Login

HA - ZTS

HABR
Obecná figura.
Z 25 známých druhů se v českých zemích vyskytuje HABR OBECNÝ a to v podobě stromů nebo keřů. Plodem habru je křídlatá nažka nebo oříšek. Strom má šedobílé dřevo. V heraldice se zobrazuje zpravidla v přirozených barvách.
Rozhodne-li se heraldický výtvarník tento strom nebo jeho části nakreslit jako obecnou heraldickou figuru, měl by se s jeho podobou seznámit v některém z botanických atlasů a kresbu přiměřeně stylisovat.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÁČEK
Obecná figura.
Přestože v heraldické kresbě není zpravidla velikost figury určována měrnými jednotkami, je nezbytné a účelné v některých případech použít slov „malý, menší, nízký, nižší" apod. Tak je tomu v případě této figury. Odkazujeme proto na základní komentář u termínu HÁK.
» Viz t. termíny: HÁK, HÁČEK RYBÁŘSKÝ.
» Literatura:
Ottův slovník naučný. Praha 1896, díl X., str. 704, heslo Háček.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÁČEK RYBÁŘSKÝ
Obecná figura.
Speciálně upravený HÁČEK, jehož DŘÍK je ve tvaru zaobleného hrotu zakončeného vratným ostnem. Na opačném konci dříku je otvor či kroužek sloužící k upevnění rybářského VLASCE. Za základní polohu doporučujeme považovat VZTYČENÝ RYBÁŘSKÝ HÁČEK. Visí-li z kroužku vlasec, doporučujeme popsat.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HAD
Obecná figura.
Za základní polohu považujeme několikrát esovitě prohnuté tělo, počet nebo tvary prohnutí nemusejí být předmětem heraldického popisu, hlava s otevřenou TLAMOU a ROZEKLANÝM JAZYKEM směřuje vždy k pravému kraji štítu / pole. V popisu je nutno uvést odlišné polohy, např. SVINUTÝ, se VZTYČENOU HLAVOU, PLAZÍCÍ SE apod.
Rovněž je nutno uvést, zda je KORUNOVANÝ či zda drží něco v TLAMĚ.
» Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s.141.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HAD AESCULAPŮV
Obecná figura.
» Viz termín: HŮL AESCULAPOVA.
» Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s.39.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÁJ
Obecná figura.
Skupina jehličnatých, listnatých nebo smíšených stromů, v heraldice zobrazovaných obvykle v přirozených barvách. Pokud je to významově nutné, můžeme uvést botanické druhy nebo popsat postavení jednotlivých stromů.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÁK
Obecná figura.
Víceúčelový, zpravidla ze železa či jiných vhodných materiálů vyrobený nástroj různých tvarů. V heraldice může mít rovněž různé tvary, podle použitých materiálů. Např. na dřevěnou HŮL může být pomocí TULEJE nasazen hák pravoúhlý nebo zaoblený. Je-li celokovový, potom různě dlouhý DŘÍK je na horním konci upraven do výše uvedených tvarů nebo na DŘÍK může být hák nakován. Háky různého tvaru jsou součástí mnoha chladných zbraní ale i nezbytnou součástí těžké palné zbraně - HÁKOVNICE. V heraldice doporučujeme považovat za základní polohu VZTYČENÝ HÁK, jehož další případné tvarové modifikace je nutno přiměřeně a srozumitelně popsat.
» Viz t. termíny: HÁČEK, HÁČEK RYBÁŘSKÝ.
» Literatura:
Ottův slovník naučný. Praha 1896, díl X., str. 759, heslo Hák.
Sedláček: Českomoravská heraldika I. Praha 1902, s.14, 25, 59, 205, 259, 299, 302.
» Poznámka:
Na cit. stranách uvádí Sedláček, podle Kolářem sebraných materiálů, jak je výslovně uvedeno, několik druhů či typů HÁKŮ, avšak vyobrazen není žádný.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÁKOVNICE
Obecná figura.
Ruční palná zbraň počátku 15.stol. Na spodní části hlavně je upevněn mohutný hák (proto hákovnice), který jednak umožnil pevné založení při střelbě, jednak redukoval zpětný ráz. Hlaveň o průměru až 40 mm byla upevněna masivními objímkami k pažbě.
» Dosud užívané názvy / termíny (nedoporučené): arkebuza.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HALAPARTNA
Obecná figura.
Bodná / sečná pěchotní zbraň používaná od konce 14.stol. Po třicetileté válce, v níž byla úspěšně používána (viz různá dobová vyobrazení), s rozvojem palných zbraní, se stávala více-méně zbraní ceremoniální. Skládá se z dlouhého masivního RATIŠTĚ, na něj je nasazena ČEPEL různého tvaru, nejčastěji dlouhý hrot, čepel v podobě sekery, která je na opačné straně zakončena hákem na strhávání jezdců nebo krátkým silným hrotem k probíjení BRNĚNÍ. Podobu halapartny není nutno v heraldickém popisu podrobně uvádět, pokud to není významově nezbytné.
» Viz t. termín: PARTYZÁNA.
» Literatura:
Klučina: Zbroj a zbraně, Evropa 6. - 17. století. Paseka, Praha - Litomyšl 2004, kapitola Chladné zbraně, s.30-47, kapitola Zbraně chladné, s.589-609.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HAMBALEK
Obecná figura.
Vodorovný trám (BŘEVNO) zajišťující úhlovou rozteč střešního krovu (KROKVE). V heraldickém popisu použijeme tohoto termínu tehdy, vložíme-li mezi ramena krokve vodorovný trám - HAMBALEK.
Termínu BŘEVNO doporučujeme použít tehdy, je-li pod krokví podloženo nebo přes krokev přeloženo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HAMR
Obecná figura.
Budova vodní kovárny. Má různé podoby, které nelze v heraldickém vyobrazení detailně popsat. HTK proto ponechává volnost kresebné invenci heraldických výtvarníků a schopnosti přiměřené stylisace.
» Viz: Terminologické rešerše, soubor BUCHAR HAMRU.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARFA
Obecná figura.
Hudební strunný drnkací nástroj, jehož základ tvoří „socha", k níž je připevněn rám, nahoře esovitě prohnutý. V rámu jsou napjaty struny, součástí rámu jsou též pedály. Za základní polohu považujeme postavenou harfu rámem k pravému okraji štítu / pole. Výzdoba „sochy" a rámu nemusí být předmětem heraldického popisu.
» Literatura:
Král z Dobré Vody: Heraldika. Praha 1900, s. 159, textová zmínka.
Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1985, díl II., s. 718, heslo Harfa, obr.
Arndt - Seeger - Müller-Westphal: Wappenbilderordnung. Band I., Neustadt an der Aisch 1986,
s. 216-217, tab. 76, čís. 9902.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HARPUNA
Obecná figura.
Oštěp s přivázaným provazem / lanem sloužící k námořnímu lovu kytovců. Za základní polohu považujeme KOSMO VZTYČENOU HARPUNU mající na ratišti kruh /smyčku s kusem provazu.
» Literatura:
Arndt - Seeger - Müller-Westphal: Wappenbilderordnung. Band I., Neustadt an der Aisch 1986,
s. 200-201, tab. 68, čís. 9594.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HARPYJE
Obecná figura.
V řeckém bájesloví démoni z částí ženského a ptačího těla, jejichž posláním bylo odnášet duše zemřelých do podsvětí, později byly považovány za únosce lidí.
V heraldice se zobrazuje jako ČELNĚ HLEDÍCÍ PANNA, někdy korunovaná a s rozpuštěnými vlasy, místo rukou má ROZLOŽENÁ KŘÍDLA, od pasu dolů orlí tělo s roztaženými pařáty.
» Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s.141.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HAVRAN
Obecná figura.
Za základní polohu považujeme STOJÍCÍHO HAVRANA se SLOŽENÝMI KŘÍDLY.
V popisu je nutno uvést, zda má OBOJEK, či zda drží něco v zobáku. Bývá zpravidla vyobrazen černý, doporučujeme barevně odlišit ZBROJ.
» Literatura:
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1997, s.141.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting