Login

NO - ZTS

NOHA
Obecná figura.
Část lidského těla použitá v erbech / znacích jako samostatná HERALDICKÁ FIGURA.
Za základní podobu / polohu považujeme pravou, nahou NOHU od stehenního kloubu do konce prstů, v kolenu ohnutou, kolenem i prsty směřující k pravému okraji štítu. Je-li oděna, tj. má-li NAVLEČENOU NOHAVICI, případně BOTU, doporučujeme, aby to bylo v heraldickém popisu uvedeno. Je-li obrácena doleva nebo zaujímá-li neobvyklou polohu, je nutné to v popisu uvést. Na NOHU může NAVLEČENA kovová NOHAVICE - součást BRNĚNÍ včetně BOTY s OSTRUHOU. V takovém případě ji popíšeme jako NOHU OBRNĚNOU.
Kromě lidské nohy se v heraldice jako samostatné figury vyskytují nohy zvířecí.
» Poznámka:
„Přirozené" ohnutí jakékoliv nohy je možné jedině v souladu s funkčností kloubů a zároveň při vědomí základního „směřování" nohy k pravému okraji štítu / pole. Je proto zcela zbytné v popisech uvádět směr ohnutí nohy - stačí pouze „ohnutá". Korektnost této teze lze ověřit při jiné poloze nohy a jejím ohnutí. Viz např. popis znaku obce Veselé - u termínu „noha medvědí" lze mít popis způsobu ohnutí za zbytný - stačí „ohnutá", neboť ona se jinak ohnout nemůže a míra ohnutí není předmětem popisu - zde platí jiné kriterium a tím je přiměřené vyplnění plochy štítu / pole figurou, které de facto „určí" míru ohnutí nohy.
» Viz t. termíny: NOHA DRAVÉHO PTÁKA, NOHA LVÍ, NOHA MEDVĚDÍ, NOHA OBRNĚNÁ, TLAPA, TLAPA LVÍ, TLAPA MEDVĚDÍ.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl IV., s. 544, heslo Noha 1.
Sedláček: Českomoravská heraldika I., Praha 1902, s. 170, heslo Noha zbrojná.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOHA DRAVÉHO PTÁKA
Obecná figura.
Za základní podobu / polohu považujeme STOJÍCÍ / POSTAVENOU NOHU s roztaženými PRSTY s výraznými DRÁPY. Je-li na horním konci opeření, doporučujeme uvést v heraldickém popisu; v takovém případě bychom však figuru měli považovat za ORLÍ PAŘÁT, zejména je-li místo opeření KŘÍDLO.
» Viz t. termíny: PAŘÁT, PAŘÁT ORLÍ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOHA LVÍ
Obecná figura.
Za základní podobu / polohu považujeme VZTYČENOU DOPRAVA OBRÁCENOU LVÍ NOHU, tj. od ramenního kloubu k prstům TLAPY, resp. drápům. Je-li noha v kolením kloubu přirozeným způsobem ohnutá, nepochybíme, uvedeme-li v popisu OHNUTÁ LVÍ NOHA; naopak není nutné uvádět, že je VZTYČENÁ, neboť to je základní poloha.
Další frekventovanou polohou je POLOŽENÁ LVÍ NOHA. V takovém případě považujeme za základní polohu rovně / přímo POLOŽENOU nohu směřující TLAPOU k pravému okraji štítu / pole. Je-li v loketním kloubu OHNUTÁ k dolnímu okraji štítu / pole, doporučujeme považovat tuto polohu za základní a popíšeme ji jako POLOŽENÁ OHNUTÁ LVÍ NOHA. Jakékoliv jiné polohy je nutno přiměřeně popsat doporučenými termíny.
» Viz: Terminologické soubory, soubor LEV.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOHA MEDVĚDÍ
Obecná figura.
Za základní podobu / polohu považujeme VZTYČENOU DOPRAVA OBRÁCENOU MEDVĚDÍ NOHU, tj. od ramenního kloubu k prstům TLAPY, resp. drápům. Je-li noha v kolením kloubu přirozeným způsobem ohnutá, nepochybíme, uvedeme-li v popisu OHNUTÁ MEDVĚDÍ NOHA; naopak není nutné uvádět, že je VZTYČENÁ, neboť to je základní poloha.
Další možnou polohou je POLOŽENÁ MEDVĚDÍ NOHA. V takovém případě považujeme za základní polohu rovně / přímo POLOŽENOU nohu směřující TLAPOU k pravému okraji štítu / pole. Je-li v loketním kloubu OHNUTÁ k dolnímu okraji štítu / pole, doporučujeme považovat tuto polohu za základní a popíšeme ji jako POLOŽENÁ OHNUTÁ MEDVĚDÍ NOHA. Jakékoliv jiné polohy je nutno přiměřeně popsat doporučenými termíny.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOHA MUŘÍ
Obecná figura.
Ve smyslu uvedeného souboru lidských a zvířecích nohou se nejedná o nohu anatomickou, ale o pětihrotou hvězdu nakreslenou „jedním tahem". Král z Dobré Vody ji zařazuje do kategorie obecných figur „Písmena a známky (merky)". V české rodové heraldice se vyskytuje tato figura v erbu rodu Čichalovců z Čichalova; v české komunální heraldice v historickém znaku městyse Stará Říše, o. Jihlava.
» Terminologická poznámka:
Z hlediska HTK by bylo správné nazývat tuto figuru „pentagram", respektujeme však obvykle užívaný termín „muří noha" a doporučujeme, aby byl i nadále v heraldických popisech užíván.
» Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s.267, (heslo MUŘÍ NOHA).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOHA OBRNĚNÁ
Obecná figura.
Za základní podobu / polohu považujeme lidskou nohu oděnou a obutou do jednotlivých součástí brnění, ohnutou v kolením kloubu. Je-li NAKROČENA, musí to být uvedeno v heraldickém popisu.
» Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s.283, (heslo OBRNĚNÁ NOHA).
Sedláček: Českomoravská heraldika I. Praha 1902, s.170, heslo NOHA ZBROJNÁ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA
Obecná figura.
Konvenční grafická značka v podobě šikmo položeného oválu v notové osnově, doplněná dalšími rozlišovacími atributy - prázdný nebo plný ovál, dřík, dřík s praporkem / praporky - podle nichž jsou noty pojmenovány. Používání not bezprostředně souvisí s notovými osnovami a s notovými klíči, z nichž některé se mohou vyskytnout jako svébytné heraldické figury. Tento výklad však není předmětem heraldické terminologické konvence.
Jsou-li noty umístěny v notové osnově, ta musí být uvozena notovým klíčem, poněvadž v takovém případě je žádoucí, aby noty byly pojmenovány podle předznamenané notové soustavy. Dřík noty PŮLOVÉ, OSMINOVÉ, ŠESTNÁCTINOVÉ může být umístěn dvěma způsoby: zprava nahoru nebo zleva dolů; pravo - levé umístění dříků není posuzováno z hlediska heraldické stranové orientace. Spojení dříků několika not pomocí příčky je nutno popsat; jsou-li takto spojeny tři noty téhož druhu, doporučujeme použít termínu TRIOLA. U not OSMINOVÉ a ŠESTNÁCTINOVÉ jsou na dříku jeden / dva praporky; je-li dřík umístěn nad notou, směřuje praporek vpravo, je-li dřík umístěn pod notou, směřuje praporek rovněž vpravo; umístění praporků není posuzováno z hlediska heraldické orientace.
Jsou-li noty umístěny mimo notovou osnovu, doporučujeme, aby nebyla používána NOTA CELÁ, poněvadž se jedná o prázdný šikmý ovál, zaměnitelný s tvarově podobnými figurami.
» Literatura:
Cmíral: Základní pojmy hudební. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1959.
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl IV., s. 560, heslo Nota, obr.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA CELÁ
Obecná figura.
Plocha noty je prázdná.
» Viz termín: NOTA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA ČTVRŤOVÁ
Obecná figura
Plocha noty je plná, nota má jeden dřík.
» Viz termín: NOTA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA OSMINOVÁ
Obecná figura.
Plocha noty je plná, nota má jeden dřík s praporkem.
» Viz termín: NOTA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA PŮLOVÁ
Obecná figura.
Plocha noty je prázdná, nota má jeden dřík.
» Viz termín: NOTA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA ŠESTNÁCTINOVÁ
Obecná figura.
Plocha noty je plná, nota má jeden dřík s dvěma praporky.
» Viz termín: NOTA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOZDRA
Obecná figura.
Otvor do nosní dutiny. V heraldice se nevyskytuje jako samostatná figura; termín slouží pouze k heraldickému popisu, jsou-li NOZDROU / NOZDRAMI provlečeny KRUH nebo HOUŽEV.
» Literatura:
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1986, díl IV., s. 581, heslo Nozdry.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting