Login

NU - ZTS

NŮŠE
Obecná figura.
Nádoba vyrobená z proutí, obvykle kónického čtvercového tvaru, s popruhy, má-li víko, doporučujeme popsat. Za základní polohu považujeme POSTAVENOU NŮŠI s viditelně umístěnými popruhy. Doporučujeme, aby kresebně byla naznačena struktura proutí resp. prutů.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NŮŽ
Obecná figura.
Jeden z nejstarších univerzálních nástrojů sloužící k řezání, krájení a dalším obdobným úkonům. Skládá se z želízka, které na jedné straně má tvar čepele s jedno- či oboustranným ostřím, na opačné straně je střeň, též krček nebo trn, určený pro upevnění DRŽADLA či RUKOJETI. Rozmanité tvary nožů a účely jejich použití nejsou zpravidla předmětem heraldického popisu; výjimky tvoří NŮŽ VINAŘSKÝ nebo nože zavírací.
Za základní podobu / polohu považujeme VZTYČENÝ NŮŽ, jehož OSTŘÍ směřuje k pravému okraji štítu / pole; odlišné polohy je nutno přiměřeně popsat, rovněž doporučujeme popsat, má-li nůž oboustranné ostří, což lze heraldickou kresbou vyjádřit. ČEPEL a DRŽADLO / RUKOJEŤ mají obvykle odlišné tinktury. Doporučujeme, aby byly přednostně používány tinktury heraldické; má-li držadlo / rukojeť hnědou barvu, popíšeme ji samozřejmě jako přirozenou; zkušený heraldický výtvarník však přednostně použije některou z heraldických tinktur. Případné zdobení čepele nebo držadla nemusí být předmětem heraldického popisu, pokud k tomu nejsou důvody, např. ikonografické, rovněž upevnění držadla k střeni pomocí nýtů nebývá předmětem heraldického popisu.
» Literatura:
Ottův slovník naučný. Praha 1902, díl XVIII., s. 509-510, heslo Nůž.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NŮŽ PERGAMENICKÝ
Obecná figura.
Zvláštní tvar nože určený pro opracování zvířecích kůží při výrobě pergamenu. Skládá se z masivní čepele ve tvaru půlměsíce s tupým ostřím, jímž se vymáčená a napjatá kůže seškrabovala, a z krátkého držadla upevněného uprostřed protilehlé strany. Za základní podobu / polohu považujeme VZTYČENÝ PERGAMENICKÝ NŮŽ.
» Literatura:
Husa a kol.: Homo faber. Academia, Praha 1967, za s. 148, obr. 136 - cechovní pečetidlo pražských pergameníků, 1. pol. 17. stol.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NŮŽ VINAŘSKÝ
Obecná figura.
Zvláštní tvar nože určený pro vinařské práce. Skládá se z ČEPELE, která je podél ostří obloukovitě prohnutá, a z masivního DRŽADLA / RUKOJETI. Výjimkou z tohoto obvyklého tvaru jsou tzv. „ditrichštejnské vinařské nože", VZTYČENÉ, ODVRÁCENÉ, stříbrné se zlatými DRŽADLY, jejichž rovné čepele mají do oblouku zahnuté hroty; nože jsou erbovní figurou hrabat a od roku 1622 knížat z Dietrichsteinu; v heraldických popisech však nedoporučujeme používat sousloví „ditrichštejnský nůž".
Je-li na hřbetu čepele vinařského nože zobrazen „malý sekáček", nazývá se tato figura
VINAŘSKÝ NŮŽ-KOSÍŘ, někdy jen zkráceně KOSÍŘ.
» Terminologická poznámka:
V několika excerpovaných popisech jsme zaznamenali termín „nůž vinohradnický"; tento termín nedoporučujeme, poněvadž jeho použitím se vytváří zbytečné synonymum.
»Viz t. termíny: NŮŽ, KOSÍŘ / NŮŽ VINAŘSKÝ - KOSÍŘ.
»Viz: Terminologické rešerše, soubor KOSÍŘ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NŮŽKY
Obecná figura.
Nástroj sloužící k stříhání, tj. fyzickému oddělení, různě homogenních látek. V klasické podobě jej tvoří dvě čepele, jejichž horní části jsou opracovány do tvaru jednostranného ostří, dolní části tvoří držadla zakončená kruhovým nebo oválným okem. Obě čepele jsou uprostřed pomocí nýtu pevně spojeny ostřím proti sobě tak, že je lze rozevřít v určitém úhlu. Délka čepelí, jejich tvar ani délka držadel a velikost jejich ok nejsou předmětem heraldického popisu.
Za základní tvar doporučujeme považovat VZTYČENÉ ROZEVŘENÉ NŮŽKY. Jiné tvary, např. nůžky zahradnické, nůžky na plech aj., jakož i jejich polohy je nutno přiměřeně popsat.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia. Praha 1986, díl IV., s. 586, heslo Nůžky.
Ottův slovník naučný. Praha 1902, díl XVIII., s. 510-512, heslo Nůžky.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NŮŽKY POSTŘIHAČSKÉ
Obecná figura.
Speciální tvar nůžek, které slouží k stříhání ovcí nebo hovězího dobytka (viz vyobrazení v cit. lit.), spočívá v jejich konstrukci: Jednostranné ostří čepelí přiměřené délky je zakončeno držadly, která jsou spojena pružným obloukem. [Technické podrobnosti, které jsou pro heraldiky zdánlivě nepodstatné, jsou naopak důležité pro stylisaci heraldické kresby, kde nemůže platit některými „heraldiky" uplatňované alibistické tvrzení - „ať si to nakreslí jak chtějí", či dokonce verbální floskule o „vizualizovaném blasonu", neboť to by poté nejen heraldická kresba ale i terminologie mohla být ponechána živelnému rozvoji heraldických neumětelů.]
Za základní podobu / polohu považujeme VZTYČENÉ ROZEVŘENÉ POSTŘIHAČSKÉ NŮŽKY; odlišné polohy je nutno přiměřeně popsat doporučenými terminologickými výrazy.
» Poznámka:
Při excerpci heraldických popisů v REKOSu jsme zaznamenali pouze jeden případ uplatnění této figury - ve znaku obce Valchov, o. Blansko, v roce 2001; k popisu pouze věcnou poznámku: Nůžky obecně, postřihačské pak zvláště, nemají ramena ale čelisti; v daném vyobrazení jsou skutečně čelistmi obráceny dolů, dále není uvedena základní tinktura štítu.
» Literatura:
Husa a kol.: Homo faber. Academia, Praha 1967, za s. 39, obr. 45, 46 - stříž ovcí (zde jsou nůžky nazývány ovčáckými); za s. 89, obr. 66 - postřihačské nůžky na cechovní pečeti z Vodňan, 1596.
Král z Dobré Vody: Heraldika. Praha 1900/2003, s. 154, 158.
Ottův slovník naučný. Praha 1902, díl XVIII., s. 510-512, heslo Nůžky, obr. 2915/2 a 2929.
Petráň: Dějiny hmotné kultury, 1/1, 1/2. Praha 1985, s. 191, 199, 292, 376,691, 698.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting