVADLINA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NAKROČENÝ
Aktivní termín.
Tohoto termínu použijeme při popisu polohy NOHY (obvykle lidské), také však polohy BOTY, a to zpravidla tehdy, je-li figura zobrazena samostatně. Za základní považujeme polohu, při níž se NOHA nebo BOTA nedotýká patou nebo podpatkem pomyslné „půdy". Významově příbuzný termín KRÁČEJÍCÍ používáme při popisu chůze; obdobně i termín VYKRAČUJÍCÍ.
» Viz t. termíny: BĚŽÍCÍ, KRÁČEJÍCÍ, VYKRAČUJÍCÍ, STOJÍCÍ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÁNOSNÍK
Součást kónické / normanské PŘILBY v podobě přiměřeně dlouhého a příp. i tvarovaného kovového plátku, sloužícího k ochraně nosu před podélným / kosmým / šikmým sekem. Nevyskytuje se jako samostatná heraldická figura, může však mít odlišnou tinkturu; termín slouží pouze k správnému popisu přilby. U následných vývojových typů přileb se již v této podobě nevyskytuje.
» Literatura:
Klučina: Zbroj a zbraně. Evropa 6. - 17. století. Paseka, Praha - Litomyšl 2004, kapitola Ochranná zbroj, s. 22.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÁPIS
Obecná figura.
Seskupení písmen do podoby významově souvisejících slov nebo do podoby zkratky. V heraldice jsou obvykle používána písmena majuskulní, řidčeji minuskulní. Nápis je zpravidla umístěn na nějakém podkladu, např. na PÁSCE nad / pod štítem; výjimečně může tvořit samostatnou heraldickou figuru ve štítě / v poli, nebo může být součástí jiné figury.
» Viz t. termíny: HESLO, POKŘIK.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl IV., s. 413, heslo Nápis.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÁRAZNÍK ŽELEZNIČNÍ
Obecná figura.
Zařízení sloužící k částečnému utlumení nárazů při manipulaci / dopravě železničních vozů. Za základní podobu / polohu považujeme POLOŽENÝ NÁRAZNÍK, jehož nárazová plocha směřuje DOPRAVA. Jsou-li nakresleny dva nárazníky plochami proti sobě, což považujeme za další základní polohu, musí být jedna nárazová plocha vypuklá, protější pak plochá.
Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl IV., s. 416, heslo Nárazník.
Ottův slovník naučný, XXVII. Praha 1908. Heslo Vůz, s. 5, vyobr. č. 4698, 4699.
Ottův slovník naučný nové doby, IV/1. CD-ROM, Aion CS, s. r. o. 1998. Heslo Nárazník na železnici, s. 432.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÁRT
Obecná figura.
Horní část (lidského) chodidla - klenutý hřbet od kostí bérce k prstům. V heraldice se nevyskytuje jako samostatná figura, termín slouží pouze jako součást heraldického popisu.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl IV., s. 432, heslo Nárt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÁŘADÍ
Obecná figura.
Soubor technických / technologických pomůcek pro vykonávání určité řemeslné práce. Tohoto termínu lze použít např. při výčtu konkrétních nástrojů.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl IV., s. 433, heslo Nářadí.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÁSADA
Obecná figura.
Řemeslně vhodně opracovaná dřevěná HŮL, TYČ tak, aby na její konec bylo možno nasadit nástroj. Z hlediska účelové kategorizace tohoto nástroje, zpravidla dřevěného, použitý materiál však nemusí být podmínkou, v HTK doporučujeme, aby pro LOPATU, RÝČ, MOTYKU, MOTYČKU, KOPÁČ , VIDLE byl konvenčně používán termín NÁSADA; pro KLADIVO, PALICI, SEKERU, SEKÁČ byl konvenčně používán termín TOPŮRKO (krátká násada); pro HRÁBĚ termín HRABIŠTĚ; pro KOSU termín KOSIŠTĚ, pro CEP termín CEPIŠTĚ. Při excerpci literatury jsme zaznamenali starší název „cepovka" pro název násady CEPU; v HTK jej nedoporučujeme.
Pro válečné zbraně, KOPÍ, SUDLICE, HALAPARTNA, doporučujeme termín RATIŠTĚ, avšak pro některé zbraně, např. VRHACÍ SEKERU, PALCÁT, BUZIKAN, VÁLEČNÉ KLADIVO, doporučujeme termín NÁSADA.
» Viz t. termíny: CEPIŠTĚ, DRŽADLO, DŘEVEC, HRABIŠTĚ, KOSIŠTĚ, RATIŠTĚ, ŽERĎ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NASAZENÝ
Aktivní termín.
Tohoto termínu použijeme tehdy, popisujeme-li polohu nebo tvar předmětu (figury), který je připevněn k předmětu (figuře) jinému: např. HROT OŠTĚPU je NASAZEN, pomocí TULEJE na RATIŠTĚ; PALICE je NASAZENA na TOPŮRKO; KOSA je NASAZENA na KOSIŠTĚ apod. Termínu NASAZENÝ naopak nedoporučujeme použít tehdy, má-li heraldická figura, např. LEV, OREL na hlavě korunu - zde použijeme termínu KORUNOVANÝ.
V některých stylistických vazbách heraldického popisu lze použít významově podobného termínu OSAZENÝ.
» Viz t. termín: OSAZENÝ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NASEKANÝ
Aktivní termín.
Tohoto termínu použijeme tehdy, jsou-li zobrazeny záseky; např. KŮL nebo BŘEVNO mohou být NASEKÁNY. Za základní podobu považujeme záseky vedené shora, v případě KŮLU, nebo zprava v případě BŘEVNA. Rovněž lze tohoto termínu použít např. při popisu NASEKANÝCH VĚTVÍ, zpravidla jehličnatých, které mohou být zobrazeny jako OTEP.
» Viz t. termín: OSEKANÝ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATOČENÝ
Aktivní termín.
Stranově orientovatelné heraldické figury konvenčně směřují svou přední částí k pravému okraji štítu / pole. Druhou polohou může být zobrazení ČELNĚ, tu však doporučujeme v heraldickém popisu uvést, pokud tato poloha není definována jako základní. Třetí polohou může být zobrazení, kdy figura je NATOČENA.
Je-li např. nakreslena VĚŽ viditelná ze dvou stran, tj. hranou čelně, popíšeme její postavení jako NATOČENÉ. Natočení může mít tři varianty:
1. Natočení souměrné - dvě viditelné stěny jsou zobrazeny symetricky, v heraldickém popisu uvedeme pouze termín NATOČENÝ.
2. Natočení vpravo - pravá stěna (rozumí se heraldicky pravá) má větší plochu.
3. Natočení vlevo - levá stěna má větší plochu.
NATOČENÍ VPRAVO / VLEVO je nutné v heraldickém popisu hlásit.
Jsou-li ve znaku věže dvě, mohou být natočeny:
1. Souměrně - viditelné stěny jsou zobrazeny symetricky, v heraldickém popisu uvedeme pouze termín NATOČENY.
2. PŘIVRÁCENĚ - větší plochy stěn směřují KU STŘEDU, v heraldickém popisu uvedeme termín NATOČENY PŘIVRÁCENĚ.
3. ODVRÁCENĚ - větší plochy stěn směřují ke krajům štítu, v heraldickém popisu uvedeme termín NATOČENY ODVRÁCENĚ.
V heraldickým popisech nepoužíváme měrných jednotek k vyjádření velikosti nebo polohy heraldické figury.
Jsou-li ve znaku tři věže, mohou být krajní NATOČENY ODVRÁCENĚ nebo PŘIVRÁCENĚ; obě polohy je nutno v heraldickém popisu hlásit.
Obdobně postupujeme v případech jiných figur i jejich počtu.
» Viz t. termíny: OBRÁCENÝ, OTOČENÝ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÁTRUBEK
Obecná figura.
Odnímatelná / výměnná část žesťových hudebních nástrojů; NÁTRUBEK se přikládá ke rtům a hudebník jeho pomocí tvoří tóny. V heraldice se zpravidla nevyskytuje jako samostatná figura ale jako součást popisu hudebních nástrojů. V některých heraldických popisech se NÁTRUBEK zaměňuje za NÁÚSTEK a naopak, což samozřejmě nepovažujeme za správné. Důležitost termínu NÁTRUBEK v systému české heraldické terminologie spočívá ve skutečnosti, že může mít tinkturu odlišnou od tinktury hudebního nástroje.
» Terminologická poznámka:
Ve znaku obce Troubky-Zdislavice, o. Kroměříž (2000), jsou nesprávně popsány lovecké trubky s náústkem, správně má být s nátrubkem.
» Viz t. termín: NÁÚSTEK.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl IV., s. 439, heslo Nátrubek.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÁÚSTEK
Obecná figura.
Pevná / neodnímatelná část některých hudebních nástrojů nebo předmětů osobní potřeby, např. dýmky, cigaretové špičky aj., která se vkládá do úst. V heraldice se jako samostatná figura zpravidla nevyskytuje; termín uvádíme pro potřeby správného popisu, neboť z neznalosti bývá zaměňován za NÁTRUBEK.
» Viz t. termín: NÁTRUBEK.
» Viz Terminologická poznámka u termínu NÁTRUBEK.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NAVIJÁK
Obecná figura.
Zařízení sloužící k navíjení lana / provazu / řetězu na navíjecí buben. Vzhledem k rozmanitosti jeho tvarů, jejichž reálná podoba je závislá na konkrétním použití, nelze definovat základní tvar / podobu / polohu. Heraldický popis má být přiměřený a natolik srozumitelný, aby bylo podle něho možno figuru nakreslit.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl IV., s. 443, heslo Naviják 1.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NAVLEČENÝ
Aktivní termín.
Tohoto termínu použijeme tehdy, je-li nutné popsat vztah nejméně dvou figur, z nichž jedna, vzhledem k svému tvaru / podobě může být NAVLEČENA na figuru jinou; např. KORUNA nebo OBOJEK jsou NAVLEČENY na KRK / HRDLO heraldického zvířete.
» Viz t. termíny: PROVLEČENÝ, PROSTRČENÝ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÁVRŠÍ
Heroldská figura.
[Text bude vložen dodatečně.]
» Viz: Terminologické soubory, soubor PATA ŠTÍTU A JEJÍ MODIFIKACE.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÁVRŠÍ SKALNATÉ
Heroldská figura / Obecná figura.
Jedna z možných výtvarných modifikací, kdy na NÁVRŠÍ, KOPCI, VRCHU je poněkud naturalisticky znázorněna jeho přirozená struktura; obdobně mohou být uvedené figury OSAZENY např. určitým / neurčitým počtem stromů / keřů či jiných rostlin. V heraldickém popisu je nutné tyto zvláštnosti přiměřeně uvést.
» Viz: Terminologické soubory, soubor PATA ŠTÍTU A JEJÍ MODIFIKACE.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting